Λογιστική Εταιρειών, Φορολογία και Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Κωνσταντίνος Λιάπης
Ευάγγελος Χύτης
Χρήστος Γαλανός

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 904
Κωδικός ISBN: 978-960-359-170-2
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694937

Category:

Στο παρόν σύγγραμμα γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού της θεωρίας με τις πρακτικές εφαρμογές στις Επιστημονικές ενότητες της Λογιστικής Εταιρειών της Αξιολόγησης – Αποτίμησης Επιχειρήσεων και της Φορολογίας και Λογιστικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο εκπαιδευτικός στόχος του παρόντος συγγράμματος δεν αντιδιαστέλλεται σε θεωρητικό επίπεδο με τον τεχνικό του χαρακτήρα, αλλά σταδιακά περνά από το εισαγωγικό θεωρητικό τμήμα στις εφαρμογές και στην προχωρημένη ανάλυση των επιστημονικών του αντικειμένων.

Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης καθώς απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου της Λογιστικής και της Φορολογίας, οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, σε θέματα βελτιστοποίησης της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Το σύγγραμμα χωρίζεται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες.

Η πρώτη από αυτές αφιερώνεται στις κυριότερες μορφές επιχειρηματικής δράσης καθώς και τα βασικά ζητήματα που συνδέονται με αυτές.
Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται σε ειδικά θέματα της Λογιστικής Εταιρειών.
Στην τρίτη ενότητα αναλύονται μέθοδοι αποτιμήσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&As).
Τέλος, η τέταρτη ενότητα πραγματεύεται τόσο γενικά όσο και εξειδικευμένα θέματα φορολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα:

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι προβλεπόμενοι από την ελληνική νομοθεσία βασικοί τύποι εταιρειών, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν όσον αφορά την λογιστική τήρηση των βιβλίων τους, τη φορολογία και τα ασφαλιστικά ταμεία με παράλληλη με μνεία στα σχετικά κόστη και τις επιβαρύνσεις. Ακολουθεί συγκριτική ανά εταιρική μορφή ανάλυση, σχολιασμός και παρουσίαση των σημαντικότερων ομοιοτήτων και διαφορών τους, καθώς και των μεταβολών που επήλθαν στο εταιρικό δίκαιο των ΑΕ με τον Ν. 4548/2018 (πρώην Κ.Ν. 2190/1920).

Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο περιλαμβάνει τα θέματα της λογιστικής των εταιρειών που αναφέρονται στην σύσταση, την καταβολή και τις μετέπειτα μεταβολές του κεφαλαίου, την διανομή των κερδών καθώς και τους χειρισμούς κατά την λύση-εκκαθάρισή τους πλην της ΑΕ. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά αντίστοιχα τα σημαντικότερα θέματα που άπτονται της λογιστικής των Ανωνύμων Εταιρειών, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους στα όργανα διοίκησης και της σημασίας τους στις κεφαλαιαγορές. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικών Πρότυπα (ΕΛΠ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ), καθώς και των προβλεπόμενων σχετικά με τον έλεγχο και την δημοσίευσή τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην νομοθεσία περί του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και αναλύονται διεξοδικά οι λειτουργίες του.

Η τρίτη ενότητα, (αποτιμήσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις (Mergers and Acquisitions - M&As) η οποία και απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων μέσω αριθμοδεικτών, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει το θεωρητικό και το τεχνικό πλαίσιο ανακεφαλαιοποιήσεων και αναδιοργανώσεων των επιχειρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτιμήσεων των επιχειρήσεων και στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μέθοδος της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προϋπολογισμοί και τα επιχειρηματικά σχέδια ως εργαλεία προγραμματισμού και παρακολούθησης της επιχειρηματικής επίδοσης - δραστηριότητας, ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι αποτιμήσεις και λογιστική της εύλογης αξίας. Οι μέθοδοι προσαρμογής των τιμών κινητών αξιών εισηγμένων εταιρειών προσεγγίζονται στο έβδομο κεφάλαιο ενώ στο όγδοο, παρουσιάζονται οι μέθοδοι εταιρικών μετασχηματισμών μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το ένατο κεφάλαιο αναφέρεται ειδικότερα σε συνασπισμούς και μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, ενώ στο δέκατο κεφάλαιο, παρατίθενται υποδείγματα απορρόφησης εταιρείας από άλλη – όπου γίνεται ένας συνδυασμός αποτιμήσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνικών συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&As).

Η τέταρτη ενότητα, (φορολογία) της οποίας επίσης τα τελευταία δύο κεφάλαια απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στη φορολογία. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη άμεση φορολογία ενώ το τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η έμμεση φορολογία και στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η φορολογία ακινήτων. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ελληνική και διεθνής προσέγγιση της λογιστικής του εταιρικού φόρου εισοδήματος και ειδικότερα η λογιστική τυποποίηση και αναβαλλόμενη φορολογία. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται η αναβαλλόμενη φορολογία υπό το πρίσμα του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 12 «Φόροι Εισοδήματος».

Από την πρώτη στιγμή γίνεται αντιληπτός από τον αναγνώστη ο καθαρά τεχνικός χαρακτήρας του έργου και η επιτυχία του, η οποία αποτελεί και ευχή των συγγραφέων, έγκειται στο εάν θα καταφέρει να μεταφέρει με επάρκεια τις τεχνικές γνώσεις που πραγματεύεται. Για το λόγο αυτό η παρουσία, των διαγραμμάτων, των παραδειγμάτων και των εφαρμογών ανά ενότητα είναι συστηματική και σε διάφορα κεφάλαια.

