Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση

Πρόδρομος Ευθύμογλου,
Θεοφάνης Μπένος,
Γεράσιμος Σολδάτος

 

B΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 430
Κωδικός ISBN: 960-359-029-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 2747

Ο πρόλογος, στην προηγούμενη έκδοση του βιβλίου, έχει προσαρμοσθεί μόνο ως προς το ποια ύλη θα μπορούσε ενδεικτικά να καλυφθεί από μαθήματα μικροοικονομικής. Η ύλη αυτή αναφέρεται στην παρούσα έκδοση, η οποία περιλαμβάνει μια σημαντική αναθεώρηση του κειμένου ως προς δύο κατευθύνσεις:

Πρώτον, τα κεφάλαια 9, 12, 13 και 16 θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ύλης προχωρημένης μικροοικονομικής σε προπτυχιακό επίπεδο ή μικροοικονομικής σε εισαγωγικό επίπεδο μεταπτυχιακά.

Δεύτερον, η ανά χείρας έκδοση προσπαθεί να μεταδώσει στον σπουδαστή την ουσία των αναλυτικών εργαλείων της μικροοικονομικής, ως πολλά υποσχόμενο αναλυτικά αλλά απαιτητικό σε δουλειά γνωστικό αντικείμενο. Γι’ αυτό άλλωστε και ορισμένα επιλεγμένα μέρη του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική. Απλώς, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σαν “συνταγές Μικροοικονομικής” προς άμεση χρήση ...

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που χρησιμοποίησαν την προηγούμενη έκδοση καθώς και τους φοιτητές τους για χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις πάνω σ’ αυτήν. Εξυπακούεται τέλος, ότι η συνεργασία τόσο ανάμεσα στους συγγραφείς όσο και μεταξύ συγγραφέων και των εκδόσεων Ευγενίας Μπένου ήταν στενή και άριστη σ' αυτήν επίσης την έκδοση.

