Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Τόμος Α΄)

Αντώνης Παπάς

 

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 692
Κωδικός ISBN: 960-8249-32-5
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695588

Category:

Η αναθεώρηση και η βελτίωση της ύλης του παρόντος τόμου υπαγορεύτηκαν από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στο κλάδο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και στην λογιστική πρακτική. Η λογιστική θεωρία εξελίσσεται συνεχώς και με ταχύς ρυθμούς, οι απαιτήσεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται πιο αυστηρές, οι λογιστές καλούνται να επιλύσουν νέα, πιο σύνθετα λογιστικά προβλήματα και τέλος η παγκοσμιοποίηση των αγορών επιφέρει δραστικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης της πρόκλησης για εναρμόνιση της λογιστικής πρακτικής σε διεθνές επίπεδο.

Οι εξελίξεις αυτές έγιναν ιδιαίτερα αισθητές με την πρόσφατη υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ως βάση για την εναρμόνιση της λογιστικής ανάμεσα στα κράτη μέλη της. Στην Ελλάδα, ο νομοθέτης υποχρεώνει τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών της Αθήνας ή οποιασδήποτε άλλης πόλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταρτίζουν τις λογιστικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα συγκεκριμένα Πρότυπα.

Οι πρώτες λογιστικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν με βάση τα Πρότυπα αφορούν τη χρήση 2005 και άρχισαν να δημοσιεύονται στις αρχές του 2006. Διευκρινίζεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων συνεχίζουν να καταρτίζουν τις λογιστικές τους καταστάσεις σύμφωνα με όσα προβλέπει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Οι κανόνες, η μεθοδολογία και το εννοιολογικό πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι κατά πολύ πιο σύνθετοι από ότι είναι οι αντίστοιχοι του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Οδηγούν δε σε μια διαφορετική προσέγγιση επίλυσης ορισμένων βασικών θεμάτων. Η εφαρμογή τους προϋποθέτει πιο σύνθετη επιστημονική κατάρτιση των λογιστών, στην ανάπτυξη της οποίας αποσκοπεί να συμβάλλει η δεύτερη έκδοση του παρόντος συγγράμματος.

Στα επόμενα Κεφάλαια παρουσιάζονται για τα πιο σημαντικά λογιστικά θέματα τόσο οι ρυθμίσεις (απόψεις) των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και αυτές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Αξιολογούνται τα βασικά σημεία των διαφορών τους με βάση τα όσα ορίζει η λογιστική θεωρία και η διεθνής βιβλιογραφία και ορίζονται τα οφέλη και οι αδυναμίες κάθε εναλλακτικής λύσης.