Ως συγγραφείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για το σύνολο του παρόντος συγγράμματος και θέλουμε να ευχαριστήσουμε από βάθος καρδιάς τους κατά καιρούς καθηγητές μας καθώς επίσης, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, οι οποίοι με τα πολύ στοχευμένα και χρήσιμα ερωτήματά τους, συνέβαλαν δημιουργικά και εμπλούτισαν το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Επίσης ευχαριστούμε, τους συναδέλφους καθηγητές, τους επαγγελματίες λογιστές και οικονομολόγους, όπου οι παρατηρήσεις και συμβολές τους ενσωματώνονται στο παρόν έργο.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δρ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, επαγγελματία Λογιστή - Φοροτεχνικό και Σύμβουλο Επιχειρήσεων κ. Σωτήριο Τρίγκα, τον Δρ. Λογιστικής και Τραπεζικής και Σύμβουλο Επιχειρήσεων κ. Πάρι Πάτση, τον επιστημονικό συνεργάτη Δρ. Τάσιο Στέργιο, την Υπ. Δρ. του Παντείου Πανεπιστημίου και στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών κα. Δήμητρα Ντέρτσου, και τον Υπ. Δρ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ορκωτό Λογιστή- Ελεγκτή Φασούλα Μάριο, για την βοήθειά τους στο πρακτικό μέρος και την κριτική τους ανάγνωση και για την επιμέλεια που επέδειξαν επί των κειμένων και των εφαρμογών του παρόντος συγγράμματος. Τέλος ευχαριστούμε τους Υπ. Δρ. κ. Στυλιανό Αρτσιδάκη και Υπ. Δρ. Θεοφάνη Πετρόπουλο που βοήθησαν στην συλλογή και επιμέλεια του υλικού που ενσωματώθηκε και που συνέβαλλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της παρούσας έκδοσης.

Αθήνα
Κωνσταντίνος Λιάπης ,
Ευάγγελος Χύτης ,
Χρήστος Γαλανός

Περιεχόμενα

Κατάλογος Συντομογραφιών 25
Πρόλογος 29
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 35
1.1. Η Σημασία της Λογιστικής Οργάνωσης των Επιχειρηματικών Δράσεων 35
1.2. Μορφές Επιχειρηματικής Δράσης 36
1.3. Μορφές Εταιρικής Χρηματοδότησης ή Εισφοράς Κεφαλαίου από τους Εταίρους 37
1.4. Βασικά Ζητήματα που Συνδέονται με τις Επιχειρηματικές Δράσεις 38
1.5. Φορολογία Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 39
1.6. Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 41
1.7. Έξοδα Αναγνωριζόμενα Φορολογικά 42
1.7.1. Μη αναγνωριζόμενες δαπάνες 42
1.8. Σχέσεις της Επιχειρηματικής Οντότητας με τον Εταίρο-Μέτοχο- Ιδιοκτήτη 43
1.9. Έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές 44
1.9.1. Φορολογικό Πιστοποιητικό 45
1.9.2. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την αλήθεια των φορολογικών εγγράφων 45
1.10. Φορολογικοί και Λογιστικοί Νόμοι 45
1.10.1. Εταιρικός φόρος – φορολογικό καθεστώτος επί των κερδών 47
1.10.2. Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε 48
1.11. Ατομική Επιχείρηση 48
1.11.1. Βασικά χαρακτηριστικά 48
1.11.2. Κατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην επιχείρηση – εισφορά κεφαλαίων 48
1.11.3. Φοροτεχνικά θέματα 48
1.11.4. Λογιστικά θέματα 49
1.11.5. Διαδικασία σύστασης ατομικής επιχείρησης 49
1.11.6. Κόστος σύστασης 49
1.11.7. Λειτουργία ατομικής επιχείρησης 49
1.11.8. Φοροτεχνικές υποχρεώσεις – Φ.Π.Α. – Φ.Μ.Υ. – παρακρατούμενοι φόροι 49
1.11.9. Φόρος εισοδήματος – συντελεστές – λογιστικές διαφορές επιχείρησης 50
1.11.10. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις εργαζομένων & εταίρων 50
1.11.11. Τρόποι είσπραξης του επιχειρηματικού αποτελέσματος από τους φορείς 51
1.11.12. Κόστος λειτουργίας επιχείρησης – συμβούλου – φοροτεχνικού – λογιστή 51
1.11.13. Λύση – εκκαθάριση επιχείρησης 51
1.11.14. Νομοθεσία – εμπορικοί νόμοι 52
1.12. Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) 52
1.12.1. Βασικά χαρακτηριστικά 52
1.12.2. Κατανομή ποσοστών συμμετοχής στην επιχείρηση – εισφορά κεφαλαίων 54
1.12.3. Φοροτεχνικά θέματα 55
1.12.4. Λογιστικά θέματα 55
1.12.5. Διαδικασία σύστασης 55
1.12.6. Κόστος σύστασης 57
1.12.7. Λειτουργία 57
1.12.8. Φοροτεχνικές υποχρεώσεις – Φ.Π.Α. – Φ.Μ.Υ. – παρακρατούμενοι φόροι 57
1.12.9. Φόρος εισοδήματος – συντελεστές – λογιστικές διαφορές επιχείρησης 58
1.12.10. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 58
1.12.11. Τρόποι είσπραξης του επιχειρηματικού αποτελέσματος από τους φορείς 58
1.12.12. Κόστος λειτουργίας επιχείρησης – συμβούλου – φοροτεχνικού – λογιστή 58
1.12.13. Λύση – εκκαθάριση επιχείρησης 58
1.12.14. Νομοθεσία – εμπορικοί νόμοι 61
1.13. Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) 61
1.13.1. Βασικά χαρακτηριστικά 61
1.13.2. Κατανομή ποσοστών συμμετοχής στην επιχείρηση – εισφορά κεφαλαίων 65
1.13.3. Φοροτεχνικά θέματα 66
