Λογιστική Εταιρειών:
θεωρητικά & πρακτικά θέματα

Κωνσταντίνος Λιάπης

 

A΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 296
Κωδικός ISBN: 978-960-824-960-8
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 68383512

Category:

Σε έναν πρόλογο τέτοιου βιβλίου είναι ορθό το να παραταθεί κατά πρώτον ετυμολογικά η λέξη «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Εταιρεία και Εταιρία

(Αρχ. Ιων. Εταιρηίη - Εταιρήϊος αντί Εταιρεία και Εταιρείος)

Αρχ. Εταιρίζω / μελ. -ίσω / αττικ. -ιώ / εταίρος

Ο εταίρος - ου - σύντροφος

Εταιρεία - ας

Η γραφή με ει, η οποία θεωρείται και ορθότερη, δικαιολογείται από την προέλευση της λέξης ως ουσιαστικοποιημένου θηλυκού του αρχαίου επιθέτου εταιρείος (η εταιρεία).

Εταιρία -ας

Η γραφή σε -ια προϋποθέτει παραγωγή της λέξης από το εταίρος - εταιρία.

Εταιρεία και εταιρία: Σύλλογος κοινοπραξία ανθρώπων που αποτελούν σύνδεσμο για κάποιο σκοπό π.χ.:

α) Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών β) Φιλική Εταιρεία

Εταιρεία είναι η σύμβαση με την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα υποχρεώνονται αμοιβαία για την επιδίωξη κοινού σκοπού και ιδιαίτερα οικονομικού με κοινές εισφορές.

Η μέθοδος της εταιρείας είναι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το μερίδιο του κέρδους ή της ζημίας που αναλογεί σε καθέναν από τους συνεταίρους, ανάλογα με το κεφάλαιο που έχει καταβάλει ο καθένας από αυτούς και τον χρόνο που παρέμεινε στην επιχείρηση. Εταιρεία είναι η ένωση δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων με σκοπό την άσκηση εμπορίου ή άλλων εργασιών και την επιδίωξη κέρδους. Π.χ. Εμπορική Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία, Ακτοπλοϊκή Εταιρεία.

Εταιρικός -η -ον, εκείνος που ανήκει ή αναφέρεται σε εταίρους, ο συντροφικός π.χ. Εταιρική επιχείρηση, Εταιρικό κεφάλαιο.

Εταίρος -ου, ο συνεταίρος, το μέλος εταιρείας.

Ως αναγράφεται ανωτέρω η γραφή σε -ια προϋποθέτει παραγωγή της λέξης από το εταίρος και ως εκ τούτου η εγγραφή της λέξης με κατάληξη -ια έναντι του -εια περισσότερο δηλώνει ευκαιριακού σκοπού «συνεταιρίζεσθαι» συνήθως με μη διαρκή οικονομικό σκοπό.

Το παρόν σύγγραμμα προέκυψε ως επιστημονική και πρακτική ανάγκη μετά από τις σύγχρονες μεταβολές λόγω της εισαγωγής των ΔΠΧΠ και φιλοδοξεί να αποτελέσει εγχειρίδιο επιστημονικής και πρακτικής αντιμετώπισης θεμάτων λογιστικής εταιρειών. Η παρούσα εργασία, λόγω της υπερεξειδίκευσής της σε συγκεκριμένα θέματα απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές οικονομικών τμημάτων πανεπιστημίων ή σε φοιτητές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και σε επαγγελματίες με εξειδίκευση στα εν λόγω θέματα. Για το λόγο αυτό, τα θεωρητικά θέματα ανά περίπτωση καλύπτονται από τις αντίστοιχες πρακτικές εφαρμογές τους. Τέλος, σε μία τέτοια επιστημονική απόπειρα η συμπλήρωση μελλοντικών εκδόσεων με νέα κεφάλαια καθίσταται αναπόφευκτη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φοιτητές του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι με τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς τους αποτέλεσαν αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου καθώς και την Οικονομολόγο κα Έλενα Χριστοδουλοπούλου B.Sc., M.Sc, η συμβολή της οποίας συντέλεσε σημαντικά στην εμπεριστατωμένη σύνθεση των θεμάτων που διαπραγματεύεται το παρόν εγχειρίδιο. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην κα Έφη Καράμπελα, για την επιμέλεια της έκδοσης.

