Λογιστική και Οικονομική
των Επιχειρήσεων

Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης,
Γιάννης Λ. Φίλος

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 848
Κωδικός ISBN: 978-960-359-135-1
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694936

Category:

Στο παρόν σύγγραμμα γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού της θεωρίας με τις πρακτικές εφαρμογές στις Επιστημονικές ενότητες της Λογιστικής και της Οικονομικής των επιχειρήσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στη σημασία του εσωτερικού ελέγχου. Ο εκπαιδευτικός στόχος του παρόντος συγγράμματος δεν αντιδιαστέλλεται σε θεωρητικό επίπεδο με τον τεχνικό του χαρακτήρα, αλλά σταδιακά περνά από το εισαγωγικό θεωρητικό τμήμα στις εφαρμογές και στην προχωρημένη ανάλυση των επιστημονικών του αντικειμένων.

Στην παρούσα έκδοση έχουν διορθωθεί κείμενα και τύποι μιας προηγούμενης έκδοσης ενώ έχουν προστεθεί νέα κεφάλαια και θεματικές ενότητες ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των συγγραφέων του.

Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης για τους φοιτητές των οικονομικών σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Οι θεματικές ενότητες είναι τρείς. Η πρώτη αποτελείται από θέματα της οι-κονομικής των επιχειρήσεων, η δεύτερη παρουσιάζει ένα εγχειρίδιο πολιτικών και διαδικασιών ως εργαλείο οργάνωσης και ελέγχου των επιχειρήσεων (το οποίο συνδέεται με τη Λογιστική και μέσω ασκήσεων) και στην τρίτη ενότητα αναλύεται η επιστήμη της Λογιστικής.

Το πρώτο μέρος αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει την εισαγωγή στην οικονομική των επιχειρήσεων καθώς και τη βασική θεωρία των οικονομικών μαθηματικών, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τον προγραμματισμό της δράσης των επιχειρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μέτρηση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας των επιχειρήσεων και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ιδιωτικές επενδύσεις. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η μέθοδος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές σε μορφή ασκήσεων, ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέθοδοι αποτίμησης των επιχειρήσεων. Οι μέθοδοι SWOT και PEST προσεγγίζονται στο έβδομο κεφάλαιο ενώ στο όγδοο παρουσιάζεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Το ένατο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη σχέση ηθικής και συστήματος εσωτερικού ελέγχου ενώ στο τέλος του πρώτου μέρους που αποτελεί το

δέκατο κεφάλαιο, παρατίθενται υποδείγματα ερωτηματολογίων εσωτερικού ελέγχου με αντίστοιχες μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

Το δεύτερο μέρος χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες. Η πρώτη παρουσιάζει τους κύκλους δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, το οργανόγραμμα της εταιρείας, τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τα έντυπα-αρχεία καθώς και το πλαίσιο ανάπτυξης του εγχειριδίου διαδικασιών. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι κύκλοι της διοίκησης, των προμηθειών, της παραγωγής-αποθεμάτων, των πωλήσεων, του προσωπικού, των παγίων, των χρηματοοικονομικών, των λογιστικών και των ειδικών λειτουργιών. Δεν παρουσιάζεται αναλυτικά μόνο ο κύκλος της μηχανογράφησης από τους 10 κύκλους δραστηριότητας μιας επιχείρησης.

Το τρίτο μέρος απαρτίζεται από τρία επιμέρους κεφάλαια. Το πρώτο είναι το εισαγωγικό κεφάλαιο για τα θέματα της Λογιστικής Επιστήμης. Το δεύτερο ασχολείται με τον κορμό της Λογιστικής Επιστήμης, τη Γενική Λογιστική. Το τρίτο είναι αυτό της Διοικητικής Λογιστικής όπου αναλύει τις τεχνικές κοστολόγησης και κατάρτισης των προϋπολογισμών των επιχειρήσεων.

Ο αναγνώστης από την πρώτη στιγμή αντιλαμβάνεται τον καθαρά τεχνικό χαρακτήρα του έργου και η επιτυχία του, η οποία αποτελεί και ευχή των συγγραφέων, έγκειται στο εάν θα καταφέρει να μεταφέρει με επάρκεια τις τεχνικές γνώσεις που πραγματεύεται. Για το λόγο αυτό, τα διαγράμματα, τα παραδείγματα και οι εφαρμογές ανά ενότητα είναι σημαντικές στον αριθμό.

Ως συγγραφείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για το σύνολο του παρόντος συγγράμματος και θέλουμε να ευχαριστήσουμε από βάθος καρδιάς τους κατά καιρούς καθηγητές μας καθώς επίσης, τους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, τόσο του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής ανάπτυξης όσο και του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, τους συναδέλφους καθηγητές, τους επαγγελματίες λογιστές και οικονομολόγους, όπου οι παρατηρήσεις και συμβολές τους ενσωματώνονται στο παρόν έργο.

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διδάκτορα και επαγγελματία Λογιστή-Φοροτεχνικό κ. Χρήστο Γαλανό για την επιμέλεια που επέδειξε επί των κειμένων και της ανάπτυξης των εφαρμογών του παρόντος συγγράμματος στην προηγούμενη μορφή του, καθώς και τους συνεργάτες μας Υποψήφιους Διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτη Σπανό, Σωτήρη Τρίγκα και Πάρι Πάτση που συνέβαλλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της παρούσας έκδοσής του.

