Ελληνικό & Κοινοτικό Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών

Ιωάννης Ρόκας

Δ΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 192
Κωδικός ISBN: 960-824-912-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 68383047

Category:

Μια εισαγωγή στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών, που σκοπεύει να είναι αντιληπτή και στους μη έχοντες ιδιαίτερη προηγούμενη νομική παιδεία, όπως η παρούσα έκδοση, πιστεύω ότι πρέπει να εστιάζεται στην περιοχή εκείνη του δικαίου των εμπορικών εταιριών και ιδιαίτερα των κεφαλαιουχικών που έχει δεχθεί περισσότερη κοινοτική επιρροή.

Με την ευκαιρία της ανατύπωσης το 2008 του παρόντος βιβλίου έχουν ληφθεί υπόψιν οι αλλαγές που επέφερε ο ν. 3604/2007

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Επιχείρηση – φορέας επιχείρησης – εταιρία 11
2. Προσωποπαγείς και σωματειακές ενώσεις προσώπων 13
3. Μορφές εταιριών 18
4. Εταιρίες και εμπορικό δίκαιο 19
5. Είδη και εμπορικότητα των εμπορικών εταιριών 20
6. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα και εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα 21
7. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Γενικοί κανόνες
8. Σύσταση της εταιρίας 25
α. Προϋποθέσεις 25
β. Εταιρική σύμβαση 26
γ. Σκοπός 28
δ. Κοινός σκοπός 29
ε. Εισφορές 29
στ. Οριοθέτηση της εταιρίας από άλλες συμβάσεις 30
ζ. Επιδίωξη του κοινού σκοπού και της καταβολής των εισφορών 31
9. Διαμόρφωση των σχέσεων εταίρων μεταξύ τους προς την εταιρία 32
α. Υποχρέωση πίστης 32
β. Ευθύνη εταίρων 32
γ. Διαχείριση της προσωπικής εταιρίας 33
δ. Εκπροσώπηση 34
ε. Οι διαχειριστές της προσωπικής εταιρίας 35
10. Έλεγχος και συμμετοχή στα κέρδη 36
11. Διατυπώσεις δημοσιότητας της εταιρίας 37
12. Αποφάσεις των εταίρων 39
13. Είσοδος και έξοδος εταίρων 39
14. Περιουσία της εταιρίας 42
15. Λύση της προσωπικής εταιρίας 42
16. Εκκαθάριση 45
ΤΜΗΜΑ Β’
Ομόρρυθμη εταιρία
17. Έννοια – επωνυμία 47
18. Σύσταση της εταιρίας 49
19. Η σε ολόκληρο και απεριόριστη ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων 50
20. Διοίκηση της εταιρίας 52
ΤΜΗΜΑ Γ’
21. Ετερόρρυθμη εταιρία 53
α. Έννοια 53
β. Επωνυμία 53
γ. Λοιπά θέματα 54
δ. Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές 55
ΤΜΗΜΑ Δ’
22. Αφανής εταιρία 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΟΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Η ανώνυμη εταιρία
23. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 57
24. Ίδρυση 59
25. Διατυπώσεις δημοσιότητας 65
26. Κεφάλαιο 67
27. Αύξηση και μείωση κεφαλαίου – 70
28. Μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες 73
29. Η γενική συνέλευση 81
30. Το διοικητικό συμβούλιο 91
31. Μέτοχοι – δικαιώματα μειοψηφίας 99
32. Τακτικός έλεγχος 107
33. Αποθεματικά 108
34. Ετήσιοι λογαριασμοί 109
35. Μετατροπή εταιριών 123
36. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών 125
37. Διάσπαση ανωνύμων εταιριών 127
38. Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες 129
39. Λύση και εκκαθάριση 130
ΤΜΗΜΑ Β’
Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης
40. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 131
41. Ίδρυση 132
42. Εταιρικό κεφάλαιο, διαίρεση, αύξηση και μείωση 135
43. Οι εταίροι 138
44. Η συνέλευση των εταίρων’ 142
45. Οι διαχειριστές 144
46. Οι ελεγκτές 147
47. Ετήσιοι λογαριασμοί – κέρδη 147
48. Μετατροπή – συγχώνευση 149
49. Λύση και εκκαθάριση 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Αστικός συνεταιρισμός
50. Έννοια – χαρακτηριστικά 153
51. Οι συνεταίροι 155
52. Τα όργανα 157
53. Τήρηση βιβλίων – Διανομή κερδών 159
54. Λύση – Εκκαθάριση – Αναβίωση 160
ΤΜΗΜΑ Β’
55. Γεωργικός και οικοδομικός συνεταιρισμός 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
56. Τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες 163
57. Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 165
58. Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 168
59. Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης – χρηματιστηριακές εταιρίες – εταιρίες factoring και εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος 171
60. Εταιρίες της ναυτιλίας 173
α. Η ναυτική εταιρία 173
β. Η ειδική ανώνυμη εταιρία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία 176
61. Αθλητική ανώνυμη εταιρία 178
62. Άλλα εταιρικά μορφώματα 181
ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 189
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 191