Μικροοικονομική Θεωρία
(Τόμος Β΄)

Παλαιολόγος Γιάννης
Πολέμης Μιχάλης

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 416
Κωδικός ISBN: 978-960-359-143-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695250

Σκοπός του παρόντος τόμου, ο οποίος έρχεται σε συνέχεια του πρώτου, που ασχολήθηκε εκτενώς με τη μελέτη της άριστης συμπεριφοράς των ατομικών οικονομικών μονάδων (θεωρία χρησιμότητας, ζήτηση και προσφορά, θεωρία κόστους) είναι να βοηθήσει τους φοιτητές των Πανεπιστημιακών Οικονομικών Σχολών στην κατανόηση και την εις βάθος εισχώρηση σε σύνθετα μικροοικονομικά ζητήματα, όπως τα οικονομικά της πληροφόρησης, η ζήτηση εισροών σε ανταγωνιστικές και ατελείς αγορές, οι αρχές ρύθμισης και ανταγωνισμού σε αγορές με μονοπωλιακή ισχύ, η οικονομική της ευημερίας και η έννοια της γενικής ισορροπίας.

Ειδικότερα, αντικείμενο του Κεφαλαίου 1 είναι η σε βάθος ανάλυση των οικονομικών της αβεβαιότητας καθώς και των σύνθετων προβλημάτων που δημιουργούνται από την ύπαρξη ασυμμετρίας στην πληροφόρηση όπως αυτό του ηθικού κινδύνου και της δυσμενούς επιλογής. Στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται η ζήτηση των παραγωγικών συντελεστών σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, ενώ στο Κεφάλαιο 3, αναλύεται η ζήτηση των εισροών σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές.

Η καινοτομία του δεύτερου τόμου είναι ότι γίνεται αναλυτική παρουσίαση των αρχών ρύθμισης (Κεφάλαιο 4) και ανταγωνισμού (Κεφάλαιο 5) σε αγορές με μονοπωλιακή ισχύ, όπως επίσης και ένας μεγάλος αριθμός λυμένων ασκήσεων αναφερόμενων στα θέματα που παρουσιάζονται στον δεύτερο τόμο. Το σκεπτικό μας να συμπεριλάβουμε στον τόμο αυτό θέματα που αναφέρονται στις πολιτικές ανταγωνισμού και της ρύθμισης των αγορών σε συνδυασμό με αρχές τιμολόγησης. είναι ότι βασικές αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας και της θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης παρέχουν τις βάσεις των πολιτικών αυτών.

Στα Κεφάλαια 6 και 7, αναλύεται η θεωρία της ανταλλαγής και της άριστης κατανομής των αγαθών και των συντελεστών παραγωγής, η θεωρία της οικονομικής ευημερίας και η γενική ισορροπία αντίστοιχα. Η οριακή ανάλυση, δηλαδή η μερική ισορροπία ως εργαλείο ανάλυσης των θεμάτων που εξετάστηκαν στον πρώτο τόμο αποτελεί τη βάση για την ανάλυση αυτών των θεμάτων. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 6 εξετάζεται η άριστη (αποτελεσματική) κατά Pareto κατανομή των αγαθών, η άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων (υπόδειγμα δύο αγαθών-δύο συντελεστών παραγωγής), η καμπύλη μετασχηματισμού και τέλος η άριστη παραγωγή και διανομή των αγαθών (υπόδειγμα δύο αγαθών-δύο συντελεστών-δύο ατόμων). Στο ίδιο κεφάλαιο, εξετάζεται η θεωρία της οικονομικής της ευημερίας, αντικείμενο της οποίας είναι η εκτίμηση του κοινωνικά επιθυμητού ανάμεσα σε ανταλλακτικές οικονομικές θέσεις ή καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζεται η κατά Pareto αριστοποίηση, η συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας και η μεγιστοποίηση της (στο χώρο της χρησιμότητας και το χώρο των αγαθών), η αριστοποίηση του οικονομικού συστήματος κατά Pareto σε καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού, οι ατέλειες της ανταγωνιστικής αγοράς (δημόσια αγαθά, εξωτερικές επιδράσεις στην κατανάλωση και την παραγωγή, αυξανόμενες αποδόσεις και φθίνον κόστος παραγωγής), η αρχή της αποζημίωσης, τα δύο θεμελιώδη θεωρήματα ευημερίας και τέλος τα κριτήρια κοινωνικής ευημερίας (Pareto, Kaldor-Hicks, Scitovski). Το Κεφάλαιο 7, αναφέρεται στη θεωρία της γενικής ισορροπίας σε μια ελεύθερη αγορά και περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν στα χαρακτηριστικά του υποδείγματος γενικής ισορροπίας καθώς και στο αποτέλεσμα αυτής εάν δηλαδή επιτυγχάνεται ή όχι η αποτελεσματικότητα κατά Pareto. Επίσης, η ανάλυση επικεντρώνεται στη λύση του συστήματος γενικής ισορροπίας και το νόμο Walras.

