Το Νέο Λογιστικό Πλαίσιο του Δημοσίου (ΠΔ 54/2018)

Γεράκος Α. Ηλίας

A΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 512
Κωδικός ISBN: 978-960-359-182-5
Διαστάσεις: 21 × 29 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 122083710

Το παρόν βιβλίο έχει σκοπό να βοηθήσει τα στελέχη και το προσωπικό των οντοτήτων Δημόσιου χαρακτήρα, αναφορικά με την εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018*. Επίσης, να βοηθήσει όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο αντικείμενο και, φυσικά, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.
Το Π.Δ. 54/2018 εισάγει, για πρώτη φορά, ένα ενιαίο διπλογραφικό σύστημα, που βασίζεται στο ESA (EUROPEAN SYSTEM ACCOUNT).

Στο 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ασχολούμαστε με τη μετάβαση από το απλογραφικό, στο διπλογραφικό σύστημα, που ξεκίνησε στην Ελλάδα με το Π.Δ. 80/97 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, μόνο για τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνέχεια επεκτάθηκε με τα:

• Π.Δ. 80/1997 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
• Π.Δ. 205/1998 Κλαδικό λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ.
• Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ο.Τ.Α.
• Π.Δ. 146/2003 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Μονάδων Υγείας
• Π.Δ. 15/2011 Διπλογραφική Λογιστική Τροποποίησης Ταμειακής Βάσης
Παρατίθεται, στο κεφάλαιο αυτό, μία συγκριτική ανάλυση των Κλαδικών Λογιστικών Συστημάτων που στηρίζονται στους ανωτέρω νόμους. Τέλος, πραγματοποιείται αντιστοιχία του Ε.Γ.Σ.Λ. για όλα τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια με το ESA.

Στο 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ γίνεται εκτεταμένη ανάλυση του Π.Δ. 54/2018. Ειδικότερα:

• Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής και σκοπό
• Άρθρο 2 - Λογιστικό σύστημα
• Άρθρο 3 - Κοινό σχέδιο λογαριασμών
• Άρθρο 4 - Οικονομική ταξινόμηση
• Άρθρο 5 - Διοικητική ταξινόμηση
• Άρθρο 6 - Λειτουργική ταξινόμηση
• Άρθρο 7 - Λοιπές ταξινομήσεις
• Άρθρο 8 - Χρηματοοικονομικές αναφορές
• Άρθρο 9 - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
• Άρθρο 10 - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές
• Άρθρο 11 - Δημοσιονομική αναφορά
• Άρθρο 12 – Προϋπολογισμός
• Άρθρο 13 - Εννοιολογικό πλαίσιο
• Άρθρο 14 - Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση χρηματοοικονομικών αναφορών
• Άρθρο 15 - Μεταβατικές διατάξεις

Στο 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ασχολούμαστε με τις διαδικασίες, οι οποίες είναι και παραμένουν υποχρεωτικές με την εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018. Ουσιαστικά, οι διαδικασίες δημιουργήθηκαν για να προετοιμάσουν τις αλλαγές που θα επιφέρει το Π.Δ. 54/2018. Αποτελούν αναπόσπαστο ενιαίο κομμάτι της διοίκησης των Οικονομικών Υπηρεσιών και γενικότερα των οντοτήτων.
Περιγράφουμε τη σχετική νομοθεσία που επηρεάζει, γενικά, τις διαδικασίες, αλλά και τη νομοθεσία για καθεμία ξεχωριστά, και αναφέρουμε τους 4 νόμους που πρέπει να γνωρίζουμε:

1. Ν.4270/16: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
2. Π.Δ. 80/16: Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
3. ΝΟΜΟΣ ΥΠ› ΑΡΙΘ. 3861/10: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4. Ν. 4446/16: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Στο 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ παρουσιάζουμε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Π.Ο.Υ. που απορρέουν από τον ν. 4270/14 και το Π.Δ. 80/16, καθώς και με το άρθρο 24 ν. 4270/2014 - όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρο 10 ν. 4337/2015 και ισχύει από 17.10.2015- συστήνονται, από την Κεντρική Διοίκηση, Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

Στο 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ αναπτύσσουμε τα 44 πρότυπα για τον Δημόσιο τομέα, γνωστά ως IPSAS, τα οποία εφαρμόζονται σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Στόχος των προτύπων αυτών είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας και της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων που οδηγεί στην εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική διαχείριση.

