Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά Θέματα Ερωτήσεις-Απαντήσεις Λυμένες Ασκήσεις

Αντώνης Παπάς

 

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 896
Κωδικός ISBN: 978-960-824-996-7
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694692

Category:

Το σύγγραμμα Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική εκδόθηκε αρχικά σε δύο τόμους στη διετία 2004 - 2005. Ο πρώτος τόμος ασχολείται με τα βασικά θεωρητικά θέματα της Λογιστικής, ενώ ο δεύτερος περιέχει λυμένες ασκήσεις.

Η παρούσα έκδοση προήλθε από τη σύνθεση, βελτίωση και επαύξηση του περιεχόμενου των δύο αυτών τόμων. Διατηρεί τον αρχικό προσανατολισμό και τη βασική δομή της συγγραφής τους. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη κάθε βασικού θέματος ακολουθεί και αντανακλά τη ροή των λογιστικών πληροφοριών στα διαδοχικά στάδια του λογιστικού κυκλώματος.

Το περιεχόμενο του παρόντος τόμου διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο περιέχει τα Κεφάλαια 1 έως και 3. Το Κεφάλαιο 1 ασχολείται με την παρουσίαση του ορισμού της Λογιστικής, την ιστορική της εξέλιξη και τη διαίρεσή της σε επί μέρους κλάδους. Το επόμενο Κεφάλαιο περιέχει το βασικό εννοιολογικό πλαίσιο των στοιχείων που συνθέτουν τη χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης, ενώ το ενδιαφέρον στο Κεφάλαιο 3 εστιάζεται στο εννοιολογικό υπόβαθρο των προσδιοριστικών στοιχείων της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Το δεύτερο μέρος του τόμου αποτελείται από τα Κεφάλαια 4 έως και 9. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και τα βιβλία του λογιστικού συστήματος. Στα επόμενα Κεφάλαια, αναπτύσσονται αναλυτικά τα θέματα της παραγωγής των λογιστικών πληροφοριών μέσω της τήρησης συγκεκριμένων λογιστικών βιβλίων και της γνωστοποίησής τους, μέσω της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε όσους ενδιαφέρονται για τη θέση και τις προοπτικές της επιχείρησης.

Τα Κεφάλαια 10 και 11 συνθέτουν το τρίτο μέρος του βιβλίου. Το Κεφάλαιο 10 ασχολείται με το θέμα της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Στο τελευταίο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες του λογιστικού συστήματος των εμπορικών επιχειρήσεων.

Το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει το παράρτημα του βιβλίου, όπου παρουσιάζονται βασικά μέρη του Σχεδίου Λογαριασμών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και η βιβλιογραφία.

Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο κάθε Κεφαλαίου διαιρείται στο κυρίως κείμενο και στα παραρτήματά του. Στις παραγράφους του κει-μένου, αναπτύσσεται η επικρατούσα θεωρητική άποψη για τα θέματα που εξετάζονται και παρατίθενται παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή τους. Στα παραρτήματα, παρουσιάζονται ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν κυρίως πρακτικά θέματα καθώς και ασκήσεις με τις λύσεις τους. Στα παραρτήματα ορισμένων Κεφαλαίων εξετάζο¬νται συγκεκριμένα θέματα ιδιαίτερου πρακτικού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι λόγω της πληθώρας των ασκήσεων (υπερβαίνουν τις 120 συνολικά) και παρά τον εκ μέρους μου ενδελεχή έλεγχο των εκφωνήσεων και των λύσεών τους, είναι δυνατόν να μην έχουν εντοπισθεί και διορθωθεί όλα τα λάθη. Αν, ως μελετητής του παρόντος τόμου, εντοπίσετε κάποια από αυτά, μπορείτε να με ενημερώσετε, επικοινωνώντας μαζί μου στη διεύθυνση antonispapas@vahoo.com