Αθήνα,
Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης,
Ιωάννης Λ. Φίλος

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 29
ΜΕΡΟΣ 1ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 33
1.1. Εισαγωγή 33
1.2. Σχέση της Οικονομικής των Επιχειρήσεων με τις Άλλες Επιστήμες 33
1.3. Αγαθά και Μέσα Παραγωγής 34
1.4. Η Έννοια της Οικονομικής Εκμετάλλευσης 34
1.5. Η Έννοια της Οικονομικής Μονάδος 34
1.6. Η Έννοια της Επιχείρησης 35
1.7. Συστατικά Μέρη μιας Οικονομικής Μονάδος (Λειτουργίες – Διαδικασίες) 36
1.7.1. Διαδικασία Εφοδιασμού 36
1.7.2. Παραγωγική Διαδικασία 36
1.7.3. Διαδικασία Αποθήκευσης 37
1.7.4. Διαδικασία Συντήρησης 37
1.7.5. Διαδικασία Διάθεσης 38
1.7.6. Χρηματooικoνoμική Λειτουργία 38
1.7.7. Διoικητικολoγιστική Διαδικασία 38
1.8. Οι Παραγωγικοί Συντελεστές κάτω από το Πρίσμα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων 39
1.8.1. Συντελεστής Φύση 39
1.8.2. Συντελεστής Εργασία 40
1.8.3. Συντελεστής Κεφάλαιο 40
1.8.4. Συντελεστής Επιχειρηματικότητα 41
1.9. Κάθετη και Οριζόντια Διάρθρωση Παραγωγής 43
1.10. Είδη Επιχειρήσεων 45
1.10.1. Διακρίσεις Επιχειρήσεων βάσει του Είδους της Εκμετάλλευσής τους 45
1.10.1.1. Πρωτογενής τομέας της οικονομίας 45
1.10.1.2. Δευτερογενής τομέας της οικονομίας 46
1.10.1.3. Τριτογενής τομέας της οικονομίας 46
1.10.2. Διακρίσεις Επιχειρήσεων βάσει της Έντασης Χρήσης των Παραγωγικών Συντελεστών 47
1.10.2.1. Εντάσεως Εργασίας 47
1.10.2.2. Εντάσεως Κεφαλαίου 48
1.10.2.3. Εντάσεως Πρώτων υλών 48
1.10.3. Διακρίσεις Επιχειρήσεων βάσει του Μεγέθους τους 49
1.10.3.1. Χρηματοοικονομικά και τεχνικά κριτήρια μεγέθους επιχειρήσεων 49
1.10.3.2. Κριτήρια σε σχέση με την αγορά 49
1.10.4. Διακρίσεις Επιχειρήσεων βάσει της Επιδίωξης Κερδών και του Τρόπου Διανομής Αυτών 50
1.10.5. Διακρίσεις Επιχειρήσεων βάσει Νομικής Μορφής 51
1.10.5.1. Προσωπικές εταιρείες 53
1.10.5.2. Κεφαλαιουχικές εταιρείες 55
1.10.5.3. Ιδιόρρυθμες εταιρείες 57
1.11. Οργάνωση Επιχείρησης 57
1.12. Έννοια του Ενεργητικού ή της Περιουσίας μιας Επιχείρησης 60
1.12.1. Στοιχεία Ενεργητικού ή Περιουσίας μιας Επιχείρησης 60
1.12.2. Μεταβολές μεταξύ Περιουσιακών Στοιχείων 64
1.13. Η έννοια του Παθητικού ή των Υποχρεώσεων μιας Επιχείρησης 66
1.13.1. Στοιχεία Παθητικού ή υποχρεώσεων μίας επιχείρησης 66
1.13.2. Μετασχηματισμοί μεταξύ Υποχρεώσεων και μεταξύ Παρουσίας και Υποχρεώσεων 67
1.14. Έννοια της Καθαρής Περιουσίας ή Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης 70
1.14.1. Στοιχεία Καθαρής Περιουσίας ή Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης 70
1.14.2. Μεταβολή Στοιχείων Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης 71
1.15. Οικονομικές Καταστάσεις 74
1.15.1. Ισολογισμός 74
1.15.2. Αποτελέσματα Χρήσεως 74
1.15.3. Πίνακας Διανομής 75
1.16. Κοινωνικά – Οικονομικά – Λογιστικά Γεγονότα 77
1.17. Κεφάλαιο Κίνησης Επιχείρησης (Working Capital) 80
1.18. Ρευστότητα (Cash Flow) 81
1.19. Μικτό Κέρδος (Gross Profit) 82
1.20. Παραγωγικότητα Επιχείρησης 83
1.20.1. Παραγωγικότητα Εργασίας 83
1.20.2. Παραγωγικότητα Κεφαλαίου 84
1.20.3. Παραγωγικότητα Α’ και Β’ Υλών 84
1.21. Οικονομικότητα 85
1.21.1. Ανάλυση Θυσίας 85
1.21.2. Ανάλυση Αποτελέσματος 86
1.22. Αποδοτικότητα 86
1.23. Χρηματooικoνoμική Αξία μιας Επιχείρησης 87
1.24. Τεχνικές Ανάλυσης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ως προς το Χρόνο 91
1.25. Διαχείριση Κόστους και η ‘Eννοια τoυ Πρoϋπoλoγισμoύ Επιχειρήσεων 92
1.25.1. Κοστολόγηση (Costing) 92
1.25.2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Strategic Planning) 94
1.26. Βασικά Στοιχεία Οικονομικών Μαθηματικών 97
1.26.1. Δυνάμεις 97
1.26.2. Όρια και Γεωμετρικές Πρόοδοι 98
1.27.3. Λογάριθμοι 98
1.27. Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος και ο Εκτοκισμός 101
1.27.1. Ορισμοί 101
1.27.2. Ο Υπολογισμός Τόκου 101
1.27.3. Υπολογισμός Μελλοντικής Αξίας 101
1.27.4. Υπολογισμός Παρούσας Αξίας 102
1.27.5. Υπολογισμός Επιτοκίου και Χρόνου Εκτοκισμού 102
1.28. Ανατοκισμός 102
1.28.1. Ορισμοί 102
1.28.2. Υπολογισμός Μελλοντικής Αξίας με Ανατοκισμό 103
1.28.3. Υπολογισμός Παρούσας Αξίας με Ανατοκισμό 103
1.28.4. Υπολογισμός Επιτοκίου και Χρόνου Επιτοκισμού 104
1.29. Διαρκής ή Συνεχόμενος Ανατοκισμός 104
1.29.1. Ορισμοί 104
1.29.2. Υπολογισμός Μελλοντικής Αξίας με Διαρκή Ανατοκισμό 104
1.29.3. Υπολογισμός Παρούσας Αξίας με Διαρκή Ανατοκισμό 105