Στο 6ο ΚΕΦΑΛAΙΟ παραθέτουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αναφορές με τις συν- δέσεις με λογαριασμούς του ESA. Γνωστοποιούμε, στο κεφάλαιο αυτό, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τους λογαριασμούς ESA που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.
Επίσης παραθέτουμε τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Λογιστικής και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, που αφορούν και συμπληρώνουν το Π.Δ. 54/2018.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι χωρίς τους λογαριασμούς αυτούς, είναι ανέφικτο να παραμετροποιηθούν τα ERP συστήματα και καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, Οικονομολόγο - Λογιστή Α’ Τάξεως Χαράλαμπο Α. Γεωργόπουλο. Η υποστήριξη και συμβολή του, στη σύνταξη του παρόντος συγγράμματος, στάθηκε καταλυτική. Του εκφράζω την ειλικρινή εκτίμησή μου.

* (Όπως τροποποιήθηκε, από τον Ν. 4701/2020 άρθρο 31, Ν. 4772/2021, Ν. 4964/2022).

Αθήνα,
Ηλίας Α. Γεράκος

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΚΛΑΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)
Εισαγωγή. 17
1.1 Πηγές Νόμων του Δημόσιου Λογιστικού 17
1.2 Στοιχεία Δημόσιου Λογιστικού 18
1.2.1 Προϋπολογισμός. 18
1.2.2 Απολογισμός. 18
1.2.3 Ισολογισμός. 19
1.2.4 Σύγκριση Προϋπολογισμού – Απολογισμού 19
1.3 Λογιστικά Συστήματα. 19
1.3.1 Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα. 19
1.3.2 Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα. 20
1.3.3 Σύγκριση μεταξύ απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος. 21
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο Διπλογραφικού Συστήματος. 22
1.4.1 Θεσμικό πλαίσιο. 22
1.4.2 Οι προβλεπόμενες λογιστικές διαδικασίες. 24
1.4.3 Λογιστικά βιβλία της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 25
1.5 Διάγραμμα Διάρθρωσης και Αντιστοίχισης του Σχεδίου Λογαριασμών με τα Προηγούμενα Λογιστικά Σχέδια. 26
1.6 Πίνακας Διάρθρωσης Ε.Γ.Λ.Σ 38
1.7 Πίνακας Ενδεικτικής Σχηματικής Διάταξης Διπλογραφικής Μεθόδου 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 54/2018)
2.1 Εισαγωγή – Πρόλογος – Σκοπός των διατάξεων του Π.Δ 43
2.2 Άρθρο 1 – Πεδίο Eφαρμογής και Σκοπός. 45
2.2.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 1. 45
2.3 Άρθρο 2 – Λογιστικό Σύστημα. 46
2.3.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 2. 47
2.4 Άρθρο 3 – Κοινό Σχέδιο Λογαριασμών 48
2.4.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 3. 49
2.5 Άρθρο 4 – Οικονομική Ταξινόμηση. 49
2.5.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 4. 50
2.5.2 Σχέδιο λογαριασμών Ενιαίου Λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (Οικονομική ταξινόμηση). 50
Α. Έσοδα. 50
1. Ορισμοί εσόδων 65
2. Γενικές αρχές που διέπουν τα έσοδα. 74
3. Παραδείγματα εφαρμογής εσόδων 76
Β. Δαπάνες. 77
1. Ορισμοί δαπανών 95
2. Γενικές αρχές που διέπουν τις δαπάνες. 104
3. Παραδείγματα εφαρμογής δαπανών 107
Γ. Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα. 108
1. Ορισμοί ενσώματων παγίων, άυλων παγίων και αποθεμάτων 112
2. Γενικές αρχές που διέπουν τα ενσώματα πάγια, τα άυλα πάγια και τα αποθέματα. 118
3. Παραδείγματα εφαρμογής ενσώματων παγίων, άυλων παγίων και αποθεμάτων 122
Δ. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 124
1. Ορισμοί χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 130
2. Γενικές αρχές που διέπουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 133
3. Παραδείγματα εφαρμογής χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 136