1.13.4. Λογιστικά θέματα 66
1.13.5. Διαδικασία σύστασης 66
1.13.6. Κόστος σύστασης 66
1.13.7. Λειτουργία 66
1.13.8. Φοροτεχνικές υποχρεώσεις (Φ.Π.Α. – Φ.Μ.Υ. – παρακρατούμενοι φόροι) 67
1.13.9. Φόρος εισοδήματος – συντελεστές – λογιστικές διαφορές επιχείρησης 67
1.13.10. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 67
1.13.11. Είσπραξη του επιχειρηματικού αποτελέσματος από τους φορείς 67
1.13.12. Κόστος λειτουργίας επιχείρησης – συμβούλου – φοροτεχνικού – λογιστή 68
1.13.13. Νομοθεσία – εμπορικοί νόμοι 68
1.14. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 68
1.14.1. Βασικά χαρακτηριστικά 68
1.14.2. Η εννοιολογική προσέγγιση 69
1.14.3. Περιεχόμενο καταστατικού, σύσταση – λύση 71
1.14.4. Διαχείριση και εκπροσώπηση 73
1.14.5. Αρμοδιότητες και συνέλευση των εταίρων 77
1.14.6. Εταιρικά μερίδια και εισφορές 80
1.14.7. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και μεταβολές στην εταιρική σύνθεση 82
1.14.8. Σχέσεις εταίρων εταιρείας και μεταξύ τους 87
1.14.9. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – διανομή αποτελεσμάτων και έλεγχος 88
1.14.10. Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας 89
1.14.11. Φοροτεχνικά θέματα 90
1.14.12. Λογιστικά θέματα 90
1.14.13. Διαδικασία σύστασης 90
1.14.14. Κόστος σύστασης 91
1.14.15. Λειτουργία 91
1.14.16. Φοροτεχνικές υποχρεώσεις – Φ.Π.Α. – Φ.Μ.Υ. – παρακρατούμενοι φόροι 91
1.14.17. Φόρος εισοδήματος – συντελεστές – λογιστικές διαφορές επιχείρησης 92
1.14.18. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 92
1.14.19. Τρόποι είσπραξης του επιχειρηματικού αποτελέσματος από τους φορείς 92
1.14.20. Κόστος λειτουργίας επιχείρησης – συμβούλου – φοροτεχνικού – λογιστή 92
1.14.21. Λύση – εκκαθάριση επιχείρησης 92
1.14.22. Νομοθεσία – εμπορικοί νόμοι 92
1.15. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 93
1.15.1. Βασικά χαρακτηριστικά 93
1.15.2. Η εννοιολογική προσέγγιση 93
1.15.3. Σύσταση και εταιρική σύμβαση 95
1.15.4. Γενική συνέλευση και λήψη αποφάσεων 96
1.15.5. Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 100
1.15.6. Εταιρικό κεφάλαιο και μερίδια 102
1.15.7. Μεταβολές εταιρικού κεφαλαίου και λοιπές ρυθμίσεις γενικού περιεχομένου 103
1.15.8. Λύση και εκκαθάρισης της εταιρείας 106
1.15.9. Κατανομή ποσοστών συμμετοχής στην επιχείρηση – εισφορά κεφαλαίων 108
1.15.10. Φοροτεχνικά θέματα 108
1.15.11. Λογιστικά θέματα 108
1.15.12. Διαδικασία σύστασης 109
1.15.13. Κόστος σύστασης 109
1.15.14. Λειτουργία 109
1.15.15. Φοροτεχνικές υποχρεώσεις – Φ.Π.Α. – Φ.Μ.Υ. – παρακρατούμενοι φόροι 109
1.15.16. Φόρος εισοδήματος – συντελεστές – λογιστικές διαφορές επιχείρησης 110
1.15.17. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 110
1.15.18. Τρόποι είσπραξης του επιχειρηματικού αποτελέσματος από τους φορείς 110
1.15.19. Κόστος λειτουργίας επιχείρησης – συμβούλου – φοροτεχνικού – λογιστή 110
1.15.20. Λύση – εκκαθάριση επιχείρησης 110
1.15.21. Νομοθεσία – εμπορικοί νόμοι 111
1.16. Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) 111
1.16.1. Βασικά χαρακτηριστικά 111
1.16.2. Κατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην επιχείρηση – εισφορά κεφαλαίων 111
1.16.3. Ανάλυση κεφαλαίων 112
1.16.4. Φοροτεχνικά θέματα 116
1.16.5. Λογιστικά θέματα 116
1.16.6. Διαδικασία σύστασης 116
1.16.7. Κόστος σύστασης 117
1.16.8. Λειτουργία 117
1.16.9. Φοροτεχνικές υποχρεώσεις – Φ.Π.Α. – Φ.Μ.Υ. – παρακρατούμενοι φόροι 118
1.16.10. Φόρος εισοδήματος – συντελεστές – λογιστικές διαφορές επιχείρησης 118
1.16.11. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 119
1.16.12. Τρόποι είσπραξης του επιχειρηματικού αποτελέσματος από τους φορείς 119
1.16.13. Κόστος λειτουργίας επιχείρησης – συμβούλου – φοροτεχνικού – λογιστή 119
1.16.14. Λύση – εκκαθάριση επιχείρησης 119
1.16.15. Νομοθεσία – εμπορικοί νόμοι 119
1.17. Οι Σημαντικότερες Μεταβολές στο Εταιρικό Δίκαιο με τον Ν. 4548/2018 (πρώην Κ.Ν. 2190/1920) 119
1.18. Ειδικές Μορφές Εταιρειών 131
1.18.1. Αφανής εταιρεία 131
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 137
1.1. Το Αντικείμενο της Λογιστικής Εταιρειών 137
1.2. Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου 143
1.3. Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου 151
1.4. Διανομή Αποτελεσμάτων Ομόρρυθμων Εταιρειών 154
1.4.1. Διανομή θετικού αποτελέσματος (κέρδος) 155
1.4.2. Λογιστικός χειρισμός αρνητικού αποτελέσματος (ζημιά) 159
1.4.3. Συμψηφισμός ζημιάς με μελλοντικά κέρδη 160
1.5. Λύση – Εκκαθάριση Ομόρρυθμων Εταιρειών 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 169