Οι Συγγραφείς

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚΔΟΣΗΣ 13
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
1.1. Εισαγωγή 17
1.2. Η Οικονομική Επιστήμη 17
1.3. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων 18
1.4. Η Αγορά 22
1.5. Το Οικονομικό Σύστημα 25
1.6. Ο Χαρακτήρας και η Χρησιμότητα των Οικονομικών Θεωριών 26
1.7. Θετική και Δεοντολογική Οικονομική 28
1.8. Ο Οικονομικός Ρόλος του Κράτους 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
2.1. Εισαγωγή 32
2.2. Υποθέσεις στην Ανάλυση Ισορροπίας του Καταναλωτή 32
2.3. Η Συνάρτηση Χρησιμότητας 35
2.4. Χαρακτηριστικά των Καμπύλών Αδιαφορίας 38
2.5. Οριακός Λόγος Υποκαταστάσεως στις Καμπύλες Αδιαφορίας 40
2.6. Ο Εισοδηματικός Περιορισμός του Καταναλωτή 43
2.7. Ισορροπία του Καταναλωτή 45
2.8. Η Μαθηματική Προσέγγιση της Ισορροπίας του Καταναλωτή 48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
3.1. Εισαγωγή 51
3.2. Η Συνάρτηση Ζήτησης του Καταναλωτή 51
3.3. Μια Γενικότερη Συνάρτηση Ζήτησης 53
3.4. Χαρακτηριστικά της Συνάρτησης Ζήτησης του Καταναλωτή 55
3.5. Η Καμπύλη Εισοδήματος – Κατανάλωσης 56
3.6. Μαθηματική Διατύπωση της Καμπύλης Εισοδήματος – Κατανάλωσης 60
3.7. Η Καμπύλη Engel 61
3.8. Η Καμπύλη Τιμής – Κατανάλωσης 64
3.9. Η Έννοια της Ελαστικότητας 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
4.1. Εισαγωγή 72
4.2. Η Συνολική Επίπτωση μιας Μεταβολής της Τιμής ενός Αγαθού 72
4.3. Τα Αποτελέσματα Υποκαταστάσεως και Εισοδήματος 74
4.4. Κανονικά, Κατώτερα και Αγαθά Giffen 79
4.5. Η Εξίσωση Slutsky 85
4.6. Κανονικά, Κατώτερα, Ουδέτερα Αγαθά και Αγαθά Giffen για μία Ακόμη Φορά 87
4.7. Συμπληρωματικά, Υποκατάστατα και Ανεξάρτητα Αγαθά για μία Ακόμη Φορά 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
5.1. Εισαγωγή 94
5.2. Το Πλεόνασμα του Καταναλωτή 94
5.3. Αποκαλυφθείσα Προτίμηση και Αριθμοδείκτες 99
5.4. Η Επιλογή μεταξύ Ανάπαυσης και Εργασίας 104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6.1. Εισαγωγή 110
6.2. Η Συνάρτηση Παραγωγής 110
6.3. Συνολικό, Μέσο και Οριακό Προϊόν 112
6.4. Καμπύλες Ισου Προϊόντος 116
6.5. Αποδόσεις Κλίμακας στην Παραγωγή 118
6.6. Θεώρημα Euler και Ελαστικότητα Κλίμακας 120
6.7. Παραδείγματα Συναρτήσεων Παραγωγής 122
6.8. Αριστοποίηση στην Παραγωγή 124
6.8.1. Διαγραμματική ανάλυση 124
6.8.2. Μαθηματική ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους για ορισμένο ύψος παραγωγής 126
6.8.3. Μαθηματική ανάλυση της μεγιστοποίησης της παραγωγής για ορισμένο ύψος κόστους 127
6.9. Η Παραλληλία Μεταξύ των Θεωριών Παραγωγής και Καταναλωτή 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
7.1. Εισαγωγή 132
7.2. Οι Βασικές Έννοιες 132
7.3. Συναρτήσεις Βραχυχρόνιου Κόστους 135
7.4. Συναρτήσεις Μακροχρόνιου Κόστους 148
7.5. Οι Οικονομίες Κλίμακας 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣ
8.1. Εισαγωγή 154
8.2. Συνάρτηση Εσόδων 155
8.3. Σχέση Οριακών και Μέσων Εσόδων 159
8.4. Το Κέρδος 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
9.1. Εισαγωγή 174
9.2. Η Προσδοκώμενη Συνάρτηση Χρησιμότητας 175
9.3. Υποδείγματα Προσδοκώμενης Χρησιμότητας 179
9.4. Ασφάλιση και η Υπόθεση Friedman – Savage 185
9.5. Ο Παραγωγός 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
10.1. Εισαγωγή 190
10.2. Η Τέλεια Ανταγωνιστική Επιχείρηση Βραχυχρόνια 191
10.3. Η Τέλεια Ανταγωνιστική Επιχείρηση Μακροχρόνια 195
