Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Χρηματιστηριακές Αγορές

Γεώργιος Καραθανάσης

 

Γ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 656
Κωδικός ISBN: 960-824-928-7
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 3792

Πρόλογος Γ’ Έκδοσης

Η έκδοση αυτή εκτός από διορθώσεις λαθών και άλλων ατελειών προηγούμενων εκδόσεων περιέχει σημαντικές προσθήκες και αλλαγές ουσίας. Πιο συγκεκριμένα, έχει προστεθεί ένα νέο κεφάλαιο που αφορά βασικές πτυχές των χρηματοοικονομικών παραγώγων. Το κεφάλαιο που αφορούσε υποδείγματα αποτίμησης μετοχών έχει αντικατασταθεί με νέα ύλη και διαφορετικές προσεγγίσεις στα κρίσιμα θέματα των τιμών των μετοχών και του πολλαπλασιαστή κερδών. Το θέμα της φορολογίας των κερδών και ιδιαίτερα της επίδρασής της στον προσδιορισμό του επιτοκίου προεξόφλησης μετά από φόρους εξηγείται με απλά παραδείγματα. Το ίδιο ισχύει και για την αποτίμηση ομολογιών σταθερής προσόδου στη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου.

Στην έκδοση αυτή είχα την ευκαιρία να συνεργασθώ με την κυρία Νιννή και τους κυρίους Διαμάντη, Πατσά και Δράκο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ο εκδοτικός οίκος Ευγ. Μπένου συνεχίζει να προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες που αφορούν το σχεδίασμά της έκδοσης, την αντιπαραβολή κειμένων και τη γενική επιμέλεια του βιβλίου. Με ιδιαίτερη χαρά ευχαριστώ θερμά την κυρία και τον κύριο Μπένο.

Για τις ελλείψεις, παραλείψεις και τα λάθη που παραμένουν είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Γεώργιος Α. Καραθανάσης

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ’ ΕΚΔΟΣΗΣ 23
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΕΚΔΟΣΗΣ 25
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α’ ΕΚΔΟΣΗΣ 27
ΜΕΡΟΣ I
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων
1.1. Εισαγωγικές Έννοιες 34
1.2. Ανάπτυξη των Μεθόδων Αξιολόγησης Επενδύσεων 36
1.3. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων 46
1.4. Οικονομική Σημασία του ΕΒΑ 58
1.5. Μη Ορθολογικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Σύγκριση των Μεθόδων της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης
2.1. Εισαγωγή 70
2.2. Βασικές Διαφορές μεταξύ ΚΠΑ και ΕΒΑ 71
2.3. Ανακεφαλαίωση 72
2.4. Αξιολόγηση Μεμονωμένης Επένδυσης 73
2.5. Επιλογή Αμοιβαία Αποκλεισμένων Επενδύσεων 77
2.6. Περιορισμοί στα Κεφάλαια 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ανάλυση Καθαρών Ταμειακών Ροών
3.1. Εισαγωγή 96
3.2. Ορισμός της Καθαρής Ταμειακής Ροής 97
3.3. Κατευθυντήριες Αρχές για τον Προσδιορισμό των ΚΤΡ 97
3.4. Ταμειακές Εισροές 98
3.5. Ταμειακές Εκροές 98
3.6. Κόστος Ευκαιρίας Συντελεστών Παραγωγής σε Ανεπάρκεια 99
3.7. Εναλλακτικός Τρόπος Προσδιορισμού του Κόστους Ευκαιρίας των Εξειδικευμένων Στελεχών σε Ανεπάρκεια 100
3.8. Σχετικές Ταμειακές Εκροές Πρώτων Υλών 101
3.9. Οικόπεδα 102
3.10. Μηχανήματα 102
3.11. Απόσβεση 102
3.12. Τόκοι 102