2.1. Έννοια και Χαρακτηριστικά 169
2.1.1. Βασικές έννοιες 169
2.2. Ίδρυση Α.Ε 172
2.2.1. Σύσταση 172
2.2.2. Περιεχόμενο του καταστατικού 172
2.3. Λογιστικές Εγγραφές 173
2.3.1. Ίδρυση Α.Ε 173
2.3.2. Καταβολή υπέρ το άρτιο και δημόσια εγγραφή 175
2.3.3. Υπερήμερος μέτοχος 178
2.3.4. Εμφάνιση μετοχικού κεφαλαίου στον ισολογισμό σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) 181
2.4. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 181
2.5. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 184
2.6. Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Α.Ε 185
2.6.1. Γενική Συνέλευση 185
2.6.2. Διοικητικό Συμβούλιο 188
2.7. Καθαρά Κέρδη και Διανομή στην Α.Ε 189
2.7.1. Προσδιορισμός των προς διανομή κερδών 189
2.7.2. Σειρά διανομής 189
2.7.3. Περιορισμοί κατά τη διανομή 190
2.7.4. Εφαρμογές 191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 201
3.1. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) 201
3.2. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α/Δ.Λ.Π.) 204
3.3. Έλεγχος και Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) 209
4.1. Εισαγωγή 209
4.2. Ίδρυση και Λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ 211
4.3. Οργάνωση και Στελέχωση του Γ.Ε.ΜΗ 219
4.4. Πρώτη Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. Εταιρειών που Υπάρχουν κατά τη Δημιουργία του Γ.Ε.ΜΗ 223
4.5. Δικαιολογητικά που Καταχωρούνται στη Μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ 234
4.6. Προτυποποιημένα Καταστατικά 242
4.7. Διαδικασία Σύστασης Εταιρειών 243
4.8. Υποχρεώσεις Δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. για Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 255
4.8.1. Περιεχόμενο δημοσίευσης ανά νομική μορφή και κατηγορία 256
4.8.1.1. Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) 256
4.8.1.2. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 258
4.8.1.3. Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) 259
4.8.2. Περιεχόμενο δημοσίευσης 260
4.8.2.1. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 260
4.8.2.2. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανά οντότητα 261
4.8.2.3. Ατομικές οικονομικές καταστάσεις 264
4.8.2.4. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 264
4.8.3. Καταχώριση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο Γ.Ε.ΜΗ 264
4.9. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Έκδοσης Πιστοποιητικών 265
4.9.1. Ορισμοί 265
4.9.2. Ηλεκτρονική αίτηση και λήψη ηλεκτρονικών κωδικών πρόσβασης από τους υπόχρεους 265
4.9.3. Ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων 266
4.9.4. Ηλεκτρονική διαβίβαση και διεκπεραίωση εγγράφων που καταχωρίσθηκαν ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ 266
4.9.5. Ηλεκτρονική καταβολή τέλους καταχώρισης 266
4.9.6. Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης 267
4.9.7. Αρμοδιότητες υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ 268
4.9.8. Αυτόματη ενημέρωση 269
4.9.9. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου 269
4.9.10. Ανταποδοτικά τέλη χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων 270
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 275
1.1. Η Κατάσταση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 275
1.1.1. Λειτουργικό σχέδιο και αποτελέσματα 275
1.1.2. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 276
1.2. Ο Ισολογισμός 276
1.3. Χρησιμότητα των Αριθμοδεικτών 278
1.4. Ανάλυση Αριθμοδεικτών 279
1.4.1. Τύποι και υπολογισμοί αριθμοδεικτών 279
1.4.2. Επενδυμένο κεφάλαιο και κεφάλαιο κίνησης 280
1.4.3. Δείκτες απόδοσης – ανάλυση αριθμοδεικτών – βάσεις της λογιστικής 281
1.5. Μέτρηση της Χρηματοοικονομικής Ευρωστίας μιας Επιχείρησης 281
1.5.1. Altman’s Z-score 281
1.5.2. Αριθμοδείκτες και πιστοληπτική αξιολόγηση 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 285
2.1. Ανάλυση Κεφαλαίων Επιχειρήσεων 285
2.1.1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 285
2.1.2. Μεταβολές κεφαλαίων 287
2.1.3. Αποθεματικά κεφάλαια 289
2.1.4. Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1 Capital) (Α) 289
2.1.4.1. Κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 1 Capital) (Α.1) 290
2.1.4.2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 1 Capital) (Α.2.) 291
2.1.4.3. Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Α.3.) 291
2.1.5. Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 2 Capital) (B) 291