Ε. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 137
1. Ορισμοί χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 141
2. Γενικές αρχές που διέπουν τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 142
3. Παραδείγματα εφαρμογής υποχρεώσεων 144
ΣΤ. Λοιπές προβλέψεις. 145
1. Γενικές αρχές που διέπουν τις προβλέψεις. 146
2. Παραδείγματα εφαρμογής προβλέψεων 146
Ζ. Λοιπές οικονομικές ροές. 146
1. Ορισμοί λοιπών ροών 149
2. Παραδείγματα εφαρμογής λοιπών οικονομικών ροών 150
Η. Καθαρή θέση. 151
1. Γενικές αρχές που διέπουν τους λογαριασμούς καθαρής θέσης. 151
2. Παραδείγματα εφαρμογής καθαρής θέσης. 152
2.5.3 Δομή των λογαριασμών της οικονομικής ταξινόμησης. 152
2.6 Άρθρο 5 – Διοικητική Ταξινόμηση. 153
2.6.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 5. 153
2.7 Άρθρο 6 – Λειτουργική Ταξινόμηση. 175
2.7.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 6. 176
2.8 Άρθρο 7 – Λοιπές Ταξινομήσεις. 176
2.8.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 7. 176
2.9 Άρθρο 8 – Χρηματοοικονομικές Αναφορές. 177
2.9.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 8. 177
2.10 Άρθρο 9 – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 179
2.10.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 9. 183
2.11 Άρθρο 10 – Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Αναφορές. 187
2.11.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 10. 188
2.12 Άρθρο 11 – Δημοσιονομική Αναφορά. 189
2.12.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 11. 190
2.13 Άρθρο 12 – Προϋπολογισμός. 191
2.13.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 12. 192
2.14 Άρθρο 13 – Εννοιολογικό πλαίσιο. 195
2.14.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 13. 196
2.14.2 Γλωσσάρι ορισμών (Glossary of terms). 201
2.15 Άρθρο 14 – Σύνταξη, Έλεγχος και Δημοσίευση Χρηματοοικονομικών Αναφορών 208
2.15.1 Βασικές έννοιες και επισημάνσεις: άρθρο 14. 208
2.16 Άρθρο 15 – Μεταβατικές Διατάξεις. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Εισαγωγή. 213
3.1 Σύνταξη Πρωτογενούς Αιτήματος. 214
3.2 Κοινοποίηση στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη. 214
3.3 Έγκριση Πραγματοποίησης της Σχετικής Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης. 214
3.4 Δημιουργία Απόφασης Έγκρισης Πίστωσης. 214
3.5 Δημιουργία Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 214
3.6 Ανάρτηση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(για αιτήματα άνω των 1.000€). 215
3.7 Έγκριση Ανάθεσης Εγκεκριμένων Αιτημάτων 215
3.8 Δημιουργία Φακέλου Δαπάνης. 215
3.9 Πραγματοποίηση Προμήθειας. 216
3.10 Έλεγχος και Εκκαθάριση Δαπάνης. 216
3.11 Ανάρτηση των Εντολών Πληρωμής. 216
3.12 Εξόφληση Δαπάνης. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Εισαγωγή. 217
4.1 Ρόλος του Π.Ο.Υ. Όπως Ορίζεται από τον ν. 4270/14. 217
4.2 Προϊστάμενοι Γ.Δ.Ο.Υ 218
4.3 Προϊστάμενοι Οικονομικών Λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 25) του ν. 4270/14. 221
4.4. Επιπλέον Αρμοδιότητες με Βάση το Άρθρο 69Γ (Γ.Δ.Ο.Υ. -Π.Ο.Υ.). 223
4.5. Επιπλέον Υποχρεώσεις Προϊστάμενων (ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ). 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
IPSAS -ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Εισαγωγή. 227
5.1 Συνοπτική Παρουσίαση. 227
5.2 Αναλυτική Παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στον Δημόσιο τομέα (IPSAS). 231
5.2.1 IPSAS 1 – Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 231
5.2.1.1 Σκοπός του προτύπου 231
5.2.1.2 Πεδίο εφαρμογής. 231
