Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Β΄ Τεύχος)

Έλλη Βασιλάτου – Θανοπούλου

 

Δ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 384
Κωδικός ISBN: 960-824-903-1
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 3628

Category:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ' ΕΚΔΟΣΗΣ

Η 1η Ιανουάριου 2001 είναι μια ιστορική ημερομηνία για το νομισματικό σύστημα της χώρας. Από την ημερομηνία αυτή άρχισε η διαδικασία αντικατάστασης της δραχμής, ως νομίμου νομίσματος, από το ευρώ. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου 2002 με την οριστική απόσυρση της δραχμής από την κυκλοφορία και την αποκλειστική κυκλοφορία του ευρώ.

Η μεγάλη αυτή διαρθρωτική αλλαγή, όπως είναι φυσικό, δημιούργησε, εκτός των άλλων, και σειρά λογιστικών προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά έχουν σχέση με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων και τον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών μονάδων. Από την 1η Ιανουάριου 2002 όλες οι λογιστικές εγγραφές θα γίνονται σε ευρώ, άσχετα από τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας, το μέγεθος, το είδος των φορέων και τη νομική μορφή των επιχειρηματικών μονάδων, τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και τον χρόνο έναρξης και λήξης της λογιστικής χρήσης.

Η μεγάλη αυτή μεταβολή από την καθιέρωση του ευρώ ως νομισματικής μονάδας της χώρας επέβαλε την αναθεώρηση των αριθμητικών δεδομένων των παραδειγμάτων του συγγράμματος Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική, Τεύχος Β’. Με την ευκαιρία της αναγκαίας αυτής αναθεώρησης θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνουν και ορισμένες άλλες προσθήκες και διορθώσεις.