2.1.5.1. Κύρια στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 2 Capital) (Β.1.) 291
2.1.5.2. Πρόσθετα στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 2 Capital) (Β.2.) 291
2.1.6. Στοιχεία που αφαιρούνται κατά 50% από τα Βασικά και από τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Γ) 292
2.1.7. Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς (Tier 3 Capital) (Δ) 292
2.1.8. Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων (Ε) 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 293
3.1. Αποτίμηση Χρέους 293
3.2. Αποτίμηση Μετοχών 295
3.2.1. Κόστος κεφαλαίων μετόχων ή επιχείρησης 295
3.2.1.1. Μέθοδος CAPM 295
3.2.1.2. Μέθοδος Gordon 296
3.2.1.3. Σταθμισμένο κόστος κεφαλαίων 296
3.2.1.4. Προστιθέμενη αξία μετόχων 297
3.3. Αποτιμήσεις Βασισμένες στον Ισολογισμό (Καθαρή Θέση Μετόχων) 298
3.3.1. Λογιστική αξία (Book value) 298
3.3.2. Προσαρμοσμένη λογιστική Αξία (Adjusted Value) 299
3.3.3. Αξία ρευστοποίησης (Liquidation value) 299
3.3.4. Πραγματική αξία (Substantial value) 300
3.3.5. Λογιστική και αγοραία αξία 300
3.4. Μέθοδοι με Βάση την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Income Statement-Based Methods) 301
3.4.1. Αποτίμηση με βάση τον πολλαπλασιαστή των κερδών, PER 302
3.4.2. Αποτίμηση με βάση τα μερίσματα, DPS 302
3.5. Μέθοδοι Αποτίμησης Βασισμένες στην Υπεραξία (Goodwill-Based Methods) 303
3.5.1. Η κλασική μέθοδος της υπεραξίας (The “classic” valuation method) 303
3.5.2. Η απλοποιημένη μέθοδος του εισοδήματος υπεραξίας (The simplified “abbreviated goodwill income” method or the simplified UEC10 method) 303
3.5.3. Η μέθοδος της ένωσης των εμπειρογνωμόνων Ευρωπαίων Λογιστών (Union of European Accounting Experts (UEC) method) 303
3.5.4. Έμμεση Μέθοδος (Indirect method) 303
3.5.5. Αγγλοσαξονική ή Άμεση Μέθοδος (Anglo-Saxon or direct method) 304
3.5.6. Μέθοδος των αγοραζόμενων ετησίων κερδών (Annual profit purchase method) 304
3.5.7. Μέθοδος του κινδύνου και του χωρίς κινδύνου (Risk-bearing and risk-free rate method) 304
3.6. Μέθοδοι των Προεξοφλημένων Ταμειοροών (Cash Flow Discounting-Based Methods) 304
3.6.1. Η γενική μέθοδος για προεξόφληση ταμειοροών (General method for cash flow discounting 304
3.6.2. Η ελεύθερη ταμειακή ροή (FCF) 305
3.6.3. Η ταμειακή ροή ιδίων κεφαλαίων (The equity cash flow) 307
3.6.4. Ταμειακή ροή κεφαλαίων (Capital cash flow) 307
3.6.5. Υπολογισμός της αξίας μιας επιχείρησης με τη χρήση των ελευθέρων ταμειοροών (Calculating the value of the company using the free cash flow) 308
3.6.6. Υπολογισμός της μη μοχλευμένης αξίας μιας επιχείρησης συν την αξία των εκπτώσεων των φόρων (Calculating the value of the company as the unlevered value plus the discounted value of the tax shield) 308
3.6.7. Υπολογισμός της αξίας της επιχείρησης με την προεξόφληση των ταμειοροών των ιδίων κεφαλαίων (Calculating the value of the company’s equity by discounting the equity cash flow) 309
3.6.8. Υπολογισμός της αξίας της επιχείρησης με την προεξόφληση του συνόλου των κεφαλαιακών ταμειοροών (Calculating the company’s value by discounting the capital cash flow) 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 311
4.1. Εισαγωγή 311
4.2. Ορισμός της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 311
4.3. Οικονομικές Προσαρμογές για τον Υπολογισμό του EVA 312
4.3.1. Κύριες προσαρμογές μεταξύ των πλαισίων αναφοράς λογιστικής και EVA 313
4.3.2. Υπολογισμός των καθαρών λειτουργικών κερδών μετά από φόρους (NOPAT) 316
4.3.2.1. Υπολογισμός NOPAT μέσω των καθαρών λογιστικών ποσών (net income) 317
4.3.2.2. Υπολογισμός NOPAT μέσω των μικτών λογιστικών ποσών (net sales) 317
4.3.3. Υπολογισμός της ελάχιστης αναγκαίας απόδοσης 317
4.3.4. Υπολογισμός κεφαλαίων από το ενεργητικό 319
4.3.5. Υπολογισμός κεφαλαίων από το παθητικό 319
4.3.6. Σχέση της οικονομικής προστιθέμενης αξίας με άλλους αριθμοδείκτες 320
4.3.7. Μέθοδοι υπολογισμού της οικονομικής προστιθέμενης αξίας 321
4.3.7.1. Μέθοδος του περιθωρίου (“Spread” method) 321
4.3.8. Μέθοδος του καταλοίπου (“Residual” method) 322
4.3.9. Συνολική αγοραία αξία επιχείρησης και EVA 323
4.3.10. Αγοραία προστιθέμενη αξία επιχείρησης 323
4.3.11. Ελεύθερες ταμειοροές 324
4.3.12. Καθαρές ταμειοροές και υπολογισμός EVA 326
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 329
5.1. Τεχνικές Ελέγχου της Απόδοσης 329
5.2. Σχεδιασμός – Κεντρικό Εργαλείο για την Απόδοση 329
5.3. Προϋπολογισμός και Προϋπολογιστικός Έλεγχος 330
5.4. Επιχειρηματικά Σχέδια 334
5.4.1. Υπόδειγμα AFN 334