Διευκρινίζεται ότι το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές οικονομικών πανεπιστημιακών σχολών που παρακολουθούν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα προχωρημένης χρηματοοι-κονομικής Λογιστικής και δευτερευόντως, σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την επίλυση πρακτικών λογιστικών θεμάτων. Δεν αποτελεί εγχειρίδιο εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ούτε του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Ο παρόν αναθεωρημένος τόμος αποτελείται από δεκαεπτά Κεφάλαια, τα οποία χωρίζονται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και διερευνώνται τα θέματα της ζήτησης και της παροχής λογιστικών πληροφοριών και της λογιστικής τυποποίησης διεθνώς και στη χώρα μας. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζονται αναλυτικά τα θέματα της λογιστικής και της αποτίμησης των στοιχείων του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού, ενώ στο τελευταίο μέρος, αναπτύσσονται τα αντίστοιχα θέματα που αφορούν τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Επισημαίνεται ότι ο βασικός προσανατολισμός και η δομή του συγγράμματος της δεύτερης έκδοσης δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτούς της πρώτης έκδοσης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Δεύτερης Έκδοσης 19
Πρόλογος Πρώτης Έκδοσης 21
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Χρηματοοικονομική Λογιστική 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
TO ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1. Γενικά 27
2. Έννοιες 28
2.1. Ενεργητικό 29
2.2. Παθητικό 31
2.4. Έσοδο 34
2.4.1. Διακρίσεις Εσόδων 35
2.4.2. Χρόνος Αναγνώρισης Εσόδων 36
2.5. Έξοδο 39
2.5.1. Διακρίσεις Εξόδων 41
2.5.2. Χρόνος Πραγματοποίησης Εξόδων 43
2.6 Αποτέλεσμα (Κέρδος – Ζημιά) 44
3. Υποθέσεις 46
3.1. Υπόθεση της Μονάδας Μέτρησης 47
3.2. Υπόθεση της Συνέχειας της Δραστηριότητας της Οικονομικής Μονάδας 48
3.3. Υπόθεση της Αυτοτέλειας της Λογιστικής Οντότητας 49
3.4. Υπόθεση της Περιοδικότητας των Αποτελεσμάτων 49
3.5. Υπόθεση του Προσανατολισμού των Λογιστικών Καταστάσεων 50
4. Γενικά Παραδεκτές Αρχές της Λογιστικής 50
4.1. Η Αρχή του Ιστορικού Κόστους 51
4.2. Η Αρχή της Αντικειμενικότητας 52
4.3. Η Αρχή της Συγκρισιμότητας 53
4.4. Η Αρχή της Αναγνώρισης των Εσόδων 54
4.5. Η Αρχή της Συσχέτισης 54
4.6. Η Αρχή της Αποκάλυψης 54
4.7. Η Αρχή Προτίμησης της Ουσίας έναντι του Τύπου 55
5. Παραδοχές 56
5.1. Η Παραδοχή της Σημαντικότητας των Πληροφοριών 56
5.2. Η Παραδοχή της Συντηρητικότητας 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. Γενικά 59
2. Ζήτηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών 59
2.1. Στελέχη Επιχειρήσεων 60
2.2. Τρίτοι 62
2.2.1. Φορείς της Επιχείρησης 62
2.2.2 Πιστωτές 63
2.2.3 Μελλοντικοί Επενδυτές 64
2.2.4. Οικονομικές Υπηρεσίες του Κράτους 64
2.2.5. Εργαζόμενοι, Πελάτες και Διάφοροι Τρίτοι 65
3. Παροχή Ζητούμενων Πληροφοριών 66
3.1. Προσανατολισμός Λογιστικών Καταστάσεων 67
3.2. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Πληροφοριών 69
3.3. Λογιστικό Σύστημα 71
3.3.1. Λογιστήριο 72
3.3.2. Δικαιολογητικά Έγγραφα 73
3.3.3. Λογιστικό Κύκλωμα 75
3.3.3.1. Σύλληψη Λογιστικών Γεγονότων 76
3.3.3.2. Επεξεργασία Λογιστικών Δεδομένων 77
3.3.3.3. Καταχώρηση των Πληροφοριών στο Ημερολόγιο 78
3.3.3.4. Μεταφορά Πληροφοριών στους Λογαριασμούς
