Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεμελιώδεις Αρχές – Λυμένες Ασκήσεις


Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 784
Κωδικός ISBN: 978-960-359-125-2
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695396

Category:

Στόχος του βιβλίου

Κατέληξα στη συγγραφή του παρόντος βιβλίου, καθώς εδώ και καιρό πίστευα και πιστεύω στην ανάγκη για ένα βιβλίο χρηματοοικονομικής λογιστικής που θα ήταν φιλικό στον αναγνώστη. Με στόχο, όχι μόνο ο αναγνώστης να ξεπεράσει τις όποιες αναστολές του και να ασχοληθεί με τη λογιστική, η οποία θεωρείται ένα σχετικά στρυφνό επιστημονικό πεδίο, αλλά και να του δημιουργήσει τον απαραίτητο ενθουσιασμό για να συνεχίσει και παραπέρα με θέρμη τη μελέτη της. Τώρα που ετοιμάστηκε το βιβλίο αυτό, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα κατάλληλο βοήθημα για τον φοιτητή, ώστε αυτός με σχετικά απλό τρόπο να μπει στο πνεύμα του μαθήματος αυτού και να έχει μια πολύ καλή επίδοση. Ακόμη θέλω να πιστεύω ότι το παρόν βιβλίο θα αποτελέσει ένα απαραίτητο βοήθημα για τους διδάσκοντες του μαθήματος, για μια διδασκαλία απλή, κατανοητή και ταυτόχρονα επιστημονική. Συνεπώς, στόχος του βιβλίου είναι να γίνει ένα φιλικό και χρήσιμο βοήθημα στους φοιτητές και στους διδάσκοντες, αναφορικά με τις θεμελιώδεις έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Ελπίζω το μέλλον να δικαιώσει τις προσδοκίες μου.

Μεθοδολογία

Για την καλύτερη κατανόηση υπάρχουν στην αρχή του βιβλίου πίνακας συντομεύσεων και ευρετήριο ξενόγλωσσων όρων, όπως και οι ορισμοί και οι έννοιες Βασικών όρων που χρησιμοποιούνται μέσα στο βιβλίο.

Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα αποκομίσει ο αναγνώστης και με τις προαπαιτούμενες γνώσεις που είναι αναγκαίες για τη μελέτη του. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, υπάρχει σύνοψη και τα κύρια συμπεράσματα, ερωτήσεις - απαντήσεις, καθώς και λυμένες ασκήσεις. Στο τελευταίο κεφάλαιο υπάρχουν λυμένες ασκήσεις που καλύπτουν όλη την ύλη του βιβλίου. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα.

Σ' όλο το βιβλίο έχουν ενσωματωθεί αρκετοί πίνακες και διαγράμματα, με στόχο να βοηθηθεί οπτικά ο αναγνώστης με Βάση τη ρήση «μια εικόνα ... χίλιες λέξεις».

Σε ποιούς απευθύνεται

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε διδάσκοντες της χρηματοοικονομικής λογιστικής, καθώς επίσης σε επαγγελματίες της λογιστικής, στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων επιχειρήσεων, σε οικονομικούς αναλυτές, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να κατανοήσει τις εισαγωγικές έννοιες και θεμελιώδη στοιχεία του θέματος.

Δομή του Βιβλίου

Το βιβλίο αποτελείται από εννέα (9) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο καλύπτει ορισμένα εισαγωγικά ζητήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τον ισολογισμό της επιχείρησης. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει το λογιστικό γεγονός και το μετασχηματισμό της λογιστικής ισότητας. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της λογιστικής. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με το λογαριασμό, το ημερολόγιο, το γενικό καθολικό και τα ισοζύγια. Το έβδομο κεφάλαιο δείχνει όλο το λογιστικό κύκλωμα και το κλείσιμο των βιβλίων της επιχείρησης. Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει το πέρασμα από το Ελληνικό Γενικό λογιστικό Σχέδιο στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς [Ν. 4308/2014]. Το ένατο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει λυμένες ασκήσεις για όλη τη θεματική του βιβλίου.