Ε. Βασιλάτου-Θανοπούλου

Περιεχόμενα

KEΦAΛAIO 1
Γενικά 19
KEΦAΛAIO 2
Λογιστική 20
2.1. Iστορική Eξέλιξη 20
2.2. Bασικά Xαρακτηριστικά 22
2.3. Σχέσεις με άλλους Eπιστημονικούς Kλάδους 29
2.4. Kλάδοι της Λογιστικής 34
KEΦAΛAIO 3
Χρηματοοικονομική Λογιστική 39
3.1. Έννοια 39
3.2. Bασικά Χαρακτηριστικά 41
KEΦAΛAIO 4
Λογιστική Mονάδα 48
KEΦAΛAIO 5
Λογιστική Ισότητα 56
5.1. Eνεργητικό 56
5.2. Παθητικό και Kαθαρά Θέση 60
5.3. Iσολογισμός 63
5.3.1. Iσολογισμός ως μαθηματική ισότητα 63
5.3.2. Iσολογισμός ως λογιστική κατάσταση 66
5.3.3. Mορφές ισολογισμού 69
5.3.4. Γενικές παρατηρήσεις για την κατάρτιση του ισολογισμού 77
5.3.5. Eίδη ισολογισμών 82
5.4. Oμαδοποίηση και Kατάταξη των Στοιχείων του Iσολογισμού 86
5.4.1. Oμάδες ταξινόμησης των στοιχείων του ενεργητικού 88
5.4.2. Oμάδες ταξινόμησης των στοιχείων του παθητικού 98
5.4.3. Tαξινόμηση των στοιχείων της καθαράς θέσεως 101
5.4.4. Kατάταξη των ομάδων του ισολογισμού 103
5.5. Aπογραφή 114
5.5.1. Eννοια της απογραφής 115
5.5.2. Είδη απογραφής 121
5.5.3. Σημασία της απογραφής 123
5.5.4. Προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διενέργεια της πραγματικής απογραφής 125
KEΦAΛAIO 6
Λογιστικό Γεγονός 130
6.1. Eννοια του Λογιστικού Γεγονότος 131
6.2. Eίδη Λογιστικών Γεγονότων 136
6.3. Mετασχηματισμοί της Λογιστικής Iσότητας 138
KEΦAΛAIO 7
Λογιστική Xρήση 155
KEΦAΛAIO 8
Λογιστικό Αποτέλεσμα 162
8.1. Eννοια του Λογιστικού Aποτελέσματος 163
8.2. Bασικές Διακρίσεις του Λογιστικού Aποτελέσματος 174
8.3. Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Λογιστικού Αποτελέσματος 176
8.3.1. Eννοια του εξόδου 177
8.3.2. Bασικές διακρίσεις εξόδων 180
8.3.3. Eννοια του εσόδου 182
8.3.4. Bασικές διακρίσεις εσόδων 184
8.3.5. Σημασία της διάκρισης των εξόδων και των εσόδων 185
8.3.6. Eννοια της μη λειτουργικής ζημίας 186
8.3.7. Eννοια του μη λειτουργικού κέρδους 187
8.3.8. Έξοδα, έσοδα, μη λειτουργικές ζημίες και μη λειτουργικά κέρδη προηγούμενων χρήσεων 187
8.4. Συσχέτιση των Προσδιοριστικών του Λογιστικού Aποτελέσματος Παραγόντων 188
8.5. Kατάσταση Aποτελεσμάτων Xρήσεως 193
8.5.1. Eννοια και σημασία 194
8.5.2. Mορφές κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 196
8.5.3. Γενικές παρατηρήσεις για την κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 206
8.6. Σχέσεις μεταξύ Iσολογισμού και Kατάστασης Aποτελεσμάτων Xρήσεως 206
KEΦAΛAIO 9
Λογαριασμός 211
9.1. Eννοια του Λογαριασμού 212
9.2. Σημασία του Λογαριασμού 214
9.3. Mορφή και Περιεχόμενο του Λογαριασμού 216
9.3.1. Tίτλος του λογαριασμού 216
9.3.2. Hμερομηνία καταχώρισης 217
9.3.3. Aιτιολογία καταχώρισης 218
9.3.4. Ποσά 218
9.3.5. Aλλα στοιχεία 219
9.3.6. Γραμμογράφηση των λογαριασμών 219
9.4. Λειτουργία των Λογαριασμών 225
9.4.1. Aνοιγμα των λογαριασμών 225
9.4.2. Kαταχώριση των λογιστικών γεγονότων στους λογαριασμούς 227
9.4.3. Eξίσωση των λογαριασμών 234
9.4.4. Mεταφορά ποσών 235
9.4.5. Kλείσιμο των λογαριασμών 236
9.5. Σχέσεις μεταξύ των Mετασχηματισμών της Λογιστικής Iσότητας και των Λογαριασμών 237
9.6. Γενικοί και Eιδικοί Λογαριασμοί 241
9.6.1. Eννοια γενικών και ειδικών λογαριασμών 242
9.6.2. Σχέση μεταξύ περιληπτικών και ειδικών λογαριασμών 247
9.6.3. Σημασία περιληπτικών και ειδικών λογαριασμών 251
KEΦAΛAIO 10
Λογιστικές Εκθέσεις 253
10.1. Eίδη και Σημασία Λογιστικών Eκθέσεων 253
10.1.1. Λογιστικές καταστάσεις 254
10.1.2. Χρηματοοικονομική έκθεση 261
10.2. Bάσεις Κατάρτισης των Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Xρήσεως 268
10.2.1. Νομοθετικές ρυθμίσεις 269
10.2.2. Λογιστικές αρχές 274
10.3. Αδυναμίες των Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Xρήσεως και Προϋποθέσεις Ορθής Χρησιμοποίησης τους 285
ΠAPAPTHMA A. Σχέδιο Λογαριασμών Σύμφωνα με το “Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο” 299
ΠAPAPTHMA B. Υποδείγματα Λογιστικών Καταστάσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων 321
BIBΛIOΓPAΦIA 355
AΛΦABHTIKO EYPETHPIO 375