Λογιστικά Θέματα Μεγάλων Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Δημοσθένης Χέβας

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 400
Κωδικός ISBN: 978-960-359-169-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694934

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές που παρακολουθούν ένα προχωρημένο μάθημα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, μπορεί όμως να είναι χρήσιμο και στο στέλεχος των οικονομικών υπηρεσιών μιας επιχείρησης που θέλει να εντρυφήσει σ΄ αυτά τα θέματα. Η ανάπτυξη της ύλης στηρίζεται τόσο στα Διεθνή όσο και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Αθήνα, Δημοσθένης Χέβας

Περιεχόμενα

Πρόλογος 13
ΚΕΦΑΛΑΙO 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Γενικά 15
1.1.1. Δικαιώματα Προστασίας 15
1.1.2. Δικαιώματα Κατάργησης – Εντολοδόχος  16
1.1.3. Ουσιαστικά Δικαιώματα 17
1.1.4. Δυνητικά Δικαιώματα Ψήφου 21
1.2. Έλεγχος  22
1.2.1. Σκοπός και Σχεδιασμός της Εκδότριας 23
1.3. Εξουσία 24
1.3.1. Δικαιώματα που Παρέχουν σε έναν Επενδυτή Εξουσία επί μιας Εκδότριας 25
1.3.2. Δικαιώματα Ψήφου 27
1.4. Αποδόσεις 31
1.5. Σχέση Μεταξύ Εξουσίας και Αποδόσεων  32
ΚΕΦΑΛΑΙO 2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
2.1. Εισαγωγή 37
2.2. Συνοπτική Παρουσίαση των Μεθόδων Αποτίμησης των Επενδύσεων σε Μετοχές 37
2.3. Κατηγοριοποίηση των Επενδύσεων σε Μετοχές  49
2.4. Αρχική Αναγνώριση μίας Επένδυσης σε Μετοχές 54
2.5. Μεταγενέστερη Αποτίμηση μίας Επένδυσης σε Μετοχές  55
2.5.1. Μέθοδος της Καθαρής Θέσης 55
2.5.1.1. Χαρακτηριστικά της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 56
2.5.1.2. Πλεονεκτήματα της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 57
2.5.1.3. Πότε Ενδείκνυται η Χρησιμοποίηση της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 57
2.5.1.4. Εφαρμογή της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 57
2.5.1.4.1. Μη Πραγματοποιημένα Διεταιρικά Κέρδη 59
2.5.1.4.2. Άμεσες Μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων της Εκδότριας  62
2.5.1.4.3. Αναγνώριση Υπεραξίας Απόκτησης και Προσαρμογές στην Εύλογη Αξία 63
2.5.1.4.4. Αγορά των Μετοχών κατά τη Διάρκεια της Χρήσεως 68
2.5.1.4.5. Κέρδη από Αγορά Ευκαιρίας 74
2.5.1.4.6. Αλλαγή Μεθόδου Αποτίμησης – Σταδιακή Απόκτηση της Συγγενούς Επιχείρησης 77
2.5.1.4.7. Αλλαγή Μεθόδου Αποτίμησης – Απώλεια Ουσιώδους Επιρροής  80
2.5.1.4.8. Συμμετοχή στις Ζημίες της Συγγενούς Επιχείρησης 81
2.5.1.4.9. Συναλλαγές Μακροπρόθεσμου Χαρακτήρα με τη Συγγενή Επιχείρηση 82
2.5.1.4.10. Εναρμόνιση Λογιστικών Πολιτικών 82
2.5.1.4.11. Διεταιρικές Συναλλαγές μεταξύ Συγγενών Επιχειρήσεων  82
2.5.2. Η Μέθοδος του Κόστους 83
2.5.3. Η Μέθοδος της Εύλογης Αξίας 83
ΚΕΦΑΛΑΙO 3: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.1. Γενικά 85
3.2. Η Λογιστική των Συγχωνεύσεων, Διασπάσεων και Μετατροπών  85
3.3. Μέθοδος της Κοινωνίας Δικαιωμάτων 86
3.3.1. Λογιστική Αντιμετώπιση των Ιδίων Κεφαλαίων στην Κοινωνία Δικαιωμάτων 86
3.3.2. Σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού 90
3.3.3. Σύγχυση Κεφαλαίου – Ίδιες Μετοχές 90
3.3.3.1. Η Λογιστική των Ίδιων Τίτλων 91
3.3.3.2. Η Απορροφώσα Κατέχει Μετοχές της Απορροφώμενης 91
3.3.3.3. Η Απορροφώμενη Κατέχει Μετοχές της Απορροφώσας 93
3.3.4. Συγχώνευση με Ίδρυση Νέας Επιχείρησης 93
