Ανώτερα Μαθηματικά (Μαθηματικός Λογισμός • Γραμμική Άλγεβρα • Γραμμική Δυναμική)

Παναγιώτης Κατερίνης,
Ηλίας Φλυτζάνης

 

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο (4χρωμη έκδοση)
Αριθμός σελίδων: 880
Κωδικός ISBN: 978-960-359-162-7
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694396

Το βιβλίο "Ανώτερα Μαθηματικά" απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημιακών σχολών που ενδιαφέρονται στις εφαρμογές των μαθηματικών, ιδίως σε θέματα Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και Πληροφορικής, καθώς και σε όσους σκοπεύουν να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σαυτές τις κατευθύνσεις. Το περιεχόμενο αντιστοιχεί στην ύλη τριών εξαμήνων και καλύπτει Μαθηματικό Λογισμό, Γραμμική Άλγεβρα και Γραμμική Δυναμική. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα μεταξύ τους, ως εξής:

Μαθηματικός Λογισμός

Αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια που καλύπτουν την βασική θεωρία της παραγώγου και του ολοκληρώματος συναρτήσεων, ως εξής:

I. Στα πρώτα έξι κεφάλαια {1-6} παρουσιάζεται η θεωρία για συναρτήσεις μιας μεταβλητής με έμφαση σε θέματα κυρτότητας και βελτιστοποίησης.

II. Στα επόμενα επτά κεφάλαια {7-13} παρουσιάζεται η αντίστοιχη θεωρία για συναρτήσεις δύο και περισσοτέρων μεταβλητών, με έμφαση σε θέματα που αφορούν ισοσταθμικές, (οιονεί) κυρτότητα και βελτιστοποίηση.

Γραμμική Άλγεβρα

Αποτελείται από δεκαέξι κεφάλαια που καλύπτουν την βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων και των πινάκων, ως εξής:

III. Στα πρώτα οκτώ κεφάλαια {14-21}, αρχίζοντας με τον αλγόριθμο Gauss-Jordan παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των διανυσματικών χώρων (υπόχωροι, βάσεις, ορθογωνιότητα, Gram-Schmidt ορθογωνοποίηση), και των πινάκων (τάξη, γραμμοχώρος, στηλοχώρος, αντίστροφος, ορίζουσα). Στη συνέχεια τα παραπάνω εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των γραμμικών απεικονίσεων, όπου παρουσιάζονται οι τέσσερεις βασικοί υπόχωροι που συνδέονται με τον πυρήνα και την εικόνα, και εξετάζονται οι σχέσεις ισοδυναμίας και ομοιότητας πινάκων στο πλαίσιο της αλλαγής βάσεων.

IV. Στα επόμενα οκτώ κεφάλαια {22-29} παρουσιάζονται καταρχήν ορισμένες ειδικές κατηγορίες πινάκων (συμμετρικοί, ορθογώνιοι, ισομετρίες, προβολές, ανακλάσεις), με βασικό εργαλείο τις πραγματικές ιδιοτιμές. Επίσης εξετάζονται ελεύθερες και περιορισμένες τετραγωνικές μορφές. Τέλος δίνεται η βασική θεωρία των μιγαδικών πινάκων, μιγαδικών ιδιοτιμών και πινάκων Jordan, εξετάζονται ορισμένες γενικότερες κατηγορίες πινάκων (κανονικοί, ερμητιανοί, αντιερμητιανοί, ορθομοναδιαίοι), και μελετώνται ιδιότητες σύγκλισης.

Γραμμική Δυναμική

Αποτελείται από οκτώ κεφάλαια που αφορούν την δυναμική θεωρία των γραμμικών εξισώσεων και γραμμικών συστημάτων με σταθερούς συντελεστές, σε συνεχή και σε διακριτό χρόνο, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη της ευστάθειας και των διαγραμμάτων ροής. Ειδικότερα:

V. Στα πρώτα τέσσερα κεφάλαια {30-33} παρουσιάζεται η σχετική θεωρία για διαφορικές εξισώσεις και συστήματα, σε συνεχή χρόνο.

