Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων


Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 528
Κωδικός ISBN: 978-960-359-113-9
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694387

Category:

Το Βιβλίο αυτό που αποτελείται από 18 κεφάλαια, γράφτηκε για διδακτικούς σκοπούς. Συνεπώς, απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες και ερευνητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν πώς γίνεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί το έργο των διδασκόντων του συναφούς μαθήματος, προσφέροντάς τους έναν επιπλέον χρήσιμο οδηγό διδασκαλία.

Το συγκεκριμένο βιβλίο επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτουν συνεχώς οι φοιτητές για τον τρόπο που θα πρέπει να συγγράφουν μια εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή σε άλλο συναφές επιστημονικό πεδίο και προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν μεθοδολογικά εργαλεία τns ανάλυσης καταστάσεων. Ειδική μνεία γίνεται στο κεφάλαιο 15.

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το Βιβλίο δεν συνιστά κάποιο επενδυτικό οδηγό για την αγορά μετοχών ή την αξιολόγηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα παραδείγματα πραγματικών επιχειρήσεων και Βιομηχανιών που προσφέρει, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο στην υποστήριξη του έργου των φοιτητών και στη διευκόλυνση της κατανόησης τns ύλης του μαθήματος.

Στην αρχή των κεφαλαίων, προσδιορίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν, καθώs και οι προαπαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση του κάθε κεφαλαίου. Επίσης, στο τέλος των κεφαλαίων υπάρχει σύνοψη και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης. Επιπλέον, στο τέλος του βιβλίου, και ειδικότερα στο κεφάλαιο 18, προσφέρονται ερωτήσεις με τις απαντήσει τους, όπως και λυμένες και άλυτες ασκήσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος τns ύλης επικεντρώνεται στα μεθοδολογικά εργαλεία τns ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δίνοντας έμφαση στους αριθμοδείκτες. Επίσηs, καλύπτονται ειδικά θέματα όπως η ανάλυση τραπεζικών ιδρυμάτων και οι ενδοεταιρικές τιμές μεταβίβασης.

Εύχομαι το Βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα σε φοιτητές και διδάσκοντες.