3.13. Κεφάλαιο Κίνησης 105
3.14. Σχέση Μεταξύ Κέρδους και Καθαρής Ταμειακής Ροής 106
3.15. Προσδιορισμός των ΚΤΡ μετά από Φόρους 109
3.16. Φορολογική Εξοικονόμηση (ΦΕ) 110
3.17. Προσδιορισμός του Επιτοκίου Προεξόφλησης 110
3.18. Αξιολόγηση Επενδύσεων με το Κριτήριο της ΚΠΑ 112
3.19. Πρακτικές Συνέπειες της Παραπάνω Προσέγγισης 114
3.20. Εναλλακτική Προσέγγιση 114
3.21. Αξιολόγηση με το Κριτήριο του ΕΒΑ 115
3.22. Προσαρμογές κατά τη Φορολόγηση της Υπολειμματικής Αξίας Μηχανημάτων 116
3.23. ΚΤΡ και Κέρδη 116
3.24. ΚΤΡ μετά από Φόρους 120
3.25. Υπολογισμός των ΚΤΡ για τον Προσδιορισμό της Άριστης Περιόδου Αντικατάστασης Επενδυτικών Έργων (Μηχανημάτων) 121
3.26. Εναλλακτική Προσέγγιση. Ετήσιο Ισοδύναμο (ΕΙ) ή Ετήσια Ισοδύναμη Αξία 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Πληθωρισμού
4.1. ΚΤΡ σε Σημερινούς Όρους 134
4.2. ΚΤΡ σε Ονομαστικούς Όρους 135
4.3. ΚΤΡ σε Πραγματικούς Όρους 136
4.4. Ονομαστικό Επιτόκιο 136
4.5. Πραγματικό Επιτόκιο 136
4.6. Σχέση Μεταξύ Ονομαστικού Επιτοκίου (ϊ), Πραγματικού Επιτοκίου (π) και Αύξησης στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ρ) 136
4.7. ΚΠΑ Χρησιμοποιώντας Ονομαστικούς Όρους 137
4.8. ΚΠΑ Χρησιμοποιώντας Πραγματικούς Όρους 137
4.9. ΚΠΑ σε Σημερινούς Όρους 137
4.10. Αλγεβρικές Σχέσεις 138
4.11. ΚΠΑ με Διαφορετικούς Ρυθμούς Πληθωρισμού 138
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Αξία και Αγορά Χρήματος
5.1. Εισαγωγή 146
5.2. Βασικές Λειτουργίες της Αγοράς Χρήματος 148
5.3. Καθορισμός της Τιμής Αγοράς Μελλοντικών Χρηματικών Απαιτήσεων 164
5.4. Αξιολόγηση Παραγωγικών Επενδύσεων και Αγορά Χρήματος 155
5.5. Αξιολόγηση Επενδύσεων με τη Μέθοδο του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ) 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Νόημα και Μέτρηση του Κινδύνου
6.1. Ορισμοί 162
6.2. Προβλήματα στην Αξιολόγηση Επενδύσεων 162
6.3. Συντελεστής Μεταβλητικότητας 163
6.4. Ιεράρχηση Επενδύσεων Σύμφωνα με τον Κίνδυνο 164
6.5. Αναμενόμενος Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ΕΒΑ 164
6.6. Προσδιορισμός του Προεξοφλητικού Επιτοκίου για την Αξιολόγηση Επενδύσεων 166
6.7. Αντιμετώπιση του Κινδύνου από τους Επενδυτές 166
6.8. Αξιολόγηση σε Καθεστώς Βεβαιότητας 169
6.9. Ενσωμάτωση του Κινδύνου στη Διαδικασία Αξιολόγησης Επενδύσεων 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου
7.1. Εισαγωγή 176
7.2. Κριτήριο της Μεγιστοποίησης της Αναμενόμενης Αξίας της Επένδυσης (ΑΑΕ) 176
7.3. Κριτήριο της Μεγιστοποίησης της Αναμενόμενης Χρησιμότητας της Επένδυσης (ΑΧΕ) 177
7.4. Μέθοδος του Προσαρμοσμένου για Κίνδυνο Επιτοκίου 181
7.5. Μέθοδος Ισοδυναμίας με τη Βεβαιότητα 182
7.6. Διαφορές μεταξύ των Μεθόδων της Προσαρμογής του Προεξοφλητικού Επιτοκίου και της Ισοδυναμίας με τη Βεβαιότητα 184
7.7. Ανάλυση Ευαισθησίας 187
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 191
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 198
ΜΕΡΟΣ II
