Μέθοδοι Προβλέψεων & Ανάλυσης Αποφάσεων

Χρήστος Αγιακλόγλου,
Γεώργιος Οικονόμου

 

Γ΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 480
Κωδικός ISBN: 978-960-359-146-7
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695243

Category:

Στην τρίτη έκδοση του παρόντος βιβλίου έχει ενσωματωθεί ένας αριθμός Μελετών Περιπτώσεων στο τέλος των Κεφαλαίων 2 έως 7, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη αφ’ ενός να κατανοήσει καλύτερα και πληρέστερα τη «θεωρία» του αντίστοιχου κειμένου και αφ’ ετέρου να εντρυφήσει στην εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών σε πραγματικές εφαρμογές. Επίσης, έγιναν ορισμένες διορθώσεις σε τυπογραφικά λάθη που εμφανίστηκαν στο κείμενο της δεύτερης έκδοσης, τα οποία μας υπέδειξαν κυρίως οι φοιτητές μας.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εκδότρια κα Ευγενία Μπένου για την αξιοσημείωτη επιμέλεια που επέδειξε στην οργάνωση και εκτύπωση αυτού του βιβλίου.

Οι συγγραφείς
X. Ν. Αγιακλόγλου
Γ. Σ. Οικονόμου

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος A’ Εκδοσης 11
Πρόλογος Β΄ Εκδοσης 13
Πρόλογος Γ΄ Εκδοσης 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.1 Εισαγωγή 19
1.2 Σημασία της πρόβλεψης 20
1.3 Κατηγορίες προβλέψεων 21
1.4 Διαδικασία διαμόρφωσης προβλέψεων 23
1.5 Είδη και πηγές δεδομένων 26
1.6 Μέθοδοι προβλέψεων 27
1.7 Συνθήκες λήψης αποφάσεων 29
1.8 Ανακεφαλαίωση 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
2.1 Εισαγωγή 33
2.2 Βασικές έννοιες στατιστικής ανάλυσης 33
2.3 Κεντρική τάση 35
2.4 Διασπορά 40
2.5 Τυχαία μεταβλητή 43
2.6 Θεωρητικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών 50
2.7 Σημειακή εκτίμηση και κατανομές δειγματοληψίας εκτιμητών 58
2.8 Εκτίμηση διαστήματος 64
2.9 Έλεγχος υποθέσεων 67
2.10 Διαμόρφωση προβλέψεων 77
2.11 Ανακεφαλαίωση 82
2.12 Μελέτες περιπτώσεων 83
Προβλήματα 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
3.1 Εισαγωγή 101
3.2 Μεθοδολογία ανάλυσης παλινδρόμησης 102
3.3 Απλή συσχέτιση 105
3.4 Το απλό γραμμικό υπόδειγμα 116
3.5 Η εξαρτημένη μεταβλητή 119
3.6 Εκτίμηση του υποδείγματος 120
3.7 Ερμηνευτική ικανότητα υποδείγματος 124
3.8 Στατιστική αναφορά 129
3.9 Πρόβλεψη 138
3.10 Ανακεφαλαίωση 140
3.11 Μελέτες περιπτώσεων 141
Προβλήματα 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
4.1 Εισαγωγή 163
4.2 Το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα 164
4.3 Εκτίμηση του υποδείγματος 168
4.4 Συντελεστές προσδιορισμού 170
4.5 Στατιστική αναφορά και πρόβλεψη 173
4.6 Συντελεστής μερικής συσχέτισης 182
4.7 Έλεγχοι ταυτόχρονης στατιστικής σημαντικότητας 187
4.8 Ειδικές περιπτώσεις υποδειγμάτων παλινδρόμησης 196
4.9 Προβλήματα εγκυρότητας αποτελεσμάτων παλινδρόμησης 202
4.10 Ανακεφαλαίωση 225
4.11 Μελέτες περιπτώσεων 227
Προβλήματα 243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
5.1 Εισαγωγή 253
5.2 Κριτήρια αξιολόγησης μεθόδων προβλέψεων 255
5.3 Απλός κινητός μέσος 259
5.4 Απλή εκθετική εξομάλυνση 264
5.5 Διπλός κινητός μέσος 270
5.6 Διπλή εκθετική εξομάλυνση: Μέθοδος Brown 273
5.7 Εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση: Μέθοδος Holt 276
5.8 Εκθετική εξομάλυνση με προσαρμογή στην τάση και στην εποχικότητα: Μέθοδος Winters 279
5.9 Ανακεφαλαίωση 284
5.10 Μελέτες περιπτώσεων 285
Προβλήματα 306
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
6.1 Εισαγωγή 317
6.2 Συνθετικά στοιχεία χρονοσειρών 318
6.3 Δείκτης τιμών 321
6.4 Ανάλυση εποχικότητας 325
6.5 Ανάλυση μακροχρόνιας τάσης 337
6.6 Ανάλυση κυκλικότητας και μη-κανονικότητας 341
6.7 Διαμόρφωση προβλέψεων 346
6.8 Ανακεφαλαίωση 350
6.9 Μελέτες περιπτώσεων 351
Προβλήματα 365
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
7.1 Εισαγωγή 375
7.2 Δομή προβλημάτων 376
7.3 Λήψη αποφάσεων με συνθήκες αβεβαιότητας 379
7.4 Λήψη αποφάσεων με συνθήκες κινδύνου 394
7.5 Αξία της τέλειας πληροφόρησης 401
7.6 Αξιολόγηση πειράματος και αναθεώρηση πιθανοτήτων 404
7.7 Ανακεφαλαίωση 413
7.8 Μελέτες περιπτώσεων 414
Προβλήματα 423
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αθροιστική συνάρτηση πυκνότητας πιθανοτήτων
τυπικής κανονικής κατανομής 434
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κριτικές τιμές της κατανομής X2 436
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κριτικές τιμές της κατανομής t 437
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Κριτικές τιμές της κατατομής F 439
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Κριτικές τιμές για τον έλεγχο των Durbin-Watson 441
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Κριτικές τιμές για τον έλεγχο της κανονικότητας των Bera και Jarque 443
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΖΥΓΟ ΑΡΙΘΜΟ 445
ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 471
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 475