Υλικό υποστήριξης του διδάσκοντα

Για τη διδασκαλία του βιβλίου διατίθενται διαφάνειες [slides]. Όσοι από τους διδάσκοντες το επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνούν απ' ευθείας με το συγγραφέα στη διεύθυνση επικοινωνίας που δίνεται παρακάτω.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι αναπόφευκτα στο παρόν βιβλίο θα υπάρχουν κάποιες παραλείψεις, σφάλματα και ατέλειες για τιε οποίες ευθύνομαι αποκλειστικά εγώ προσωπικά. θα ήμουν λοιπόν ευγνώμων σε όσους επικοινωνήσουν είτε μαζί μου, είτε με τον Εκδότη, για να αναφέρουν παραλείψεις, προτάσεις βελτίωσης, αλλά και θετικά ή αρνητικά σχόλια. θα συνέβαλαν έτσι στην ουσιαστική βελτίωσή του.

Περιεχόμενα

Πίνακας συντομεύσεων – ακρωνύμια 15
Ευρετήριο ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων επιστημονικών όρων 17
Πρόλογοs συγγραφέα 29
Πώs να διαβάσετε το βιβλίο 34
Ορισμοί και έννοιες ελληνικών όρων 39
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 85
1.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητεs, προαπαιτούμεvεs γνώσεις 85
1.2. Εννοιολογική προσέγγιση 85
1.3. Ιστορική αναδρομή 87
1.4. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Επιχειρήσεις 88
1.5. Κλάδοι της Λογιστικής Επιστήμης 89
1.6. Χαρακτηριστικά των Λογιστικών πληροφοριών 92
1.7. Χρήστεs των Λογιστικών πληροφοριών 93
1.8. Οι Οικονομικές Καταστάσεις 94
1.9. Βασικά θεματικά Πεδία Ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων 95
1.10. Σύνοψη – συμπέρασμα 96
1.11. Ερωτήσεις – απαντήσεις 97
1.12. Λυμένες Ασκήσεις Κεφαλαίου 99
Κεφάλαιο 2: Ισολογισμός 101
2.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητεs, προαπαιτούμεvεs γνώσεις 101
2.2. Εννοιολογική προσέγγιση και επιμέρουs κατηγορίεs 101
2.3. Η Λογιστική Ισότητα 104
2.4. Είδη Ισολογισμού 106
2.5. Μορφές Απεικόνισης του Ισολογισμού 107
2.5.1. Οριζόντια Απεικόνιση του Ισολογισμού 107
2.5.2. Κάθετη Απεικόνιση του Ισολογισμού 107
2.6. To Ενεργητικό 108
2.7. To Παθητικό 110
2.8. Αριθμητικό Παράδειγμα Ισολογισμού 112
2.8.1 θεωρητικό παράδειγμα 112
2.8.2. Αριθμητικό παράδειγμα 113
2.9. Σύνοψη – συμπέρασμα 115
2.10. Ερωτήσεις – απαντήσει 116
2.11. Λυμένες Ασκήσεις 126
Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα χρήσης 133
3.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 133
3.2. Εννοιολογική προσέγγιση και προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσματος χρήσης 133
3.2.1. Έσοδα 134
3.2.2. Έξοδα 138
3.3. Μορφές παρουσίασης του αποτελέσματος χρήσης: οριζόντια και κάθετη παράθεση 142
3.3.1. Οριζόντια παράθεση 142
3.3.2. Κάθετη παράθεση 144
3.4. Υπολογισμός του κόστους πωληθέντων και του μικτού αποτελέσματος 148
3.5. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης: έξοδα κατ ‘ είδος και έξοδα κατά λειτουργία 150
3.6. Σύνοψη – Συμπέρασμα 156
3.7. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 157
3.8 Λυμένες ασκήσεις του κεφαλαίου 163
Κεφάλαιο 4: Λογιστικό γεγονός – Μετασχηματισμός της λογιστικής ισότητας 169
4.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 169
4.2. Εννοιολογική Προσέγγιση και Κατηγοριοποιήσεις του Λογιστικού Γεγονός 169
4.3. Μετασχηματισμοί της Λογιστικής Ισότητας 172
4.4. Παραδείγματα Λογιστικών Γεγονότων 180
4.5. Διαδοχικοί ισολογισμοί 182
4.6. Μέθοδος του Πίνακα Μεταβολών της Λογιστικής Ισότητας 189
4.7. Σύνοψη – Συμπέρασμα 193
4.8. Ερωτήσεις – απαντήσεις 194
4.9. Λυμένες Ασκήσεις του Κεφαλαίου 203