VI. Στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια {34-37} παρουσιάζεται η αντίστοιχη θεωρία για αναδρομικές εξισώσεις και συστήματα, σε διακριτό χρόνο.

Τα δύο τμήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη εννοιών και τεχνικών. Για οικονομία στην παρουσίαση μελετώνται μόνο συστήματα με δύο εξισώσεις.

Ειδικά Θέματα

Αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια που καλύπτουν ειδικότερα θέματα, ως εξής:

VII. Τα πρώτα δύο κεφάλαια (Ε1,Ε2) είναι εισαγωγικά για την γεωμετρία του επιπέδου και του χώρου και είναι συνοδευτικά του Μαθηματικού Λογισμού και της Γραμμικής Άλγεβρας. Ακολουθούν τρία κεφάλαια (Ε3-Ε5) σε ειδικότερα θέματα του Μαθηματικού Λογισμού (σειρές Taylor, ελαστικότητα, ομογενείς συναρτήσεις) και τέσσερα (Ε6-Ε9) της Γραμμικής Άλγεβρας (παραγοντοποιήσεις πινάκων, γενικευμένοι αντίστροφοι), όπου η αντιμετώπιση είναι αλγοριθμική και περιλαμβάνει τον αμοιβαίο και τον Moore-Penrose γενικευμένο αντίστροφο, καθώς και τις βασικές παραγοντοποιήσεις (LU, LDU, QR, RQ, Cholesky, SVD -ιδιάζουσα, πλήρους τάξης, πολική). Υπάρχουν και δύο κεφάλαια εισαγωγής σε πιο προχωρημένα θέματα Γραμμικής Ανάλυσης (νόρμες, θετικοί πίνακες, θεωρήματα Perron-Frobenius). Στα επόμενα τρία (Ε10-Ε12) παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές σε θέματα δυναμικής στην οικονομική επιστήμη, ανατοκισμός σε διακριτό και σε συνεχή χρόνο, εξέλιξη πληθυσμών, δυναμικά υποδείγματα τύπου Solow, συστήματα εισροών-εκροών τύπου Leontief. Στο τελευταίο κεφάλαιο (Ε13) γίνεται μια εισαγωγή στον Μαθηματικό Προγραμματισμό.

Τα δύο χωρία από την αρχαία ελληνική γραμματεία μας υπέδειξε ο φίλος Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης.

Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον συνεργάτη μας στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστάσιο Σούλη για την βοήθειά του σε όλα τα στάδια προετοιμασίας του βιβλίου, καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που βοήθησαν κατά καιρούς στη διδασκαλία του σχετικού μαθήματος στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Βαβαρούτσο Γ., Δενδραμή Γ., Θεοχάρη Λ., Καζάνα Α., Κιουλάφα Μ., Λαπατίνα Α., Μπουλτσή Η., Σαμψώνη Κ., Τσομίδη Γ., Φρατζέσκο Ε., Χρόνη Γ.

