Η Ανάλυση & οι Χρήσεις
των Λογιστικών Καταστάσεων

Δημήτριος Γκίκας

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 304
Κωδικός ISBN: 960-824-914-7
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694866

Category:

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η παρουσίαση ορισμένων βασικών και απολύτως απαραίτητων γνώσεων για τη διεξαγωγή μιας συστηματικής ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ακριβή υπολογισμό των διαφόρων μεγεθών που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση και στην αναγκαιότητα αναζήτησης πρόσθετων πληροφοριών για τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων.

Η λεπτομερής γνώση της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής αποτελεί «εκ των ουκ άνευ» για το χρηματοοικονομικό αναλυτή, γιατί του επιτρέπει να αναγνωρίζει τις ελλείψεις των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων, να αναζητά πρόσθετες πληροφορίες και να προσαρμόζει τα λογιστικά μεγέθη προκειμένου να διεξάγει μια σωστή ανάλυση. Τα έτοιμα προϊόντα ανάλυσης τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται από χρηματοοικονομικούς παράγοντες δεν τους παρέχουν τη δυνατότητα προσαρμογής των λογιστικών μεγεθών και διερεύνησης τόσο των υποθέσεων που έχουν γίνει όσο και της ισχύος των συμπερασμάτων που έχουν εξαχθεί.

Οι συχνές αναφορές στα διεθνή λογιστικά πρότυπα γίνονται, γιατί αυτά παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες έχουν θεωρηθεί χρήσιμες από τις διάφορες ομάδες που χρησιμοποιούν τις λογιστικές καταστάσεις. Η επόμενη έκδοση του παρόντος βιβλίου θα δώσει πρόσθετη έμφαση σε διάφορα λογιστικά θέματα τα οποία δεν έχουν καλυφθεί στην παρούσα έκδοση και θα αναφερθεί σε θέματα ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων τα οποία απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα στη Χρηματοοικονομική Λογιστική.

Για τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής ανάλυσης μιας επιχείρησης ο χρηματοοικονομικός αναλυτής θα πρέπει να έχει, πέρα από τις γνώσεις της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, και εξαιρετικές γνώσεις χρηματοοικονομικής διοίκησης, μακροοικονομίας και μικροοικονομίας, καθώς επίσης και βασικές γνώσεις μάρκετινγκ, διοίκησης επιχειρήσεων, δικαίου το οποίο διέπει τις εμπορικές συναλλαγές και οικονομετρίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στη σύζυγό μου Τίνα η οποία κατ’ επανάληψη και με υπομονή εξέτασε όλα τα κεφάλαια και πρόσφερε χρήσιμα σχόλια σχετικά με την παρουσίαση των διαφόρων ιδεών του παρόντος βιβλίου.

Ουσιαστικά σχόλια για όλη σχεδόν την ύλη του βιβλίου έλαβα επίσης από την καθηγήτρια Κα Έλλη Βασιλάτου-Θανοπούλου, η οποία μεταξύ των άλλων διακρίνεται και για την ιδιαίτερη αγάπη της στη λεπτομέρεια, και την ευχαριστώ θερμά για αυτά.

Τέλος, σημαντικά σχόλια μου έδωσαν ο Κος Ν. Ηρειώτης, λέκτορας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Κα Α. Παπαδάκη, ο Κος Κ. Πατατούκας και ο Κος Δ. Χέβας, επίκουρος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προς τους οποίους και είμαι Βαθύτατα υποχρεωμένος.