5.4.2. Κατασκευή επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τα ιστορικά στοιχεία οικονομικών καταστάσεων για επιχειρήσεις 335
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 339
6.1. Εισαγωγή 339
6.2. Τα Τρία Επίπεδα Στοιχείων στην «Ιεραρχία Εύλογης Αξίας» 343
6.2.1. Δεδομένα αποτίμησης – Είσοδοι επιπέδου 1 343
6.2.2. Δεδομένα αποτίμησης – Είσοδοι επιπέδου 2 343
6.2.3. Δεδομένα αποτίμησης – Είσοδοι επιπέδου 3 344
6.3. Η Ιεραρχία των Αποτιμήσεων 344
6.3.1. Προσέγγιση της αγοράς 344
6.3.2. Προσέγγιση εισοδήματος 345
6.4. Δεδομένα Επιπέδου 3 και Αξία σε Χρήση 345
6.4.1. Μονάδα δημιουργίας μετρητών (Cash Generating Unit – CGU) 345
6.4.2. Αξία σε χρήση (VIU) 346
6.5. Μοντελοποίηση για τη Διενέργεια της Αποτίμησης 347
6.5.1. Το στατικό μοντέλο 347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 351
7.1. Γενική Ταυτότητα Κινητών Αξιών Μετά από Εταιρική Πράξη (Κεντρική Υπόθεση) 351
7.2. Μεταβολές στις Κινητές Αξίες Μετά από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 352
7.2.1. Καταβολή μετρητών 352
7.2.2. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 353
7.2.2.1. Διανομή δωρεάν μετοχών 353
7.2.2.2. Μεταβολή ονομαστικής τιμής μετοχής 353
7.2.3. Μετά από έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 354
7.2.4. Σύνθετες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 354
7.2.4.1. Συνδυασμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών & διανομή δωρεάν μετοχών 354
7.2.4.2. Αυξήσεις με δύο ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών 355
7.2.4.2.1. Η μία κατηγορία μετοχών δεν συμμετέχει στην άλλη 355
7.2.4.2.2. Η μία κατηγορία μετοχών συμμετέχει στην άλλη 356
7.2.4.3. Αύξηση με κεφαλαιοποίηση πληρωτέων μερισμάτων 357
7.3. Τροποποίηση Σύνθεσης Μετοχικού Κεφαλαίου 358
7.3.1. Διάσπαση ονομαστικής αξίας μετοχής (split) – Σύμπτυξη αριθμού μετοχών (reverse split) 358
7.3.1.1. Split μετοχών 358
7.3.1.2. Reverse Split 358
7.4. Ειδικές Περιπτώσεις Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 358
7.4.1. Ιδιωτική τοποθέτηση 358
7.4.2. Επανεπένδυση μερισμάτων 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ MERGERS AND ACQUISITIONS (M&A) 361
8.1. Γενικά 361
8.2. Ορισμοί Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 361
8.3. Ταξινόμηση κατά τη Σχέση των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
των Μερών του Συνδυασμού 362
8.4. Κίνητρα Συγχώνευσης, Motives for Merger 363
8.5. Κέρδη Εκκίνησης – Bootstrapping Earnings 364
8.6. Κίνητρα και ο Κύκλος Ζωής στον Κλάδο, Motives and the Industry’s Life Cycle 366
8.7. Μορφή της Συναλλαγής-Απόκτησης 368
8.8. Τρόπος Πληρωμής 368
8.9. Στάση της Διοίκησης 369
8.10. Κανονισμοί 372
8.11. Ο Δείκτης Herfindalhl-Hirschman (HHI) 372
8.12. Αξιολόγηση Προσφορών 379
8.13. Εταιρική Αναδιάρθρωση 381
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 383
9.1. Μετατροπή 383
9.2. Συγχώνευση 386
9.3. Απορρόφηση 387
9.3.1. Κοινά χαρακτηριστικά συγχώνευσης και απορρόφησης 387
9.4. Διάσπαση Α.Ε 400
9.5. Απόσχιση 407
9.6. Όμιλοι Επιχειρήσεων 407
9.6.1. Βασικές έννοιες 407
9.6.2. Μέθοδοι αποτίμησης συμμετοχών 415
9.6.3. Περιγραφή λογιστικής παρακολούθησης συμμετοχών 416
9.6.4. Τεχνική κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 418
9.6.5. Ολική ενοποίηση – Αναλογική ενοποίηση 419
9.6.6. Πλήρης Ενοποίηση 422
9.7. Συμφωνία Μετόχων SHA 431
9.8. Προσαρμογές Τιμών κατά τους Μετασχηματισμούς 435
9.8.1. Συγχωνεύσεις 435
9.8.1.1. Απορρόφηση μη εισηγμένης από εισηγμένη εταιρεία 435
9.8.1.1.1. Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν στα πλαίσια της συγχώνευσης 435
9.8.1.1.2. Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν και λαμβάνουν νέες δωρεάν μετοχές στα πλαίσια της συγχώνευσης 435
9.8.1.1.3. Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας ανταλλάσσουν τις παλαιές μετοχές τους με λιγότερες νέες μετοχές της νέας εταιρίας στα πλαίσια της συγχώνευσης 436
9.8.1.2. Απορρόφηση εισηγμένης από εισηγμένη εταιρεία 437
9.9. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 437
9.9.1. Ακύρωση μετοχών 437
9.9.2. Ακύρωση μετοχών με αναλογία αντικατάστασης 438
9.9.3. Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 438
9.9.3.1. Επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 438
9.9.3.2. Επιστροφή κεφαλαίου σε είδος 438
9.9.4. Νέες ή συνδυασμένες εταιρικές πράξεις 439
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ M&As 441
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 471
1.1. Γενικά 471
1.2. Διάκριση Φόρων – Άμεση και Έμμεση Φορολογία 473
