Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σύμφωνα με τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ

Δημοσθένης Χέβας,
Χρήστος Τζόβας

 

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 512
Κωδικός ISBN: 978-960-359-160-3
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695387

Category:

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται τόσο σε φοιτητές που παρακολουθούν ένα προχωρημένο πρόγραμμα σε Χρηματοοικονομική Λογιστική, όσο και σε επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στα θέματα που διαπραγματεύεται.

Το εν λόγω σύγγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος διαπραγματεύεται τους λογαριασμούς της καθαρής θέσης και το δεύτερο μέρος διαπραγματεύεται τις υποχρεώσεις.

Το πρώτο μέρος ειδικότερα διαπραγματεύεται τη λογιστική της σύστασης εταιρείας, τη λογιστική παρακολούθηση των σχέσεων εταίρων-εταιρείας, τη φορολογία και τη διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως, τη λογιστική των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου και τη λογιστική της λύσης και εκκαθάρισης εταιρείας. Τα θέματα αυτά αναλύονται ξεχωριστά για τους πέντε βασικούς εταιρικούς τύπους που συναντάμε στην Ελληνική πραγματικότητα: την ομόρρυθμη εταιρεία και την απλή ετερόρρυθμη εταιρεία στο Κεφάλαιο 1, την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στο Κεφάλαιο 2 και την ανώνυμη εταιρεία στο Κεφάλαιο 3. Η λογιστική των αναβαλλόμενων φόρων παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4 και το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με τον τρόπο υπολογισμού των Κερδών ανά Μετοχή (βασικών και μειωμένων) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Κεφάλαιο 5).

Το δεύτερο μέρος ξεκινάει με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο Κεφάλαιο 6, συνεχίζει με την λογιστική των μισθώσεων στο Κεφάλαιο 7, τη λογιστική των ομολογιακών και τραπεζικών δανείων στο Κεφάλαιο 8 και ολοκληρώνεται με την λογιστική των υποχρεώσεων από ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα στο Κεφάλαιο 9. Η παρουσίαση των λογιστικών γεγονότων στο δεύτερο μέρος του συγγράμματος αυτού είναι διπλή αφού παρουσιάζονται οι λύσεις τόσο με τα Ελληνικά όσο και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Αθήνα,
Δημοσθένης Χέβας,
Χρήστος Τζόβας