Κεφάλαιο 5: θεμελιώδεις λογιστικές αρχές 217
5.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 217
5.2. Συνοπτική Παρουσίαση των θεμελιωδών Λογιστικών Αρχών 217
5.3. Ανάλυση των Επιμέρους θεμελιωδών Λογιστικών Αρχών 220
5.3.1. Η αρχή της λογιστικής οντότητας ή η αρχή της λογιστικής μονάδας [Accounting entity principle] 220
5.3.2. Η αρχή της συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας [Going concern principle] 221
5.3.3. Η αρχή της περιοδικότητας [Periodicity principle] 222
5.3.4. H αρχή της χρηματικής μέτρησης ή η αρχή της νομισματικής μονάδας [Monetary unit principle] 223
5.3.5. Η αρχή της σταθερότητας της νομισματικής μονάδας [Stability of monetary unit principle] 225
5.3.6. Η αρχή του ιστορικού κόστους 226 [Historical cost principle]
5.3.7. Η αρχή της αντικειμενικότητας και της επαληθευσιμότητας [Objectivity and verifiability principle] 228
5.3.8 Η αρχή της αναγνώρισης ή της πραγματοποίησης εσόδων [Revenue realization principle] 229
5.3.9. Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα [Matching principle] 231
5.3.10. Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων [Accrual principle] 233
5.3.11. Η αρχή της συνέπειας [Consistency principle] 235
5.3.12. Η αρχή της συντηρητικότητας [Conservatism principle] 236
5.3.13. Η αρχή της επαρκούς ή πλήρους αποκάλυψης [Adequate or full disclosure principle] 237
5.3.14 Η αρχή τns ουσίας των λογιστικών πληροφοριών [The principle of substance] 239
5.4. Σύνοψη – Συμπέρασμα 239
5.5. Ερωτήσεις – απαντήσει του κεφαλαίου 241
5.6. Λυμένες Ασκήσεις του Κεφαλαίου 250
Κεφάλαιο 6: Ο Λογαριασμός, το Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό 265
6.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 265
6.2. Ο Λογαριασμός – Χρέωση & Πίστωση 265
6.3. Διακρίσεις των λογαριασμών 279
6.4. Λογιστικά Συστήματα και Λογιστικά Βιβλία 288
6.4.1. Τα Λογιστικά Συστήματα 288
6.4.2. Τα Λογιστικά Βιβλία 289
6.4.2.1. Το Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών 290
6.4.2.2. Το Ημερολόγιο 290
6.4.2.3. Το Βιβλίο Αποθήκης 293
6.4.2.4. Τα Βιβλία Μητρώα Γραμματίων Εισπρακτέων και Γραμματίων Πληρωτέων 297
6.4.2.5. Λοιπά Βιβλία 297
6.5. Μεταφορά των Λογαριασμών από το Ημερολόγιο στο Γενικό Καθολικό 298
6.6. Τα Ισοζύγια Γενικού Καθολικού 318
6.6.1. Το ισοζύγιο 318
6.6.2. Μορφές ισοζυγίων 320
6.7. Σύνοψη – Συμπέρασμα 324
6.8. Ερωτήσεις – Απαντήσεις του Κεφαλαίου 326
6.9. Λυμένες Ασκήσεις του Κεφαλαίου 343
Κεφάλαιο 7: Λογιστικό κύκλωμα – Ολοκλήρωση των Λογιστικών Διαδικασιών 367
7.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 367
7.2. Το Λογιστικό Κύκλωμα 367
7.3. Εγγραφές ανοίγματος των λογιστικών βιβλίων 369
7.4. Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων στον Ημερολόγιο 369
7.5. Ενημέρωση των Λογαριασμών των Γενικών Καθολικών – Προσωρινά ισοζύγια 371
7.6. Το φύλλο εργασίας 372
7.7. Εργασίες Ολοκλήρωσης των Λογιστικών Διαδικασιών 372
7.8. Απογραφή 373
7.9. Εγγραφές προσαρμογής 374
7.9.1. Προσδιορισμός δεδουλευμένων εξόδων 376
7.9.2. Προσδιορισμός δεδουλευμένων εσόδων 381
7.9.3. Έξοδα πληρωτέα 384
7.9.4. Έσοδα εισπρακτέα 385
7.9.5. Αναλώσει αποθεμάτων 386
7.9.6. Αποσβέσεις παγίων 387
7.10. Λογιστικά σφάλματα 388
7.11. Κατάρτιση προσαρμοσμένων ισοζυγίων 392
7.12. Εγγραφές Προσδιορισμού του Λογιστικού Αποτελέσματος 396
7.12.1. Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος με ομαδοποίηση των εξόδων κατ’ είδος 398