του Γενικού Καθολικού και των Αναλυτικών Καθολικών 81
3.3.3.5. Κατάρτιση Ισοζυγίων 82
3.3.3.6 Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενικά 87
2. Συμβολή του Λογιστικού Σχεδιασμού στη Λογιστική Τυποποίηση 89
3. Ιστορική Εξέλιξη της Λογιστικής Τυποποίησης 90
4. Βασικά Στοιχεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 94
4.1. Λογιστική Ορολογία 95
4.2. Σχέδιο Λογαριασμών 95
4.2.1. Πίνακας και Περιεχόμενο Λογαριασμών 95
4.2.2. Συνδεσμολογία Λογαριασμών 100
4.3. Αρχές, Παραδοχές, Μέθοδοι, Κανόνες 101
4.4. Λογιστικές Καταστάσεις 102
4.4.1. Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 102
4.4.2. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 108
4.4.3. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 109
4.4.4. Ισολογισμός 109
4.4.5. Προσάρτημα 124
5. Λογιστικά Πρότυπα 125
5.1. Όργανα Εκπόνησης και Εκδοσης ΔΛΠ 125
5.2. Υιοθέτηση των ΔΛΠ 127
5.3. Διαφορές των ΔΛΠ από το ΓΛΣ 129
5.3.1. Ισολογισμός 130
5.3.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 133
5.3.3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδιων Κεφαλαίων 135
5.3.4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 137
5.3.5. Επεξηγηματικές Σημειώσεις 137
Λογιστικές Καταστάσεις TITAN A.E 141
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ MH ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Γενικά 153
2. Εννοια και Χαρακτηριστικά των Παγίων 154
3. Κατηγορίες Πάγιων Στοιχείων 155
3.1. Ενσώματα Πάγια 155
3.2. Ασώματα Πάγια 156
4. Σημασία της Κτήσης Παγίων 157
5. Ζήτηση και Παροχή Πληροφοριών για Κτήση Παγίων 158
6. Στοιχεία του Κόστους Κτήσης 160
7. Τρόποι και Κόστος Κτήσης 162
7.1. Αγορά 163
7.1.1. Αγορά τοις Μετρητοίς 163
7.1.2. Αγορά με Προθεσμιακό Διακανονισμό 166
7.1.3. Αγορά με Εκχώρηση Χρεωγράφων 169
7.1.4. Αγορά με Ανταλλαγή Άλλου Περιουσιακού Στοιχείου 171
7.1.5. Αγορά Ομάδας Παγίων 173
7.2. Κατασκευή Παγίων – Ερευνα και Ανάπτυξη 174
7.3. Κτήση Παγίων Δωρεάν 175
7.4. Κτήση Παγίων με Εταιρική Εισφορά 176
8. Είδος Παγίων και Κόστος Κτήσης 176
8.1. Κόστος Κτήσης Γηπέδων και Οικοπέδων 177
8.2. Κόστος Κτήσης Πηγών Φυσικού Πλούτου 178
8.3. Κόστος Κτήσης Κτιρίων και Εγκαταστάσεων 179
8.3.1. Κόστος Αγοράς 179
8.3.2. Κόστος Κατασκευής 180
8.4. Κόστος Κτήσης Μηχανημάτων – Μεταφορικών Μέσων – Επίπλων 183
8.5. Κόστος Κτήσης Ευρεσιτεχνιών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Μεθόδων Παραγωγής 183
8.6. Κόστος Κτήσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Σημάτων 185
8.7. Κόστος Κτήσης Φήμης και Πελατείας 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Γενικά 189
2. Απόσβεση 189
2.1. Εννοια και Διακρίσεις της Απόσβεσης 190
2.2. Αίτια Απόσβεσης 191
2.2.1. Χρόνος και Ενταση Εκμετάλλευσης Παγίων 192
2.2.2. Πάροδος του Χρόνου 192
2.2.3. Οικονομική και Τεχνολογική Απαξίωση 192
2.2.4. Ανεπάρκεια των Παγίων 193
2.3. Σημασία της Απόσβεσης 193
2.4. Ζήτηση και Παροχή Πληροφοριών για Αποσβέσεις 195
2.5. Υπολογισμός του Εξόδου της Απόσβεσης 197