5.2.1.3 IPSAS σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018. 232
5.2.2 IPSAS 2 – Καταστάσεις ταμειακών ροών 232
5.2.2.1 Σκοπός του προτύπου 232
5.2.2.2 Πεδίο εφαρμογής. 232
5.2.3 IPSAS 3 – Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λαθών 233
5.2.3.1 Σκοπός του προτύπου 233
5.2.3.2 Πεδίο εφαρμογής. 233
5.2.4 IPSAS 4 – Επιδράσεις των Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος. 233
5.2.4.1 Σκοπός του προτύπου 233
5.2.4.2 Πεδίο εφαρμογής. 234
5.2.5 IPSAS 5- Κόστη Δανεισμού 234
5.2.5.1 Σκοπός του προτύπου 234
5.2.5.2 Πεδίο εφαρμογής. 234
5.2.6 IPSAS 6 –Ενοποιημένες και ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις. 234
5.2.6.1 Σκοπός του προτύπου 234
5.2.6.2 Πεδίο εφαρμογής. 235
5.2.7 IPSAS 7 – Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 235
5.2.7.1 Σκοπός του προτύπου 235
5.2.7.2 Πεδίο εφαρμογής. 235
5.2.8 IPSAS 8 – Δικαιώματα Κοινοπραξίας. 236
5.2.8.1 Σκοπός του προτύπου 236
5.2.8.2 Πεδίο εφαρμογής. 236
5.2.9 IPSAS 9 –Έσοδα από ανταλλαγές συναλλαγών 236
5.2.9.1 Σκοπός του προτύπου 236
5.2.9.2 Πεδίο εφαρμογής. 236
5.2.10 IPSAS 10 – Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες.237
5.2.10.1 Σκοπός του προτύπου 237
5.2.10.2 Πεδίο εφαρμογής. 237
5.2.11 IPSAS 11 – Συμβάσεις κατασκευής έργων 238
5.2.11.1 Σκοπός του προτύπου 238
5.2.11.2 Πεδίο εφαρμογής. 238
5.2.12 IPSAS 12 – Αποθέματα. 238
5.2.12.1 Σκοπός του προτύπου 238
5.2.12.2 Πεδίο εφαρμογής. 239
5.2.13 IPSAS 13 – Μισθώσεις. 239
5.2.13.1 Σκοπός του προτύπου 239
5.2.13.2 Πεδίο εφαρμογής. 239
5.2.14 IPSAS14 – Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 240
5.2.14.1 Σκοπός του προτύπου 240
5.2.14.2 Πεδίο εφαρμογής. 240
5.2.15 IPSAS 15 – Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση και γνωστοποιήσεις. 240
5.2.15.1 Σκοπός του προτύπου 240
5.2.15.2 Πεδίο εφαρμογής. 241
5.2.16 IPSAS 16 – Επενδύσεις σε ακίνητα. 241
5.2.16.1 Σκοπός του προτύπου 241
5.2.16.2 Πεδίο εφαρμογής. 241
5.2.17 IPSAS 17 – Ενσώματες Ακινητοποιήσεις. 242
5.2.17.1 Σκοπός του προτύπου 242
5.2.17.2 Πεδίο εφαρμογής. 242
5.2.18 IPSAS 18 – Πληροφόρηση κατά τομέα. 243
5.2.18.1 Σκοπός του προτύπου 243
5.2.18.2 Πεδίο εφαρμογής. 243
5.2.19 IPSAS 19 -Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις. 243
5.2.19.1 Σκοπός του προτύπου 243
5.2.19.2 Πεδίο εφαρμογής. 243
5.2.20 IPSAS 20 – Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 244
5.2.20.1 Σκοπός του προτύπου 244
5.2.20.2 Πεδίο εφαρμογής. 244
5.2.21 IPSAS 21 –Απομείωση περιουσιακών στοιχείων χωρίς ταμειακές ροές. 244
5.2.21.1 Σκοπός του προτύπου 244
5.2.21.2 Πεδίο εφαρμογής. 244
5.2.22 IPSAS 22 –Γνωστοποίηση πληροφοριών για τον Γενικό Κυβερνητικό Τομέα. 245
5.2.22.1 Σκοπός του προτύπου 245
5.2.22.2 Πεδίο εφαρμογής. 245
5.2.23 IPSAS 23 –Έσοδα από μη ανταλλακτικές συναλλαγές (φόροι και λογιστικές μεταφορές). 246
5.2.23.1 Σκοπός του προτύπου 246
5.2.23.2 Πεδίο εφαρμογής. 246
5.2.24 IPSAS 24 – Παρουσίαση πληροφοριών για τον προϋπολογισμό στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 247
5.2.24.1 Σκοπός του προτύπου 247
5.2.24.2 Πεδίο εφαρμογής. 247
5.2.25 IPSAS 25 – Παροχές σε εργαζόμενους. 247
5.2.25.1 Σκοπός του προτύπου 247
5.2.25.2 Πεδίο εφαρμογής. 247
5.2.26 IPSAS 26 – Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 248
5.2.26.1 Σκοπός του προτύπου 248
5.2.26.2 Πεδίο εφαρμογής. 248
5.2.27 IPSAS 27 – Γεωργία. 249
5.2.27.1 Σκοπός του προτύπου 249
5.2.27.2 Πεδίο εφαρμογής. 249
5.2.28 IPSAS 28 – Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση. 249