Ο συγγραφέας,
Αντώνης Γεωργόπουλος

Περιεχόμενα

Πρόλογος 17
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 19
1.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 19
1.2. Γενικά 19
1.3. Σκοπός της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων 22
1.4. Σύνοψη – συμπέρασμα 26
1.5. Ερώτησες 27
Κεφάλαιο 2: Λογιστικές αρχές 29
2.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 29
2.2. Επιμέρους λογιστικές αρχές και πρότυπα 29
2.3. Η αρχή τns λογιστικής οντότητας ή η αρχή τns οικονομικής μονάδας [Accounting entity principle] 30
2.4. Η αρχή τns συνέχεια τns δραστηριότητας τns λογιστικής μονάδας [Going concern principle] 31
2.5. Η αρχή τns περιοδικότητας [Periodicity principle] 31
2.6. Η αρχή τns χρηματικής μέτρησης ή η αρχή τns νομισματικής μονάδας [Monetary unit principle] 32
2.7. Η αρχή της συντηρητικότητας [Conservatism principle] 32
2.8. Η αρχή τns συνέπειας και ομοιομορφία [Consistency principle] 33
2.9. Η αρχή του ιστορικού κόστους [Historical cost principle] 33
2.10. Η αρχή τns συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα [Matching principle] 34
2.11. Η αρχή της αναγνώρισής ή της πραγματοποίησής εσόδων [Revenue realization principle] 35
2.12. Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων [Accrual principle] 35
2.13. Η αρχή της αντικειμενικότητας και της επαληθευσιμότητας [Objectivity and verifiability principle] 36
2.14. Η αρχή της επαρκούς ή πλήρους αποκάλυψης [Adequate or full disclosure principle] 36
2.15. Σύνοψη και συμπέρασμα 37
2.16. Ερωτήσεις 38
Κεφάλαιο 3: Βασικές κατηγορίες αναλυτών 39
3.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 39
3.2. Γενικά 39
3.3. Μέτοχοι – επενδυτές 41
3.4. Management της Επιχείρησης 42
3.5. Δανειστές – τράπεζες 43
3.6. Προμηθευτές 44
3.7. Πελάτες 44
3.8. Ανταγωνιστές 44
3.9. Εργαζόμενοι 45
3.10. Ελεγκτές 45
3.11. Εξωτερικοί αναλυτές 45
3.12. Σύνοψη – συμπέρασμα 46
3.13. Ερωτήσεις 47
Κεφάλαιο 4: Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων 49
4.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 49
4.2. Εσωτερική versus εξωτερική ανάλυση 50
4.2.1. Εσωτερική ανάλυση 50
4.2.2. Εξωτερική ανάλυση 51
4.3. Διαχρονική ανάλυση 52
4.4. Διεπιχειρησιακή ανάλυση 53
4.5. Τυπική versus ουσιαστική ανάλυση 54
4.5.1. Τυπική ανάλυση 54
4.5.2. Ουσιαστική ανάλυση 55
4.6. Σύνοψη – συμπέρασμα 56
4.7. Ερωτήσεις 58
Κεφάλαιο 5: Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 59
5.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 59
5.2. Γενικά 60
5.3. Κάθετη ανάλυση 61
5.3.1. Κάθετη ανάλυση στον Ισολογισμό 62
5.3.2. Κάθετη ανάλυση στα αποτελέσματα χρήσης 66
5.4. Οριζόντια ανάλυση 69
5.4.1. Οριζόντια ανάλυση στον ισολογισμό 72
5.4.2. Οριζόντια ανάλυση στα αποτελέσματα χρήσης 73
5.5. Δείκτες τάσης 75
5.6. Σύνοψη – συμπέρασμα 79
5.7. Ερωτήσεις 80
Κεφάλαιο 6: Αριθμοδείκτες 83
6.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες
γνώσεις 83
6.2. Γενικά 83
6.3. Κριτήρια δημιουργία αριθμοδεικτών 85
6.4. Κατηγορία αριθμοδεικτών 86
6.5. Σύνοψη – συμπέρασμα 88
6.6. Ερωτήσεις 88
Κεφάλαιο 7: Αριθμοδείκτες ρευστότητας (liquidity ratios) 89
7.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες
γνώσεις 89
7.2. Γενικά 90
7.3. Κεφάλαιο Kivnons 94
7.4. Αριθμοδείκτης Γενικής ή ‘Έμμεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 98
73. Αριθμοδείκτης Γενικής ή ‘Άμεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 103
7.6. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας (Cash Ratio) 107
7.7. Το Αμυντικό Διάστημα [Defensive Interval] 109
73. Εφαρμογή 110
7.9. Σύνοψη – Συμπέρασμα 112
7.10. Ερωτήσεις 113
Κεφάλαιο 8: Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity Ratios) 115
8.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες
γνώσεις 115
8.2. Γενικά 116
8.3. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορία αποθεμάτων [Inventories Turnover Ratio] 118
8.4. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων (Receivables turnover ratio) 124
8.5. Λειτουργικός κύκλος 130
8.6. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Trade creditors to purchases ratio) 133
8.7. Ο Εμπορικός κύκλος 138
8.8. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης [Net working capital turnover ratio] 142