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Βασικά Χαρακτηριστικά του Χρηματοδοτικού Συστήματος
8.1. Εισαγωγή 204
8.2. Κατηγορίες Χρηματοδότησης 205
8.3. Άμεση ή Έμμεση Χρηματοδότηση; 206
8.4. Αξιόγραφα 206
8.5. Είδη Αξιόγραφων 207
8.6. Αγορά Χρήματος 208
8.7. Αγορά Κεφαλαίου 209
8.8. Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
9.1. Πρωτογενής Αγορά Αξιόγραφων 240
9.2. Δευτερογενής Αγορά Αξιογράφων 241
9.3. Το Χρηματιστήριο Αξιών (ΧΑ) 242
9.4. Εποπτεία – Διοίκηση 242
9.5. Κατηγορίες Χρηματιστηριακών Εταιρειών 244
9.6. Προϋποθέσεις Εισαγωγής Αξιογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών 245
9.7. Προϋποθέσεις Εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά 245
9.8. Διαπραγμάτευση Αξιογράφων 246
9.9. Χρηματιστηριακές Εντολές 246
9.10. Χρησιμότητα Οργανωμένων Χρηματιστηριακών Αγορών 246
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 249
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς Αξιογράφων (Κεφαλαίου)
10.1. Εισαγωγή. Υπερκέρδη από το Χρηματιστήριο Αξιών 258
10.2. Κριτική της Θεωρίας των Υπερκερδών 259
10.3. Τι Σημαίνει ο Όρος Αποτελεσματική Αγορά Αξιογράφων (ή Κεφαλαίου) 260
10.4. Ορισμός Αγοράς 261
10.5. Μορφές Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Χρεογράφων 261
10.6. Συνέπειες της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Αξιογράφων για: α) τους Επενδυτές και β)την Εταιρεία 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Η Πρωτογενής Αγορά Μετοχών στην Ελλάδα
11.1. Εισαγωγή 266
11.2. Πλεονεκτήματα από την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών 267
11.3. Διαδικασία Εισαγωγής των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών 267
11.4. Ο Θεσμός των Αναδοχών 268
11.5. Κόστος Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο 270
11.6. Τα Περιεχόμενα του Ενημερωτικού Δελτίου 272
11.7. Αποτίμηση Μετοχών 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών
12.1. Εισαγωγή 280
12.2. Γενικά περί Μετοχών 280
12.3. Χρηματιστηριακοί Αριθμοδείκτες για Επιλογή Μετοχών
12.4. Δομικά Προβλήματα Αριθμοδεικτών 281
12.5. Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών 287
12.6. Προεξόφληση Μερισμάτων ή Κερδών; 287
12.7. Ανάλυση του Όρου «Λόγος Τιμής (Ρ) προς Κέρδη (Ε)»294
12.8. Χρησιμότητα του (Θεμελιώδους) Ρ/Ε 299
12.9. Προβλήματα από τη Χρησιμοποίηση Ιστορικών, Δημοσιευμένων Ρ/Ε 302
12.10. Συμπεράσματα 306
12.11. Συνέπειες της Χρησιμοποίησης Υποδειγμάτων Αποτίμησης Μετοχών για Επιλογή Μετοχών 306
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Κόστος Κεφαλαίου
13.1. Εισαγωγή 214
13.2. Σημασία του Κόστους Κεφαλαίου 314
13.3. Μέτρηση του Κόστους Κεφαλαίου 314
13.4. Κόστος Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρείας 315
13.5. Κόστος Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου 318
13.6. Κόστος Παρακρατηθέντων Κερδών 320
13.7. Κόστος Ομολογιακών Δανείων 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Κεφαλαιακή Διάρθρωση Λειτουργικός και Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