1.29.4. Υπολογισμός Επιτοκίου και Χρόνου Εκτοκισμού 105
1.30. Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο ή Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση (ΕΠΕ) 105
1.30.1. Ορισμοί 105
1.31. Ράντες (Annuities) 106
1.31.1. Ορισμοί 106
1.31.2. Μελλοντική Αξία Σταθερής Ράντας 106
1.31.3. Παρούσα Αξία Σταθερής Ετήσιας Ράντας 107
1.32. Η Ανάλυση Αποδοτικότητας ως προς το Χρόνο στην Οικονομική των επιχειρήσεων 110
1.33. Η ‘Έννοια των Αγoρών 123
1.33.1. Μορφές Αγοράς αναλόγως του Μεριδίου των Επιχειρήσεων 124
1.33.2. Συνεργασία Επιχειρήσεων για τη Μείωση τσυ Ανταγωνισμού 125
1.33.2.1. Το καρτέλ (cartel) 125
1.33.2.2. Το κoνσέρν 125
1.33.2.3. Το τραστ (Trast) 131
1.33.3. Χωρικές Επιδράσεις στην Οικονομική των Επιχειρήσεων 131
1.33.4. Αγορά και Κλάδοι Επιχειρήσεων 134
1.33.5. Χρήμα – Κεφαλαιαγορά – Χρηματαγορά 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 139
2.1. Εισαγωγή 139
2.2. Στρατηγικό Σχέδιο 139
2.3. Πηγές ή Σχέδιο Κεφαλαίων 140
2.4. Λειτουργικό Σχέδιο και Αποτελέσματα 140
2.4.1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 141
2.4.2. Ισολογισμός 141
2.4.3. Επενδυμένο κεφάλαιο και κεφάλαιο κίνησης 142
2.4.4. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 143
2.4.5. Δείκτες Απόδοσης – Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Βάσεις της Λογιστικής 144
2.4.5.1 Βάσεις λογιστικής ανάλυσης 144
2.4.5.2 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 144
2.4.5.3 Υπόδειγμα Dupont 145
2.4.5.4 Αριθμοδείκτες στοιχείων κλεισίματος και μέσων όρων 146
2.4.5.5 Ταμειακές ροές 149
2.4.5.6 Μετρήσεις μετρητών και αριθμοδείκτες ταμειακών ροών 150
2.4.5.7 Μέθοδοι και μορφές πινάκων ταμειακών ροών 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 157
3.1. Altman’s Z-score 157
3.1.1. Το Εξειδικευμένο Υπόδειγμα Altman’s Z-score 157
3.1.2. Το γενικευμένο υπόδειγμα Altman’s Z-score 159
3.2. Δημιουργία Αξίας για τους Μετόχους 160
3.2.1. Κόστος Κεφαλαίου 160
3.2.1.1. Κόστος δανειακών κεφαλαίων 161
3.2. Κόστος κεφαλαίων μετόχων ή επιχείρησης 161
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 165
4.1. Ορισμοί 165
4.2. Ισορροπία του Καταναλωτή 165
4.3. Τεχνικές Αξιολόγησης Επενδύσεων 167
4.3.1. Εισαγωγή 167
4.3.2. Αρχές Τεχνικών Αξιολόγησης Επενδύσεων 167
4.3.3. Καθαρή Παρούσα Αξία 168
4.3.4. Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης 168
4.3.5. Περίοδος Επανείσπραξης της Επένδυσης 168
4.3.6. Λογιστικός Βαθμός Απόδοσης 169
4.3.7. Υπολογισμός των ταμειακών ροών ενός σχεδίου επένδυσης 169
4.3.8. Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου για την Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 170
4.3.9. Προγραμματισμός Κεφαλαιουχικών Δαπανών 170
4.3.9.1 Εκλογή σχεδίων επένδυσης με ίση διάρκεια και ίδιο μέγεθος 170
4.3.9.2 Εκλογή σχεδίων επένδυσης με διαφορετική διάρκεια 174
4.3.9.3. Εκλογή σχεδίων επένδυσης όταν έχουν ίδιες καθαρές παρούσες αξίες 175
4.3.9.4. Περιορισμοί στον προϋπολογισμό των κεφαλαιακών δαπανών 175
4.3.9.5. Επιλογή επενδυτικών σχεδίων διαφορετικού μεγέθους-κλίμακας 176
4.3.9.6. Η επίδραση του πληθωρισμού στα επενδυτικά σχέδια 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 179
5.1. Εισαγωγή 179
5.2. Χαρακτηριστικά της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 179
5.3. Ορισμός της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 180
5.4. Οικονομικές Προσαρμογές για τον Υπολογισμό του EVA 180
5.4.1. Κύριες Προσαρμογές Μεταξύ των Πλαισίων Αναφοράς Λογιστικής και EVA 181
5.4.2. Υπολογισμός των Καθαρών Λειτουργικών Κερδών Μετά από Φόρους (NOPAT) 186
5.4.2.1 Υπολογισμός μέσω των καθαρών λογιστικών ποσών (net income) 186
5.4.2.2 Υπολογισμός μέσω των μικτών λογιστικών ποσών (net sales) 187
5.4.3. Υπολογισμός της ελάχιστης αναγκαίας απόδοσης 187
5.4.4. Υπολογισμός Κεφαλαίων από το Ενεργητικό 189
5.4.5. Υπολογισμός Κεφαλαίων από το Παθητικό 189
5.4.6. Σχέση της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας με Άλλους Αριθμοδείκτες 189
5.4.7. Μέθοδοι Υπολογισμού της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 191
5.4.7.1 Μέθοδος του περιθωρίου (“Spread” method) 191
5.4.7.2 Μέθοδος του καταλοίπου (“Residual” method) 192
5.4.8. Συνολική Αγοραία Αξία Επιχείρησης και EVA 193
5.4.8.1 Αγοραία προστιθέμενη αξία επιχείρησης 193
5.4.8.2 Ελεύθερες ταμειοροές 194
5.5. Βασικοί Συμβολισμοί και Έννοιες 196
5.5.1. Ασκήσεις Διαχρονικής Αξίας Χρήματος 197