Αθήνα
Παναγιώτης Κατερίνης,
Ηλίας Φλυτζάνης

Περιεχόμενα

Μαθηματικός Λογισμός
Ι. Λογισμός μιας μεταβλητής
1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 19
2. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ 33
3. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ 53
4. ΑΚΡΟΤΑΤΑ 67
5. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 81
6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 99
ΙΙ. Λογισμός πολλών μεταβλητών
7. ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΙΑΚΩΒΙΑΝΗ ΟΡΙΖΟΥΣΑ 123
8. ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ-ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 145
9. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ LAGRANGE 165
10. ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 185
11. ΕΣΣΙΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 197
12. ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΣ ΕΣΣΙΑΝΟΣ 211
13. ΔΙΠΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 229
Γραμμική Άλγεβρα
ΙΙΙ. Διανυσματικοί Χώροι-Πίνακες
14. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GAUSS-JORDAN 245
15. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 259
16. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ 277
17. ΠΙΝΑΚΕΣ 291
18. ΟΡΙΖΟΥΣΑ 313
19. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ 325
20. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 345
21. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 365
IV. Ιδιοτιμές
22. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ 385
23. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 403
24. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 417
25. ΠΡΟΒΟΛΕΣ-ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 435
26. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 459
27. ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ 469
28. ΠΙΝΑΚΕΣ JORDAN 485
29. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 505
Γραμμική Δυναμική
V. Διαφορικές Εξισώσεις
30. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ης ΤΑΞΗΣ 527
31. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ης ΤΑΞΗΣ 549
32. ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1ης ΤΑΞΗΣ 569
33. ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 587
VI. Αναδρομικές Εξισώσεις
34. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ης ΤΑΞΗΣ 611
35. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ης ΤΑΞΗΣ 631
36. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1ης ΤΑΞΗΣ 653
37. ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 673
Ειδικά Θέματα
VII. Ειδικά Θέματα
Ε1. ΕΠΙΠΕΔΟ-ΧΩΡΟΣ 693
Ε2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 709
Ε3. ΣΕΙΡΕΣ-ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ TAYLOR 733
Ε4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ 747
Ε5. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 767
Ε6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 781
Ε7. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ 799
Ε8. ΝΟΡΜΕΣ 819
Ε9. ΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 825
Ε10. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ 835
Ε11. ΣΥΝΕΧΗ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 847
Ε12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ 857
Ε13. ΣΥΝΘΗΚΕΣ KUHN-TUCKER (Κ-Τ) 863
Βιβλιογραφία 873