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 477
2.1. Φορολογία Εισοδήματος 477
2.1.1. Γενικές διατάξεις 477
2.1.2. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 483
2.1.3. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 537
2.1.4. Παρακράτηση φόρου 559
2.1.5. Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και Φοροδιαφυγής 566
2.1.6. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και προκαταβολή φόρου 566
2.1.7. Παραδείγματα άμεσης φορολογίας 580
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 631
3.1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 631
3.1.1. Ουσιαστικές διατάξεις 632
3.1.1.1. Πεδίο εφαρμογής 632
3.1.2.2. Φορολογητέες πράξεις 634
3.1.1.3. Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων 641
3.1.1.4. Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης 648
3.1.1.5. Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου 653
3.1.1.6. Απαλλαγές από το φόρο 659
3.1.1.7. Έκπτωση – επιστροφή του φόρου 681
3.1.1.8. Ειδικά καθεστώτα 706
3.1.2. Διαδικαστικές Διατάξεις 737
3.1.2.1. Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου 737
3.1.2.2. Παραγραφή – απορρήτου λοιπές διαδικαστικές διατάξεις 744
3.1.2.3. Ειδική διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατά την εισαγωγή 746
3.1.2.4. Ειδική διαδικασία για τις συναλλαγές με τα αναφερόμενα στο παράρτημα ii εδάφη 747
3.1.3. Μεταβατικές τελικές διατάξεις 748
3.2. Φορολογία Χαρτοσήμου 753
3.2.1. Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 754
3.2.2. Επιβολή χαρτοσήμου σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με την ιδιότητα πελάτη και προμηθευτή 755
3.2.3. Υπολογισμός χαρτοσήμου και πιστωτικών τόκων σε χρηματικές διευκολύνσεις υπαλλήλου 755
3.2.4. Τέλος χαρτοσήμου σε ποσό που καταχωρήθηκε στο λογαριασμό διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 755
3.2.5. Κεφαλαιοποίηση δοσοληπτικού λογαριασμού 755
3.2.6. Χαρτόσημο επί αναλήψεων εταίρων ή μετόχων 756
3.2.7. Μη επιβολή χαρτοσήμου σε κεφάλαιο και τόκους καταθέσεων εταίρων ή μετόχων, που προορίζονται για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 756
3.2.8. Χαρτοσήμανση ταμειακής διευκόλυνσης από τη θυγατρική εταιρεία στη μητρική 757
3.2.9. Προϋποθέσεις απαλλαγής από τη χαρτοσήμανση των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται στην αλλοδαπή 757
3.2.10. Επιβολή χαρτοσήμου επί δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται στην αλλοδαπή, στο ποσό του κεφαλαίου και των τόκων που καταβάλλονται 758
3.2.11. Υπαγωγή ή απαλλαγή σε τέλη χαρτοσήμου τόκων που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση 758
3.2.12. Η διαγραφή υποχρέωσης προς προμηθευτή δεν υπάγεται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 759
3.2.13. Χρόνος παραγραφής καταβολής τελών χαρτοσήμου 759
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 761
4.1. Οι Χρήσεις και οι Εκμεταλλεύσεις των Ακινήτων 761
4.2. Οι Επιδράσεις των Φόρων επί των Ακινήτων επί της Αξίας και των Εισοδημάτων που αυτά Αποφέρουν 763
4.3. Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία 766
4.4. Εισόδημα από Υπεράξια Μεταβίβασης Κεφαλαίου 769
4.5. Φόροι-Τέλη Κατά τη Μεταβίβαση Ακινήτων 772
4.5.1. Ετήσιοι-περιοδικοί φόροι επί της κατοχής ακινήτων 774
4.5.2. Άλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων 776
4.5.3. Ιστορική αναδρομή. Διαχρονική αναφορά των νόμων επί της φορολογίας ακινήτων. Βασικές αλλαγές που επέφεραν οι νόμοι στη φορολογία ακινήτων από 1990-2010 777
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» 783
5.1. Εισαγωγικά 783
5.2. Λογιστική Τυποποίηση και Αναβαλλόμενη Φορολογία 783
5.2.1. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο 787
5.3. Βασικές Αρχές μιας Διαπεριοδικής Κατανομής των Φόρων 789
5.3.1. Διαπεριοδική κατανομή του φόρου εισοδήματος – επικρατέστερες θεωρίες 790
5.3.2. Το “Timing-Concept” 792
5.3.3. To “Temporary – Concept” 794
5.3.4. Το “Incremental Liability και Valuation Adjustment Concept” 797
5.4. Κυριότεροι Μέθοδοι μιας Διαπεριοδικής Κατανομής των Φόρων 797
5.4.1. Η μέθοδος του εκκαθαρισμένου “Net-of-Tax” 798
5.4.2. Η μέθοδος της οριοθέτησης “Deferred-Method” 799
5.4.3. Η μέθοδος της υποχρέωσης “Liability-Method” 800
5.5. Η Επιμέτρηση των Αναβαλλόμενων Φόρων 801
5.5.1. Ο χρησιμοποιούμενος φορολογικός συντελεστής 801
5.5.2. Επιμέτρηση σε ατομική & ενοποιημένη βάση 804
5.5.3. H προεξόφληση των αναβαλλόμενων φορολογικών θέσεων 805