7.12.2. Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος με ομαδοποίηση των εξόδων κατά λειτουργία 399
7.13. Κατάρτιση Οριστικού Ισοζυγίου 401
7.14. Κατάρτιση των Λογιστικών Καταστάσεων 408
7.15. Διανομή Αποτελέσματος Χρήσης 409
7.16. Δημοσίευση των Λογιστικών Καταστάσεων 410
7.17. Ημερολογιακές Εγγραφές Κλεισίματος Λογαριασμών 410
7.18. Σύνοψη του Λογιστικού Κυκλώματος – Παράδειγμα Ισοζυγίων 412
7.18.1. Σύνοψη του Λογιστικού Κυκλώματος 412
7.18.2. Παράδειγμα Ισοζυγίων και Αποτελέσματος 413
7.18.2.1. Κόστος πωληθέντων 415
7.18.2.2. Εγγραφές προσαρμογής 416
7.18.2.3. Προσαρμοσμένο ισοζύγιο 417
7.18.2.4. Εγγραφές αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και χρήσης 417
7.18.2.4.1. Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος με ομαδοποίηση των εξόδων κατ’ είδος 417
7.18.2.4.2. Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος με ομαδοποίηση των εξόδων κατά λειτουργία 418
7.18.2.4.3. Ημερολογιακές Εγγραφές Προσδιορισμού του Αποτελέσματος με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ 420
7.18.2.5. Οριστικό Ισοζύγιο 431
7.18.2.6. Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης 434
7.18.2.7. Διανομή Αποτελέσματος Χρήσης 435
7.19. Σύνοψη – Συμπέρασμα 436
7.20. Ερωτήσεις – Απαντήσεις του Κεφαλαίου 438
7.21. Λυμένες Ασκήσεις του Κεφαλαίου 443
7.22. Προσδιορισμός Αποτελέσματος με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. – Γενικό υπόδειγμα 462
Κεφάλαιο 8: Το Ε.Γ.Λ.Σ., τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Α. 467
8.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 467
8.2. Γενικά 467
8.3. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο [Ε.Γ.Λ.Σ.] 469
8.4. Τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα [Ε.Λ.Π.] 471
8.4.1. Κατάργηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου 472
8.4.2. Ο όρος «οντότητα» 473
8.4.3. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων 473
8.4.4. Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με Βάση το Μέγεθος των Οντοτήτων 475
8.4.5. Οντότητες με υποχρέωση Υιοθέτησης Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής αναφοράς [Δ.Π.Χ.Α.] 478
8.4.6. Διάρθρωση, Αρχές και φιλοσοφία των Νέων Ε.Λ.Π 479
8.4.7. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των Ε.Λ.Π 488
8.5. Λογισμικός Χειρισμός Λογαριασμών των με τα Ε.Λ.Π. και το Ε.Γ.Λ.Σ 494
8.6. Αντιστοιχία Λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ. και Ε.Λ.Π 507
8.7. Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς [Δ.Π.Χ.Α.] 516
8.8. Συνοπτική Παρουσίαση των Επιμέρους Δ.Π.Χ.Α 522
8.9. Βασικές Διαφορές ων παλαιών Ε.Λ.Π. [Ν. 2190/1920, ΕΓΛΣ κ.ϊπ.] με τα Δ.Π.Χ.Α 542
8.10. Βασικές Διαφορές των νέων Ε.Λ.Π. [Ν. 4308/2014] με τα Δ.Π.Χ.Α 556
8.11. Σύνοψη – Συμπέρασμα 564
8.12. Ερωτήσεις – Απαντήσεις του Κεφαλαίου 565
8.13. Λυμένες Ασκήσεις του Κεφαλαίου 569
8.14. Τα Υποδείγματα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΕΛΠ, Κωδικοποίηση των Λογαριασμών και Αντιστοίχιση ΕΛΠ και ΕΓΛΣ 570
Κεφάλαιο 9: Λυμένες ασκήσεις 657
9.1. Μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες, προαπαιτούμενες γνώσεις 657
9.2. Ασκήσεις Ισολογισμού 657
9.3. Ασκήσεις Αποτελέσματος Χρήσης 680
9.4. Ασκήσεις Ημερολογιακών Εγγραφών 704
9.5. Ασκήσεις Ημερολογιακών Εγγραφών – Γενικού Καθολικού και Ισοζυγίου 718
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 779
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