Περιεχόμενα

Πρόλογος 21

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1. Εισαγωγή 25

2. Η Έννοια της Λογιστικής 27

3. Ιστορική Εξέλιξη και Κλάδοι της Λογιστικής 28

3.1. Ιστορική Εξέλιξη 28

3.2. Κλάδοι της Λογιστικής 31

4. Ζήτηση και Παροχή Λογιστικών Πληροφοριών 33

4.1. Ζήτηση Λογιστικών Πληροφοριών 33

4.1.1. Στελέχη 34

4.1.2. Τρίτοι 34

4.1.2.1. Οι Φορείς 34

4.1.2.2. Οι Πιστωτές 34

4.1.2.3. Οι Εργαζόμενοι 35

4.1.2.4. Το Κράτος 35

4.1.2.5. Οι Πελάτες 35

4.1.2.6. Οργανισμοί και Οργανώσεις 35

4.2. Παραγωγή και Παροχή Λογιστικών Πληροφοριών 36

4.2.1. Λογιστικοποίηση Γεγονότων 37

4.2.2. Καταχώρηση Πληροφοριών στο Ημερολόγιο 37

4.2.3. Ενημέρωση των Λογαριασμών 37

4.2.4. Έλεγχος της Αξιοπιστίας των Λογαριασμών 37

4.2.5. Προσδιορισμός Κερδών (Ζημιών) 38

4.2.6. Γνωστοποίηση των Λογιστικών Πληροφοριών 38

5. Χρησιμότητα των Λογιστικών Πληροφοριών 38

5.1. Κατανοητές 39

5.2. Σχετικές 39

5.3. Αξιόπιστες 40

5.4. Συγκρίσιμες 40

6. Υποθέσεις – Αρχές – Παραδοχές Λογιστικής 41

6.1. Υποθέσεις 41

6.1.1. Σταθερότητα της Αγοραστικής Δύναμης της Νομισματικής Μονάδας 42

6.1.2. Συνέχεια της Δραστηριότητας της Επιχείρησης 42

6.1.3. Αυτοτέλεια της Λογιστικής Οντότητας 42

6.1.4. Περιοδικότητα των Αποτελεσμάτων 43

6.2. Λογιστικές Αρχές 43

6.2.1. Η Αρχή του Ιστορικού Κόστους 44

6.2.2. Η Αρχή της Αναγνώρισης των Εσόδων 44

6.2.3. Η Αρχή της Συσχέτισης Εσόδων και Εξόδων 45

6.2.4. Η Αρχή της Υπερίσχυσης της Ουσίας Έναντι του Τύπου 45

6.2.5. Η Αρχή της Πλήρους Αποκάλυψης 46

6.2.6. Η Αρχή της Αντικειμενικότητας 46

6.3. Παραδοχές 46

6.3.1. Σημαντικότητα των πληροφοριών 46

6.3.2. Συντηρητικότητα 47

7. Νομοθετική Ρύθμιση της Λογιστικής Πρακτικής 47

8. Περιοριστικοί Παράγοντες της Χρησιμότητας των Λογιστικών Πληροφοριών 50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 53

1. Ορισμός 54

2. Σκοπός Λειτουργίας Οικονομικών Μονάδων 54

3. Διακρίσεις Επιχειρήσεων 55

4. Λειτουργίες Επιχειρήσεων 56

5. Λειτουργικό Κύκλωμα 56

6. Βασικές Συναλλαγές 58

7. Αγοραστική Δύναμη (Αξία) του Χρήματος 60

8. Χρονική Αξία του Χρήματος 60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή 67

2. Λογιστική Χρήση 68

3. Ενεργητικό 68

3.1. Ορισμός – Στοιχεία 68

3.2. Διακρίσεις Στοιχείων Ενεργητικού 70

3.2.1. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 70

3.2.2. Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 72

3.2.2.1. Πάγιο Ενεργητικό 73

3.2.2.2. Συμμετοχές 74

3.2.2.3. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις – Επενδύσεις 76

3.2.2.4. Κεφαλαιοποιημένα Έξοδα ή Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 74