Ευρετήριο 875
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μαθηματικός Λογισμός
Ι. Λογισμός μιας μεταβλητής
1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 16-32
1.Συναρτήσεις 2.Θετικές δυνάμεις 3.Αρνητικές δυνάμεις 4.Εκθετική 5.Λογαριθμική 6.Αλλαγή βάσης 7.Πολυωνυμικές 8.Ρητές 9.Τριγωνομετρικές 10.Τμηματικά ορισμένες 11.Μετασχηματισμοί 12.Σύνθεση 13.Συνεχής 14.Μονοτονία 15.Μηδενικά. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
2. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ 33-52
1.Κλίση 2.Μεταβολές 3.Ρυθμός μεταβολής 4.Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων 5.Κανόνες παραγώγισης 6.Αλυσωτή παράγωγος 7.Μονοτονία 8.Στάσιμα 9.Ασυνέχειες της παραγώγου 10.Γραμμική προσέγγιση ή γραμμική επέκταση 11.Μέθοδος Newton 12.Γραμμική παρεμβολή 13.Κανόνας L’ Hopital 14.Τάξη απείρου 15.Τάξη μηδενικού. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ 53-66
1.Δεύτερη παράγωγος 2.Παραβολική προσέγγιση ή επέκταση 3.Κυρτή συνάρτηση 4.Κοίλη συνάρτηση 5.Σημεία καμπής 6.Χαρακτηρισμός κυρτών/κοίλων συναρτήσεων 7.Οιονεί κυρτές/κοίλες συναρτήσεις. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. ΑΚΡΟΤΑΤΑ 67-80
1.Ολικά ακρότατα 2.Τοπικά ακρότατα 3.Αναγκαίες συνθήκες 4.Ικανές συνθήκες 5.Αλγόριθμος για ακρότατα 6.Ακρότατα με περιορισμούς 7.Συνθήκες κυρτότητας για ολικά ακρότατα 8.Κυρτός Προγραμματισμός 9.Παράμετροι-Συνάρτηση ακρότατης τιμής. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
5. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 81-98
1.Πλεγμένες συναρτήσεις 2.Πλεγμένη παραγώγιση 3.Αντίστροφη συνάρτηση 4.Παράγωγος αντίστροφης 5.Aντίστροφες τριγωνομετρικές 6.Μετασχηματισμοί εξισώσεων 7.Παραμετρικές εξισώσεις 8.Σχετιζόμενοι ρυθμοί-ταχύτητα 9.Ανισότητες 10.Κυρτή περιοχή. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 99-122
1.Ορισμένο ολοκλήρωμα 2.Παράγουσα 3.Θεμελιώδες Θεώρημα του Μαθηματικού Λογισμού 4.Αόριστο ολοκλήρωμα 5.Βασικά ολοκληρώματα 6.Γραμμικότητα 7.Ολοκλήρωση με αλλαγή μεταβλητής 8.Ολοκλήρωση κατά μέρη 9.Ολοκληρώματα ρητών 10.Ολοκληρώματα τριγωνομετρικών 11.Αντίστροφες τριγωνομετρικές 12.Γενικευμένο ολοκλήρωμα 13.Κριτήριο σύγκρισης 14.Αριθμητική ολοκλήρωση 15.Αθροίσματα Riemann 16.Κατανομές. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΙΙ. Λογισμός πολλών μεταβλητών
7. ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΙΑΚΩΒΙΑΝΗ ΟΡΙΖΟΥΣΑ 123-144
1.Συναρτήσεις δύο μεταβλητών 2.Μερικές παράγωγοι 3.Ειδικές συναρτήσεις 4.Περισσότερες μεταβλητές 5.Απλή Σύνθεση 6.Αλυσωτή Παραγώγιση 7.Θεμελιώδης σχέση 8.Τελικές και ενδιάμεσες μεταβλητές 9.Δένδρο εξάρτησης 10.Ρυθμός υποκατάστασης 11.Επιμέρους ρυθμοί υποκατάστασης 12.Συστήματα εξισώσεων 13.Ιακωβιανές ορίζουσες 14. Κανονικά σημεία. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
8. ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ-ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 145-164
1. Επιφάνειες-Γράφημα 2.Εφαπτόμενο επίπεδο-Γραμμική προσέγγιση 3.Ισοσταθμικές 4. Εξαρτημένες συναρτήσεις 5.Παράγωγος κατά κατεύθυνση 6.Διανυσματική παράγωγος 7.Στάσιμα σημεία 8.Μετατόπιση καμπύλων 9.Μονοτονία 10.Περισσότερες μεταβλητές 11.Επιφάνειες-Καμπύλες στο χώρο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
9. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ LAGRANGE 165-184
