Διοίκηση Ξενοδοχείων – Hotel Management

Λεωνίδας Χυτήρης,
Αλεξάνδρα-Παρασκευή Χυτήρη

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & Σια ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 408
Κωδικός ISBN: 978-960-359-183-2
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 122088749

Οι σκοποί για τους οποίους γράφτηκε το βιβλίο Διοίκηση Ξενοδοχείων - Hotel Management είναι:
(α) να αποτελέσει διδακτικό εγχειρίδιο για τους σπουδαστές των προγραμμάτων διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
(β) να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για όσους ασκούν διοίκηση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά το περιεχόμενο του ρόλου τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και
(γ) να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
(α) η σύγχρονη ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία στην οποία βασίζεται η όλη ανάπτυξη του θέματος (Διοίκηση Ξενοδοχείων - Hotel Management),
(β) οι αναφορές στην (ελληνική) ξενοδοχειακή βιομηχανία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,
(γ) η εστιασμένη στα ξενοδοχεία ανάπτυξη των λειτουργιών του μάνατζμεντ,
(δ) η παράθεση αποτελεσμάτων έρευνας πεδίου στην Ελλάδα και
(ε) η ανάπτυξη ειδικών θεμάτων (όπως π.χ. η Ποιότητα Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και η Σταδιοδρομία Γενικών Διευθυντών σε ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων) θα κάνουν εφικτούς τους παραπάνω τρείς στόχους.

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από (15) κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σε τρία μέρη. Στο Μέρος Α - Λειτουργίες του μάνατζμεντ στα ξενοδοχεία- περιλαμβάνονται έξι κεφάλαια. Συγκεκριμένα:

Στο 1ο κεφάλαιο, μετά από μια συνοπτική αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, παρουσιάζεται η εικόνα της βιομηχανίας αυτής και δίνεται έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων από οργανωτικής, λειτουργικής και διοικητικής πλευράς.

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές έννοιες και λειτουργίες του μάνατζμεντ, εξειδικεύοντας στους ρόλους και τις (απαιτούμενες) διοικητικές ικανότητες του μάνατζερ.

Στα κεφάλαια 3-6 γίνεται αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών του μάνατζμεντ (πως αυτό δηλαδή εφαρμόζεται) στα ξενοδοχεία. Ειδικότερα:

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία του προγραμματισμού δράσης στα ξενοδοχεία. Πως γίνεται ο προγραμματισμός, η στοχοθεσία και πως ασκείται η στρατηγική διοίκηση.

Στο 4ο κεφάλαιο και σε αρκετή έκταση αναπτύσσεται το θέμα της τμηματοποίησης ενός ξενοδοχείου και η οργάνωση των υπηρεσιών (προσωπικό, κύριο αντικείμενο εργασιών, αρμοδιότητες, τυπικά οργανογράμματα) του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση και λειτουργία των δυο βασικών λειτουργιών εκμετάλλευσης, όπως είναι η Διεύθυνση Δωματίων και η Διεύθυνση επισιτιστικών τμημάτων. Επίσης εκτεταμένα παρουσιάζεται το αντικείμενο εργασιών της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ και Πωλήσεων/κρατήσεων δωματίων.

Το 5ο κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα της άσκησης ηγεσίας, παρουσιάζοντας τις διαφορές ηγέτη-μάνατζερ και τις πλέον εφαρμοζόμενες στην πράξη θεωρίες για την επιρροή των υφισταμένων.

Η διοικητική λειτουργία του ελέγχου παρουσιάζεται στο 6ο κεφάλαιο, όσον αφορά την έννοια, τον ορισμό και τη διαδικασία αυτής. Ειδική αναφορά γίνεται στις μεθόδους ελέγχου και στους βασικούς δείκτες ελέγχου της απόδοσης (συστημάτων, λειτουργιών και εργαζομένων) στα ξενοδοχεία.

Ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος των εργαζομένων στις επιχειρήσεις υπηρεσιών, όπως είναι τα ξενοδοχεία (για τη λειτουργία, την αποτελεσματικότητα τους και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών), οδήγησε στην απόφαση μας το θέμα αυτό να εξετασθεί σε έκταση.
Έτσι, όλο το Μέρος Β αφορά στο μάνατζμεντ των ανθρωπίνων πόρων στα ξενοδοχεία. Παρουσιάζονται τα θέματα: Ορισμός και λειτουργίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (κεφάλαιο 7), Προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων (κεφάλαιο 8), Επιλογή υποψηφίων (κεφάλαιο 9), Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων (κεφάλαιο 10), και Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων (κεφάλαιο 11). Η οργανωσιακή επικοινωνία, ως εργαλείο διοίκησης εργαζομένων, αποτελεί το 12ο κεφάλαιο του Μέρους Β λόγω της σπουδαιότητας του για αποτελεσματική συνεργασία προϊσταμένων-υφισταμένων.

Στο Μέρος Γ του βιβλίου παρουσιάζονται δυο ειδικά θέματα και (η) βασική ξενοδοχειακή και τουριστική ορολογία. Ειδικότερα: Στο κεφάλαιο 13 γίνεται εκτεταμένη παρουσίαση της έννοιας της ποιότητας υπηρεσιών, γενικά. Αναφέρονται, με βάση έρευνες πεδίου, οι αιτίες κακής ποιότητας υπηρεσιών και οι δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία έρευνας-μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη ξενοδοχείου (Guest survey) και μια πρόταση στρατηγικής για την παροχή ποιοτικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών, αποτελούν ενδιαφέρουσες ενότητες στο εν λόγω κεφάλαιο.

Τα αποτελέσματα έρευνας πεδίου στην Ελλάδα, όσον αφορά τη σταδιοδρομία γενικών διευθυντών σε ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, αποτελούν το περιεχόμενο του κεφαλαίου 14. Μετά την παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου για τις γενικές θεωρίες σταδιοδρομίας και τις απαιτούμενες ικανότητες, γίνεται συνοπτική αναφορά σε 29 σχετικές διεθνείς και ελληνικές έρευνες στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του προφίλ των γενικών διευθυντών 5 και 4 αστέρων ξενοδοχείων στην Ελλάδα και των παραγόντων που καθορίζουν τη σταδιοδρομία τους.

Στο κεφάλαιο 15 παρατίθενται οι πλέον βασικοί από τους, σε καθημερινή βάση, χρησιμοποιούμενους αγγλικούς όρους, στα ξενοδοχεία, ιδίως στα μεγάλης δυναμικότητας και ανώτερης κατηγορίας. Οι όροι αυτοί αφορούν στην Οργάνωση και Δομή του ξενοδοχείου, στην Διεύθυνση Δωματίων, στις Πωλήσεις και στοιχειωδώς στην τουριστική αγορά..