14.1. Εισαγωγή 330
14.2. Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση 331
14.3. Κίνδυνοι Μετόχων 331
14.4. Είδη Κινδύνων που Επηρεάζουν Ομολογιούχους (Δανειστές) 333
14.5. Διάρθρωση Κεφαλαίου 333
14.6. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Παραγωγής 333
14.7. Μεταβλητό και Σταθερό Κόστος Παραγωγής 334
14.8. Μερικές Εφαρμογές της Ανάλυσης του Νεκρού Σημείου 336
14.9. Ανάλυση Λειτουργικής Μόχλευσης και Λειτουργικού Κινδύνου 338
14.10. Ανάλυση Λειτουργικής Μόχλευσης 338
14.11. Μέτρηση του Βαθμού Λειτουργικής Μόχλευσης (ΒΛΜ) 339
14.12. Σημασία του ΒΛΜ 343
14.13. Χρηματοοικονομική Μόχλευση 344
14.14. Βαθμός Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης (ΒΧΜ) 345
14.15. Βαθμός Συνολικής Μόχλευσης (ΒΣΜ) 349
14.16. Μέτρηση του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 350
14.17. Μέτρηση του Επιχειρηματικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
15.1. Εισαγωγή 360
15.2. Επίδραση της Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης στην Αξία των Μετοχών 361
15.3. Προσεγγίσεις στο Πρόβλημα Επιλογής Κεφαλαίων 363
15.4. Άριστη Χρηματοδοτική Διάρθρωση 365
15.5. Αναλυτική Προσέγγιση στο Πρόβλημα Επιλογής Κεφαλαίων 369
15.6. Αποτίμηση Μετοχών και Εταιρειών Λαμβάνοντας Υπόψη τους Φόρους 374
15.7. Χρηματοοικονομική Διάρθρωση και α) Κόστος Χρηματοοικονομικών Δυσχερειών – Πτώχευσης β) Κόστος Αντιπροσώπευσης 380
15.8. Χρηματοοικονομικές Δυσχέρειες και Πτώχευση 380
15.9. Κόστος Αντιπροσώπευσης 381
15.10. Επιπτώσεις για την Κεφαλαιακή Διάρθρωση της Εταιρείας 383
15.11. Επιτόκια Προεξόφλησης στα Πλαίσια της Θεωρίας Modigliani και Miller (ΜΜ) 384
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 386
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Επίδραση των Δανειακών Κεφαλαίων στα Κέρδη ανά Μετοχή Ανάλυση ΚΠΤΦ – ΚΑΜ
16.1. Εισαγωγή 392
16.2. Επίδραση στα ΚΑΜ 393
16.3. Σημείο Αδιαφορίας 393
16.4. Προτεινόμενη Διαδικασία Επιλογής της πιο Κατάλληλης Μορφής Χρηματοδότησης 394
16.5. Τι Πρέπει να Γνωρίζουμε για το Σχεδίασμά Ικανοποιητικής Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Επιχειρήσεων 397
16.6. Προσδιορισμός της Δυνατότητας της Εταιρείας να Αντιμετωπίσει Μελλοντικές Υποχρεώσεις (Εξυπηρέτηση Χρέους) 399
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 402
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Μερισματική Πολιτική
17.1. Εισαγωγή 404
17.2. Επίδραση της Μερισματικής Πολιτικής στην Τιμή της Μετοχής 405
17.3. Πρώτη Άποψη. Η Μερισματική Πολιτική δεν Επηρεάζει τη Συμμετοχή (Αξία) του Μετόχου στην Εταιρεία 405
17.4. Επίδραση της Μερισματικής Πολιτικής στην Αξία της Εταιρείας (ή της Συμμετοχής των Μετόχων) 406
17.5. Χρηματοδότηση με την Έκδοση Νέων Μετοχών 407
17.6. Δεύτερη Άποψη. Η Μερισματική Πολιτική έχει Αξία 408
17.7. Άλλες Προσεγγίσεις 409
17.8. Λειτουργία των Μερισμάτων ως Προειδοποιητικού Μηχανισμού 410