5.5.2. EBIT, EBITDA, NCF, NOPAT, FCF, MVA, EVA 205
5.5.3. Ασκήσεις Ανάλυσης Αριθμοδεικτών 210
5.5.4. Ασκήσεις στα Ομόλογα 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 219
6.1. Μέθοδοι βασισμένες στον Ισολογισμό (καθαρή θέση μετόχων) 219
6.1.1. Λογιστική αξία (Book value) 220
6.1.2. Προσαρμοσμένη Λογιστική Αξία (Adjusted Value) 220
6.1.3. Ρευστοποιήσιμη Αξία (Liquidation value) 221
6.1.4. Πραγματική Αξία (Substantial value) 222
6.1.4. Λογιστική και Αγοραία Αξία 222
6.2. Μέθοδοι με βάση την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Income Statement-Based Methods) 223
6.2.1. Αποτίμηση των Κερδών, PER 224
6.2.2. Αποτίμηση Μερισμάτων 224
6.2.3. Πολλαπλασιαστές Πωλήσεων (Sales multiples) 225
6.2.4. Άλλοι Πολλαπλασιαστές (Other multiples) 225
6.3. Μέθοδοι Βασισμένες στην Υπεραξία (Goodwill-based methods) 225
6.3.1. Η Κλασική Μέθοδος της Υπεραξίας (The “classic” valuation method) 226
6.3.2. Η Απλοποιημένη Μέθοδος του Εισοδήματος Υπεραξίας (The simplified “abbreviated goodwill income” method or the simplified UEC10 method) 227
6.3.3. Η Μέθοδος της Ένωσης των Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαίων Λογιστών (Union of European Accounting Experts (UEC) method) 228
6.3.4. Έμμεση Μέθοδος (Indirect method) 228
6.3.5. Αγγλοσαξονική ή Άμεση Μέθοδος (Anglo-Saxon or direct method) 229
6.3.6. Μέθοδος των Αγοραζόμενων Ετησίων Κερδών (Annual profit purchase method) 229
6.3.7. Μέθοδος του Κινδύνου και του χωρίς κινδύνου (Risk-bearing and risk-free rate method) 230
6.4. Μέθοδοι των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (Cash flow discounting-based methods) 230
6.4.1. Η Γενική μέθοδος για προεξόφληση ταμειακών ροών (General method for cash flow discounting) 230
6.4.2. Υπολογισμός της Αξίας μιας Επιχείρησης με τη Χρήση των Ελευθέρων Ταμειακών Ροών (Calculating the value of the company using the free cash flow) 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT-PEST 235
7.1. Γενικά 235
7.2. Δυνάμεις της Επιχείρησης 236
7.3. Αδυναμίες της Επιχείρησης 236
7.4. Ευκαιρίες 236
7.5. Απειλές 237
7.6. Ανάλυση PEST 237
7.6.1. Γενικά 237
7.6.2. Πολιτικό Περιβάλλον 238
7.6.3. Οικονομικό Περιβάλλον 238
7.6.4. Κοινωνικό Περιβάλλον 238
7.6.5. Τεχνολογικό Περιβάλλον 238
7.7. Στρατηγικό Πλάνο 238
7.8. Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Προτάσεων 239
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 245
8.1. Εισαγωγή 245
8.2. Εννοιολογικές Αναφορές 246
8.3. Εύρος και Στόχοι των Μέτρων Ελέγχου 247
8.4. Είδη Μέτρων Ελέγχου 250
8.5. Χαρακτηριστικά των Μέτρων Ελέγχου 253
8.6. Μοντέλα Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 255
8.7. Γενικά Μέτρα Ελέγχου και Σχολιασμός τους 256
8.8. Ειδικά Μέτρα Ελέγχου 263
8.9. Λοιπά Θέματα 264
8.10. Συμπεράσματα 265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΣΧΕΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 267
9.1. Εισαγωγή 267
9.2. Εξέταση Θεμάτων Ηθικής για τη Δημιουργία Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 268
9.2.1. Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Ηθικής στην Επιχείρηση 268
9.2.2. Πίνακας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων 271
9.2.3. Κώδικες Ηθικής 272
9.2.4. Δομή με βάση τις Αξίες 273
9.2.5. Δομή με βάση τις Ομάδες Συμφερόντων 273
9.2.6. Δομή με βάση Πιθανές Κακές / Ανεπιθύμητες Συμπεριφορές 273
9.3. Σημαντικοί Προβληματισμοί στο θέμα της Ηθικής 274
9.3.1. Παράμετροι που Γεννούν Προβληματισμούς 274
9.3.2. Προβληματισμοί για Συμπεριφορές Εταιρειών 276
9.3.3. Διαδικασία για την Επιλογή Λύσης σε Περιπτώσεις Διλημμάτων 277
9.4. Η ηθική στη Λογιστική και στη Μηχανογράφηση 278
9.4.1. Εισαγωγικά Σχόλια 278
9.4.2. Προβληματισμοί Στελέχους Λογιστηρίου 278
9.5. Συμπεράσματα 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – CASE STUDY 281
10.1. Υποδείγματα Ερωτηματολογίου Εσωτερικού Ελέγχου 281
10.2. Χρηματοοικονομικά 283
10.3. Λογιστικά – Φορολογικά 285
10.3.1. Λογιστικά Θέματα 285
10.3.2. Φορολογικά Θέματα 286
10.4. Case Study 287
10.4.1. Χρηματοοικονομικά 287
10.4.2. Λογιστικά – Φορολογικά 298
ΜΕΡΟΣ 2ο
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΥΚΛΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 309
1.1. Εισαγωγή 309
1.2. Περιεχόμενο Κύριων Κύκλων Δραστηριοτήτων 312
1.3. Περιεχόμενο Βοηθητικών Κύκλων Δραστηριοτήτων 313
1.4. Όρια Κύκλων Δραστηριοτήτων 314
