Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί & Αγορές

Πρόδρομος Ευθύμογλου,
Απόστολος Μπάλλας

 

Δ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 512
Κωδικός ISBN: 960-359-001-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 2768

Η παρούσα, τέταρτη, έκδοση του βιβλίου αυτού συμπίπτει με τη συμπλήρωση (σχεδόν) είκοσι ετών συνεργασίας των δύο συγγραφέων. Στο διάστημα αυτό σημειώθηκαν μεγάλες αλλαγές κι εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον γενικότερα και ειδικότερα στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Οι χρηματοδοτικές αγορές κι οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί επηρεάζουν την καθημερινότητα των περισσοτέρων ανθρώπων και φαίνεται να προκαλούν γενικότερες εξελίξεις. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε πως το παρόν βιβλίο παραμένει ενδιαφέρον για τους φοιτητές οικονομικών σχολίων κι όχι μόνο.

Σκοπός της παρούσας έκδοσης του βιβλίου είναι να ενσωματώσει τις κυριότερες από τις εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και να επικαιροποιήσει το υπόλοιπο κείμενο.

Για μια ακόμη φορά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους μας που μας τίμησαν επιλέγοντας να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο αυτό ως βοήθημα στα μαθήματά τους.

Οι συγγραφείς,
Π. Γ. Ευθύμογλου - Α. Α. Μπάλλας

Περιεχόμενα

Πρόλογος Δ΄ Έκδοσης 17
Πρόλογος Γ΄ Έκδοσης 18
Πρόλογος Β΄ Έκδοσης 19
Πρόλογος Α΄ Έκδοσης 20
MEPOΣ 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓH
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1.1 Εισαγωγή 25
1.2 Χρηματοδοτικά Εργαλεία 28
1.3 Βασικές Διακρίσεις Χρηματοδοτικών Αγορών 29
1.4 Βασικές Διακρίσεις Χρηματοδοτικών Οργανισμών 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2.1 Εισαγωγή 37
2.2 Έννοια και Είδη Χρήματος 38
2.3 Η Κυκλική Ροή του Εισοδήματος και του Χρήματος 43
2.4 Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 45
2.4.1 Ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης του διεθνούς νομισματικού συστήματος 46
2.5 Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 51
2.6 Το Ευρώ 55
2.7 Το Θεσμικό Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 56
2.8 Τα Όργανα Λήψης Αποφάσεων της ΕΚΤ 57
MEPOΣ 2ο
OIKONOMIKH ANAΛYΣH TOY XPHMATOΔOTIKOY ΣYΣTHMATOΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.1 Εισαγωγή 63
3.2 Μετασχηματισμός Περιουσιακών Στοιχείων Οικονομικών Μονάδων 64
3.3 Ρευστότητα των Οικονομικών Μονάδων 65
3.4 Διαχρονική Ανακατανομή του Εισοδήματος 66
3.5 Διευκόλυνση των Συναλλαγών 67
3.6 Χρηματοδοτικές Καινοτομίες 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
4.1 Εισαγωγή 71
4.2 Η Έννοια της Παρούσας Αξίας 72
4.3 Σύνθετος Ανατοκισμός και Αναγωγή σε Παρούσα Αξία 75
4.4 Αξίες Χρηματορροών 76
4.4.α Παρούσα αξία χρηματορροών 77
4.4.β Τελική αξία χρηματορροών 78
4.5 Ράντες: Ορισμοί 79
4.6 Άμεσες, Σταθερές, Πρόσκαιρες και Ληξιπρόθεσμες Ράντες 80
4.6.1 Παρούσα αξία 81
4.6.2 Τελική αξία 81
4.7 Παραδείγματα 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
5.1 Εισαγωγή 89
5.2 Κατανάλωση και Επένδυση χωρίς Χρηματοδοτικές Αγορές 90
5.3 Κατανάλωση και Επένδυση με Χρηματοδοτικές Αγορές 95
5.4 Παράδειγμα Ισορροπίας σε μια Οικονομία με Χρηματοδοτικές Αγορές 102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
6.1 Εισαγωγή 107
6.2 Προσφορά και Έλεγχος της Δημιουργίας του Χρήματος 108
6.2.1 Η πολιτική της διατήρησης ποσοστού καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών σε μορφή ρευστών διαθεσίμων 109
6.2.2 Η πολιτική της ανοικτής αγοράς 110
6.2.3 Η πολιτική του προεξοφλητικού επιτοκίου 111
6.3 Ζήτηση Χρήματος 113
6.3.1 Ζήτηση χρήματος για σκοπούς συναλλακτικούς 114
6.3.2 Ζήτηση χρήματος για σκοπούς προφύλαξης 114