17.9. Λειτουργία των Μερισμάτων ως Μηχανισμού Προσέλκυσης Επενδυτών Ειδικής Κατηγορίας 410
17.10. Λειτουργία των Μερισμάτων στα Πλαίσια της Θεωρίας της Αντιπροσώπευσης 411
17.11. Αντιπληθωριστική Πολιτική της Κυβέρνησης 411
17.12. Ρευστότητα 411
17.13. Δανειοληπτική Ικανότητα 412
17.14. Συνθήκες της Αγοράς Κεφαλαίου 412
17.15. Φορολογικοί Λόγοι 412
17.16. Περιορισμοί Θεσμικής Μορφής 413
17.17. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Μερισματικής Πολιτικής 413
17.18. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Μερισματική Πολιτική 414
17.19. Υπόδειγμα Πλήρους Προσαρμογής 414
17.20. Υπόδειγμα Μερικής Προσαρμογής 415
17.21. Υπόδειγμα της Τάσης των Κερδών 416
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
Τρόποι Αύξησης ίου Μετοχικού Κεφαλαίου
18.1. Εισαγωγή 420
18.2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την Καταβολή Μετρητών 420
18.3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας 421
18.4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών 422
18.5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση των Μερισμάτων 422
18.6. Προσαρμογή στην Τιμή των Μετοχών 422
18.7. Έκδοση Νέων Μετοχών με Μετρητά, με Δικαίωμα Προτίμησης στους Παλαιούς Μετόχους 423
18.8. Διαδικασία Έκδοσης Μετοχών με Δικαίωμα Προτίμησης στους Μετόχους 424
18.9. Προσδιορισμός της Νέας Προσαρμοσμένης Τιμής της Μετοχής και της Αξίας του Δικαιώματος 425
18.10. Χρηματιστηριακές Εξισώσεις για τον Υπολογισμό της Προσαρμοσμένης Τιμής και της Αξίας του Δικαιώματος 431
18.11. Απαιτούμενες Προσαρμογές στην Περίπτωση που η Εταιρεία έχει Εκδώσει Κοινές και Προνομιούχες Μετοχές 433
18.12. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας των Παγίων Στοιχείων της Εταιρείας 434
18.13. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών. Έκδοση Δωρεάν Μετοχών στους Παλαιούς Μετόχους 434
18.14. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση των Μερισμάτων 435
18.15. Προσαρμογή στην Τιμή των Μετοχών από τη Διάσπαση της Μετοχής (STOCK SPLIT) και από τη Σύμπτυξη του Αριθμού των Μετοχών (REVERSE SPLIT) 436
ΜΕΡΟΣ III
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Αναμενόμενη Απόδοση και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου
19.1. Εισαγωγή 444
19.2. Απόδοση και Κίνδυνος Μεμονωμένων Μετοχών 444
19.3. Αναμενόμενη Απόδοση 445
19.4. Μέτρηση του Κινδύνου 446
19.5. Αναμενόμενος Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) 447
19.6. Απόδοση Χαρτοφυλακίου 447
19.7. Ο Κίνδυνος του Χαρτοφυλακίου 448
19.8. Τα Οφέλη από τη Διαφοροποίηση 449
19.9. Έννοια Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων 452
19.10. Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς 454
19.11. Το Σύνορο των Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων με Εκχώρηση ή Σύναψη Δανείου 455
19.12. Εισαγωγή Δανείου στην Ανάλυση 456
19.13. Αναμενόμενη Απόδοση και Κίνδυνος από το Συνδυασμό ενός Χρεογράφου (Α) (χωρίς κίνδυνο) και μιας Μετοχής (Β) 456