2.5.1. Ωφέλιμη Ζωή των Παγίων 198
2.5.2. Αποσβεστέα Αξία Παγίων 200
2.6. Μέθοδοι Υπολογισμού του Εξόδου της Απόσβεσης 200
2.6.1. Μέθοδος της Σταθερής Ετήσιας Απόσβεσης 202
2.6.2. Μέθοδος των Ωρών Λειτουργίας 205
2.6.3. Μέθοδος της Μειούμενης ή Φθίνουσας Ετήσιας Απόσβεσης 206
2.6.3.1. Μέθοδος του Αθροίσματος των Αριθμών των Ετών της Ωφέλιμης Ζωής 207
2.6.3.2. Μέθοδος του Σταθερού Συντελεστή με Μειούμενη την Αποσβεστέα Αξία 209
2.6.4. Μέθοδος της Αυξανόμενης Ετήσιας Απόσβεσης 211
2.6.5. Μέθοδος της Παραγωγής 213
2.6.6. Μέθοδος της Φυσικής Απογραφής 216
2.6.7. Μέθοδος της Ομαδικής Απόσβεσης με Ενιαίο Συντελεστή 217
2.7. Επιλογή της Κατάλληλης Μεθόδου Υπολογισμού του Εξόδου της Απόσβεσης 218
2.8. Λογιστική Απεικόνιση του Εξόδου της Απόσβεσης 219
2.8.1. Άμεσος Τρόπος 219
2.8.2. Έμμεσος Τρόπος 220
2.9. Οι Αποσβέσεις Σύμφωνα με το ΓΛΣ 222
2.9.1. Απόσβεση Ενσώματων Παγίων 223
2.9.2. Απόσβεση Αυλών Παγίων 224
2.9.3. Λογιστική των Αποσβέσεων 225
2.10. Οι Αποσβέσεις Σύμφωνα με τα ΔΛΠ 225
3. Συντήρηση – Μικροεπισκευές 226
4. Ριζικές Επισκευές – Αντικαταστάσεις – Βελτιώσεις 227
5. Προσθήκες – Επεκτάσεις 228
6. Ειδικά Θέματα Αποσβέσεων 228
6.1. Απόσβεση Παγίων Αποκτηθέντων Δωρεάν ή με Επιχορήγηση 229
6.2. Απόσβεση Παγίων σε Περιόδους Πληθωρισμού 231
6.3. Μεταβολές Προσδιοριστικών Παραγόντων της Απόσβεσης 232
6.3.1. Αλλαγή Μεθόδου Υπολογισμού της Ετήσιας Απόσβεσης 232
6.3.2. Αναθεώρηση των Εκτιμήσεων του Χρόνου της Ωφέλιμης Ζωής και του Ύψους της Υπολειμματικής Αξίας 234
6.3.3. Αύξηση του Κόστους Κτήσης 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Γενικά 237
2. Απομάκρυνση Πάγιων Στοιχείων 237
2.1. Διακοπή Εκμετάλλευσης 238
2.2. Εκούσια Απομάκρυνση 240
2.2.1. Πώληση Πάγιων Στοιχείων 241
2.2.2. Ανταλλαγή 246
2.3. Ακούσια Απομάκρυνση 249
3. Απογραφή Στοιχείων του Πάγιου Ενεργητικού 250
4. Μείωση της Αξίας Πάγιων Στοιχείων 251
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1. Γενικά
2. Κεφαλαιοποιημένα Εξοδα ή Εξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 257
3. Μακροπρόθεσμες Μισθώσεις 259
3.1. Έννοια και Σημασία 259
3.2. Διακρίσεις Μακροπρόθεσμων Μισθώσεων 260
3.3. Χρηματοδοτική Μίσθωση 262
3.4. Λειτουργική Μίσθωση 266
3.5. Χρηματοδοτική Μίσθωση – Ελληνική Νομοθεσία 267
4. Επενδύσεις σε Ακίνητα 269
5. Συμμετοχές 270
5.1. Χαρακτηριστικά και Κατηγορίες Συμμετοχών 270
5.2. Λογιστική Συμμετοχών 272
5.3. Απογραφή Συμμετοχών 274
5.3.1. Αναγνώριση 274
5.3.2. Μέτρηση και Καταγραφή 275
5.3.3. Αποτίμηση 275
5.3.3.1. Μέθοδος του Κόστους Κτήσης 275
5.3.3.2. Μέθοδος της Καθαρής Θέσης 277
6. Παρουσίαση Στοιχείων Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού στις Λογιστικές Καταστάσεις 278
6.1. Γ.Λ.Σ 278
6.2. Δ.Λ.Π 282
Επεξηγηματικές Σημειώσεις TITAN A.E 284
ΜΕΡΟΣ TPITO
ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ TOY ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
1. Γενικά 301
2. Εννοια και Χαρακτηριστικά των Αποθεμάτων 302
3. Σημασία των Αποθεμάτων 303