8.9. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Συνολικού Ενεργητικού (Asset turnover ratio) 146
8.10. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (Fixed asset turnover ratio) 150
8.11. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απασχολούμενων κεφαλαίων [Long-term liabilities turnover ratio] 153
8.12. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων (Owner’s equity turnover ratio) 155
8.13. Εφαρμογή 158
8.14. Σύνοψη – Συμπέρασμα 160
8.15. Ερωτήσεις 161
Κεφάλαιο 9: Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability Ratios) 163
9.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 163
9.2. Γενικά 164
9.3. Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου (Cross Profit Margin) 168
9.4. Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου (Net Profit Margin) 172
9.5. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Net Worth) 175
9.6. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων [Return to total capital employed] 179
9.7. Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής ή Οικονομικής Μόχλευσης [Financial Leverage Ratio] 183
9.8. Αριθμοδείκτες Δαπανών Συντήρησης και Επισκευών 185
9.9. Αριθμοδείκτες Αποσβέσεων 186
9.10. Αριθμοδείκτες Λειτουργικών Εξόδων 187
9.11. Εφαρμογή 190
9.12. Σύνοψη – Συμπέρασμα 191
9.13. Ερωτήσεις 192
Κεφάλαιο 10: Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας (Financial structure and viability ratios) 193
10.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 193
10.2. Γενικά 194
10.2.1. Διάρθρωση των κεφαλαίων 195
10.2.2. Διάρθρωση τns περιουσίας 203
10.2.3. Η μορφή χρηματοδότησης τns περιουσίας 207
10.2.4. Ασφάλεια του ξένου κεφαλαίου 210
10.2.5. Αποδοτικότητα των κεφαλαίων 212
10.3. Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 214
10.3.1. Αριθμοδείκτης Ιδιοκτησίας [Ratio of owner’s equity to total assets] 214
10.3.2. Αριθμοδείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου 218
10.3.3. Αριθμοδείκτης Δανειακής Eπιβάρυνσης [Ratio of owner’s equity to total liabilities] 220
10.4. Αριθμοδείκτες Διάρθωσης Περιουσίας [Asset Structure Ratios] 222
10.4.1. Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας [α’ εκδοχή] 222
10.4.2. Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας [β’ εκδοχή] 224
10.4.3. Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας [γ’ εκδοχή] 226
10.5. Αριθμοδείκτες Κάλυψης Παγίων Στοιχείων 227
10.5.1. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων με Ίδια Κεφάλαια [Ratio of owner’s equity to fixed assets] 227
10.5.2. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων με Διαρκή Κεφάλαια 230
10.6. Αριθμοδείκτες Ασφάλειας Ξένου Κεφαλαίου 232
10.6.1. Αριθμοδείκτης Ασφάλειας Συνολικού Ξένου Κεφαλαίου 232
10.6.2. Αριθμοδείκτης Ασφάλειας Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων [Ratio of fixed assets to long term liabilities] 235
10.7. Αριθμοδείκτες Κάλυψης Πάγιων Επιβαρύνσεων 238
10.7.1. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων [Number of times interest earned] 238
10.7.2. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Πάγιων Επιβαρύνσεων Μακροπρόθεσμων Δανείων 240
10.8. Αριθμοδείκτης Αυτοχρηματοδότησής 241
10.9. Εφαρμογή 244
10.10. Σύνοψη – Συμπέρασμα 245
10.11. Ερωτήσεις 246
Κεφάλαιο 11: Αριθμοδείκτες Επενδύσεων [Investment Ratios] 249
11.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 249
11.2. Γενικά 250
11.3. Είδη και χαρακτηριστικά μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά 252
11.4. Κέρδη κατά Μετοχή [Earnings per Share] 256
11.5. Μέρισμα Κατά Μετοχή [Dividends per Share] 259
11.6. Ποσοστό Διανεμομένων Κερδών [Percentage of Distributed Profits] 262
11.7. Τρέχουσα Μερισματική Απόδοση [Current Dividend Yield] 263
11.8. Μερισματική Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων [Dividend Yield on Equity Capital] 264
11.9. Εσωτερική Αξία Μετοχής [Book Value per Share] 265
11 .10. Λόγος Χρηματιστηριακής Τιμής προς Εσωτερική Αξία Μετοχής [Price to Book Value Ratio] 266
11.11. Λόγος Τιμής πρόs Κέρδη κατά Μετοχή [Price Earnings Ratio – P/E] 268
11.12. Ταμειακή Ροή κατά Μετοχή [Cash Flow per Share] 271
11.13. Απόδοση Μετοχής σε Ταμειακή Ροή [Cash Flow] 272
11.14. To Ποσοστό Αυτοχρηματοδότησής 273