10.4. Η Ευστάθεια της Αγοραίας Ισορροπίας 200
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
11.1. Εισαγωγή 206
11.2. Το Μονοπώλιο 207
11.2.1. Η λειτουργία του μονοπωλίου βραχυχρόνια και μακροχρόνια 208
11.2.2. Πολιτικές διακριτικών τιμών 211
11.2.3. Μονοπώλιο με πολλές εγκαταστάσεις 215
11.3. Η Θεωρία του Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού 218
11.3.1. Η ισορροπία της επιχείρησης 218
11.3.2. Σύγκριση με τον τέλειο ανταγωνισμό και κριτική της θεωρίας 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ
12.1. Εισαγωγή 227
12.2. Ολιγοπώλιο Ποσότητας 227
12.3. Ολιγοπώλιο Τιμής 236
12.4. Άλλες Μορφές Ηγεσίας Τιμής 244
12.4.1. Μη τέλεια ανταγωνιστική ηγεσία της επιχείρησης με το χαμηλότερο κόστος υπό ομοιογένεια προϊόντος 244
12.4.2. Η κυρίαρχη επιχείρηση 246
12.5. Το Υπόδειγμα της Τεθλασμένης Καμπύλης Ζήτησης 249
12.6. Τιμή Αποτροπής Εισόδου 252
12.7. Η Τέλεια Διαφιλονικούμενη Αγορά 257
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
13.1. Εισαγωγή 260
13.2. Στατικά Παίγνια Πλήρους Πληροφόρησης 261
13.2.1. Η ισορροπία Nash 261
13.2.2. Μικτές στρατηγικές 266
13.3. Δυναμικά Παίγνια Πλήρους Πληροφόρησης 271
13.3.1. Δυναμικά παίγνια πλήρους αλλά ατελούς πληροφόρησης 272
13.3.2. Επαναλαμβανόμενα παίγνια ορισμένων γύρων 277
13.3.3. Επαναλαμβανόμενα παίγνια απείρων γύρων 280
13.3.4. Ο χαρακτήρας του λαϊκού θεωρήματος 285
13.4. Στατικά Παίγνια μη Πλήρους Πληροφόρησης 286
13.5. Δυναμικά Παίγνια μη Πλήρους Πληροφόρησης 291
13.5.1. Προϋποθέσεις για τέλεια ισορροπίας Bayes 292
13.5.2. Παίγνια σηματοδότησης 296
13.6. Παίγνια Συνασπισμών 303
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
14.1. Εισαγωγή 307
14.2. Η Ζήτηση ενός Μεταβλητού Συντελεστή από μια Επιχείρηση Βραχυχρόνια 308
14.3. Η Ζήτηση ενός Μεταβλητού Συντελεστή από μια Επιχείρηση ενόψει και άλλων Μεταβλητών Συντελεστών 315
14.4. Η Αγορά ενός Μεταβλητού Συντελεστή 323
14.5. Οι Έννοιες της Μονοπωλιακής και Μονοψωνιακής Εκμετάλλευσης και τα Εργατικά Σωματεία 328
14.6. Πρόσοδος και Οιονεί Πρόσοδος 336
14.7. Τα Μερίδια των Συντελεστών στο Συνολικό Προϊόν 341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
15.1. Εισαγωγή 345
15.2. Οι Υποθέσεις της Θεωρίας 345
15.3. Η Γενική Ισορροπία στην Παραγωγή 347
15.3.1. Διαγραμματική παρουσίαση 347
15.3.2. Αλγεβρική παρουσίαση 351
15.4. Η Καμπύλη Μετασχηματισμού των Προϊόντων 355
15.4.1. Διαγραμματική παρουσίαση 355
15.4.2. Αλγεβρική παρουσίαση 357
15.5. Γενική Ισορροπία στην Κατανάλωση 362
15.5.1. Διαγραμματική παρουσίαση 362
15.5.2. Αλγεβρική παρουσίαση 365
15.6. Γενική Ισορροπία στην Παραγωγή και στην Κατανάλωση 370
15.7. Από τη Γενική Ισορροπία στην Κοινωνική Ευημερία 374
15.8. Ευημερία και Κοινωνικές Προτιμήσεις 382
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
16.1. Εισαγωγή 388
16.2. Τύποι Ασύμμετρης Πληροφόρησης 388
16.3. Το Υπόδειγμα της Σχέσης Εντολέα -Εντολοδόχου 394
16.3.1. Μη παρατηρήσιμες ενέργειες (Hidden action) 394
16.3.2. Ιδιωτική πληροφόρηση (Hidden information) 401
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
17.1. Εισαγωγή 406
17.2. Θεωρία Διαχείρισης 406
17.3. Θεωρία Εντολέα – Εντολοδόχου 408
17.4. Θεωρία περί Κόστους Συναλλαγής 409
17.5. Εξελικτική Θεωρία 410
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 412
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 429