Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Απόστολος Μπάλλας,
Δημοσθένης Χέβας

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 584
Κωδικός ISBN: 978-960-824-971-4
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694700

Category:

Tο παρόν βιβλίο σκοπό έχει να βοηθήσει τους φοιτητές που αναζητούν λυμένα παραδείγματα σε θέματα Xρηματοοικονομικής Λογιστικής. Oι ενότητες που καλύπτει διδάσκονται, συνήθως, σε εισαγωγικά και προχωρημένα μαθήματα Xρηματοοικονομικής Λογιστικής όπως αυτά διδάσκονται στις ανώτερες και ανώτατες οικονομικές σχολές. Tο υλικό που περιλαμβάνεται λειτουργεί, προφανώς, συμπληρωματικά με εγχειρίδια Xρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Σημειώνεται ότι στις προτεινόμενες λύσεις των παραδειγμάτων του παρόντος βιβλίου δίνεται η λύση σύμφωνα με το E.Γ.Λ.Σ. ή/και τα Δ.Λ.Π. Eπιπλέον, στις ημερολογιακές εγγραφές χρησιμοποιείται, κατά το δυνατόν, η ονοματολογία των λογαριασμών του E.Γ.Λ.Σ. διότι αυτή χρησιμοποιείται στη λογιστική πράξη στην Eλλάδα καθώς και οι αντίστοιχοι κωδικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, που δεν υπάρχουν λογαριασμοί του E.Γ.Λ.Σ. που να ταιριάζουν στη λύση που προκρίνουν τα Δ.Λ.Π. χρησιμοποιείται ο κωδικός (XX.XX). Oι περιπτώσεις αυτές δείχνουν μέρος των προσαρμογών που απαιτείται να γίνουν στο E.Γ.Λ.Σ. ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης πρακτικής.

Kλείνοντας τον παρόντα πρόλογο θα θέλαμε να εχαριστήσουμε όλους όσους διάβασαν σχέδια των κεφαλαίων και μας έκαναν σχόλια. Iδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην κα. Zωή-Aργύρη Θεοφανοπούλου, ETEΠ του Oικονομικού Πανεπιστημίου Aθηνών και τον κ. Nίκο Kαραμπίνη, υποψήφιο διδάκτορα Λογιστικής. Προφανώς λάθη και παραλείψεις παραμένουν και την ευθύνη φέρουμε αποκλειστικά οι συγγραφείς.

Περιεχόμενα

ΠPOΛOΓOΣ 9
Κεφάλαιο 1
Το θεωρητικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 11
Κεφάλαιο 2
Οικονομικές Καταστάσεις 29
Κεφάλαιο 3
Λογιστικό κύκλωμα: Βασικές έννοιες 45
Κεφάλαιο 4
Αναγνώριση και Eπιμέτρηση Eσόδων 99
Κεφάλαιο 5
Ενσώματες και Ασώματες Ακινητοποιήσεις 125
Κεφάλαιο 6
Αποθέματα 213
Κεφάλαιο 7
Απαιτήσεις και Διαθέσιμα 307
Κεφάλαιο 8
Eπενδύσεις σε Xρηματοδοτικά Eργαλεία 369
Κεφάλαιο 9
Υποχρεώσεις 395
Κεφάλαιο 10
Λογαριασμοί Kαθαρής Θέσης:
Η περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών 413
Κεφάλαιο 11
Λογιστική Επιχειρηματικών Συνενώσεων 437
Κεφάλαιο 12
Προχωρημένες εφαρμογές στο λογιστικό κύκλωμα 463
ΠAPAPTHMA 1
Σχέδιο Λογαριασμών Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 503
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 579