11.15. Διάρκεια Εξόφλησης Επενδύσεων 273
11.16. Απόσβεση Κατά Μετοχή [Depreciation per Share] 274
11.17. Χρηματιστηριακή Αξία προς Πωλήσεις 274
11.18. Εφαρμογή 275
11.19. Σύνοψη – Συμπέρασμα 277
11.20. Ερωτήσεις 282
Κεφάλαιο 12: Γενική Εφαρμογή Βασικών Αριθμοδεικτών 285
12.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 285
12.2. Ανάλυση ενός Παραδείγματος Αριθμοδεικτών 286
12.3. Σύνοψη – Συμπέρασμα 301
12.4. Ερώτησες 303
Κεφάλαιο 13: Κατάσταση Ταμειακών Ροών [Cash Flow Statement] 383
13.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 383
13.2. Γενικά 306
13.3. Κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών ροών 309
13.3.1. Άμεση Μέθοδος Κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών ροών 312
13.3.2. Έμμεση Μέθοδος Κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 316
13.4. Εφαρμογή 320
13.5. Σύνοψη – Συμπέρασμα 323
13.6. Ερωτήσεις 327
Κεφάλαιο 14: Ανάλυση του Νεκρού Σημείου [Cash Flow Statement] 329
14.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 329
14.2. Γενικά 329
14.3. Προσδιορισμός του Νεκρού Σημείου Συναλλαγών 335
14.4. Σύνοψη – Συμπέρασμα 339
14.5. Ερωτήσεις 341
Κεφάλαιο 15: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 343
15.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 343
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
15.2. Γενικά 344
15.3. Ανάλυση μιαs Μεμονωμένης Επιχείρησης 354
15.4. Ανάλυση με ένα μεμονωμένο Αριθμοδείκτη 357
15.5. Ανάλυση για ένα Περιορισμένο Χρονικό Διάστημα 359
15.6. Σύνθετη Ανάλυση 364
15.7. Ανάλυση Συγκεκριμένου Κλάδου με τη Χρήση Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών από Διαφορετικές Ομάδες 372
15.7.1. Ανάλυση του Κλάδου των Ξενοδοχείων με τη Χρήση Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών 373
15.7.2. Ανάλυση του Κλάδου Πηγών Ενέργειας με τη Χρήση Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών 375
15.7.3. Ανάλυση του Κλάδου των Ταχυμεταφορών [Courier] με τη Χρήση Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών 379
15.7.4. Ανάλυση του Κλάδου του Ποδοσφαίρου με τη Χρήση Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών 384
15.8. Ανάλυση με τη Χρήση pias Ορισμένης Ομάδας Αριθμοδεικτών σε Συγκεκριμένο Κλάδο 386
15.8.1. Εφαρμογή των Αριθμοδεικτών Δραστηριότητας στον Κλάδο Zυθοποιίας 386
15.8.2. Εφαρμογή των Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας στον Κλάδο των Αλλαντικών 399
15.8.3. Εφαρμογή των Επενδυτικών Αριθμοδεικτών στον Κλάδο Ιχθυοκαλλιέργειας 402
15.9. Μη Χρηματοοικονομικοί-Λογιστικοί Παράμετροι 408
15.9.1. Εξωτερικό Μάκρο Περιβάλλον 408
15.9.2. Ανταγωνιστικό Μίκρο Περιβάλλον 409
15.9.3. Ιστορικό της Επιχείρησης 410
15.9.4. Οργανωτική Παράμετρος 410
15.9.5. Ιδιοκτησιακή Παράμετρος 412
15.9.6. Κύκλος Ζωής Επιχείρησης – Κύκλος Ζωής Προϊόντων 413
15.9.7. SWOT Ανάλυση 415
Κεφάλαιο 16: Ανάλυση στα Τραπεζικά Ιδρύματα 419
16.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 419
16.2. Γενικά 419
16.2.1. Παραδοσιακή διαμεσολάβηση και λειτουργία μετασχηματισμού 424
16.2.2. Τύποι των τραπεζικών ιδρυμάτων και είδος τραπεζικών εργασιών
16.3. Ισολογισμός Τραπεζικών Ιδρυμάτων – Διαχείριση Ενεργητικού και Παθητικού
16.4. Πιστωτική Πολιτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
16.5. Αριθμοδείκτες
16.5.1. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
16.5.2. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
16.5.3. Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας
16.5.4. Αριθμοδείκτες Ποιότητας Χαρτοφυλακίου και Ενεργητικού
16.5.5. Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας
16.6. Εφαρμογές Αριθμοδεικτών στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ελληνικών Τραπεζών
16.6. Συμπεράσματα – Σύνοψη
16.7. Ερωτήσεις
Κεφάλαιο 17: Τιμές ΜεταβίΒασης [Transfer Pricing]
17.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις
17.2. Γενικά
17.3. Ενδοεταιρικός Καταμερισμός και Εσωτερικές Τιμές Μεταβίβασης
17.4. Εσωτερικές Τιμές Μεταβίβασης και Φορολογία
17.5. Συμπέρασμα – Σύνοψη
17.6. Ερωτήσεις
Κεφάλαιο 18: Επιλεγμένες Ερωτήσεις και Ασκήσεις
18.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις
18.2. Βασικές έννοιες
18.3. Ερωτήσεις – Απαντήσεις
18.4. Ασκήσεις
Βιβλιογραφία