1.Ολικά και τοπικά ακρότατα 2.Εσωτερικά και συνοριακά ακρότατα 3.Ισοτικός περιορισμός 4.Περιορισμένη στασιμότητα 5.Πολλαπλασιαστής Lagrange 6.Συνάρτηση Lagrange 7.Ερμηνεία του πολλαπλασιαστή Lagrange 8.Ανισοτικός περιορισμός 9.Περισσότερες μεταβλητές και περιορισμοί. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
10. ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 185-196
1.Δεύτερες μερικές παράγωγοι 2.Παραβολική ή τετραγωνική προσέγγιση 3.Δεύτερη αλυσωτή παράγωγος 4.Δεύτερη παράγωγος κατά κατεύθυνση 5.Δεύτερη πλεγμένη παράγωγος 6.Πλαισιωμένη Εσσιανή ορίζουσα 7.Κυρτότητα ισοσταθμικών 8.Περισσότερες μεταβλητές. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
11. ΕΣΣΙΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 197-210
1.Τετραγωνικές μορφές 2.Εσσιανός πίνακας 3.Χαρακτηρισμός ελεύθερων στάσιμων 4.Κυρτές/κοίλες συναρτήσεις 5.Ολικά ακρότατα κυρτών/κοίλων συναρτήσεων 6.Περισσότερες μεταβλητές. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
12. ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΣ ΕΣΣΙΑΝΟΣ 211-228
1.Περιορισμένες τετραγωνικές μορφές 2.Χαρακτηρισμός περιορισμένων στάσιμων 3.Περιορισμένα ακρότατα με γραμμικό περιορισμό 4.Οιονεί κυρτές/κοίλες συναρτήσεις 5. Περιορισμένα ολικά ακρότατα οιονεί κυρτών/κοίλων συναρτήσεων 6.Πλαισιωμένοι συμμετρικοί πίνακες 7.Περισσότερες μεταβλητές και περιορισμοί. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
13. ΔΙΠΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 229-242
1.Κανόνας Leibnitz 2.Συνάρτηση Gamma 3.Διπλό ολοκλήρωμα 4.Διαδοχικό ολοκλήρωμα 5. Αλλαγή της σειράς ολοκλήρωσης 6.Ορθογώνιες περιοχές 7.Πολικές συντεταγμένες 8. Κατανομή Gauss. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Γραμμική Άλγεβρα
ΙΙΙ. Διανυσματικοί Χώροι-Πίνακες
14. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GAUSS-JORDAN 245-258
1.Γραμμικά συστήματα 2.Επαυξημένος πίνακας 3.Στοιχειώδεις μετασχηματισμοί 4.Κλιμακωτή μορφή-Αλγόριθμος Gauss 5.Γενική λύση γραμμικού συστήματος 6.Απλή κλιμακωτή μορφή-Αλγόριθμος Gauss-Jordan 7.Ομογενή συστήματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
15. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 259-276
1.Διανύσματα 2.Ανεξάρτητη συλλογή 3.Υπόχωρος 4.Βάση 5.Ευθύ άθροισμα υπόχωρων 6. Συμπληρωματικοί υπόχωροι 7.Αφινικοί υπόχωροι 8.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
16. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ 277-290
1.Εσωτερικό γινόμενο 2.Ορθομοναδιαίες βάσεις 3.Ορθογώνια προβολή 4.Gram-Schmidt ορθογωνοποίηση 5.Όγκος παραλληλεπιπέδων 6.Ορθογώνιο συμπλήρωμα 7.Yπόχωρος συντεταγμένων 8.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
17. ΠΙΝΑΚΕΣ 291-312
1.Πίνακας 2.Γινόμενο πινάκων 3.Ανάστροφος 4.Κλιμακωτές μορφές ως προς γραμμές 5. Γραμμοχώρος 6.Βάσεις σε κανονική μορφή 7.Τάξη 8.Πίνακες πλήρους τάξης 9.Στοιχειώδεις πίνακες 10.Πίνακες Στήλες-Γραμμές 11.Εξώτερο γινόμενο-Πίνακες τάξης 1 12.Σύνθετοι ή διαμερισμένοι πίνακες 13.Ευθύ άθροισμα πινάκων 14.Ευθύ ή Kronecker γινόμενο πινάκων 15.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
18. ΟΡΙΖΟΥΣΑ 313-324
1.Τετραγωνικός πίνακας 2.Τριγωνικοί πίνακες 3.Ιχνος 4.Συνδυαστική 5.Μεταθέσεις 6.Ορίζουσα 7.Υπολογισμός ορίζουσας 8.Σύνθετος τετραγωνικός πίνακας 9.Δευτερεύουσα διαγώνιος 10.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
19. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ 325-344
1.Ομαλός 2.Γραμμοισοδυναμία-Στηλοισοδυναμία 3.Ελάσσονες ορίζουσες 4.Συμπαράγοντες 5.Ανάπτυγμα ορίζουσας 6.Αντίστροφος 7.Υπολογισμός αντίστροφου 8.Τετραγωνικά συστήματα 9.Βασικές εξισώσεις 10.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
20. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 345-365
1.Γραμμική απεικόνιση 2.Εικόνα 3.Πυρήνας 4.Συζυγής απεικόνιση 5.Οι τέσσερεις υπόχωροι 6.Επιμορφισμός-Ενδομορφισμός 7.Ισομορφισμός 8.Περιορισμένος ισομορφισμός 9.Γραμμικά συστήματα 10.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
21. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 365-384
1.Αλλαγή συντεταγμένων 2.Ορθογώνιοι πίνακες 3.Ισοδύναμοι πίνακες 4.Όμοιοι πίνακες 5. Πίνακες μετάθεσης 6.Γραμμικές απεικονίσεις σε υποχώρους 7.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
IV. Ιδιοτιμές
22. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ 385-402
1.Αμετάβλητος υπόχωρος 2.Ιδιοτιμές 3.Πραγματικές ιδιοτιμές 4.Ιδιοδιανύσματα 5.Διαγωνοποίηση 6.Αριστερά ιδιοδιανύσματα 7.Χαρακτηριστικό πολυώνυμο 8.Schur θεώρημα τριγωνοποίησης 9.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
23. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 403-416
1.Συμμετρικός πίνακας 2.Εικόνα και πυρήνας συμμετρικού πίνακα 3.Ιδιοτιμές συμμετρικών πινάκων 4.Τετραγωνικές μορφές 5.Χαρακτηρισμός ως προς το πρόσημο 6.Ακραίες ιδιοτιμές 7.Πίνακες Gram 8.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
24. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 417-434
1.Ισότιμοι πίνακες 2.Κύριες ελάσσονες 3.Περιορισμένες τετραγωνικές μορφές 4.Πλαισιωμένος συμμετρικός πίνακας 5.Εσσιανός πίνακας 6.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
25. ΠΡΟΒΟΛΕΣ-ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 435-458
1.Στοιχειώδεις απεικονίσεις 2.Διαστολές 3.Ισομετρίες 4.Περιστροφές 5.Προβολές 6.Ανακλάσεις 7.Πλάγιες προβολές 8.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
26. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 459-468
1.Μιγαδικοί αριθμοί 2.Πράξεις 3.Συζυγής 4.Ρίζες Πολυωνύμων 5.Πολικές συντεταγμένες 6.Γινόμενο μιγαδικών 7.Εκθετικό μιγαδικού 8.Εκθετική μορφή 9.Πολικοί πίνακες. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
27. ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ 469-484
1.Μιγαδικά διανύσματα 2.Μιγαδικοί πίνακες 3.Μιγαδικά συστήματα 4.Μιγαδικές ιδιοτιμές 5.Αναστροφοσυζυγής 6.Μιγαδική διαγωνοποίηση 7.Κανονικός πίνακας 8.Πραγματική πολική μορφή 9.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
28. ΠΙΝΑΚΕΣ JORDAN 485-504
1.Γενικευμένα ιδιοδιανύσματα 2.Γενικευμένος πυρήνας 3.Στοιχειώδης μηδενοδύναμος πίνακας 4.Μηδενοδύναμος 5.Στοιχειώδεις πίνακες Jordan 6.Απλοί πίνακες Jordan 7.Κανονική μορφή Jordan 8.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
29. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 505-524
1.Δυνάμεις 2.Συναρτήσεις πινάκων 3.Δυνάμεις πινάκων Jordan 4.Ελάχιστο πολυώνυμο 5.Θεώρημα Cayley-Hamilton 6.Σύγκλιση δυνάμεων-Ευστάθεια 7.Κριτήρια ευστάθειας Schur και Routh-Hurwitz 8.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Γραμμική Δυναμική
V. Διαφορικές Εξισώσεις
30. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ης ΤΑΞΗΣ 527-548