Περιεχόμενα

Πρόλογος 17
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1.1. Εισαγωγή 21
1.2. Ομόρρυθμη Εταιρεία 21
1.3. Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας 22
1.3.1. Μορφή, Περιεχόμενο και Δημοσιότητα του Καταστατικού 22
1.3.2. Έξοδα Συστάσεως Ομόρρυθμης Εταιρείας 23
1.3.3. Εισφορές Εταίρων Ομόρρυθμης Εταιρείας 23
1.3.4. Αποτίμηση των Εισφορών των Εταίρων 24
1.3.5. Η Λογιστική της Συστάσεως 28
1.4. Διοίκηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας 40
1.5. Σχέσεις Εταίρων – Εταιρείας 41
1.6. Φορολογική Αντιμετώπιση Αμοιβής Διαχειριστή 45
1.6.1. Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) στο Εισόδημα από Μισθούς 45
1.6.2. Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης στο Εισόδημα από Μισθούς 46
1.7. Διανομή Αποτελεσμάτων Χρήσεως 52
1.7.1. Μέθοδος των Ποσοστών 53
1.7.2. Μέθοδος του Μέσου Όρου του Κεφαλαίου που πραγματικά διατέθηκε 54
1.7.3. Υπολογισμός Τόκου επί του Καταβλημένου Κεφαλαίου 55
1.8. Η Φορολογική Πλευρά της Διανομής των Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ομόρρυθμης Εταιρείας 57
1.9. Χειρισμός της Ζημιάς Χρήσεως 62
1.10. Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου 62
1.10.1. Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου με Πρόσθετες Εισφορές 62
1.10.2. Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου με Απορρόφηση Άλλης Επιχείρησης 63
1.10.3. Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών 66
1.10.4. Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς από την Αναπροσαρμογή των Πάγιων Στοιχείων του Ενεργητικού 77
1.10.5. Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Υποχρεώσεων 79
1.10.6. Ευθύνη Νέου Εταίρου 80
1.11. Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου 80
1.11.1. Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου λόγω Επιστροφής Πλεονάζοντος Κεφαλαίου 81
1.11.2. Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου για Εξάλειψη Ζημίας 82
1.11.3. Προαιρετική Αποχώρηση Εταίρου 87
1.11.4. Δικαστικός Αποκλεισμός Εταίρου 87
1.12. Η Φορολογική Διάσταση της Μεταβίβασης Εταιρικών Μερίδων 88
1.13. Λύση και Εκκαθάριση 92
1.14. Κληρονόμοι Θανόντος Εταίρου 98
1.15. Ετερόρρυθμη Εταιρεία 98
1.16. Ασκήσεις για Επίλυση 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
2.1. Εισαγωγή 117
2.2. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 117
2.2.1. Σύσταση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 118
2.2.2. Εταιρικό Κεφάλαιο – Αντικείμενα εισφορών 119
2.2.3. Εταιρικό Μερίδιο και Μερίδα Συμμετοχής Εταίρου 120
2.2.4. Έξοδα Συστάσεως Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 121
2.2.5. Τα Βιβλία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 121
2.2.6. Όργανα Διοικήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 123
2.2.6.1. Η Συνέλευση των Εταίρων 123
2.2.6.2. Οι Διαχειριστές 125
2.2.7. Συμπληρωματικές Εισφορές Εταίρων 127
2.2.8. Σχέσεις Εταίρων – Εταιρείας 131
2.2.9. Διανομή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 132
2.2.9.1. Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στα Κέρδη της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 133
2.2.10. Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου 135
2.2.10.1. Δικαίωμα Εγγραφής 136
2.2.10.2. Η Φορολογική Πλευρά της Αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου 139
2.2.10.3. Κεφαλαιοποίηση Φορολογημένων Αποθεματικών 139
2.2.10.4. Κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητων Αποθεματικών 139
2.2.11. Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου 141
2.2.12. Λύση και Εκκαθάριση 142
2.3. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 142
2.3.1. Σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 143
2.3.1.1. Εταιρικό Κεφάλαιο 144
2.3.1.2. Εταιρικά Μερίδια 144