3.3. Χρόνος Αναγνώρισης Στοιχείων Ενεργητικού 75

3.4. Αρχική Αποτίμηση Στοιχείων Ενεργητικού 75

4. Παθητικό 76

4.1. Ίδια Κεφάλαια – Καθαρή Θέση 77

4.2. Ξένα Κεφάλαια – Υποχρεώσεις 78

4.2.1. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 80

4.2.2. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 81

4.3. Χρόνος Αναγνώρισης Στοιχείων Παθητικού 81

4.4. Αρχική Αποτίμηση Στοιχείων Παθητικού 82

5. Λογιστική Ισότητα 83

5.1. Χρηματοοικονομική Άποψη 83

5.2. Νομική Άποψη 84

6. Ισολογισμός 84

6.1. Διακρίσεις Ισολογισμών 85

6.2. Χαρακτηριστικά Ισολογισμών 86

6.3. Μορφές Ισολογισμών 86

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 91

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εισαγωγή 127

2. Λογιστικά Γεγονότα 127

2.1. Διακρίσεις Λογιστικών Γεγονότων 128

2.1.1 Εξωτερικά και Εσωτερικά 128

2.1.2 Συνήθη και Ασυνήθη 129

2.1.3 Ταμειακά και Μη Ταμειακά 129

2.1.4. Απλά και Σύνθετα 130

3. Κέρδος – Ζημιά 131

3.1. Κέρδος – Ζημιά και Διατήρηση Κεφαλαίου 133

3.2. Προσδιορισμός Κερδών – Ζημιών 134

3.2.1. Διαχρονική Σύγκριση Μεγεθών Καθαρής Θέσης 135

3.2.2. Σύγκριση Μεγεθών Εσόδων και Εξόδων 136

4. Έσοδα 137

4.1. Δραστηριότητες της Επιχείρησης 138

4.1.1. Πώληση Αγαθών 138

4.1.2. Παροχή Υπηρεσιών σε Τρίτους 138

4.1.3. Χρήση Στοιχείων Ενεργητικού από Τρίτους 139

4.2. Εξωγενή Γεγονότα 140

4.3. Δεν Είναι Έσοδα 140

4.4. Διακρίσεις Εσόδων 141

4.5. Χρόνος Αναγνώρισης Εσόδων 142

4.5.1. Σύστημα Λογιστικής 143

4.5.2. Πηγή Εσόδου 143

4.5.2.1. Πωλήσεις Αγαθών 143

4.5.2.2. Παροχή Υπηρεσιών σε Τρίτους 144

4.5.2.3. Χρήση Στοιχείων Ενεργητικού από Τρίτους 145

4.5.2.4. Εξωγενή Γεγονότα 146

4.6. Σχέση Εσόδων και Εισπράξεων 146

5. Έξοδα 147

5.1. Δραστηριότητες της Επιχείρησης 148

5.1.1. Ανάλωση ή Χρήση από την Επιχείρηση Στοιχείων Ενεργητικού της 148

5.1.2. Χρήση από την Επιχείρηση Υπηρεσιών Τρίτων 150

5.1.3. Χρήση από την Επιχείρηση Στοιχείων Ενεργητικού Τρίτων 150

5.2. Εξωγενή Γεγονότα 151

5.3. Δεν Είναι Έξοδα 152

5.4. Διακρίσεις Εξόδων 152

5.4.1. Λειτουργικά και Μη Λειτουργικά – Τακτικά και Έκτακτα 152

5.4.1.1. Έξοδα κατ’ Είδος και Λειτουργία 153

5.4.1.2. Άμεσα και Έμμεσα Λειτουργικά Έξοδα 154

5.5.1.3. Σταθερά και Μεταβλητά Λειτουργικά Έξοδα 155

5.4.1.4. Έξοδα Χρήσης και Κεφαλαιοποιημένα Έξοδα 155

5.4.2. Δεδουλευμένα και μη Δεδουλευμένα – Πραγματικά και Τεκμαρτά 155

5.4.3. Ταμειακά και Μη Ταμειακά 156

5.5. Χρόνος Αναγνώρισης Εξόδων 156

5.5.1. Σύστημα Λογιστικής 156

5.5.2. Συμβολή Εξόδων στη Δημιουργία Εσόδων 157

5.6. Σχέση Εξόδων και Πληρωμών 158

6. Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Χρήσης 159

6.1. Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης 160

6.2. Αποτελέσματα Χρήσης 161

7. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 163

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Γ.Λ.Σ. και Δ.Λ.Π 169

1. Γ.Λ.Σ 170

1.1. Αποτέλεσμα Γενικής Εκμετάλλευσης 170

1.2. Αποτελέσματα Χρήσης 170

2. Δ. Λ. Π 171

2.1. Λειτουργικό Αποτέλεσμα 172

2.2. Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα 172

2.3. Φόρος Εισοδήματος 173

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 175

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 189

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Εισαγωγή 225

2. Δικαιολογητικά Έγγραφα 228

3. Λογαριασμοί 229

3.1. Ορισμός και Περιεχόμενο 229

3.2. Διακρίσεις Λογαριασμών 235

3.2.1. Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων 236

3.2.2. Ουσίας και Τάξεως 236

3.2.3. Αμιγείς και Μικτοί 237

3.2.4. Κύριοι και Αντίθετοι Λογαριασμοί 237

3.2.5. Συμπληρωματικοί και Μεταβατικοί 238

3.2.6. Γενικοί και Ειδικοί (Αναλυτικοί) 239

3.3 Διαβαθμίσεις Λογαριασμών 239

4. Ημερολόγιο 240

4.1. Είδη Ημερολογίου 241

4.2. Περιεχόμενο Κλασσικού Ημερολογίου 242

5. Ισοζύγια – Βιβλίο Απογραφών 243

6. Μητρώα 243

7. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 243

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 245

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 253

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

1. Εισαγωγή 259

2. Λογιστικοποίηση 259

3. Τήρηση του Ημερολογίου 261

3.1. Κλασσικό Ημερολόγιο 261

3.1.1. Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων στο Ημερολόγιο 262

3.1.2. Δεδομένα Παραδείγματος 263

3.1.3. Διακρίσεις Ημερολογιακών Εγγραφών 266

4. Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο – Αναλυτικά Ημερολόγια 269

5. Έλεγχος Ημερολογίου για Σφάλματα 271

5.1. Είδη Σφαλμάτων 271

5.2. Εντοπισμός Σφαλμάτων 272

5.3. Διόρθωση Σφαλμάτων Ημερολογίου 272

5.3.1. Παράλειψη Καταχώρησης Ολόκληρου ή Μέρους Λογιστικού Γεγονότος 272

5.3.2. Διπλή ή Πολλαπλή Καταχώρηση Γεγονότος στο Ημερολόγιο 273

5.3.3. Καταχώρηση Σωστών Ποσών σε Λανθασμένους Λογαριασμούς 273

5.3.4. Αναγραφή Λανθασμένων Ποσών σε Σωστούς Λογαριασμούς 274

5.3.5. Αναγραφή Λανθασμένων Ποσών σε Λανθασμένους Λογαριασμούς 275

6. Χρησιμότητα και Περιορισμοί του Ημερολογίου 276

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 279

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 287

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Εισαγωγή 339

2. Ενημέρωση Λογαριασμών 339

3. Έλεγχος Λογαριασμών για Σφάλματα – Διόρθωση 349

3.1. Σφάλματα Λογαριασμών Γενικού Καθολικού 349

3.1.1. Ισοζύγιο – Διακρίσεις Ισοζυγίων 350

3.1.2. Κατάρτιση Προσωρινού Ισοζυγίου 351

3.1.3. Σύγκριση Αθροισμάτων Ποσών Ισοζυγίου και Ημερολογίου – Διόρθωση Σφαλμάτων 352