5.6. Ο Χαρακτηρισμός των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Θέσεων 805
5.6.1. Χαρακτηρισμός των αναβαλλόμενων φόρων ως υποχρέωση (DTL/ΑΦΥ) 806
5.6.1.1. Το Ελληνικό Λογιστικό Θεσμικό Πλαίσιο (Ex-ante Ε.Λ.Π.) 806
5.6.2. Το θεσμικό πλαίσιο των International Financial Reporting Standards (IFRS) 808
5.6.3. Η παρουσίαση μιας οφειλής στο παθητικό σύμφωνα με τα IFRS 810
5.6.4. O χαρακτηρισμός των αναβαλλόμενων φόρων ως στοιχείο Ενεργητικού (DTAs/ΑΦΑ) 811
5.6.4.1. Η αφηρημένη έννοια του στοιχείου Ενεργητικού σύμφωνα με τα IFRS 811
5.6.4.2. Η αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου στο Ενεργητικό σύμφωνα με το με τα IFRS 813
5.6.5. O χαρακτηρισμός των αναβαλλόμενων φόρων ως μεταβατικών λογαριασμών (Accruals) 816
5.6.5.1. Το Ελληνικό Λογιστικό Θεσμικό Πλαίσιο (Ex-ante Ε.Λ.Π.) 816
5.6.5.2. Το θεσμικό πλαίσιο των International Financial Reporting Standards (IFRS) 817
5.6.6. Κατηγοριοποίηση ως προβλέψεις και εξομοιούμενα έξοδα 818
5.6.6.1. Το Ελληνικό Λογιστικό Θεσμικό Πλαίσιο (Ex-ante Ε.Λ.Π.) 818
5.6.6.2. Το θεσμικό πλαίσιο των International Financial Reporting Standards (IFRS) 820
5.6.7. Σύνοψη. Ελληνικό Λογιστικό – Θεσμικό Πλαίσιο versus IFRS 822
5.6.8. Παρουσίαση της εξέλιξης δημιουργίας Λογιστικού Προτύπου για τον χειρισμό του φόρου εισοδήματος (“accounting for income taxes”) στις USA 825
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ IAS 12 827
6.1. Η Συλλογιστική του IASB-IAS 12 828
6.1.1. Λογιστική – φορολογική βάση (Book – Tax Base) & προσωρινές διαφορές 828
6.1.2. Κριτική προσέγγιση του “Temporary – Concept” 830
6.2. Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη Φορολογία (Current and Deferred Tax) 831
6.3. Αναβαλλόμενα Φορολογικά Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού 832
6.3.1. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (ΑΦΥ/DTL) 832
6.3.2. Αναγνώριση μιας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (ΑΦΑ/DTA) 835
6.3.3. Εξαιρέσεις από το βασικό κανόνα αναγνώρισης (ΑΦΑ-ΑΦΥ) 838
6.3.4. Το κριτήριο της πιθανότητας (probably) 839
6.3.5. Αναβαλλόμενη φορολογία και ζημίες εις νέον 844
6.3.5.1. Φορολογικές ζημίες εις νέον σύμφωνα με το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο 844
6.3.5.2. Φορολογικές ζημίες εις νέον σύμφωνα με το IAS 12 846
6.4. Η Επιμέτρηση των Αναβαλλόμενων Φόρων σύμφωνα με το IAS 12 848
6.4.1. Ο χρησιμοποιούμενος φορολογικός συντελεστής 849
6.4.2. Η προεξόφληση της αναβαλλόμενης φορολογίας 850
6.5. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Μεταβολή Φορολογικών Συντελεστών (Μελέτη Περίπτωσης) 851
6.5.1. Η περίπτωση της μεταβολής των φορολογικών συντελεστών 851
6.5.1.1. Θέσπιση νέων φορολογικών συντελεστών στην τρέχουσα περίοδο και εφαρμογή στα φορολογητέα κέρδη της περιόδου 853
6.5.1.2. Θέσπιση νέων φορολογικών συντελεστών στην τρέχουσα περίοδο και εφαρμογή στα φορολογητέα κέρδη της επόμενης 856
6.5.2. Ο δείκτης πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης (Effective Tax Rate) 859
6.5.2.1. Η χρησιμότητα του δείκτη (ETR) 859
6.5.2.2. Η επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας στον δείκτη ETR 861
6.6. Η Παρουσίαση των Αναβαλλόμενων Φόρων Σύμφωνα με το IAS 12 863
6.6.1. Η παρουσίαση της αναβαλλόμενης φορολογίας στον Ισολογισμό 863
6.6.2. Ο συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 864
6.6.3. Οι φόροι στην κατάσταση αποτελεσμάτων 865
6.6.4. Φορολογικά στοιχεία που καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια 865
6.6.5. Γνωστοποιήσεις και αποκαλύψεις (disclosure and notes) 866
6.7. Αναβαλλόμενη Φορολογία (IAS 12) και Επιχειρηματικές Συνενώσεις 869
6.7.1. Αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη συνένωση επιχειρήσεων 870
6.7.2. Μεταγενέστερη αναγνώριση Αναβαλλόμενου Φορολογικού στοιχείου Ενεργητικού 870
6.8. Η σύγκλιση των Προτύπων IASB – IAS 12 & SFAS 109 871
6.8.1. Λόγοι που οδηγούν σε αλλαγές 871
6.8.2. Παρουσίαση των επιδιωκόμενων αλλαγών 872
6.9. Σύνοψη και Συμπεράσματα 873
6.10. Παραδείγματα Παρουσίασης Αναβαλλόμενων Φόρων στις Σημειώσεις των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων 874
6.10.1. Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες 874
6.10.2. Τραπεζικοί όμιλοι 881
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 889
Κατάλογος Πηγών Διαδικτύου 889
Εκθέσεις Θεσμικών Οργανισμών 891
Κατάλογος Νόμων, Κανονισμών και Λογιστικών Προτύπων 891
Νόμοι – Κανονισμοί – Γνωμοδοτήσεις 891
Λογιστικά Πρότυπα και Διερμηνείες 892
Διεθνής Βιβλιογραφία 893
Ελληνική Βιβλιογραφία 902