4. Ζήτηση και Παροχή Πληροφοριών για Αποθέματα 304
5. Κόστος Κτήσης 305
5.1. Αγορά 306
5.1.1. Διαδικασία Αγοράς 306
5.1.2. Κόστος Αγοράς 309
5.1.2.1. Τιμή τοις Μετρητοίς 309
5.1.2.2. Ειδικά Εξοδα Αγορών 311
5.1.2.3. Εκπτώσεις Αγορών 312
5.1.2.4. Επιστροφές Αγορών 313
5.1.2.5. Λογιστική των Στοιχείων του Κόστους Αγοράς 314
5.2. Κτήση Αποθεμάτων μέσω Εταιρικής Εισφοράς 322
5.3. Ιδιοπαραγωγή 322
5.4 Κτήση Αποθεμάτων Δωρεάν 323
6. Διάθεση Αποθεμάτων 325
6.1. Διαδικασία Πώλησης 325
6.2. Μικτά και Καθαρά Έσοδα από Πωλήσεις 326
6.2.2. Έξοδα πωλήσεων 327
6.2.3. Εκπτώσεις Πωλήσεων 327
6.2.4. Επιστροφές Πωλήσεων 328
6.2.5. Λογιστική Πωλήσεων 329
6.3. Επιχορηγήσεις 336
6.4. Έσοδα από Εταιρική Εισφορά Αποθεμάτων και Διάθεση Αποθεμάτων Δωρεάν 337
7. Αποτέλεσμα από Εκμετάλλευση Εμπορευμάτων 338
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1. Γενικά 341
2. Χαρακτηριστικά του Συστήματος της Διαρκούς Απογραφής 341
3. Λογαριασμοί της Διαρκούς Απογραφής 342
4. Κανόνες Τήρησης των Λογαριασμών 347
5. Κανόνες Συνδεσμολογίας των Λογαριασμών 348
5.1. Προσδιορισμός Κόστους Αγορών 348
5.2. Προσδιορισμός Καθαρών Εσόδων από Πωλήσεις 350
5.3. Προσδιορισμός Κόστους Πωληθέντων 350
5.4. Προσδιορισμός Μικτού Κέρδους (Ζημιάς) από Εμπορεύματα 350
5.5. Προσδιορισμός Αποτελέσματος Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης 351
6. Μέθοδοι Υπολογισμού του Κόστους των Πωληθέντων 352
6.1. Μέθοδος του Κινητού Σταθμικού Μέσου Όρου 354
6.2. Μέθοδος Πρώτη Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (F.I.F.O.) 355
6.3. Μέθοδος Τελευταία Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (L.I.F.O.) 358
6.4. Μέθοδος του Εξατομικευμένου Κόστους 358
6.5. Μέθοδος του Πρότυπου Κόστους 360
6.6. Μέθοδος του Μεταβλητού Κόστους 361
7. Εφαρμογή του Συστήματος της Διαρκούς Απογραφής 362
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1. Γενικά 387
2. Ανεπτυγμένο Σχέδιο Λογαριασμών 388
3. Συγκεντρωτικό Σχέδιο Λογαριασμών 391
4. Προσδιορισμός Κόστους Τελικού Αποθέματος 394
4.1. Σταθμικός Μέσος Όρος 394
4.2. Μέθοδος Πρώτη Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (F.I.F.O.) 396
4.3. Μέθοδος Τελευταία Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (L.I.F.O.) 396
5. Εφαρμογή του Συστήματος της Περιοδικής Απογραφής 397
5.1. Ανεπτυγμένο Σχέδιο Λογαριασμών 400
5.2. Συγκεντρωτικό Σχέδιο Λογαριασμών 413
6. Αξιολόγηση Μεθόδων Προσδιορισμού Κόστους Πωληθέντων 424
6.1. Μέθοδος F.I.F.O 424
6.2. Μέθοδος L.I.F.0 426
6.3. Μέθοδος του Σταθμικού Μέσου Ορου (Κόστους) 429
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΠΣTIKHΣ AΠΟΘEMATΩN TOY ΓENIKOY ΛΟΓΙΣTIKΟY ΣΧΕΔΙΟΥ
1. Γενικά 431
2. Σύστημα Διαρκούς Απογραφής 433
2.1. Λογαριασμοί Χρηματοοικονομικής (Γενικής) Λογιστικής 433
2.1.1. Λογαριασμοί Ομάδας 2 433
2.1.2. Λογαριασμοί Ομάδας 6 436
2.1.3. Λογαριασμοί Ομάδας 7 437
2.1.4. Λογαριασμοί Ομάδας 8 438
2.1.5. Κανόνες Τήρησης Λογαριασμών Ομάδων 2, 6, 7 και 8 439
2.2. Λογαριασμοί Λογιστικής Κόστους (Αναλυτικής Λογιστικής) 441