1.5. Ιδιαιτερότητες στην Ανάπτυξη των Κύκλων Δραστηριοτήτων 316
10.5.1. Κύκλοι Αντικειμένου 316
10.5.2. Κύκλοι Υποστήριξης 317
10.6. Διαγραμματική Παρουσίαση Κύκλων Δραστηριοτήτων 317
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 321
2.1. Εισαγωγή 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 323
3.1. Εισαγωγή 323
3.2. Κύκλος Νο 1: Διοίκηση της Εταιρείας 324
3.3. Κύκλος Νο 2: Προμήθειες 324
3.4. Κύκλος Νο 3: Παραγωγή – Αποθέματα 325
3.5. Κύκλος Νο 4: Πωλήσεις 325
3.6. Κύκλος Νο 5: Προσωπικό 325
3.7. Κύκλος Νο 6: Πάγια 326
3.8. Κύκλος Νο 7: Χρηματοοικονομικά 326
3.9. Κύκλος Νο 8: Λογιστικά 326
3.10. Κύκλος Νο 9: Μηχανογράφηση 326
3.11. Κύκλος Νο 10: Ειδικές Λειτουργίες 327
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 329
4.1. Εισαγωγή 329
4.2. Διαδικασίες Κύριων Κύκλων Δραστηριοτήτων 329
4.2.1. Κύκλος Νο 1: Διοίκηση της Εταιρείας 329
4.2.2. Κύκλος Νο 2: Προμήθειες 330
4.2.3. Κύκλος Νο 3: Παράγωγα – Αποθέματα 330
4.2.4. Κύκλος Νο 4: Πωλήσεις 330
4.3. Διαδικασίες Βοηθητικών Κύκλων Δραστηριοτήτων 330
4.3.1. Κύκλος Νο 5: Προσωπικό 331
4.3.2. Κύκλος Νο 6: Πάγια 331
4.3.3. Κύκλος Νο 7: Χρηματοοικονομικά 331
4.3.4. Κύκλος Νο 8:Λογιστικά 331
4.3.5. Κύκλος Νο 9: Μηχανογράφηση 332
4.3.6. Κύκλος Νο 10: Ειδικές Λειτουργίες 332
4.4. Ανάπτυξη Διαδικασιών για Εξάσκηση των Αναγνωστών 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 335
5.1. Εισαγωγή 335
5.1.1. Κύκλος Νο 1: Διοίκηση της Εταιρείας 336
5.1.2. Κύκλος Νο 2: Προμήθειες 336
5.1.3. Κύκλος Νο 3: Παραγωγή – Αποθέματα 337
5.1.4. Κύκλος Νο 4: Πωλήσεις 337
5.1.5. Κύκλος Νο 5: Προσωπικό 338
5.1.6. Κύκλος Νο 6: Πάγια 339
5.1.7. Κύκλος Νο 7: Χρηματοοικονομικά 340
5.1.8. Κύκλος Νο 8: Λογιστικά – Φορολογικά 340
5.1.9. Κύκλος Νο 9: Μηχανογράφηση 341
5.1.10. Κύκλος Νο 10: Ειδικές Λειτουργίες 341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 343
6.1. Σκοπός και Εύρος του Εγχειριδίου Διαδικασιών (ΕΔ) 343
6.2. Ταξινόμηση Δραστηριοτήτων σε Κύκλους 343
6.3. Τρόπος Ανάπτυξης κάθε Κύκλου Δραστηριοτήτων 344
6.4. Τρόπος Ανάπτυξης κάθε Διαδικασίας 345
6.5. Κωδικοποίηση Διαδικασιών και Εντύπων 345
6.6. Εσωτερική Συνέπεια του Εγχειριδίου Διαδικασιών (ΕΔ) 346
6.7. Σχέση του Εγχειριδίου Διαδικασιών (ΕΔ) με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 347
6.8. Σχέση του Εγχειριδίου Διαδικασιών (ΕΔ) με το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας 347
6.9. Σχέση του Εγχειριδίου Διαδικασιών (ΕΔ) με τις Περιγραφές Καθηκόντων Θέσεως 348
6.10. Προσαρμογή του Εγχειριδίου Διαδικασιών (ΕΔ) στις Ιδιαίτερες Ανάγκες μιας Εταιρείας 348
6.11. Επιλεκτική Χρησιμοποίηση των Εντύπων και Αρχείων 349
6.12. Δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του ΕΔ 350
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 353
7.1. Εισαγωγή 354
7.2. Εύρος Επαφών Διοίκησης με το Περιβάλλον 354
7.2.1. Με το Εξωτερικό Περιβάλλον 354
7.2.2. Με το Εσωτερικό Περιβάλλον 356
7.3. Σημαντικές Έννοιες και Πρακτικές 357
7.3.1. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 357
7.3.2. Benchmarking 358
7.3.3. Διαχείριση του Χρόνου 359
7.3.4. Λοιπές Έννοιες 359
7.4. Πολιτικές Διοίκησης 360
7.5. Διαδικασίες και Έντυπα / Αρχεία Διοίκησης 361
7.6. Σχόλια σχετικά με τις Διαδικασίες Διοίκησης 362
7.7. Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση σε Σώμα και Καθορισμός Αρμοδιοτήτων 364
7.8. Διοικητικό Συμβούλιο – Διενέργεια Συνεδριάσεων ΔΣ 365
7.9. Διοικητικό Συμβούλιο – Εκτέλεση Αποφάσεων 367
7.10. Διοικητικό Συμβούλιο – Προετοιμασία και Διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων 368
7.11. Διευθύνων Σύμβουλος – Επαφές με το Εξωτερικό Περιβάλλον 370
7.12. Διευθύνων Σύμβουλος – Διοίκηση Εσωτερικών Θεμάτων της Εταιρείας 371
7.13. Διοίκηση Έργων (Project Management) 373
7.14. Γραμματεία Διευθύνσεως 374
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 379
8.1. Εισαγωγή – Κατηγορίες Προμηθειών 380
8.2. Πολιτικές Προμηθειών 382
8.3. Διαδικασίες και Έντυπα / Αρχεία Προμηθειών 386
8.4. Σχόλια σχετικά με τις Διαδικασίες Προμηθειών 387
8.5. Εκτίμηση Αναγκών Προμήθειας 390
8.6. Έρευνα Αγοράς 392
8.7. Επιλογή Προμηθευτών 393
8.8. Συμφωνίες με Προμηθευτές και Τοποθέτηση Παραγγελίας 395
8.9. Παραλαβή των Προμηθειών 397
8.10. Λοιπά Θέματα Προμηθειών 399
Παράρτημα Κεφαλαίου 8: Είδη Διαγωνισμών Προμηθειών 401
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 405