5.2.28.1 Σκοπός του προτύπου 249
5.2.28.2 Πεδίο εφαρμογής. 249
5.2.29 IPSAS 29 – Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση. 250
5.2.29.1 Σκοπός του προτύπου 250
5.2.29.2 Πεδίο εφαρμογής. 250
5.2.30 IPSAS 30 – Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις. 250
5.2.30.1 Σκοπός του προτύπου 250
5.2.30.2 Πεδίο εφαρμογής. 250
5.2.31 IPSAS 31 – Άυλα περιουσιακά στοιχεία. 251
5.2.31.1 Σκοπός του προτύπου 251
5.2.31.2 Πεδίο εφαρμογής. 251
5.2.32 IPSAS 32 –Συμφωνίες Παραχώρησης. 251
5.2.32.1 Σκοπός του προτύπου 251
5.2.32.2 Πεδίο εφαρμογής. 251
5.2.33 IPSAS 33 –Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα Δεδουλευμένης Βάσης. 251
5.2.33.1 Σκοπός του προτύπου 251
5.2.33.2 Πεδίο εφαρμογής. 251
5.2.34 IPSAS 34 – Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις. 252
5.2.34.1 Σκοπός του προτύπου 252
5.2.34.2 Πεδίο εφαρμογής. 252
5.2.35 IPSAS 35 – Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 252
5.2.35.1 Σκοπός του προτύπου 252
5.2.35.2 Πεδίο εφαρμογής. 252
5.2.36 IPSAS 36 – Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. 253
5.2.36.1 Σκοπός του προτύπου 253
5.2.36.2 Πεδίο εφαρμογής. 253
5.2.37 IPSAS 37 – Σχήματα από κοινό έλεγχο. 253
5.2.37.1 Σκοπός του προτύπου 253
5.2.37.2 Πεδίο εφαρμογής. 253
5.2.38 IPSAS 38 – Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες. 254
5.2.38.1 Σκοπός του προτύπου 254
5.2.38.2 Πεδίο εφαρμογής. 254
5.2.39 IPSAS 39 – Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες. 254
5.2.39.1 Σκοπός του προτύπου 254
5.2.39.2 Πεδίο εφαρμογής. 254
5.2.40 IPSAS 40 – Συνενώσεις στον Δημόσιο Τομέα. 254
5.2.40.1 Σκοπός του προτύπου 254
5.2.40.2 Πεδίο εφαρμογής. 254
5.2.41 IPSAS 41 – Χρηματοοικονομικά μέσα. 255
5.2.41.1 Σκοπός του προτύπου 255
5.2.41.2 Πεδίο εφαρμογής. 255
5.2.42 IPSAS 42 – Κοινωνικές παροχές. 255
5.2.42.1 Σκοπός του προτύπου 255
5.2.42.2 Πεδίο εφαρμογής. 255
5.2.43 IPSAS 43 – Μισθώσεις -LEASES. 256
5.2.43.1 Σκοπός του προτύπου 256
5.2.43.2 Πεδίο εφαρμογής. 256
5.2.44 IPSAS 44: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες. 261
5.2.44.1 Σκοπός του προτύπου 261
5.2.44.2 Πεδίο εφαρμογής. 261
5.2.45 IPSAS Ταμειακής Βάσης: Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση στο πλαίσιο της λογιστικής της ταμειακής βάσης-CASH BASIS. 263
5.2.46 Reporting 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΔ/54/2018 ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εισαγωγή. 269
6.1 Καταστάσεις Κωδικοποιημένες με Βάση ESA. 269
6.1.1 Σχέδιο Λογαριασμών (αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο 2). 269
6.1.2 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 269
1. Ισολογισμός. 269
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 271
3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Αξίας. 272
4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 273
6.1.3 Κατάσταση Δημοσιονομικής Αναφοράς. 274
6.1.4 Κατάσταση Προϋπολογισμού / Απολογισμού 275
6.1.5 Ορισμοί (αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο 2). 278
6.2 Αποφάσεις (Δ/νσεων Λογιστικής και Προϋπολογισμού της Γ.Κ.). 278
6.2.1 Απόφαση 2/58493/ΔΠΓΚ/2018. 278
6.2.2 Απόφαση 2/58493/ΔΠΓΛ/2018 (Συνέχεια – ανάλυση ταξινόμησης προϋπολογισμού). 284
6.2.3 Απόφαση 2/86966/ΔΠΓΚ/2018. 381
6.2.4 Απόφαση 2/53850/ΔΠΓΚ/2019 – Τροποποιητική. 416
6.2.5 Απόφαση 2/30886/ΔΠΓΚ/2020. 422
6.2.6 Απόφαση 2/30888/ΔΛΓΚ/2020. 444
6.2.7 Απόφαση 2/182434/ΔΛΓΚ/2022. 493
6.2.8 Νόμος 4964/2022, άρθρο 123. 494
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