2.2.1. Λογαριασμός 94 Αποθέματα 442
2.2.2. Λογαριασμός 92 Κέντρα (Θέσεις) Κόστους 447
2.2.3. Λογαριασμός 96 Έσοδα – Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα 449
2.2.4. Συνδεσμολογία Λογαριασμών Ομάδας 9 450
3. Παραλλαγές Συστήματος Διαρκούς Απογραφής 481
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
1. Γενικά 485
2. Απογραφή 485
2.1. Αναγνώριση 486
2.2. Μέτρηση 487
2.3. Καταχώρηση Δεδομένων Μέτρησης 488
2.4. Αποτίμηση 488
2.4.1. Αρχική Τιμή Αγοράς 488
2.4.1.1. Μέθοδος του Σταθμικού Μέσου Όρου 489
2.4.1.2. Μέθοδος Πρώτη Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (F.I.F.O.) 489
2.4.1.3. Μέθοδος Τελευταία Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (L.I.F.O.) 490
2.4.2. Τρέχουσα Τιμή 490
2.4.3. Χαμηλότερη Τιμή Μεταξύ Αρχικής και Τρέχουσας 492
2.5. Προσαρμογή των Λογαριασμών Αποθεμάτων στα Δεδομένα της Απογραφής 495
2.6. Αξιολόγηση του Κανόνα της Αποτίμησης στη Χαμηλότερη Τιμή 497
3. Μέθοδοι Εκτίμησης 499
3.1. Μέθοδος του Λιανικού Εμπορίου 500
3.2. Μέθοδος του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 501
4. Λογιστικά Σφάλματα 502
5. Παρουσίαση των Αποθεμάτων στις Λογιστικές Καταστάσεις 510
5.1. Γ.Λ.Σ 510
5.2. Δ.Λ.Π 511
Επεξηγηματικές Σημειώσεις TITAN A.E 513
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Γενικά 517
2. Έννοια και Χαρακτηριστικά Απαιτήσεων 517
3. Σημασία των Απαιτήσεων 519
4. Ζήτηση και Παροχή Πληροφοριών για Απαιτήσεις 519
5. Δημιουργία Απαιτήσεων 521
5.1. Αναγνώριση Δημιουργίας Απαιτήσεων 522
5.2. Λογιστική Απαιτήσεων σε Ευρώ μη Ενσωματωμένων σε Πιστωτικούς Τίτλους 523
5.2.1. Λογαριασμοί Απαιτήσεων 523
5.2.2. Λογαριασμοί Πιστωτικών Τόκων 525
5.3. Απαιτήσεις σε Ευρώ Ενσωματωμένες σε Πιστωτικούς Τίτλους 526
5.3.1. Λογαριασμοί Απαιτήσεων 526
5.3.2 Λογαριασμοί Πιστωτικών Τόκων 527
5.4. Απαιτήσεις σε Ξένο Νόμισμα 531
5.4.1. Μέθοδος του Αντιτίμου σε Ευρώ 533
5.4.2. Η Μέθοδος του Λογιστικού Ισοτίμου 542
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Γενικά 549
2. Προεξόφληση Πιστωτικών Τίτλων 550
3. Εκχώρηση Απαιτήσεων σε Εγγύηση Δανείων 556
3.1. Γραμμάτια σε Εγγύηση Δανείων 556
3.2. Λογαριασμοί Πελατών σε Εγγύηση Δανείων 559
4. Πώληση Απαιτήσεων 559
5. Μεταβίβαση Συναλλαγματικών για Κάλυψη Οφειλής 559
6. Είσπραξη Απαιτήσεων 563
6.1. Είσπραξη Απαιτήσεων σε Ευρώ 564
6.2. Είσπραξη Απαιτήσεων σε Ξένο Νόμισμα 568
7. Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) 569
7.1. Ελεγχος Φερεγγυότητας 570
7.2. Διαχείριση Απαιτήσεων 571
7.3. Αξιοποίηση Απαιτήσεων 572
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Γενικά 575
2. Απογραφή Απαιτήσεων 575
2.1. Αναγνώριση και Μέτρηση Απαιτήσεων 576
2.2. Αποτίμηση Απαιτήσεων 577
2.2.1. Αποτίμηση Φερέγγυων Απαιτήσεων σε Ευρώ 579
2.2.2. Αποτίμηση Επισφαλών Απαιτήσεων σε Ευρώ 584
2.2.2.1. Μέθοδος της Εξατομικευμένης Αξιολόγησης 584
2.2.2.2. Μέθοδος της Ομαδικής Αξιολόγησης 586
2.3. Αποτίμηση Απαιτήσεων σε Ξένο Νόμισμα 590