3.2. Σφάλματα Λογαριασμών Αναλυτικών Καθολικών 353

4. Λογαριασμοί και Ισοζύγια ως Πηγές Πληροφοριών 355

4.1. Λογαριασμοί 355

4.2. Προσωρινό Ισοζύγιο 358

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΑΝΟΙΓΜΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 361

1. Άνοιγμα Λογαριασμών – Βιβλίων 362

2. Κλείσιμο Λογαριασμών – Βιβλίων 364

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 367

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ 373

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 379

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 391

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Εισαγωγή 443

2. Έλεγχος Αξιοπιστίας Λογαριασμών – Απογραφή 444

2.1. Διακρίσεις και Στάδια Απογραφής 445

2.1.1. Αναγνώριση Στοιχείων 446

2.1.2. Μέτρηση Στοιχείων 448

2.1.3. Αποτίμηση ή Επιμέτρηση Στοιχείων 449

2.1.4. Καταχώρηση Αποτελεσμάτων Απογραφής 449

2.1.5. Σπουδαιότητα Απογραφής 451

3. Αποκατάσταση Αξιοπιστίας Λογαριασμών 451

3.1. Λογαριασμοί Στοιχείων Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 452

3.1.1. Αδυναμία Άμεσης Λογιστικοποίησης Γεγονότων 453

3.1.2. Λογιστικά Σφάλματα 456

3.1.3. Κανόνας Αποτίμησης Συμμετοχών 458

3.2. Λογαριασμοί Αποθεμάτων 459

3.2.1. Λογιστικά Σφάλματα 460

3.2.2. Αδυναμία Άμεσης Λογιστικοποίησης Γεγονότων – Λογιστικές Πρακτικές 461

3.2.3. Κανόνας Αποτίμησης Αποθεμάτων 463

3.3. Λογαριασμοί Απαιτήσεων 465

3.3.1. Λογιστικές Πρακτικές 465

3.3.2. Αδυναμία Άμεσης Λογιστικοποίησης Μεταβολών στη Φερεγγυότητα Πελατών 470

3.3.2.1. Φερέγγυες Απαιτήσεις – Επισφαλείς Απαιτήσεις 470

3.3.2.2. Επισφαλείς Απαιτήσεις – Ανεπίδεκτες Είσπραξης Απαιτήσεις 472

3.3.2.3. Επισφαλείς Απαιτήσεις – φερέγγυες Απαιτήσεις 473

3.3.3. Κανόνες Αποτίμησης Απαιτήσεων 473

3.4. Λογαριασμοί Χρεογράφων 478

3.5. Λογαριασμοί Υποχρεώσεων 479

3.5.1. Λογιστικές Πρακτικές 479

3.5.2. Κανόνες Αποτίμησης Υποχρεώσεων 484

4. Έλεγχος Ενημέρωσης των Λογαριασμών 486

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 495

1. Εισαγωγή 496

2. Η Μέθοδος της Σταθερής Απόσβεσης 497

3. Η Μέθοδος της Μειούμενης (φθίνουσας) Απόσβεσης 497

3.1. Μέθοδος του Αθροίσματος των Αριθμών των Ετών της Ωφέλιμης Ζωής του Παγίου 497

3.2. Μέθοδος του Σταθερού Συντελεστή με Μειούμενη την Αποσβεστέα Αξία 498

4. Η Μέθοδος της Παραγωγής 499

5. Η Μέθοδος της φυσικής Απογραφής 500

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 501

1. Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 502

2. Αποθέματα 502

3. Απαιτήσεις 503

4. Χρεόγραφα και Διαθέσιμα 504

5. Υποχρεώσεις 504

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 505

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 512

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Εισαγωγή 581

2. Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Χρήσης – Διαδοχικοί Συγκεντρωτικοί Λογαριασμοί 582