6.3.3 Ζήτηση χρήματος για σκοπούς κερδοσκοπικούς 115
6.3.4 Συνολική ζήτηση χρήματος 115
6.4 Προσδιορισμός του Επιτοκίου 116
6.4.1 Προσδιορισμός του επιτοκίου κατά τους κλασικούς 117
6.4.2 Η θεωρία των δανειακών κεφαλαίων 118
6.4.3 Η Κεϋνσιανή θεωρία του τόκου 120
6.4.4 Προσδιορισμός του επιτοκίου με την ανάλυση του Hicks 122
MEPOΣ 3ο
XPHMATOΔOTIKA EPΓAΛEIA
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
7.1 Εισαγωγή 129
7.2 Απόδοση (return, yield) 129
7.3 Kίνδυνος 131
7.4 Ρευστότητα (liquidity) 134
7.5 Απόδοση και Κίνδυνος Επενδύσεων σε Χαρτοφυλάκια Τίτλων 134
7.5.1 Μέση αναμενόμενη απόδοση και βαθμός κινδύνου χαρτοφυλακίου τίτλων 138
7.5.2 Σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και βαθμού κινδύνου χαρτοφυλακίου 146
7.6 Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων 151
7.7 H Yπόθεση της Aποτελεσματικής Aγοράς (Efficient Markets Hypothesis) 153
7.8 Παραδείγματα 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
8.1 Εισαγωγή 165
8.2 Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου (ΕΓΔ) 166
8.3 Πιστοποιητικά Καταθέσεων 168
8.4 Συμφωνίες επαναγοράς 169
8.5 Εργαλεία Αγοράς Χρήματος που Εκδίδουν Επιχειρήσεις 171
8.5.1 Εμπορικά ομόλογα 171
8.5.2 Επιταγές αποδοχής τράπεζας 172
8.6 Διατραπεζική Αγορά Διαθεσίμων 173
8.7 Η Αγορά Ευρωνομισμάτων 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
9.1 Εισαγωγή 177
9.2 Ομόλογα 178
9.3 Ομολογίες 179
9.3.1 Nομική φύση ομολογιακών δανείων (στην Eλλάδα) 182
9.3.2 Kατηγορίες ομολογιακών δανείων 186
9.4 Αποτίμηση ομολογιών 187
9.4.1 Αποτίμηση αξίας ομολογίας με εξαμηνιαία τοκομερίδια 193
9.4.2 Προσδιορισμός απόδοσης ομολογίας μέχρι τη λήξη (yield to maturity) 195
9.5 Διαχρονική Διάρθρωση των Επιτοκίων 198
9.6 Κίνδυνος του Επιτοκίου 203
9.6.1 Σταθμισμένη χρονοδιάρκεια (Duration) 204
9.6.2 Σταθμισμένη χρονοδιάρκεια (Duration) και ελαστικότητα 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΜΕΤΟΧΕΣ
10.1 Εισαγωγή 207
10.2 Η Νομική Φύση των Μετοχικών Τίτλων 207
10.3 Οι Διαφορετικές Αξίες μιας Μετοχής 210
10.4 Αποτίμηση Μετοχών 212
10.4.1 Αποτίμηση αξίας μετοχών με συνθήκες σταθερού μερίσματος 217
10.4.2 Αποτίμηση αξίας μετοχών με συνθήκες σταθερού ρυθμού αναπτύξης 218
10.4.3. Ο λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή 220
10.4.5. Προσδιορισμός απαιτούμενης απόδοσης επένδυσης σε μετοχές 224
10.5 Παραδείγματα 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (SWAPS)
11.1 Εισαγωγή 229
11.2 Η Αγορά Παραγώγων Χρηματοδοτικών Εργαλείων 230
11.3 Προθεσμιακά Συμβόλαια 231
11.4 Πράξεις Swap Επιτοκίου (Interest–Rate Swap, Plain Vanilla Swap) 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
12.1 Εισαγωγή: Βασικά Χαρακτηριστικά Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων 239
12.2 Παράδειγμα Χρηματοοικονομικού Δικαιώματος σε Μετοχές και Διαγράμματα Αποπληρωμής 242
12.3 Χρηματοδοτικά Δικαιώματα Επιτοκίου 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
13.1 Εισαγωγή 249
13.2 Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Προσδιοριστικοί τους Παράγοντες 250
13.3 Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 254
13.4 Η Τρέχουσα Αγορά Συναλλάγματος 257
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
14.1 Εισαγωγή 261
14.2 Κίνδυνοι Συναλλαγών με το Εξωτερικό 261
14.3 Η Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος 262
14.3.1 Χρησιμότητα της προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος 266
14.3.2 Προσδιορισμός των προθεσμιακών τιμών συναλλάγματος 267
14.4 Πράξεις Swap σε Συνάλλαγμα (Currency Swaps) 269
14.5 Μελέτη Περίπτωσης Συμφωνίας Ανταλλαγής Νομίσματος και Επιτοκίου (Cross currency and Interest rate swap) 271
MEPOΣ 4ο
XPHMATOΔOTIKEΣ AΓOPEΣ
KEΦΑΛΑΙΟ 15
Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
15.1 Εισαγωγή 277
15.2 Δημιουργία Νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων 278
15.3 Δευτερογενής Αγορά 278
15.3.1 Μηχανισμοί διαμόρφωσης τιμών στις χρηματοδοτικές αγορές 279
15.3.2 Χρηματιστηριακοί δείκτες 282
15.4 Εποπτεία του Χρηματοδοτικού Συστήματος 286
15.5 Η Επίδραση της Πληροφορικής Τεχνολογίας στις Χρηματοδοτικές Αγορές 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
16.1 Εισαγωγή 291
16.2 Ιστορική Εξέλιξη των Ελληνικών Χρηματιστηρίων 291
16.3 Η Εταιρεία “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών” και οι Εταιρείες του Ομίλου 292
16.3.1. Το Χρηματιστήριο Αθηνών 293
16.3.2. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών 294
16.3.3. Η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων 295
16.3.4. Xρηματιστηριακό κέντρο Θεσσαλονίκης 295
16.4 Εποπτικά Όργανα 295
16.4.1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 296
16.5 Mέλη του Xρηματιστηρίου Aξιών Aθηνών 299
16.6 Εισαγωγή Κινητών Αξιών προς Διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. 305
16.6.1 Η Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) 315
16.6.2 Η δευτερογενής εισαγωγή μετοχών (Secondary listing) 316
16.7 Λειτουργία του Χ.Α.Α. 316
16.8 Δείκτες Τιμών του Χ.Α.Α. 320
16.9 Το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών 322
16.9.3 Τα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο Χ.Π.Α. 324
Παράρτημα 16 – 1 328
Παράρτημα 16 – 2 330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
17.1 Εισαγωγή 369
17.2 Τα Χρηματιστήρια στις Η.Π.Α. 369
17.3 Η Χρηματιστηριακή Αγορά της Ιαπωνίας 371
17.4 Η Χρηματιστηριακή Αγορά του Ην. Βασιλείου 373
17.5 Λοιπές Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές 374
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18.1 Εισαγωγή 375
18.2 Ιστορική Εξέλιξη του Διεθνούς Τραπεζικού Συστήματος 376
18.3 Η Ιστορική Εξέλιξη του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 378
18.4 Το Θεσμικό Πλαίσιο του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 380
18.5 Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των Τραπεζών και Αρχές Διαχείρισής τους 383
18.5.1 Στοιχεία παθητικού των τραπεζών 384
18.5.2 Στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών 389
18.5.3 Παράγοντες αξιολόγησης αιτήσεων για δάνεια 392
18.5.4 Αρχές διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού – παθητικού 394
18.6 Νέα Τραπεζικά Προϊόντα για Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 398
18.7 Θεωρίες Τραπεζιτικής 402
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
19.1 Εισαγωγή 405
19.2 Ασφαλιστικές Εταιρείες 406
19.2.1 Αρχές διαχείρισης ασφαλιστικών εταιρειών 413
19.2.2 Τραπεζοασφάλιση 415
19.3 Ασφαλιστικά Ταμεία 417
MEPOΣ 5ο
XPHMATOΔOTIKOI OPΓANIΣMOI
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
20.1 Εισαγωγή 421
20.2 Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 422
20.3 Αμοιβαία Κεφάλαια 424
20.3.1 Κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων 428
20.4 Νέες Μορφές Χρηματοδοτικών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 431
20.4.1 Επενδυτικά Κεφάλαια Αναδυόμενων Αγορών 431
20.4.2 Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Αναδυόμενων Αγορών (Ε.Ε.Χ.Α.Α.) 432
20.4.3. Αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας 433
20.4.4 Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 435
20.4.5 Διαπραγματεύσιμα Aμοιβαία Kεφάλαια 437
20.5 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Επένδυσης σε Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς Επενδυτικού Χαρακτήρα 440
Παράρτημα 20-1 443
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 467
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 507