9.1. Εισαγωγή 406
9.2. Πολιτικές Παραγωγής και Διαχείρισης Αποθεμάτων 408
9.3. Διαδικασίες και Έντυπα / Αρχεία Παραγωγής και Αποθεμάτων 411
9.4. Σχόλια για τις Διαδικασίες Παραγωγής και Αποθεμάτων 413
9.5. Προγραμματισμός Παραγωγής 445
9.6. Έναρξη Παραγωγής 417
9.7. Παραγωγική Διαδικασία 419
9.8. Παρακολούθηση Κόστους Παραγωγής 421
9.9. Αποθήκευση Αποθεμάτων 422
9.10. Διενέργεια Απογραφών 424
9.11. Ειδικά Θέματα Παραγωγής – Αποθεμάτων 426
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΚΥΚΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 429
10.1. Εισαγωγή 430
10.2. Πολιτικές Πωλήσεων 434
10.3. Διαδικασίες και Έντυπα / Αρχεία Πωλήσεων 437
10.4. Σχόλια σχετικά με τις Διαδικασίες Πωλήσεων 439
10.5. Καθορισμός Στρατηγικής Πωλήσεων 443
10.6. Καθορισμός Τιμών και Πιστωτικής Πολιτικής 445
10.7. Λήψη Παραγγελιών 447
10.8. Εκτέλεση και Αποστολή Παραγγελιών 448
10.9. Τιμολόγηση Εμπορευμάτων 450
10.10. Επιστροφές Πωλήσεων 452
10.11. Εργασίες Προώθησης Πωλήσεων 454
10.12. Ικανοποίηση Πελατών 456
10.13. Λοιπά Θέματα Πωλήσεων 457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 459
11.1. Εισαγωγή – Εύρος Εργασιών 460
11.2. Εκτίμηση των Αναγκών και Προσέλκυση Υποψηφίων 462
11.3. Περιγραφές Καθηκόντων Θέσης 464
11.4. Πολιτικές σχετικά με Θέματα Προσωπικού 465
11.5. Διαδικασίες και Έντυπα / Αρχεία Προσωπικού 467
11.6. Σχόλια σχετικά με τις Διαδικασίες Προσωπικού 468
11.7. Εσωτερική Οργάνωση της Διεύθυνσης Προσωπικού 471
11.8. Εκτίμηση αναγκών προσωπικού 471
11-9. Προσλήψεις προσωπικού 473
11.10. Αρχείο Προσωπικού 475
11.11. Χρόνος Εργασίας και Παρακολούθησή του 477
11.12. Άδειες και Απουσίες 478
11.13. Προετοιμασία Μισθοδοσίας 480
11.14. Διενέργεια Μισθοδοσίας 482
11.15. Εκπαίδευση Προσωπικού 483
11.16. Αξιολόγηση Προσωπικού και Προαγωγές 485
11.17. Απολύσεις – Αποχωρήσεις 487
11.18. Λοιπά Θέματα Προσωπικού 488
Παράρτημα Κεφαλαίου 11: Γενικός Κανονισμός Προσωπικού 491
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΓΙΩΝ 497
12.1. Εισαγωγή 498
12.2. Πολιτικές Παγίων 499
12.3. Διαδικασίες και Έντυπα / Αρχεία Παγίων 500
12.4. Σχόλια σχετικά με τις Διαδικασίες Παγίων 501
12.5. Αγορές – Προσθήκες Παγίων 502
12.6. Συντηρήσεις Παγίων 504
12.7. Επισκευές Παγίων 505
12.8. Φυσική Ασφάλεια των Παγίων 507
12.9. Πωλήσεις – Αποσύρσεις Παγίων 508
12.10. Παρακολούθηση Παγίων – Αποσβέσεις 510
12.11. Αγορές – Προσθήκες Παγίων 512
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 515
13.1. Εισαγωγή – Εύρος Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας 516
13.2. Πολιτικές Χρηματοοικονομικών 519
13.3. Εσωτερική Οργάνωση της Διεύθυνσης 521
13.4. Διαδικασίες και Έντυπα / Αρχεία Χρηματοοικονομικού Κύκλου 522
13.5. Σχόλια για τις Διαδικασίες Χρηματοοικονομικών 525
13.6. Κατάρτιση Ετήσιου Προϋπολογισμού (Budget) 526
13.7. Παρακολούθηση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 528
13.8. Εκθέσεις Αναφορών (Reporting) 530
13.9. Χρηματοδότηση της Εταιρείας 531
13.10. Τοποθετήσεις Κεφαλαίων – Διαχείριση Χρεογράφων 533
13.11. Ταμειακή Διαχείριση 534
13.12. Αξιολόγηση Επενδύσεων 537
13.13. Συνεργασία με Τράπεζες και Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 538
13.14. Λοιπά Οικονομικά Θέματα 540
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 543
14.1. Εισαγωγή – Εύρος Λογιστικών Θεμάτων 544
14.2. Πολιτικές Λογιστικών Θεμάτων 546
14.3. Διαδικασίες και Έντυπα / Αρχεία Λογιστικών Θεμάτων 548
14.4. Σχόλια σχετικά με τις Διαδικασίες Λογιστικών Θεμάτων 549
14.5. Εκπαίδευση Προσωπικού και Προγραμματισμός Εργασιών 550
14.6. Καταχώρηση Λογιστικών Εγγραφών 552
14.7. Συμφωνίες Υπολοίπων 554
14.8. Εργασίες Τέλους Περιόδου 556
14.9. Οικονομικές Καταστάσεις 558
14.10. Τήρηση Φορολογικής Νομοθεσίας 559
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 563
15.1. Εισαγωγή 564
15.2. Πολιτικές Ειδικών Λειτουργιών 564
15.3. Διαδικασίες και Έντυπα / Αρχεία Ειδικών Λειτουργιών 567
15.4. Σχόλια για τις Διαδικασίες Ειδικών Λειτουργιών 568
15.5. Νομικές Υπηρεσίες 571
15.6. Δημόσιες Σχέσεις 573
15.7. Οργάνωση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 574
15.8. Λειτουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 576
15.9. Υπηρεσία Διαχείρισης Ποιότητας 577
15.10. Διαχείριση Εγγράφων 579
15.11. Πληροφόρηση και Εξυπηρέτηση Μετόχων 581
15.12. Εταιρικές Ανακοινώσεις 582
ΜΕΡΟΣ 3ο
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 587