Είναι βέβαια περιττό να αναφερθεί ότι το βιβλίο αυτό είναι αδύνατο να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, χωρίς την εκ μέρους των φοιτητών παρακολούθηση της διδασκαλίας του μαθήματος και των φροντιστηριακών μαθημάτων. Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους φοιτητές του τμήματος μας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών παραδόσεων, μας ενθάρρυναν να προχωρήσουμε στην έκδοση του παρόντος βιβλίου που να περιλαμβάνει και λυμένες ασκήσεις απαραίτητες για την κατανόηση των πολύπλοκων θεμάτων του μικρόκοσμου της οικονομίας. Επίσης, ευχαριστούμε τις εκδόσεις Μπένου τόσο για την επιμελημένη έκδοση και αυτού του τόμου, όσο και για την αρμονική συνεργασία μας σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας του.

Αθήνα,
Γιάννης Μ. Παλαιολόγος,
Μιχάλης Λ. Πολέμης

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15
Κεφάλαιο 1
ΑΒΕΒΑΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17
1.2 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 18
1.3 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 24
1.4 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 29
1.5 ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΕΑ-ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ 35
Κεφάλαιο 2
ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 47
2.2 Η ΖΗΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 49
2.3 Η ΑΓΟΡΑΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ 53
2.4 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΙΣΡΟΗΣ, ΟΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ 55
2.5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 62
2.6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΙΣΡΟΗΣ 63
2.7 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ J. HICKS 64
2.8 Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ 65
2.8.1 Καμπύλη Προσφοράς Εργασίας με Θετική Κλίση
και Αρνητική Κλίση 66
2.8.2 Υπερωριακή Αμοιβή στο Υπόδειγμα Προσφοράς Εργασίας 73
2.9 Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 75
2.10 ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 77
2.10.1 Η Ελαστικότητα Υποκατάστασης μεταξύ των Εισροών και η Χρησιμότητά της στον Προσδιορισμό των Εισοδηματικών Μεριδίων 78
2.11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ (K/L) ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΥΟ ΑΓΑΘΩΝ 87
2.12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 89
2.13 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΟΝΕΙ ΠΡΟΣΟΔΟΥ (QUASI RENT) 92
2.14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ CLARK-WICKSTEED ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 93
2.15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ CLARK- WICKSTEED 96
2.16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 98
2.17 ΖΗΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΩΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΣΕ ΑΤΕΛΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 102
2.17.1 Εξαγωγή της Καμπύλης Ζήτησης της Μεταβλητής Εισροής 102
2.17.2 Αλγεβρικός Προσδιορισμός του Οριακού Εσόδου του Προϊόντος της Εργασίας 110
2.17.3 Μαθηματική Παρουσίαση της Ισορροπίας της Μονοπωλιακής Επιχείρησης που Απασχολεί μια Μεταβλητή Εισροή 111
2.17.4 Η Καμπύλη Ζήτησης μιας Μεταβλητής Εισροής από τη Μονοπωλιακή Επιχείρηση, όταν Χρησιμοποιούνται Περισσότερες Μεταβλητές Εισροές 112
2.18 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 115
Κεφάλαιο 3
ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΕ ΑΤΕΛΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
3.1 ΜΟΝΟΨΩΝΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 129
3.2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ L 130
3.3 ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΟΝΟΨΩΝΙΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 132
3.4 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΨΩΝΗΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 136
3.5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΝΟΨΩΝΙΟΥ, ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟ¬ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΙΣΡΟΗ 138
3.6 ΔΥΟΨΩΝΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ 140
3.7 ΔΙΜΕΡΕΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 142
3.8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΨΩΝΗΤΗ 143
3.9 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 144
3.9.1 Εργατική Ένωση και Ανταγωνιστική Αγορά Εργασίας 144
3.9.2 Καθορισμός Κατώτατης Αμοιβής στην Αγορά Εργασίας 145
3.9.3 Εργατική Ένωση και Μονοψωνιακή Εκμετάλλευση των Επιχειρήσεων στην Αγορά Εργασίας 147
3.10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 152
Κεφάλαιο 4
ΑΡΧΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΙΣΧΥ
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 163
4.2 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 165
4.2.1 Ύπαρξη Επιχείρησης με Δεσπόζουσα Θέση 166
4.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 166
4.3.1 Ενιαία Τιμολόγηση 167
4.3.2 Διάκριση Τιμής 167
4.3.3 Διμερής Τιμολόγηση 170
4.3.4 Τιμολόγηση Συσκευασίας 171
4.3.5 Τιμολόγηση Συνδυασμού Εμπορευμάτων 171
4.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 172
4.4.1 Ληστρική Τιμολόγηση 175
4.4.2 Τιμολόγηση Αύξησης Κόστους Ανταγωνιστών 177
4.4.3 Τιμολόγηση μέσω Κάθετης Ολοκλήρωσης 177
4.4.4 Τιμολόγηση Διείσδυσης 178
4.4.5 Τιμολόγηση Φορτίου Αιχμής 180
4.4.6 Τιμολόγηση Εσωτερικής Μεταβίβασης 182
4.4.7 Τιμολόγηση Επαυξητικού Κόστους 183
4.4.8 Τιμολόγηση με Αντιστοίχιση Τιμών 185
4.4.9 Τυχαία Τιμολόγηση 187
4.5 ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΙΣΧΥ 188
4.5.1 Εισαγωγή 188
4.6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΤΕΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 190
4.6.1 Τιμολόγηση σε Επίπεδο Οριακού Κόστους 192
4.6.2 Τιμολόγηση σε Επίπεδο Μέσου Κόστους 193
4.6.3 Τιμολόγηση σε Επίπεδο Οριακού Κόστους με Μεταβιβαστικές Πληρωμές 194
4.6.4 Τιμολόγηση κατά Ramsey 196
4.6.5 Ρύθμιση Ποσοστού Απόδοσης Κεφαλαίου 202
4.7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 207
4.7.1 Ρυθμιστικό Υπόδειγμα Loeb-Magat 208
4.7.2 Ρυθμιστικό Υπόδειγμα Sappington-Sibley 211
4.7.3 Ρυθμιστικό Υπόδειγμα Vogelsang-Finsinger 213
4.7.4 Ρύθμιση στη βάση Συγκρίσιμων Μεγεθών 219
4.7.5 Ρύθμιση Οροφής Τιμής 220
4.8 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 223
4.8.1 Άριστη Ρύθμιση υπό Τέλεια Πληροφόρηση 223
4.8.2 Άριστη Ρύθμιση υπό Ασύμμετρη Πληροφόρηση 224
4.9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 225
Κεφάλαιο 5
ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΙΣΧΥ
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 227
5.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΕΣ Ή ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ) 231
5.2.1 Δίκαιο Ανταγωνισμού Καταχρηστικών Συμπράξεων στην ΕΕ 231
5.2.2 Δίκαιο Ανταγωνισμού Καταχρηστικών Συμπράξεων
(συμπαιγνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές) στην Ελλάδα 235
5.2.3 Οικονομική Προσέγγιση Καταχρηστικών Συμπράξεων
(συμπαιγνιών ή εναρμονισμένων πρακτικών) 237
5.2.4 Κάθετοι Περιορισμοί 249
5.3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ 252
5.3.1 Δίκαιο Ανταγωνισμού Καταχρηστικής Δεσπόζουσας Θέσης στην ΕΕ και στην Ελλάδα 252
5.3.2 Οικονομική Προσέγγιση της Καταχρηστικής Εκμετάλλευσης της Δεσπόζουσας Θέσης 254
5.3.3 Βασικές Πρακτικές Κατάχρησης Δεσπόζουσας Θέσης 255
5.4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 266
5.4.1 Δίκαιο Ανταγωνισμού Συγκεντρώσεων στην ΕΕ 266
5.4.2 Δίκαιο Ανταγωνισμού Συγκεντρώσεων στις Η.Π.Α 271
5.4.3 Δίκαιο Ανταγωνισμού Συγκεντρώσεων στην Ελλάδα 273
5.4.4 Έλεγχος Συγκεντρώσεων 278
5.4.5 Έλεγχος Οριζόντιων Συγκεντρώσεων στις Η.Π.Α 299
5.4.6 Μη Οριζόντιες Συγκεντρώσεις και Δίκαιο Ανταγωνισμού 301
Κεφάλαιο 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 313
6.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 313
6.2.1 Ύπαρξη Μονοπωλίου 314
6.2.2 Ατελής Ανταγωνισμός 315
6.2.3 Εξωτερικότητες 315
6.2.4 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας 318
6.2.5 Δημόσια Αγαθά 320
6.2.6 Ατελής μη Συμμετρική Πληροφόρηση 322
6.3 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 325
6.3.1 Αποτελεσματική κατά Pareto Κατανομή στην Παραγωγή 327
6.3.2 Μαθηματική Παρουσίαση Υποδείγματος Διμερούς Ανταλλαγής 331
6.3.3 Εξαγωγή της Καμπύλης Δυνατοτήτων Παραγωγής 333
6.3.4 Μαθηματική Παρουσίαση Καμπύλης Δυνατοτήτων Παραγωγής 335
6.4 ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 337
6.4.1 Μαθηματική Παρουσίαση Υποδείγματος Ανταλλαγής Παραγωγής 341
6.5 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 343
6.6 ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 346
6.6.1 Μαθηματική Παρουσίαση Δεύτερου Θεωρήματος Ευημερίας 348
6.7 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 350
6.7.1 Μαθηματική Παρουσίαση Μεγιστοποίησης Κοινωνικής Ευημερίας 354
6.7.2 Κριτήρια Κοινωνικής Ευημερίας 355
6.8 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 361
6.9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 365
Κεφάλαιο 7
ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 375
7.2 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 377
7.3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 380
7.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 383
7.5 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ WALRAS 385
7.6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΟΥ WALRAS 386
7.7 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 390
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 411