Λεωνίδας Χυτήρης
 Αλεξάνδρα-Παρασκευή Χυτήρη

Περιεχόμενα

Πρόλογος            13
ΜΕΡΟΣ Α’: ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ               15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία           17
1.1.         Ιστορική εξέλιξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας              17
1.2.         Τα (συστατικά) μέρη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας      28
1.3.         Κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων (κατάταξη σε αστέρια)   31
1.4.         Χαρακτηριστικά ξενοδοχείων     34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μάνατζμεντ (Βασικές Έννοιες και Λειτουργίες)       51
2.1.         Έννοια και ορισμός του μάνατζμεντ        51
2.2.         Ρόλοι του μάνατζερ (ξενοδοχείου)           58
2.3.         Διοικητικές ικανότητες                  60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η Λειτουργία του Προγραμματισμού Δράσης στα Ξενοδοχεία         63
3.1.         Έννοια και ορισμός του προγραμματισμού          63
3.2.         Τυπολογία στόχων και σχεδίων                 63
3.3.         Διαδικασία στοχοθέτησης και προγραμματισμού             67
3.4.         Στρατηγική διοίκηση      72
3.4.1.     Τυπολογία στρατηγικών               73
3.4.2.     Αξιολόγηση στρατηγικών             81
KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η Λειτουργία της Οργάνωσης στα Ξενοδοχεία        85
4.1.         Έννοια, ορισμός και βασικές αρχές οργάνωσης                  85
4.2.         Τμηματοποίηση ξενοδοχείου     91
4.3.         Οργάνωση και λειτουργία βασικών διευθύνσεων ξενοδοχείου   96
4.3.1.     . Διεύθυνση δωματίων, υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών (Rooms Division) 97
4.3.2.     Διεύθυνση Επισιτιστικών Τμημάτων (Food & Beverages)                108
4.3.3.     Διεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων  116
4.3.4.     Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων                132
4.3.5.     Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών       134
4.3.6.     Διεύθυνση/Τμήμα συντήρησης                 135
4.3.7.     Διεύθυνση/ Τμήμα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Πελατών       135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η Λειτουργία της (Άσκησης) Ηγεσίας στα Ξενοδοχεία          137
5.1.         Έννοια και ορισμός της Ηγεσίας                137
5.2.         Θεωρίες ηγεσίας              140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η Λειτουργία του Ελέγχου στα Ξενοδοχεία               153
6.1.         Έννοια και ορισμός του ελέγχου                153
6.2.         Διαδικασία ελέγχου       154
6.3.         Επίπεδα ελέγχου              157
6.4.         Μέθοδοι ελέγχου            159
6.5.         Βασικοί δείκτες (ελέγχου) απόδοσης στα ξενοδοχεία      166
ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ         175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ορισμός και Λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων            177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων                     185
8.1 .Διαδικασία ή βήματα προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων             185
8.2.         Μείωση θέσεων εργασίας           190
8.2.1.     Μέθοδοι μείωσης θέσεων εργασίας       193
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Επιλογή Υποψηφίων           197
9.1. Διαδικασία και μέθοδοι επιλογής υποψηφίων           197
9.2 Συνέντευξη επιλογής              204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων    215
10.1.      Διαδικασία και μέθοδοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης      217
10.1.1.   Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών           218
10.2.      Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων         220
10.3.      Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων          221
10.4.      Μέτρηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης  228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Αξιολόγηση Απόδοσης    231
11.1.      Αρχές αξιολόγησης απόδοσης   233
11.2.      Μεθοδολογίες και διαδικασία αξιολόγησης        234
11.3.      Μέθοδοι αξιολόγησης απόδοσης             238
11.4.      Σφάλματα αξιολογητή                   244
11.5.      Συνέντευξη αξιολόγησης              246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η Οργανωσιακή Επικοινωνία ως Εργαλείο Διοίκησης        249
12.1.      Σκοποί οργανωσιακής επικοινωνίας        249
12.2.      Τύποι και δίαυλοι (οργανωσιακής) επικοινωνίας               252
12.3.      Προβλήματα/ εμπόδια στην επικοινωνία              256
12.3.1.   Προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ στελεχών και υφισταμένων   257
12.4.      Αρχές βελτίωσης της επικοινωνίας           261
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ           265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Ποιότητα (Ξενοδοχειακών) Υπηρεσιών    267
13.1.      Ορισμός και χαρακτηριστικά υπηρεσίας                267
13.2.      Ορισμός και διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών   271
13.3.      Αιτίες και κόστος κακής/χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών                275
13.4.      Τυπολογία πελατών και η σχέση ικανοποίησης-αφοσίωσης         281
13.5.      Η αλυσίδα κέρδους – υπηρεσιών               288
13.6.      Ποιότητα (ξενοδοχειακών) υπηρεσιών και Έρευνα βαθμού ικανοποίησης του πελάτη                      291
13.6.1.   Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων (στην Ελλάδα)   295
13.7.      Στρατηγική ποιότητας υπηρεσιών            299
13.8.      Η κανονιστική (ποιοτική) σχέση μεταξύ ξενοδόχων και πελατών 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Σταδιοδρομία Γενικών Διευθυντών σε Ξενοδοχεία 5* και 4*           315
14.1.      Έννοια, θεωρίες και ορισμός της σταδιοδρομίας                315
14.2.      Απαιτούμενες δυνατότητες/ικανότητες για σταδιοδρομία            323
14.3.      Απαιτούμενες δυνατότητες/ ικανότητες για σταδιοδρομία στα ξενοδοχεία.          326
14.4.      Συνοπτική παρουσίαση ερευνών, για σταδιοδρομία στα ξενοδοχεία.       330
14.5.      Το προφίλ των Γενικών Διευθυντών (ΓΔ) στα ξενοδοχεία 5* & 4* στην Ελλάδα     353
14.6.      Παράγοντες σταδιοδρομίας στα ξενοδοχεία 5* και 4* στην Ελλάδα.         359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Βασική Ξενοδοχειακή και Τουριστική Ορολογία   365
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ξενοδοχειακών υπηρεσιών
(Έρευνα βαθμού ικανοποίησης πελάτη ξενοδοχείου)      377
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  383