Κωνσταντίνος I. Λιάπης

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ 15
1.1. Το αντικείμενο της λογιστικής εταιρειών 15
1.2. Διακρίσεις εταιρειών 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18
2.1. Ορισμός και χαρακτηριστικά 18
2.2. Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας 19
2.2.1. Διατυπώσεις συστάσεως Ομόρρυθμης Εταιρείας 19
2.2.2. Καταστατικό Ομόρρυθμης Εταιρείας 19
2.2.3. Εγγραφές συστάσεως Ομόρρυθμης Εταιρείας 20
2.3. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 27
2.4. Μείωση εταιρικού κεφαλαίου 36
2.5. Διανομή αποτελεσμάτων Ομόρρυθμων Εταιρειών 39
2.5.1. Διανομή θετικού αποτελέσματος (κέρδος) 41
2.5.2. Λογιστικός χειρισμός αρνητικού αποτελέσματος (ζημιά) 46
2.5.3. Συμψηφισμός ζημιάς με μελλοντικά κέρδη 47
2.6. Λύση – Εκκαθάριση Ομόρρυθμων Εταιρειών 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΦΑΝΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 61
6.1. Έννοια και χαρακτηριστικά 61
6.1.1. Βασικές έννοιες 61
6.2. Οι σημαντικότερες αλλαγές του 2190/1920 64
6.3. Ίδρυση Α.Ε 68
6.3.1. Χαρακτηριστικά 68
6.3.2. Περιεχόμενο του καταστατικού 68
6.4. Λογιστικές εγγραφές Α.Ε 70
6.4.1. Ίδρυση Α.Ε 70
6.4.2. Καταβολή υπέρ το άρτιο και δημόσια εγγραφή 71
6.4.3. Υπερήμερος μέτοχος 75
6.5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 79
6.6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 80
6.7. Όργανα διοίκησης Α.Ε 81
6.7.1. Γενική Συνέλευση 81
6.7.2. Διοικητικό Συμβούλιο 82
6.7.3. Ελεγκτές 83
6.8. Διανομή στην Α.Ε 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ Δ.Α.Π. 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Δ.Π.Χ.Π. 3 98
9.1. Σκοπός 98
9.2. Πεδίο εφαρμογής 98
9.3. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Δ.Π.Χ.Π. 3 99
9.4. Λογιστική αναγνώριση 100
9.4.1. Προσδιορισμός της αποκτώσας επιχείρησης 100
9.4.2. Προσδιορισμός του κόστους απόκτησης 101
9.4.3. Αναγνώριση των αποκτηθέντων στοιχείων … 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 103
10.1. Μετατροπή 103
10.2. Συγχώνευση – Απορρόφηση 107
10.3. Διάσπαση – Απόσχιση κλάδου ή τμήματος Α.Ε. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 126
11.1. Βασικές Έννοιες 126
11.2. Μέθοδοι Αποτίμησης Συμμετοχών 129
11.2.1. Μέθοδος του Κόστους Κτήσης (Cost Method) 129
11.2.2. Μέθοδος της Καθαρής Θέσης (Equity Method) 129
11.2.3. Περιγραφή λογιστικής παρακολούθησης συμμετοχών 130
11.3. Επιχειρήσεις που καταρτίζουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 230
11.4. Επιχειρήσεις που δεν καταρτίζουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 231
11.5. Επιχειρήσεις που μπορούν να μην συμπεριληφθοΰν στην Ενοποίηση 132
11.6. Τεχνική κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 133
11.7. Ολική Ενοποίηση – Αναλογική Ενοποίηση 134
11.8. Ενοποίηση στα Δ.Π.Χ.Π 138
11.8.1. Ενοποίηση επιχειρήσεων, προσδιορισμός υπεραξίας και δικαιωμάτων μειοψηφίας 138
11.8.2. Ενοποίηση επιχειρήσεων, προσδιορισμός υπεραξίας και αναβαλλόμενος φόρος 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΡ1ΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 150
12.1. Χρησιμότητα των αριθμοδεικτών στα πλαίσια του ΓΑΣ 151
12.2. Ανάλυση των αριθμοδεικτών 152
12.2.1. Εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων των αριθμοδεικτών 152
12.2.2. Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης 257
12.2.3. Δείκτες ρευστότητας 259
12.2.4. Δείκτες απόδοσης ή αποτελεσματικότητας 161
12.2.5. Δείκτες δραστηριότητας 262
12.2.6. Δείκτες αγοραίας αξίας ή αποτίμησης (επενδυτή) 164
12.2.7. Λοιποί δείκτες 265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 167
13.1. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 167
13.2. Θεωρητική θεμελίωση επιτρεπτών χαρτοφυλακίων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π 168
13.2.1. Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου (Trading Portfolio) 168
13.2.2. Χαρτοφυλάκιο Χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενων σε εύλογες αξίες μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (Financial Assets at fair value through profit or loss) 170
13.2.3. Διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο (Available for sale financial assets) 172
13.2.4. Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων τα οποία η επιχείρηση προτίθεται να τα κρατήσει μέχρι τη λήξη τους (Financial Assets held to maturity) 175
13.2.5. Συμμετοχές σε θυγατρικές (Investments in Subsidiaries) 176
13.2.6. Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες (Investments in Assosiates) 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Π. ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 179
14.1. Γενικά 179
14.2. Χαρτοφυλάκιο ιδιοχρησιμοποιουμένων ακινήτων 179
14.3. Χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση ακινήτων 186
14.4. Χαρτοφυλάκιο ακινήτων ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 187
14.5. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων 188
14.6. Χαρτοφυλάκιο ακινήτων διαμέσου Leasing 191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΛΠ 14 199
16.1. Τα είδη παροχών στους εργαζόμενους όπως αυτά παρουσιάζονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 200
16.2. Προγράμματα παροχών στους εργαζόμενους 202
16.3. Κάλυψη των παροχών των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων 203
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 205
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 223
Χ.Α.Ε.: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 227
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