19.14. Το Σύνορο των Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων με χωρίς Κίνδυνο Χρεόγραφο 458
19.15. Το Σύνορο των Αποδοτικών Χαρτοφυλακίων με Σύναψη Δανείου 458
19.16. Η Θεωρία του Διαχωρισμού 459
19.17. Σχέση Απόδοσης και Κινδύνου 460
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 464
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων
Κίνδυνος Μετοχών στα Πλαίσια της Θεωρίας του Χαρτοφυλακίου
20.1. Συστηματικός και Ειδικός Κίνδυνος 466
20.2. Προσδιορισμός της Απαιτούμενης Απόδοσης 467
20.3. Η Γραμμή Αξιογράφων 470
20.4. Η Έννοια της Απαιτούμενης Απόδοσης 471
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Εκτίμηση του Υποδείγματος της Αγοράς
21.1. Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου (Βήτα) 476
21.2. Χαρακτηριστική Γραμμή 481
21.3. Χρησιμότητα της Θεωρίας του Χαρτοφυλακίου 483
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
Προσδιορισμός της Ελάχιστης Απαιτούμενης Απόδοσης (Κόστος Κεφαλαίου) για την Αξιολόγηση Επενδύσεων στα Πλαίσια των Αρχών του Χαρτοφυλακίου
22.1. Εισαγωγή 486
22.2. Μέθοδοι Εκτίμησης της Ελάχιστης Απόδοσης 487
22.3. Προβλήματα στη Χρησιμοποίηση του Μέσου Σταθμκού Κόστους της Εταιρείας (κε) ως Προεξοφλητικού Επιτοκίου για την Αξιολόγηση Επενδύσεων 487
22.4. Εναλλακτική Προσέγγιση Προσδιορισμού της Απαιτούμενης Απόδοσης 488
22.5. Μέτρηση της Ελάχιστης Απόδοσης για Μετοχές Εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 489
22.6. Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου 489
22.7. Εκτίμηση της Απαιτούμενης Επιπλέον Απόδοσης (Rm – i) 490
22.8. Εκτίμηση του Χωρίς Κίνδυνο Επιτοκίου 490
22.9. Παράδειγμα Προσδιορισμού της Ελάχιστης Απόδοης από Επένδυση σε Μετοχές 490
22.10. Προσδιορισμός του Βήτα της Εταιρείας 491
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
Προβλήματα στην Εκτίμηση του Συστηματικού Κινδύνου
23.1. Εισαγωγή 496
23.2. Υπολογισμός των Αποδόσεων 496
23.3. Διάστημα Υπολογισμού Αποδόσεων 497
23.4. Χρησιμοποίηση Κατάλληλου Δείκτη της Αγοράς 498
23.5. Χρονικός Ορίζοντας Εκτίμησης 499
23.6. Το Πρόβλημα της Αδράνειας στις Συναλλαγές των Μετοχών 499
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 502
ΜΕΡΟΣ IV
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
Αγορά Χρήματος
24.1. Εισαγωγή 510
24.2. Βασικές Γνώσεις 511
24.3. Ετησιοποίηση Απόδοσης Επένδυσης με Διάρκεια Μικρότερη του Έτους 512
24.4. Υπολογισμός Επιτοκίου Τοκοφόρου Περιόδου 513
24.5. Ανατοκισμός Τόκων 513
24.6. Ανακεφαλαίωση 515
24.7. Προεξόφληση 516
24.8. Απόδοση στη Λήξη ή Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης 520
24.9. Χρεόγραφα Αγοράς Χρήματος 521
24.10. Διαπραγματεύσιμα Πιστοποιητικά Τραπεζικών Καταθέσεων (ΠΤΚ). Certificates of Deposit (CDs) 521
24.11. Δυαδικό Σύστημα Τιμών ΗΠΑ και Βρετανία 524
24.12. Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 526
24.13. Χρεόγραφα με Τοκομερίδια (Interest Bearing Securities) 529