2.1. Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης 584

2.1.1. Προσδιορισμός Κέρδους ή Ζημιάς από Εμπορεύματα 584

2.1.2. Προσδιορισμός Κέρδους (Ζημιάς) Εκμετάλλευσης 585

2.1.2.1. Έξοδα Ταξινομημένα κατ’ Είδος 586

2.1.2.2. Έξοδα Ταξινομημένα κατά Λειτουργία 587

2.2 Αποτελέσματα Χρήσης 588

2.2.1. Κέρδη Χρήσης προ Φόρων ή Ζημιές Χρήσης 589

2.2.2. Καθαρά Κέρδη Χρήσης 589

3. Προσδιορισμός Κερδών προς Διάθεση – Διάθεση των Κερδών 591

4. Παράδειγμα Εφαρμογής Διαδικασιών 592

4.1. Δεδομένα παραδείγματος 592

4.2. Ανάπτυξη του παραδείγματος 594

5. Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Χρήσης – Ένας Συγκεντρωτικός Λογαριασμός 599

6. Έλεγχος Λογαριασμών για Σφάλματα 602

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Γ.Λ.Σ. – Δ.Λ.Π 607

1. Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 608

2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 609

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 623

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Εισαγωγή 675

2. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 676

2.1. Ισολογισμός 676

2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 679

2.3. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 682

3. Χρησιμότητα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 688

3.1. Ρευστότητα 688

3.2. Αποδοτικότητα 689

3.3. Περιορισμοί 690

4. Κλείσιμο Λογιστικών Βιβλίων 691

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 693

1. Εισαγωγή 694

2. Κατάρτιση Φύλλου Εργασίας 694

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 701

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 709

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – Γ.Λ.Σ. – Δ.Λ.Π. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1. Εισαγωγή 751

2. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Γ.Λ.Σ 751

2.1. Ισολογισμός 752

2.1.1. Χαρακτηριστικά 752

2.1.2. Κατάταξη Στοιχείων 752

2.1.3. Περιεχόμενο Ομάδων Λογαριασμών 753

2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 754

2.2.1 Χαρακτηριστικά 754

2.2.2. Κατάταξη Στοιχείων 754

2.3. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 755

2.4. Προσάρτημα 755

3. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Δ.Λ.Π 756

3.1. Ισολογισμός 757

3.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 757

3.3. Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 759

3.4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 759

3.5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 760

3.6. Σημειώσεις 761

3. Μεταγενέστερα της Χρήσης Γεγονότα 761

4. Λογιστικά Σφάλματα Προηγούμενων Χρήσεων 763

4.1. Σφάλματα Ισολογισμού 763

4.2. Σφάλματα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων 763

4.3. Σφάλματα Αποτελεσμάτων 765

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 769

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 791

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

TITAN Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 809

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Εισαγωγή 819

2. Υπολογισμός Μικτού Αποτελέσματος – Τελικού Αποθέματος 819

2.1. Διαρκής Απογραφή 821

2.2. Περιοδική Απογραφή 825

3. Λογιστικός Προσδιορισμός Μικτού Αποτελέσματος –

Τελικού Αποθέματος 827

3.1. Διαρκής Απογραφή 828

3.1.1. Προσδιορισμός Κόστους Αγορών – Κόστους Πωληθέντων – Κόστους Αποθέματος 829

3.1.2. Προσδιορισμός Μικτών και Καθαρών Εσόδων από Πωλήσεις 830

3.1.3. Προσδιορισμός Μικτού Αποτελέσματος 830

3.2. Περιοδική Απογραφή 838

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 845

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σχέδιο Λογαριασμών Γ.Λ.Σ 869

Βιβλιογραφία 899