Δημήτρης Χρ. Γκίκας

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Το Οικονομικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων και η Σπουδαιότητά του στην Ανάλυση των Λογιστικών Καταστάσεων 17
1.1. Εισαγωγή 19
1.2. Τα Διάφορα Επίπεδα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 21
1.2.1. Η Ανάλυση της Οικονομίας 21
1.2.2. Η Ανάλυση του Κλάδου 23
1.2.3. Η Ανάλυση των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών μιας Επιχείρησης 24
1.3. Η Ζήτηση Λογιστικών Πληροφοριών 29
1.3.1. Οι Συγκρούσεις Συμφερόντων μεταξύ των Ομάδων που Ζητούν Λογιστικές Πληροφορίες 33
1.4. Η Προσφορά Λογιστικών Πληροφοριών 34
1.5. Το Κόστος Παροχής Λογιστικών Πληροφοριών 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η Μεθοδολογία της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων 41
2.1. Εισαγωγή 43
2.2. Τα Χρησιμοποιούμενα Μέσα στην Ανάλυση 44
2.2.1. Οι Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών 44
2.2.2. Οι Καταστάσεις Τάσης 53
2.2.3. Οι Αριθμοδείκτες 55
2.2.4. Οι Εκτιμήσεις Διαφόρων Παραμέτρων 58
2.3. Διαστρωματικές Συγκρίσεις 59
2.3.1. Προβλήματα κατά τη Διεξαγωγή Διαστρωματικών Συγκρίσεων 61
2.4. Διαχρονικές Συγκρίσεις 62
2.4.1. Προβλήματα κατά τη Διεξαγωγή Διαχρονικών Συγκρίσεων 64
2.5. Η Επιλογή Λογιστικών Μεθόδων 66
Παράρτημα 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Ανάλυσή της 85
3.1. Εισαγωγή 87
3.2. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 88
3.2.1. Γενικές Παρατηρήσεις για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 90
3.2.2. Η Αναγνώριση Εσόδων 91
3.2.3. Η Αναγνώριση Εξόδων 96
3.2.4. Το Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα 99
3.2.5. Το Έκτακτο Αποτέλεσμα 101
3.3. Η Ποιότητα των Κερδών 105
3.4. Η Ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης 108
3.4.1. Η Ανάλυση του Νεκρού Σημείου 110
3.4.2. Η Έννοια της Λειτουργικής Μόχλευσης 115
3.4.3. Η Ανάλυση των Διαφόρων Εξόδων 117
3.5. Τα Κέρδη ανά Μετοχή 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η Κατάρτιση και η Ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 125
4.1. Εισαγωγή 127
4.2. Τα Βασικά Στοιχεία χης Κατάστασης Ταμειακών Ροών 130
4.3. Η Κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 132
4.3.1. Η Άμεση Μέθοδος Κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 134
4.3.2. Η Έμμεση Μέθοδος Κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 138
4.3.3. Παράδειγμα 1ο: Η Προετοιμασία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας Γ.Ε. με την Άμεση και την Έμμεση Μέθοδο 142
4.3.4. Παράδειγμα 2ο: Η Προετοιμασία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της ΑΒΓ Α.Ε. με την Έμμεση Μέθοδο 149
4.3.5. Παράδειγμα 3ο: Η Προετοιμασία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της ΑΕΓΕΚ Α.Ε. με την Έμμεση Μέθοδο 155
4.4. Η Ερμηνεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 160
4.4.1. Η Ερμηνεία των Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες 160
4.4.2. Η Ερμηνεία των Ταμειακών Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες 164
4.4.3. Η Ερμηνεία των Ταμειακών Ροών από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 166
4.5. Οι Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές 168
4.6. Η Πρόβλεψη των Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες 170
Παράρτημα 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ανάλυση Ρευστότητας 181
5.1. Εισαγωγή 183
5.2. Οι Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 184
5.2.1. Ο Αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας 184
5.2.2. Η Ανάλυση του Αριθμοδείκτη Έμμεσης Ρευστότητας 189
5.2.3. Ο Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 191
5.2.4. Ο Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 192
5.2.5. Το Αμυντικό Διάστημα 193
5.3. Οι Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 194
5.3.1. Η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα των Αποθεμάτων 195
5.3.2. Η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα των Απαιτήσεων 197
5.3.3. Η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα των Προμηθευτών 199
5.3.4. Ο Εμπορικός Κύκλος 201
5.4. Αναμενόμενες Λογιστικές Καταστάσεις 202
5.5. Προϋπολογισμοί 209
5.5.1. Παράδειγμα Προϋπολογισμού Διαθεσίμων 211
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ανάλυση Αποδοτικότητας 219
6.1. Εισαγωγή 221
6.2. Η Αποδοτικότητα του Συνόλου των Κεφαλαίων 222
6.2.1. Οι Καθοριστικοί Παράγοντες της Αποδοτικότητας του Συνόλου των Κεφαλαίων 225
6.2.2. Τα Συστατικό Στοιχεία της Αποδοτικότητας του Συνόλου των Κεφαλαίων 229
6.2.3. Η Αποτελεσματική Διαχείριση των Στοιχείων του Ενεργητικού 234
6.3. Η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων 236
6.3.1. Τα Συστατικά Στοιχεία της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων 238
6.4. Η Σχέση μεταξύ της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων και της Αποδοτικότητας
του Συνόλου των Κεφαλαίων 241
6.5. Πρόσθετες Λογιστικές Πληροφορίες και η Εκτίμηση της Αποδοτικότητας 242
6.6. Η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων μιας Επιχείρησης και η Αποδοτικότητα ενός Επενδυτή 243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ανάλυση Δομής Κεφαλαίων 245
7.1. Εισαγωγή 247
7.2. Η Σπουδαιότητα της Δομής Κεφαλαίων 248
7.2.1. Το Πλεονέκτημα της Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 249
7.2.2. Το Όφελος από την Έκπτωση των Τόκων 253
7.3. Οι Αριθμοδείκτες Δομής Κεφαλαίων 254
7.3.1. Ο Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 254
7.3.2. Ο Αριθμοδείκτης των Ξένων προς τα Συνολικά Κεφάλαια 255
7.3.3. Ο Αριθμοδείκτης των Ξένων προς τα Ίδια Κεφάλαια 255
7.3.4. Ο Αριθμοδείκτης των Μακροχρόνιων Ξένων προς τα Ίδια Κεφάλαια 256
7.4. Οι Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών και η Ανάλυση της Δομής Κεφαλαίων 257
7.5. Οι Προσαρμογές των Λογιστικών Αξιών των Στοιχείων του Ισολογισμού 258
7.6. Η Δυνατότητα Εξυπηρέτησης των Υποχρεώσεων 264
7.7. Η Προστασία των Πιστωτών 269
7.8. Η Χορήγηση Δανείων 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η Συνδυασμένη Χρήση Λογιστικών και Χρηματιστηριακών Πληροφοριών 273
8.1. Εισαγωγή 275
8.2. Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Μερίσματα 277
8.3. Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τις Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές 281
8.4. Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τα Κέρδη 283
8.5. Υποδείγματα Αποτίμησης Μετοχών με Βάση τις Αξίες των Στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού 284
8.6. Ο Αριθμοδείκτης της Χρηματιστηριακής Τιμής προς τα Κέρδη ανά Μετοχή(Ρ/Ε) 285
8.7. Ο Αριθμοδείκτης της Χρηματιστηριακής Τιμής προς τη Λογιστική Αξία 288
8.8. Ο Αριθμοδείκτης της Μερισματικής Απόδοσης 290
8.9. Ο Αριθμοδείκτης της Χρηματιστηριακής Τιμής προς τις Πωλήσεις 290
8.10. Η Πρόβλεψη των Κερδών 291
Βιβλιογραφία 297