24.14. Αποτίμηση Μακροπρόθεσμων Χρεογράφων 532
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
Αγορά Συναλλάγματος
25.1. Εισαγωγή 536
25.2. Λόγοι Δημιουργίας της Αγοράς Συναλλάγματος 537
25.3. Εξαγωγές 538
25.4. Αγορά Τίτλων 538
25.5. Κερδοσκοπία 539
25.6. Τιμές στην Αγορά Συναλλάγματος 539
25.7. Ανακοίνωση των Τιμών Συναλλάγματος 540
25.8. Αντίστροφες Τιμές 540
25.9. Προσδιορισμός της Σχέσης Μεταξύ δύο Νομισμάτων από τις Αντίστοιχες Σχέσεις αυτών των Νομισμάτων μ’ ένα άλλο Νόμισμα (Cross Rates) 541
25.10. Συναλλαγές σε Συνάλλαγμα 542
25.11. Η Ελληνική Αγορά Συναλλάγματος 542
25.12. To FIXING 543
25.13. Ποιοι Λαμβάνουν Μέρος στο FIXING 543
25.14. Ποια από ία Νομίσματα Διαπραγματεύονται στη Συνεδρίαση 544
25.15. FIXING για το DM: DM/ΔΡΧ 546
25.16. Αντίστροφες Τιμές με Δίπλευρες Τιμές 546
25.17. Cross-Rates με Δίπλευρες Τιμές 547
25.18. Τρέχουσα και Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος 549
25.19. Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος (ΠΑΣ) 549
25.20. Σχέση Μεταξύ ΠΑΣ και ΤΑΣ 549
25.21. Χρησιμότητα της Προθεσμιακής Αγοράς Συναλλάγματος 550
25.22. Εμπορικές Συναλλαγές 550
25.23. Επένδυση σε Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου Ξένων Χωρών (Μηχανισμός Arbitrage) 551
25.24. Επενδύσεις σε Αξιόγραφα Μεταβλητής Προσόδου 552
25.25. Σύναψη Δανείων σε Ξένο Νόμισμα 552
25.26. Καθορισμός της Τιμής ενός Ξένου Νομίσματος στην ΠΑΣ 552
25.27. Καθορισμός της Τιμής ενός Ξένου Νομίσματος στην ΠΑΣ σε Περιόδους Μικρότερες από ένα Χρόνο 554
25.28. Κερδοσκοπία (Arbitrage) 554
25.29. Ο Εναλλακτικός Τρόπος Καθορισμού της Τιμής Συναλλάγματος στην Προθεσμιακή Αγορά. Η Μέθοδος SWAP 556
25.30. Καθορισμός της Τιμής ενός Νομίσματος στην ΠΑΣ με Δίπλευρες Τιμές 559
25.31. Περισσότερα για την Αγορά Συναλλάγματος. Τρέχουσα Αγορά Συναλλάγματος 560
25.32. Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος: Δίπλευρες Τιμές στην ΠΑΣ 560
25.33. Στοιχεία Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων σε Ξένες Χώρες 562
25.34. Ευρωαγορές 564
25.35. Ευρωδολάρια 564
25.36. Γενεσιουργό Αίτια 565
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
Εξαγορές Εταιρειών
26.1. Εισαγωγή 568
26.2. Λόγοι Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 568
26.3. Κατηγορίες Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 569
26.4 Τρόπος Εξαγοράς Επιχειρήσεων 569
26.5. Εξαγορά με Συνεργία 572
26.6. Εξαγορά με Διαφορετικό Ρ/Ε 572
26.7. Επίδραση Μελλοντικών Κερδών 574
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 577
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
Χρηματοδοτική Μίσθωση (ΧΜ)
27.1. Εισαγωγή 580
27.2. Τρόπος Λειτουργίας του Θεσμού 580
27.3. Η Κυριότητα του Εξοπλισμού 581
27.4. Τι Συνήθως Ισχύει μετά τη Λήξη της Σύμβασης 581
27.5. Αντικείμενα για Χρηματοδοτική Μίσθωση 581
27.6. Κόστος Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 581
27.7. Τι Πρέπει να Γνωρίζουμε για το Θεσμό της Χρηματο¬δοτικής Μίσθωσης 583
