Η Λογιστική
των Επιχειρηματικών Συνενώσεων

Χέβας Δημοσθένης

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 424
Κωδικός ISBN: 978-960-8249-69-1
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 68383194

Category:

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι πρώτιστα εκπαιδευτικός. Απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής και παρακολουθούν ένα προχωρημένο πρόγραμμα στη Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων. Το βιβλίο αυτό μπορεί όμως να είναι χρήσιμο και στο στέλεχος των οικονομικών υπηρεσιών μίας επιχείρησης που θέλει να εντρυφήσει σ' αυτά τα θέματα. Η ανάπτυξη της ύλης στηρίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεδομένου ότι αυτά είναι τόσο το παρόν όσο και το μέλλον της Λογιστικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δημοσθένης Χέβας

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
1.1 Εισαγωγή 17
1.2 Συνοπτική Παρουσίαση των Μεθόδων Αποτίμησης των Επενδύσεων σε Μετοχές 17
1.3 Κατηγοριοποίηση των Επενδύσεων σε Μετοχές 31
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 31
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 32
Μετοχές Κατεχόμενες για Εμπορικούς Σκοπούς 33
Μετοχές Διαθέσιμες για Πώληση 34
1.4 Αρχική Αναγνώριση μιας Επένδυσης σε Μετοχές 36
1.5 Μεταγενέστερη Αποτίμηση μιας Επένδυσης σε Μετοχές 38
1.5.1 Μέθοδος της Καθαρής Θέσης 39
1.5.1.1 Χαρακτηριστικά της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 39
1.5.1.2 Πλεονεκτήματα της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 40
1.5.1.3 Πότε Ενδείκνυται η Χρησιμοποίηση της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 41
1.5.1.4 Εφαρμογή της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης 41
1.5.1.4.1 Μη Πραγματοποιημένα Διεταιρικά Κέρδη 42
1.5.1.4.2 Άμεσες Μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων της Επενδυόμενης Επιχείρησης 46
1.5.1.4.3 Αναγνώριση Υπεραξίας Απόκτησης και Προσαρμογές στην Εύλογη Αξία 47
1.5.1.4.4 Αγορά των Μετοχών κατά τη Διάρκεια της Χρήσεως 53
1.5.1.4.5 Κέρδη από Αγορά Ευκαιρίας 62
1.5.1.4.6 Αλλαγή Μεθόδου Αποτίμησης – Σταδιακή Απόκτηση της Συγγενούς Επιχείρησης 65
1.5.1.4.7 Αλλαγή Μεθόδου Αποτίμησης – Απώλεια Ουσιώδους Επιρροής 69
1.5.1.4.8 Συμμετοχή στις Ζημίες της Συγγενούς Επιχείρησης 70
1.5.1.4.9 Συναλλαγές Μακροπρόθεσμου Χαρακτήρα με τη Συγγενή Επιχείρηση 72
1.5.1.4.10 Εναρμόνιση Λογιστικών Πολιτικών 72
1.5.1.4.11 Διεταιρικές Συναλλαγές μεταξύ Συγγενών Επιχειρήσεων 72
1.5.2 Η Μέθοδος του Κόστους 73
1.5.3 Η Μέθοδος της Εύλογης Αξίας 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.1 Γενικά 75
2.2 Η Λογιστική των Συγχωνεύσεων, Διασπάσεων και Μετατροπών 75
2.3 Μέθοδος της Κοινωνίας Δικαιωμάτων 76
2.3.1 Λογιστική αντιμετώπιση των ιδίων κεφαλαίων στην κοινωνία δικαιωμάτων 77
2.3.2 Σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού 81
2.3.3 Σύγχυση Κεφαλαίου 81
2.3.3.1 Η Απορροφώσα Κατέχει Μετοχές της Απορροφώμενης 82
2.3.3.2 Η Απορροφώμενη Κατέχει Μετοχές της Απορροφώσας 84
2.3.4 Συγχώνευση με Ίδρυση Νέας Επιχείρησης 84
2.3.5 Λογιστική Αντιμετώπιση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως στην Κοινωνία Δικαιωμάτων 88
2.3.6 Λογιστική Αντιμετώπιση των Εξόδων για την Ολοκλήρωση μιας Κοινωνίας Δικαιωμάτων 91
2.3.7 Διάσπαση Επιχείρησης 92
2.4 Μέθοδος της Απόκτησης 96
2.4.1 Αποκτώσα Οντότητα 97
2 4.2 Ημερομηνία Απόκτησης 98
2 4.3 Κόστος Απόκτησης 98
2 4.4 Αναγνώριση των Διακριτών Στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων που Αποκτήθηκαν 100
2.4.5 Μέτρηση των Διακριτών Στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων που Αποκτήθηκαν 101
2.4.6 Αντίστροφη Απόκτηση 106
2.4.7 Σύγχυση Κεφαλαίου 109
2.4.7.1 Η Αποκτώσα Κατέχει Μετοχές της Αποκτώμενης 109
2.4.7.2 Η Αποκτώμενη Κατέχει Μετοχές της Αποκτώσας 111
2.4.8 Διάσπαση Εταιρείας 113
2.4.9 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 117
2.4.10 Αλλαγή Νομικής Μορφής Επιχείρησης 121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
3.1 Γενικά 127
3.2 Ανεξάρτητη Λογιστική Υποκαταστημάτων 128
3.3 Εξαρτημένη Λογιστική Υποκαταστημάτων 135
3.4 Αποστολές Εμπορευμάτων σε Τιμή Μεγαλύτερη του Κόστους 137