3. Διάφορες Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις και Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 596
4. Παρουσίαση των Λογαριασμών των Απαιτήσεων στις Λογιστικές Καταστάσεις 597
4.1. Γ.Λ.Σ 598
4.2 Δ.Λ.Π 600
Επεξηγηματικές Σημειώσεις TITAN Α.Ε 601
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
1. Γενικά 605
2. Έννοια, Χαρακτηριστικά και Κατηγορίες Χρεωγράφων 606
3. Σημασία των Χρεωγράφων 608
4. Κριτήρια Επιλογής Χρεωγράφων 609
5. Ζήτηση και Παροχή Πληροφοριών για Χρεώγραφα 610
6. Κτήση Χρεωγράφων 612
6.1. Αγορά 613
6.1.1. Αγορά τοις Μετρητοίς 613
6.1.1.1. Τοκοφόροι Τίτλοι 614
6.1.1.2, Εντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου 616
6.1.2. Αγορά με Δικαίωμα Προτίμησης 618
6.1.3. Αγορά με Δόσεις 618
6.2. Ανταλλαγή και Εταιρική Εισφορά 620
6.3. Δωρεάν 621
6.4. Διάσπαση Μετοχών και Κεφαλαιοποίηση Στοιχείων Καθαρής Θέσης και Μερισμάτων 622
7. Διαχείριση Χρεωγράφων 624
7.1. Τόκοι 625
7.2. Μερίσματα 626
7.3. Τίτλοι για Εγγύηση Δανείων 628
8. Διάθεση Χρεωγράφων 628
8.1. Πώληση 629
8.2. Ανταλλαγή 633
8.3. Αναγκαστική Ρευστοποίηση 633
8.4. Εταιρική Εισφορά 633
9. Απογραφή Χρεωγράφων 634
9.1. Αναγνώριση 634
9.2. Μέτρηση 635
9.3. Αποτίμηση 636
9.3.1. Γ.Λ.Σ 636
9.3.1.1. Αποτίμηση στην Κατ’ Είδος Χαμηλότερη Τιμή 636
9.3.1.2. Αποτίμηση στην Παρούσα Αξία 640
9.3.1.3. Προβλέψεις για Υποτιμήσεις Χρεωγράφων 643
9.3.2. Δ.Λ.Π 646
9.3.2.1. Χρεώγραφα Άμεσης Ρευστοποίησης 647
9.3.2.2. Χρεώγραφα Διαθέσιμα προς Πώληση 647
9.3.2.3. Χρεώγραφα Μη Προοριζόμενα για Πώληση 647
9.3.2.4. Απαξίωση Χρεωγράφων 648
10. Παρουσίαση των Χρεωγράφων στις Λογιστικές Καταστάσεις 648
10.1. Γ.Λ.Σ 649
10.2. Δ.Λ.Π 650
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Γενικά 653
2. Έννοια και Χαρακτηριστικά των Διαθεσίμων 653
3. Κατηγορίες Διαθεσίμων 654
3.1. Χρηματικά Μέσα 655
3.2. Καταθέσεις Όψεως 655
3.3. Καταθέσεις Προθεσμίας 656
4. Σημασία Διαθεσίμων 656
5. Ζήτηση και Παροχή Πληροφοριών για Διαθέσιμα 657
6. Σχέδιο Λογαριασμών Διαθεσίμων 658
6.1. Λογαριασμός 38.00 Ταμείο 659
6.2. Λογαριασμός 38.03 Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ 659
6.3. Λογαριασμός 38.04 Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ 661
6.4. Λογαριασμός 38.02 Ληγμένα Τοκομερίδια για Είσπραξη 662
7. Εσωτερικός Έλεγχος Διαθεσίμων 663
7.1. Διαχωρισμός Καθηκόντων και Έλεγχος Εισπράξεων και Πληρωμών 664
7.2. Επαλήθευση Λογαριασμού Ταμείο 665
7.3. Επαλήθευση Λογαριασμού Καταθέσεις Όψεως 665
7.3.1. Επισήμανση των Αιτίων της Διαφοράς 667
7.3.2. Εξωλογιστική Συμφωνία 668
7.3.3. Προσαρμογή του Υπολοίπου του 38.03 Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ 671
8. Απογραφή Διαθεσίμων 673
8.1. Απογραφή Μετρητών, Τραπεζικών Επιταγών και Εντολών 673
8.2. Απογραφή Καταθέσεων Όψεως και Προθεσμίας 674
9. Παρουσίαση των Διαθεσίμων στον Ισολογισμό 675
9.1. Γ.Λ.Σ 676
9.2. Δ.Λ.Π 676
Επεξηγηματικές Σημειώσεις TITAN A.E 678
ΜΕΡΟΣ TETAPTO
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ
1. Πίνακες Αναγωγής