3.3.5. Λογιστική Αντιμετώπιση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως στην Κοινωνία Δικαιωμάτων 96
3.3.6. Λογιστική Αντιμετώπιση των Εξόδων για την Ολοκλήρωση μίας Κοινωνίας Δικαιωμάτων 99
3.3.7. Διάσπαση Επιχείρησης     99
3.4. Μέθοδος της Απόκτησης 104
3.4.1. Αποκτώσα Οντότητα 105
3.4.2. Ημερομηνία Απόκτησης  105
3.4.3. Κόστος Απόκτησης 106
3.4.4. Αναγνώριση των Διακριτών Στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων που Αποκτήθηκαν 107
3.4.5. Μέτρηση των Διακριτών Στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων που Αποκτήθηκαν 108
3.4.6. Αντίστροφη Απόκτηση 113
3.4.7. Σύγχυση Κεφαλαίου 115
3.4.7.1. Η Αποκτώσα Κατέχει Μετοχές της Αποκτώμενης  115
3.4.7.2. Η Αποκτώμενη Κατέχει Μετοχές της Αποκτώσας  117
3.4.8. Διάσπαση Εταιρείας 118
3.5. Η Μέθοδος της Εξαγοράς 121
3.6. Αλλαγή Νομικής Μορφής Επιχείρησης 124
3.7. Η Φορολογική Διάσταση των Εταιρικών Μετασχηματισμών 128
3.7.1. Το Ν.Δ. 1297/1972 128
3.7.2. Ο N. 2166/1993 130
3.7.3. Ο Ν. 4172/2013 130
ΚΕΦΑΛΑΙO 4: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
4.1. Γενικά       135
4.2. Ανεξάρτητη Λογιστική Υποκαταστημάτων 135
4.3. Εξαρτημένη Λογιστική Υποκαταστημάτων 141
4.4. Αποστολές Εμπορευμάτων σε Τιμή Μεγαλύτερη του Κόστους 142
4.5. Κατανομή Εξόδων Μεταξύ Κεντρικού και Υποκαταστήματος 145
4.6. Κατάσταση Συμφωνίας Μεταξύ Κεντρικού και Υποκαταστήματος 145
ΚΕΦΑΛΑΙO 5: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
5.1. Όμιλοι Επιχειρήσεων     153
5.2. Οι Ρυθμίσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  153
 5.2.1. Βασικοί Ορισμοί  153
 5.2.2. Κατάρτιση Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων 154
 5.2.3. Έννοια Ελέγχου  155
 5.2.4. Κατάρτιση των Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων  155
 5.2.5. Διαδικασίες Ενοποίησης  156
5.3. Οι Ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων  160
 5.3.1. Βασικοί Ορισμοί  160
 5.3.2. Κατηγοριοποίηση Οντοτήτων και Ομίλων για Σκοπούς
 Ενοποίησης 160
 5.3.3. Προϋποθέσεις Υποχρεωτικής Ενοποίησης  161
 5.3.4. Κατηγορίες Οντοτήτων που Απαλλάσσονται από την
 Ενοποίηση 163
5.3.5. Κανόνες Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων  166
5.3.6. Μέθοδος της Καθαρής Θέσης για Συγγενείς και Κοινοπραξίες 168
5.3.7. Σημειώσεις των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 169
ΚΕΦΑΛΑΙO 6: Ο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
6.1. Ημερομηνία Απόκτησης  171
6.2. Απόκτηση του 100% της Θυγατρικής στη Λογιστική Αξία  171
6.3. Απόκτηση του 100% της Θυγατρικής στην Τρέχουσα Αξία 173
6.3.1. Αναγνώριση Υπεραξίας Απόκτησης 174
6.3.2. Αναγνώριση Κερδών από Αγορά Ευκαιρίας 177
6.4. Αναγνώριση των Μη Ελεγχουσών Συμμετοχών στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου 179
6.5. Σταδιακή Απόκτηση της Θυγατρικής 187
6.6. Απόκτηση της Θυγατρικής σε Αξία Διαφορετική από την Εύλογη Αξία 188
ΚΕΦΑΛΑΙO 7: ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
7.1. Γενικά 191
7.2. Ενοποίηση των Λογιστικών Καταστάσεων την Πρώτη Χρήση που Κλείνει μετά την Απόκτηση της Θυγατρικής 191
7.3. Ενοποίηση των Λογιστικών Καταστάσεων τη Δεύτερη Χρήση που Κλείνει μετά την Απόκτηση της Θυγατρικής 211
ΚΕΦΑΛΑΙO 8: ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