1.Γενική λύση 2.Χωριζόμενες μεταβλητές 3.Ρυθμοί 4.Γραμμικές 5.Απροσδιόριστοι συντελεστές 6.Bernoulli 7.Ομογενείς 8.Ασυμπτωτική ευστάθεια 9.Αυτόνομες 10.Σταθερές τιμές 11.Διάγραμμα ροής 12.Κριτήριο ευστάθειας 13.Λογιστικού τύπου 14.Ύπαρξη και μοναδικότητα 15.Περιβάλλουσα-Ιδιάζουσες λύσεις 16.Ισοκλινείς-Διακριτοποίηση 17.Λύση με σειρές . ΑΣΚΗΣΕΙΣ
31. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ης ΤΑΞΗΣ 549-568
1.Διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης 2.Γραμμική διαφορική εξίσωση 2ης τάξης 3.Ιδιοτιμές 4.Αρμονική ταλάντωση 5.Εκθετική ταλάντωση 6.Ασυμπτωτική ευστάθεια 7.Συντονισμός 8.Διαφορικό σύστημα 1ης τάξης 9.Διακριτοποίηση. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
32. ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1ης ΤΑΞΗΣ 569-586
1.Γενική λύση 2.Σταθεροί συντελεστές 3.Διαγωνοποίηση 4.Πραγματικές διαφορετικές ιδιοτιμές 5.Διπλή ιδιοτιμή 6.Μιγαδικές ιδιοτιμές 7.Ασυμπτωτική ευστάθεια. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
33. ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 587-610
1.Τροχιές 2.Πεδίο ροής 3.Δεσπόζουσα ιδιοτιμή 4.Γνήσιος κόμβος 5.Σάγμα 6.Μιγαδικές τροχιές 7.Αντισυμμετρικό σύστημα 8.Εστία-Κέντρο 9.Ειδικός κόμβος 10.Συμμετρικός κόμβος 11.Μη ομαλά 12.Χαρακτηρισμός σταθερού σημείου 13.Παράμετροι διακλάδωσης 14.Δομική ευστάθεια 15.Μη γραμμικά συστήματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
VI. Αναδρομικές Εξισώσεις
34. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ης ΤΑΞΗΣ 611-630
1.Ακολουθίες 2.Αναδρομική εξίσωση 1ης τάξεως 3.Γραμμική αυτόνομη 4.Ασυμπτωτικές ιδιότητες γραμμικής αυτόνομης 5.Χρόνος σύγκλισης 6.Απροσδιόριστοι συντελεστές 7.Γραμμική αναδρομική εξίσωση 8.Διάγραμμα ροής-Ιστός αράχνης 9.Ασυμπτωτική ευστάθεια 10.Χάος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
35.ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ης ΤΑΞΗΣ 631-652
1.Αναδρομική εξίσωση 2ης τάξης 2.Εξισώσεις διαφορών 2ης τάξης 3.Γραμμικές αναδρομικές 4.Ιδιοτιμές 5.Σταθερή τιμή 6.Γεωμετρική ταλάντωση 7.Απροσδιόριστοι συντελεστές 8. Ασυμπτωτικές ιδιότητες 9.Συντονισμός 10.Αναδρομικό σύστημα 1ης τάξης 11.Γραμμικά συστήματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
36. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1ης ΤΑΞΗΣ 653-672
1.Επαναληπτική διαδικασία 2.Γενική λύση 3.Σταθερές τιμές 4.Διαγωνοποίηση 5.Ιδιοτιμές πραγματικές διαφορετικές 6.Διπλή ιδιοτιμή 7.Μιγαδικές ιδιοτιμές 8.Ασυμπτωτική ευστάθεια. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
37. ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 673-690
1.Τροχιές 2.Δεσπόζουσα ιδιοτιμή 3.Γνήσιος κόμβος 4.Σάγμα 5.Αρνητικές ιδιοτιμές 6.Μηδενική ιδιοτιμή 7.Μιγαδικές τροχιές 8.Αντισυμμετρικό σύστημα 9.Εστία 10.Φορά περιστροφής 11.Ειδικός κόμβος 12.Μη ομαλά συστήματα 13.Χαρακτηρισμός 14.Παράμετροι διακλάδωσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ειδικά Θέματα
VII. Ειδικά Θέματα
Ε1. ΕΠΙΠΕΔΟ-ΧΩΡΟΣ 693-708
1.Επίπεδα διανύσματα 2.Μήκος-Κατεύθυνση 3.Συγγραμμικά 4.Ορθογώνια 5.Περιστροφή συστήματος 6.Εσωτερικό γινόμενο 7.Διανύσματα στο χώρο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ε2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 709-732