1.1. Η επιστήμη της λογιστικής 587
1.1.1. Ιστορικά Στοιχεία 587
1.1.2. Έννοια 587
1.1.3. Σκοπός 587
1.1.4. Διακρίσεις 588
1.2. Χρήστες Λογιστικών Πληροφοριών 590
1.3. Αρχές της Λογιστικής 591
1.4. Η Έννοια του Λογαριασμού και του Αναλυτικού Καθολικού των Λογαριασμών 594
1.5. Η Τεχνική της Καταγραφής των Λογιστικών Γεγονότων (Λογιστικές Εγγραφές) 597
1.6. Ημερολόγιο Λογιστικών Εγγράφων (General Journal) 602
1.7. Ανάγκη Συνάθροισης των Επιμέρους Λογαριασμών – Η Έννοια του Γενικού Καθολικού 605
1.8. Ισοζύγια Λογαριασμών 607
1.9. Προσαρμογές των Λογαριασμών 608
1.9.1. Προσαρμογές Παγίων 608
1.9.2. Λογιστική Παρουσίαση των Αποσβέσεων 610
1.9.3. Προσαρμογές Αποθεμάτων 611
1.9.4. Προσαρμογές Προβλέψεων 613
1.9.5. Προσαρμογές Δεδουλευμένων Τμημάτων 614
1.10. Λογιστικό Φύλλο Εργασίας και η Έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 618
1.10.1. Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο 620
1.10.2. Οριστικό Ισοζύγιο 620
1.11. Λογιστικό Κύκλωμα 620
1.11.1. Αναλυτικό Καθολικό 631
1.11.2. Απογραφή Τέλους Χρήσης 634
1.11.3. Προσωρινό Ισοζύγιο 31/12/20Χ7 635
1.11.4. Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο 31/12/20Χ7 636
1.11.5. Oριστικό Ισοζύγιο 31/12/20Χ7 637
1.11.6. Φύλλο Εργασίας 638
1.11.7. Ισολογισμός 31/12/20Χ7 639
1.12. Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 640
1.12.1. Η διαδικασία Εναρμόνισης των Λογιστικών Προτύπων 640
1.12.2. Η δημιουργία και ο Σκοπός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 640
1.12.3. Η Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα 641
1.12.4. Οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 642
1.12.5. Συνοπτική Παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IAS – IFRS) 644
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 653
2.1. Η Έννοια της Επιχειρηματικής Περιουσίας στη Λογιστική 653
2.2. Ενεργητικό 653
2.3. Παθητικό 654
2.4. Λογιστική Διάκριση των Περιουσιακών Στοιχείων 654
2.4.1. Πάγιο Ενεργητικό 654
2.4.2. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 655
2.4.3. Αποσβέσεις των Παγίων Στοιχείων 664
2.4.3. Αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία – Παράγοντες μείωσης της αξίας των παγίων στοιχείων 664
2.4.3.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες αποσβέσεων 664
2.4.3.3. Μέθοδοι απόσβεσης 666
2.4.3.3.1 Μέθοδος του σταθερού ποσού ή σταθερή μέθοδος 667
2.4.3.3.2 Περιπτώσεις εφάπαξ απόσβεσης 670
2.4.3.3.3 Αποσβέσεις στηριζόμενες στη λειτουργική ζωή του παγίου 671
2.4.3.3.4 Οι στηριζόμενες στη μειούμενη απόσβεση του παγίου στοιχείου 671
2.4.3.3.5 Μέθοδοι της αύξουσας απόδοσης 674
2.4.3.3.6 Ειδικές μέθοδοι αποσβέσεων 674
2.4.3.4. Πίνακας παγίων επιχειρήσεων 675
2.4.3.5. Λογιστικές μέθοδοι διενέργειας αποσβέσεων 678
2.4.3.5.1 Άμεση μέθοδος 678
2.4.3.5.2 Έμμεση μέθοδος 679
2.4.3.6. Πώληση παγίων στοιχείων 679
2.4.3.7. Λογιστική Ακινήτων 680
2.4.3.7.1 Χαρτοφυλάκιο Ίδιο χρησιμοποιουμένων Ακινήτων 680
2.4.3.7.2 Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων προς Πώληση Ακινήτων 685
2.4.3.7.3 Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων ως Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 685
2.4.3.7.4 Χαρτοφυλάκιο Επενδυτικών Ακινήτων 686
2.4.3.7.5 Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων διαμέσου Leasing 689
2.5. Ασώματες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως 690
2.5.1. Λογιστική Παρακολούθηση των Άυλων Πάγιων Στοιχείων 691
2.5.2. Καθεστώς Αποσβέσεων Άυλων Πάγιων Στοιχείων 693
2.5.3. Λογιστική Παρακολούθηση Εξόδων Πολυετούς Αποσβέσεως 693
2.5.3.1. Ορισμός εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 693
2.5.3.2. Λογιστικός χειρισμός εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 693
2.5.3.3. Λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 694
2.6. Συμμετοχές σε Άλλες Επιχειρήσεις & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 694
2.6.1. Συμμετοχές σε Άλλες Επιχειρήσεις 695
2.6.1.1. Επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει η σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής 695
2.6.1.2. Επιχειρήσεις με συμμετοχή μεγαλύτερη του 10%, αλλά μη θυγατρικής 695
2.6.1.3. Λογιστικές εγγραφές απόκτησης μετοχών συμμετοχικού χαρακτήρα 695
2.6.2. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 696
2.6.3. Λογαριασμοί του Ε.ΓΛ.Σ. που Χρησιμοποιούνται για την Απεικόνιση των Συμμετοχών 696