8.1. Γενικά 233
8.2. Απαλοιφή των Αγορών και Πωλήσεων Μεταξύ των Επιχειρήσεων του Ομίλου 233
8.3. Απαλοιφή των Μη Πραγματοποιημένων Κερδών από το Απόθεμα Τέλους 234
8.4. Αναγνώριση του Μη Πραγματοποιημένου Κέρδους στο Απόθεμα Αρχής  236
8.5. Αναγνώριση της Αναλογίας των Μη Ελεγχουσών Συμμετοχών στις Διεταιρικές Πωλήσεις 238
8.5.1. Μη Πραγματοποιημένα Κέρδη Από Πωλήσεις της Μητρικής προς τη Θυγατρική  241
8.5.2. Μη Πραγματοποιημένα Κέρδη Από Πωλήσεις της Θυγατρικής προς τη Μητρική 245
8.6. Οι Φορολογικές Επιπτώσεις των Μη Πραγματοποιημένων Κερδών στα Αποθέματα Αρχής και Τέλους 248
ΚΕΦΑΛΑΙO 9: ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
9.1. Γενικά 263
9.2. Πώληση μη Αποσβέσιμου Στοιχείου του Πάγιου Ενεργητικού 263
9.3. Πώληση Αποσβέσιμου Στοιχείου του Πάγιου Ενεργητικού 273
9.4. Οι Φορολογικές Επιπτώσεις των Μη Πραγματοποιημένων Κερδών από Διεταιρικές Πωλήσεις Παγίων Στοιχείων του Ενεργητικού       277
ΚΕΦΑΛΑΙO 10: ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
10.1. Ομολογιακά Δάνεια 281
10.2. Έσοδα από Διεταιρικές Παροχές Υπηρεσιών 284
10.3. Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 285
ΚΕΦΑΛΑΙO 11: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ – ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΤΟΧΗ – ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
11.1. Έμμεση Κατοχή 289
11.2. Ενοποίηση με Αμοιβαίες Συμμετοχές Μεταξύ Μητρικής και Θυγατρικής  298
11.3. Ενοποίηση με Αμοιβαίες Συμμετοχές Μεταξύ Θυγατρικών 309
ΚΕΦΑΛΑΙO 12: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
12.1. Γενικά 313
12.2. Βασικοί Ορισμοί 313
12.3. Προσδιορισμός Λειτουργικού Νομίσματος 314
12.4. Κανόνες Μετατροπής των Λογιστικών Καταστάσεων 315
12.5. Ενοποίηση Θυγατρικής όταν το Τοπικό Νόμισμα είναι το Λειτουργικό Νόμισμα 321
12.5.1. Απαλοιφή Διεταιρικών Συναλλαγών 325
12.6. Ενοποίηση Θυγατρικής όταν το Νόμισμα της Μητρικής είναι το Λειτουργικό Νόμισμα 326
12.7. Καθαρή Επένδυση σε Δραστηριότητες στην Αλλοδαπή       328
12.8. Ενοποίηση Θυγατρικής Εξωτερικού Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 329
ΚΕΦΑΛΑΙO 13: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ
13.1. Γενικά 333
13.2. Ενοποίηση των Λογιστικών Καταστάσεων Κοινής Επιχείρησης με τη Μέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης  334
13.3. Ενοποίηση των Αποτελεσμάτων της Κοινοπραξίας με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης 341
13.4. Εφαρμογή της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 341
13.4.1. Ταξινόμηση Επένδυσης ως Κατεχόμενης για Πώληση 342
13.4.2. Διακοπή της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 342
13.4.3. Μεταβολές στα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας 343
13.4.4. Διαδικασίες για την Εφαρμογή της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 343
13.4.5. Ζημία Απομείωσης 346
13.4.6. Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 347
ΚΕΦΑΛΑΙO 14: ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
14.1. Ασκήσεις στις Επενδύσεις σε Μετοχές 349
14.2. Ασκήσεις στις Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις και Μετατροπές 359
14.3. Ασκήσεις στη Λογιστική Υποκαταστημάτων 372
14.4. Ασκήσεις στις Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις   373
Βιβλιογραφία 399