1.Ευθείες στο επίπεδο 2.Γραμμικά συστήματα 3.Κωνικές τομές 4.Μετατόπιση συστήματος 5.Περιστροφή συστήματος 6.Γεωμετρικοί τόποι 7.Κυρτοί συνδυασμοί 8.Ημιεπίπεδα 9.Επίπεδα στο χώρο 10.Ευθείες στο χώρο 11.Τετραγωνικές επιφάνειες. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ε3. ΣΕΙΡΕΣ-ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ TAYLOR 733-746
1.Σύγκλιση σειράς 2.Γεωμετρική σειρά 3.Κριτήριο λόγου 4.Κριτήριο ολοκληρώματος 5.Δυναμοσειρές 6.Πολυώνυμα Taylor 7.Ανάπτυγμα Taylor 8.Σειρές Taylor 9.Δύο μεταβλητές
10. Διαφορικά 11.Περιορισμένα διαφορικά. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ε4. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ 747-766
1.Ρυθμοί μεταβολής 2.Σταθεροί ρυθμοί 3.Χαρακτηρισμός ελαστικότητας 4.Ελαστικότητα αντίστροφης 5.Λογαριθμική κλίμακα 6.Ημιλογαριθμική κλίμακα 7.Εκτιμήσεις ρυθμών 8.Μερικές ελαστικότητες 9.Πλεγμένη ελαστικότητα 10.Λογισμός ρυθμών 11.Διαφορικά 12. Σχετικά ή ποσοστιαία διαφορικά 13.Ελαστικότητες στην Οικονομία. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ε5. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 767-780
1.Ομογενείς συναρτήσεις 2.Ελαστικότητα κλίμακας 3.Ομογενής μηδενικού βαθμού 4.Ομογενής βαθμού κ 5.Ιδιότητες ομογενών 6.Ομοθετικές συναρτήσεις 7.Ελαστικότητα υποκατάστασης 8.Σταθερή ελαστικότητα υποκατάστασης (CES). ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ε6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 781-798
1. LU – Παραγοντοποίηση 2.Cholesky παραγοντοποίηση. 3.Παραγοντοποίηση πλήρους τάξης 4. QR – Παραγοντοποίηση 5.Παραγοντοποίηση ισοδυναμίας 6.SVD-Ιδιάζουσα παραγοντοποίηση 7.Πολική παραγοντοποίηση 8.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ε7. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ 799-818
1.Γενικευμένος αντίστροφος 2.Αμοιβαίος (reflexive) γενικευμένος αντίστροφος 3.Moore- Penrose γενικευμένος αντίστροφος 4.Λύσεις ελάχιστων τετραγώνων. 5.Υπολογισμός γενικευμένων αντιστρόφων 6.Αλγόριθμοι γενικευμένων αντιστρόφων 7.Αλγόριθμοι Moore- Penrose αντιστρόφου 8.Υπολογισμός ορθογώνιας προβολής 9.Παραδείγματα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ε8. ΝΟΡΜΕΣ 819-824
1.Νόρμες διανυσμάτων 2.Νόρμες πινάκων 3.Φάσμα πίνακα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ε9. ΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 825-834
1.Θετικά διανύσματα και πίνακες 2.Όρια ακολουθιών 3.Γνήσια θετικοί πίνακες 4.Κατευθυνόμενο γράφημα 5.Θετικός διαχωρίσιμος 6.Πρωτόγονος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ε10. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ 835-846
1.Ετήσιος ανατοκισμός 2.Εξόφληση δανείου 3.Παρούσα αξία 4.Πληθωρισμός 5.Ονομαστικό επιτόκιο 6.Πραγματικό επιτόκιο 7.Χρόνος διπλασιασμού 8.Συνεχής ανατοκισμός 9.Παρούσα αξία ροής
Ε11. ΣΥΝΕΧΗ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 847-856
1 .Εξέλιξη δημόσιου χρέους 2.Νεοκλασσικό υπόδειγμα ανάπτυξης κατά Solow 3.Εξέλιξη πληθυσμού 4.Παρασιτισμός, θήραμα-κυνηγός 5.Χωρίς πληθυσμιακή χωρητικότητα 6.Με πληθυσμιακή χωρητικότητα
Ε12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ 857-862
1.Βιώσιμη παραγωγή 2.Βιώσιμη τιμολόγηση 3.Παραγωγικά συστήματα 4.Μη διαχωρίσιμα συστήματα 5.Συντελεστές κόστους
Ε13. ΣΥΝΘΗΚΕΣ KUHN-TUCKER (Κ-Τ) 863-872
1.Συμπληρωματική χαλαρότητα. 2.Ένας ανισοτικός περιορισμός. 3Συνθήκες Kuhn- Tucker (K-T). 4.Πολλοί ανισοτικοί περιορισμοί.
Βιβλιογραφία 873-874
Ευρετήριο 875-878