2.7. Αποθέματα 697
2.7.1. Ορισμός και Έννοια των Αποθεμάτων 697
2.7.2. Κύκλος Αποθεμάτων 699
2.7.3. Λογαριασμοί Αποθεμάτων 699
2.7.4. Λειτουργία των Λογαριασμών των Αποθεμάτων 700
2.7.5. Λογιστική Παρακολούθηση των Λογαριασμών των Αποθεμάτων 700
2.7.5.1. Απόκτηση αποθεμάτων επί πιστώσει 701
2.7.5.2. Απόκτηση αποθεμάτων με καταβολή μετρητών 701
2.7.5.3. Απόκτηση αποθεμάτων με αποδοχή αξιόγραφου 702
2.7.5.4. Απόκτηση αποθεμάτων με ίδιο παραγωγή 704
2.7.6. Απόκτηση αποθεμάτων με Εισφορά σε Είδος 705
2.7.7. Επιστροφές και Εκπτώσεις Αγορών 706
2.7.7.1. Επιστροφές αγορών 706
2.7.7.2. Εκπτώσεις αγορών 707
2.7.8. Αποτίμηση Αποθεμάτων 708
2.7.8.1. Μέθοδοι Αποτίμησης Αποθεμάτων 710
2.7.8.1.1 Μέθοδος FIFO 710
2.7.8.1.2 Μέθοδος LIFO 713
2.7.8.1.3 Μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους 716
2.7.8.1.4 Η μέθοδος του βασικού (σιδηρούν) αποθέματος 718
2.7.8.1.5 Η μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους 718
2.7.8.1.6 Η μέθοδος του πρότυπου κόστους 718
2.7.8.1.7 Αποτίμηση των κοινά παραγόμενων προϊόντων 718
2.7.8.1.8 Η αποτίμηση των ελαττωματικών προϊόντων 719
2.7.9. Κόστος Πωληθέντων ή Αναλωμένων Αποθεμάτων 719
2.8. Λογαριασμοί Εσόδων και Έσοδα από Πωλήσεις 719
2.8.1. Ορισμοί και Διακρίσεις επί των Εσόδων 719
2.8.2. Οργανικά Έσοδα 720
2.8.3. Πωλήσεις 721
2.8.3. Ι. Λειτουργία των λογαριασμών πωλήσεων 721
2.8.3.2. Εκπτώσεις πωλήσεων 726
2.8.3.3. Εκπτώσεις πωλήσεων 727
2.8.3.4. Επιστροφές πωλήσεων 728
2.8.4. Αποτίμηση των Εμπορευμάτων και Προσδιορισμός του Μεικτού Κέρδους 729
2.8.5. Εγγραφές Τέλους Χρήσης 731
2.9. Λογιστική των Χρεογράφων 735
2.9.1. Χρεόγραφα Εμπορικού Χαρτοφυλακίου (Trading Portfolio) 736
2.9.2. Χαρτοφυλάκιο Χρηματοπιστωτικών Στοιχείων Ενεργητικού Αποτιμώμενων σε Εύλογες Αξίες μέσω του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss) 738
2.9.3. Διαθέσιμο προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο (Available for Sale Financial Assets) 739
2.9.4. Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων τα οποία η Επιχείρηση προτίθεται να τα κρατήσει μέχρι τη λήξη τους (Financial Assets held to maturity) 741
2.9.5. Συμμετοχές σε Θυγατρικές (Investments in Subsidiaries) 743
2.9.6. Συμμετοχές σε Συγγενείς Εταιρίες (Investments in Associates) 744
2.10. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού 747
2.11. Προβλέψεις (για Κινδύνους και Βάρη) 749
2.11.1. Γενικές Προβλέψεις 749
2.11.2. Προβλέψεις για Επισφαλείς Πελάτες 751
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 753
3.1. O Ρόλος της Διοικητικής Λογιστικής 753
3.2. Διοίκηση Κόστους ή Κοστολόγηση 754
3.2.1. Σύνδεση του Κόστους με την Παραγόμενη Ποσότητα Προϊόντων 754
3.2.2. Στατιστικός Προσδιορισμός των Μορφών κόστους 755
3.2.3. Κόστος Βιομηχανοποίησης 757
3.2.4. Συλλογή και Ταξινόμηση του Κόστους στους Συντελεστές Κόστους 761
3.2.5. Κατανομή Κόστους Υποστηρικτικών Τμημάτων 764
3.2.6. Κοστολόγηση βάσει Δραστηριοτήτων (Activity Based Costing) 767
3.2.7. Κοστολόγηση Παραγγελιών 770
3.2.8. Διαδικασία Ετήσιας Διαρκούς Κοστολόγησης 775
3.2.9. Αλυσίδα παραγωγής 784
3.2.10. Φύρα Παραγωγής 789
3.2.11. Κοστολόγηση Προϊόντων που Παράγονται Μέσα από την Ίδια Παραγωγική Διαδικασία 793
3.2.12. Ανάλυση Διακύμανσης ΓΒΕ 796
3.2.13. Ανάλυση Διακύμανσης Όλων των Συντελεστών Κόστους Παραγωγής 800
3.2.14. Κοστολόγηση Απορρόφησης και Μεταβλητή Κοστολόγηση 804
3.2.15. Ανάλυση Κόστους ‘Όγκου Κερδών (Cost Volume Profit) 807
3.2.16. Ανάλυση Κόστους Όγκου Κερδών σε Πακέτα Προϊόντων 810
3.2.17. Διαφορική Ανάλυση 812
3.3. Προϋπολογισμοί 815
3.3.1. Τεχνικές Ελέγχου της Απόδοσης 815
3.3.2. O Σχεδιασμός – Κεντρικό Εργαλείο για την Απόδοση 816
3.3.3. Προϋπολογισμός και Προϋπολογιστικός Έλεγχος 817
3.3.4. Προϋπολογισμός Αγορών και Παραγωγής 820
3.3.5. Κύριος Προϋπολογισμός (Master Budget) 824
3.3.5.1. Προϋπολογισμός πωλήσεων 827
3.3.5.2. Προϋπολογισμός παραγωγής 827
3.3.5.3. Προϋπολογισμός αγορών 828
3.3.5.4. Προϋπολογισμός Άμεσης Εργασίας 828
3.3.5.5. Προϋπολογισμός ΓΒΕ 829
3.3.5.6. Προϋπολογισμός Συνολικής Κοστολόγησης της Παραγωγής των Προϊόντων 829
3.3.5.7. Προϋπολογισμός του Κόστους Πωληθέντων 831
3.3.5.8. Προϋπολογισμός Χρηματικών Διαθεσίμων 832
3.3.5.9. Κεντρικός Προϋπολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης και Ισολογισμός 834
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 837