2.3.1.3. Εισφορές των Εταίρων 145
2.3.2. Διαχείριση της ΙΚΕ 155
2.3.3. Αποφάσεις των Εταίρων – Η Συνέλευση των Εταίρων 156
2.3.4. Αύξηση Κεφαλαίου 158
2.3.5. Μείωση Κεφαλαίου 158
2.3.5.1. Μείωση Κεφαλαίου λόγω Εξόδου Εταίρου με Κεφαλαιακή Εισφορά 160
2.3.6. Διανομή Αποτελεσμάτων – Φορολογία κερδών 162
2.3.6.1. Διανομή των Αποτελεσμάτων 162
2.3.6.2. Φορολογία 163
2.3.7. Λύση και Εκκαθάριση 163
2.3.7.1. Λύση της ΙΚΕ 163
2.3.7.2. Εκκαθάριση της ΙΚΕ 164
2.4. Λυμένες Ασκήσεις 168
2.5. Ασκήσεις για επίλυση 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3.1. Εισαγωγή 189
3.2. Σύσταση της Α.Ε 189
3.2.1. Περιεχόμενο Καταστατικού 190
3.2.2. Επωνυμία της Εταιρείας 191
3.2.3. Έδρα της Εταιρείας 192
3.2.4. Διάρκεια της Εταιρείας 192
3.2.5. Πράξεις κατά το Ιδρυτικό Στάδιο – Ευθύνη Ιδρυτών 192
3.2.6. Κήρυξη της Ακυρότητας της Εταιρείας 193
3.2.7. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε Δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ 193
3.2.8. Στοιχεία Εγγράφων της Εταιρείας 194
3.3. Μετοχικό Κεφάλαιο – Αντικείμενα Εισφορών 195
3.3.1. Αντικείμενα Εισφορών στο Μετοχικό Κεφάλαιο που Καλύφθηκε και Αποτίμηση αυτών 195
3.3.2. Δυνατότητα μη Αποτίμησης των Εταιρικών Εισφορών 196
3.3.3. Ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τη Σύσταση 197
3.3.4. Μερική Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου 201
3.3.4.1. Συνέπειες από τη μη Εμπρόθεσμη Καταβολή μιας Δόσης 202
3.3.5. Εκδιδόμενοι Τίτλοι 204
3.4. Μετοχές 205
3.4.1. Κοινές Μετοχές 205
3.4.2. Προνομιούχες Μετοχές 206
3.4.3. Εξαγοράσιμες Μετοχές 206
3.4.4. Δεσμευμένες Μετοχές 208
3.4.5. Τίτλοι κτήσης Μετοχών 208
3.4.6. Αξία Μετοχής 211
3.4.7. Ίδιες Μετοχές 212
3.5. Ιδρυτικοί Τίτλοι 214
3.5.1. Κοινοί Ιδρυτικοί Τίτλοι 214
3.5.2. Εξαιρετικοί Ιδρυτικοί Τίτλοι 215
3.5.3. Φορολογική Αντιμετώπιση των Μερισμάτων των Ιδρυτικών Τίτλων 215
3.6. Έξοδα Συστάσεως Ανώνυμης Εταιρείας 216
3.7. Τα Βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας 216
3.8. Τα Όργανα της Ανώνυμης Εταιρείας 219
3.8.1. Γ ενική Συνέλευση 220
3.8.2. Διοικητικό Συμβούλιο 223
3.8.2.1. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 224
3.8.2.2. Πολιτική Αποδοχών 226
3.8.2.3. Έκθεση Αποδοχών 228
3.8.2.4. Η Φορολογική Μεταχείριση των Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 230
3.8.3. Ελεγκτές 231
3.9. Διάθεση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 232
3.9.1. Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 235
3.9.2. Διανομή Κερδών σε Ανώνυμες Εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ 237
3.10. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 245
3.10.1. Το Νομικό Πλαίσιο της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου 245
3.10.2. Τρόποι Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου 248
3.10.3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Μετατροπή Ομολογιών σε Μετοχές 248
3.11. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 250
3.12. Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου 251
3.13. Λύση και Εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας 252
3.14. Λυμένες Ασκήσεις 254
3.15. Ασκήσεις για Επίλυση 271
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
4.1. Εισαγωγή 275
4.2. Προσωρινές Διαφορές, Μόνιμες Διαφορές και Αναβαλλόμενοι Φόροι 275
4.2.1. Η Ερμηνεία του Αναβαλλόμενου Φόρου 278
4.3. Φορολογική Αλληλεγγύη των Χρήσεων 285
4.4. Λυμένες Ασκήσεις 292
4.5. Ασκήσεις για Επίλυση 302
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
5.1. Εισαγωγή 305
5.2. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής του ΔΛΠ 33 306
5.3. Ορισμοί 307
5.4. Υπολογισμός των Κερδών ανά Μετοχή – Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 308
5.5. Υπολογισμός των Κερδών ανά Μετοχή – Τα Μειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή 314