3.5 Κατανομή Εξόδων Μεταξύ Κεντρικού και Υποκαταστήματος 140
3.6 Κατάσταση Συμφωνίας μεταξύ Κεντρικού και Υποκαταστήματος 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
4.1 Όμιλοι Επιχειρήσεων 151
4.2 Βασικοί Ορισμοί 151
4.3 Κατάρτιση Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων 152
4.4 Έννοια Ελέγχου 153
4.4.1 Δυνητικά Δικαιώματα Ψήφου 154
4.5 Κατάρτιση των Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων 155
4.6 Απώλεια Ελέγχου 156
4.7 Γνωστοποιήσεις 158
4.8 Λογιστική των Επενδύσεων σε Θυγατρικές, Κοινοπραξίες και Συγγενείς Επιχειρήσεις στις Ατομικές Λογιστικές Καταστάσεις 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
5.1 Ημερομηνία Απόκτησης 163
5.2 Απόκτηση του 100% της Θυγατρικής στη Λογιστική Αξία 163
5.3 Απόκτηση του 100% της Θυγατρικής στην Τρέχουσα Αξία 165
5.3.1 Αναγνώριση Υπεραξίας Απόκτησης 167
5.3.2 Αναγνώριση Κερδών από Αγορά Ευκαιρίας 170
5.4 Αναγνώριση Μη Ελεγχόμενων Συμμετοχών στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου 173
5.5 Σταδιακή Απόκτηση της Θυγατρικής 183
5.6 Απόκτηση της Θυγατρικής σε Αξία Διαφορετική από την Εύλογη Αξία 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
6.1 Εισαγωγή 187
6.2 Ενοποίηση των Λογιστικών Καταστάσεων την Πρώτη Χρήση που κλείνει Μετά την Απόκτηση της Θυγατρικής 188
6.3 Ενοποίηση των Λογιστικών Καταστάσεων τη Δεύτερη Χρήση που Κλείνει Μετά την Απόκτηση της Θυγατρικής 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
7.1 Γενικά 239
7.2 Απαλοιφή των Αγορών και Πωλήσεων Μεταξύ των Επιχειρήσεων του Ομίλου 239
7.3 Απαλοιφή των Μη Πραγματοποιημένων Κερδών από το Απόθεμα Τέλους 241
7.4 Αναγνώριση του Μη Πραγματοποιημένου Κέρδους στο Απόθεμα Αρχής 244
7.5 Αναγνώριση της Αναλογίας των Μη Ελεγχόμενων Συμμετοχών στις Διεταιρικές Πωλήσεις 246
7.5.1 Μη Πραγματοποιημένα Κέρδη από Πωλήσεις της Μητρικής προς τη Θυγατρική 249
7.5.2 Μη Πραγματοποιημένα Κέρδη από Πωλήσεις της Θυγατρικής προς τη Μητρική 253
7.6 Οι Φορολογικές Επιπτώσεις των Μη Πραγματοποιημένων Κερδών στα Αποθέματα Αρχής και Τέλους 258
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
8.1 Γενικά 275
8.2 Πώληση Μη Αποσβέσιμου Στοιχείου του Πάγιου Ενεργητικού 275
8.3 Πώληση Αποσβέσιμου Στοιχείου του Πάγιου Ενεργητικού 287
8.4 Οι Φορολογικές Επιπτώσεις των Μη Πραγματοποιημένων Κερδών από Διεταιρικές Πωλήσεις Πάγιων Στοιχείων του Ενεργητικού 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
9.1 Ομολογιακά Δάνεια 299
9.2 Έσοδα από Διεταιρικές Παροχές Υπηρεσιών 303
9.3 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ – ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΤΟΧΗ – ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
10.1 Έμμεση Κατοχή 309
10.2 Ενοποίηση με Αμοιβαίες Συμμετοχές Μεταξύ Μητρικής και Θυγατρικής 321
10.3 Ενοποίηση με Αμοιβαίες Συμμετοχές Μεταξύ Θυγατρικών 334
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
11.1 Γενικά 339
11.2 Βασικοί Ορισμοί 339
11.3 Προσδιορισμός Λειτουργικού Νομίσματος 340
Πρωταρχικοί Δείκτες 340
Βοηθητικοί Δείκτες 341
11.4 Κανόνες Μετατροπής των Λογιστικών Καταστάσεων 341
11.5 Ενοποίηση Θυγατρικής όταν το Τοπικό Νόμισμα είναι το Λειτουργικό Νόμισμα 354
11.5.1 Απαλοιφή Διεταιρικών Συναλλαγών 353
11.6 Ενοποίηση Θυγατρικής όταν το Νόμισμα της Μητρικής είναι το Λειτουργικό Νόμισμα 354
11.7 Καθαρή Επένδυση σε Δραστηριότητες στην Αλλοδαπή 356
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
12.1 Γενικά 359
12.2 Συμβατικός Διακανονισμός 359
12.3 Από Κοινού Έλεγχος Δραστηριοτήτων 360
12.4 Από Κοινού Έλεγχος Στοιχείων του Ενεργητικού 361
12.5 Από Κοινού Έλεγχος Στοιχείων Επιχειρηματικών Οντοτήτων 362
12.6 Συναλλαγές του Μέλους της Κοινοπραξίας με την Κοινοπραξία 363 ,
12.7 Επενδυτής σε μια Κοινοπραξία που δεν Έχει από Κοινού Έλεγχο 363
12.8 Διαχειριστές Κοινοπραξίας 363
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 373
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 380
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 393
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 395
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 423