27.8. Ανάλυση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 583
27.9. Ανάλυση Χωρίς Φόρους 584
27.10. Προσδιορισμός των Ετήσιων Μισθωμάτων με Θετική Υπολειμματική Αξία 585
27.11. Εισαγωγή των Φόρων στην Ανάλυση 585
27.12. Αγορά με Δάνειο (Α/Δ) 585
27.13. Χρηματοδοτική Μίσθωση (ΧΜ) 586
27.14. Καθαρό Κόστος μετά από Φόρους για την Α/Δ 586
27.15. Εναλλακτικός Τρόπος Προσδιορισμού του μετά από Φόρους Κόστους της Α/Δ 588
27.16. Προσδιορισμός του μετά από Φόρους Κόστους της ΧΜ 588
27.17. Εναλλακτική Προσέγγιση. ΧΜ έναντι Α/Δ 589
27.18. Προκαταβολή Μισθωμάτων 590
27.19. Εναλλακτικός Τρόπος Αξιολόγησης για την περίπτωση Προκαταβολής Μισθωμάτων
ΧΜ έναντι Α/Δ 591
27.20. Εναλλακτική Προσέγγιση με τη Μέθοδο του Εσωτερι¬κού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ) 591
27.21. Καταβολή Μισθωμάτων και Τοκοχρεολυσίων σε Εξαμηνιαία Βάση 592
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 594
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
Χρηματοδότηση από Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Ε.Ε.Κ.)
28.1. Τι είναι οι Ε.Ε.Κ 598
28.2. Αντικείμενο Δραστηριότητας των Ε.Ε.Κ 598
28.3. Ποιοι Συμμετέχουν στη Διαδικασία 598
28.4. Δραστηριότητες που Εξετάζονται από τις Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου 599
28.5. Μορφές Χρηματοδότησης 599
28.6. Διαδικασία Επιλογής Επιχειρήσεων 599
28.7. Διαδικασία Εξέτασης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Προγραμμάτων από Ε.Ε.Κ 600
28.8. Ποσοστό Συμμετοχής στην Επιχείρηση 600
28.9. Ρευστοποίηση των Μετοχών 601
28.10. Έλεγχος της Επιχείρησης 601
28.11. Ελληνική Πρακτική 601
28.12. Δυνατότητες Ε.Ε.Κ. στην Ελλάδα 602
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
Προαιρετικά Δικαιώματα Αγοράς / Πώλησης Μετοχών (Options)
29.1. Γενικά, Χρήσιμη Ορολογία 604
29.2. Τρόπος Λειτουργίας των CALLS 607
29.3. Τρόπος Λειτουργίας των PUTS 610
29.4. Σχέση Μεταξύ Εσωτερικής Αξίας (ΕΑ) Calls, Τιμής Με¬τοχής και Τιμής Calls 613
29.5. Αναλυτική Παρουσίαση των Παραγόντων που Διαμορ¬φώνουν την Τιμή των Options 618
29.6. Αποτίμηση των Puts 621
29.7. Ανακεφαλαίωση 622
29.8. Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Ευρωπαϊκού Τύπου Options των BLACK και SCHOLES (BS) 623
29.9. Υπόδειγμα Αποτίμησης των Puts σύμφωνα με το υπόδειγμα των BS 627
29.10. Ανακεφαλαίωση 628
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 631
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
Υβριδικά Χρεόγραφα
Ομολογίες με Πιστοποιητικά Απόκτησης Μετοχών
(Warrants) και Μετατρέψιμες Ομολογίες (Convertible Bonds)
30.1. Εισαγωγή 534
30.2. Ομολογίες Μετατρέψιμες σε Μετοχές (Convertibles) 635
30.3. Παραστατικά Απόκτησης Μετοχών (Warrants) 644
30.4. Διαδικασία Έκδοσης των ΠΑΜ 646
30.5. Υποχρεώσεις της Εκδότριας Εταιρείας 648
30.6. Τιμή ΠΑΜ στη Χρηματιστηριακή Αγορά 648
30.7. Ανακεφαλαίωση 552
30.8. Σύγκριση Μετατρέψιμων Ομολογιών και Ομολογιών ΠΑΜ 653