5.6. Γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 318
5.7. Γνωστοποιήσεις 319
5.8. Λυμένες Ασκήσεις 320
5.9. Ασκήσεις για Επίλυση 323
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6.1. Εισαγωγή 329
6.2. Οι Λογαριασμοί Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 329
6.3. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε Ξένο Νόμισμα 333
6.4. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 335
6.4.1. Κριτήρια Αναγνώρισης Προβλέψεων για Αναδιάρθρωση 336
6.4.2. Γνωστοποιήσεις 337
6.5. Λυμένες Ασκήσεις 339
6.6. Ασκήσεις για Επίλυση 341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
7.1. Εισαγωγή 343
7.2. Κατηγορίες Συμβάσεων Μίσθωσης 343
7.3. Λογιστική των Μισθώσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 344
7.3.1. Βασικοί Ορισμοί 344
7.3.2. Λογιστική Παρακολούθηση των Μισθώσεων από τους Μισθωτές 348
7.3.2.1. Λογιστική Παρακολούθηση των Μισθώσεων μετά την Αρχική Αναγνώριση 351
7.3.2.2. Εξαιρέσεις 360
7.3.3. Λογιστική Παρακολούθηση των Μισθώσεων από τους Εκμισθωτές 362
7.3.3.1. Χρηματοδοτική Μίσθωση 367
7.3.3.2. Λειτουργική Μίσθωση 370
7.3.3.3. Μίσθωση από Κατασκευαστή (ή Έμπορο) Παγίου Στοιχείου 371
7.3.4. Προπληρωμές Μισθωμάτων, Κίνητρα Σύμβασης και Αρχικά Άμεσα Κόστη 375
7.3.5. Πληρωμές που δεν συνδέονται με τη Μίσθωση του Στοιχείου 377
7.3.6. Πώληση και Επαναμισθωση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 378
7.4. Μισθώσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 387
7.4.1. Χρηματοδοτική Μίσθωση 388
7.4.2. Λειτουργική Μίσθωση 406
7.4.3. Πώληση και Επαναμίσθωση σύμφωνα με τα ΕΛΠ 408
7.5. Φορολογικός Χειρισμός των Αποσβέσεων των Μισθωμένων Στοιχείων του Ενεργητικού 413
7.6. Λυμένες Ασκήσεις 413
7.7. Ασκήσεις προς Επίλυση 429
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
8.1. Εισαγωγή 435
8.2. Ομολογιακά Δάνεια 435
8.2.1. Κατηγορίες Ομολογιών 436
8.2.2. Λογιστική Παρακολούθηση των Ομολογιακών Δανείων με Τοκομερίδιο 437
8.2.2.1. Μέθοδος του Αποσβεσμένου Κόστους 438
8.2.2.1.1. Έκδοση Ομολογίας στο Άρτιο 438
8.2.2.1.2. Έκδοση Ομολογίας υπό το Άρτιο 443
8.2.2.1.2.1. Μέθοδος του Αποτελεσματικού Επιτοκίου 445
8.2.2.1.2.2. Μέθοδος της Σταθερής Απόσβεσης 448
8.2.2.1.3. Έκδοση Ομολογίας υπέρ το Άρτιο 450
8.2.2.1.3.1. Μέθοδος του Αποτελεσματικού Επιτοκίου 451
8.2.2.1.3.2. Μέθοδος της Σταθερής Απόσβεσης 453
8.2.2.2. Αναγνώριση και Επιμέτρηση της Υποχρέωσης από Ομολογιακό Δάνειο στο Οφειλόμενο Ποσό 455
8.2.2.3. Αποτίμηση στην Εύλογη Αξία 457
8.2.3. Ομολογίες Μηδενικού Τοκομεριδίου 461
8.2.4. Κόστη Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου 465
8.2.5. Ομολογιακό Δάνειο Μετατρέψιμο σε Μετοχές 467
8.2.6. Εξαγορά Ομολογιακού Δανείου από τον Εκδότη του 471
8.3. Λογιστική των Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Δανείων 477
8.4. Φορολογική Αντιμετώπιση των Τόκων Ομολογιακών και Τραπεζικών Δάνειων 484
8.5. Λυμένες Ασκήσεις 485
8.6. Ασκήσεις για Επίλυση 494
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
9.1. Εισαγωγή 497
9.2. Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Σταθερών Εισφορών 498
9.3. Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Σταθερών Παροχών 500
9.3.1. Προσδιορισμός Ετήσιων Ασφαλιστικών Εισφορών του Προγράμματος Σταθερών Παροχών 500
9.3.2. Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους Λειτουργίας του Συνταξιοδοτικού Προγράμματος Σταθερών Παροχών 500
9.3.3. Μέθοδοι Προσδιορισμού του Κόστους ενός Προγράμματος Σταθερών Παροχών 501
9.4. Δημοσιευόμενες Πληροφορίες για τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Σταθερών Παροχών 502
9.5. Η Φορολογική Αντιμετώπιση των Ασφαλίστρων Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συνταξιοδοτικών Συμβολαίων 507
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