Χρηματοοικονομικά Θέματα


Γεώργιος Καραθανάσης

 

B΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 296
Κωδικός ISBN: 960-824-927-9
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 68383911

Σκοπός του βιβλίου είναι η εμπέδωση των αρχών της Χρηματο-οικονομικής Διοίκησης. Τούτο επιχειρούμε να επιτύχουμε λύνοντας πολλά προβλήματα και ασκήσεις και απαντώντας σε ερωτήσεις. Το βιβλίο αποτελείται από 16 κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρονται (σε μερικά κεφάλαια με λεπτομέρειες) τα πλέον βασικά σημεία κάθε θέματος που αφορά το συγκεκριμένο κεφάλαιο και κατόπιν ακολουθούν αρκετά προβλήματα με τις λύσεις τους.

Αναλυτικότερα στο βιβλίο θα ασχοληθούμε με τα ακόλουθα θέματα.

Το πρώτο κεφάλαιο αρχίζει με την περιγραφή των πλέον βασικών εννοιών στη χρηματοοικονομική. Αυτές είναι οι έννοιες της μελλοντικής και παρούσας αξίας.

Οι παραπάνω έννοιες εξηγούνται και εφαρμόζονται με έναν αριθμό (λυμένων) προβλημάτων και ασκήσεων.

Το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αφιερώνονται σε εφαρμογές δύο ορθολογικών μεθόδων αξιολόγησης αυτών, της Καθαρής Παρούσας Αξίας (δεύτερο κεφάλαιο) και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (τρίτο κεφάλαιο).

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξηγούνται οι έννοιες της Καθαρής Ταμειακής Ροής προ και μετά φόρων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο τα κριτήρια της Καθαρής Παρούσας Αξίας συγκρίνονται και αντιπαραβάλλονται.

Στο έκτο κεφάλαιο εξηγούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης επενδύσεων σε καθεστώς πληθωρισμού.

Στο έβδομο κεφάλαιο οι μέθοδοι της Καθαρής Παρούσας Αξίας (κυρίως) και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, σε συνδυασμό με τις έννοιες της φορολογικής εξοικονόμησης και του επιτοκίου δανεισμού μετά από φόρους, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση Προβλημάτων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Στο όγδοο κεφάλαιο τα προβλήματα και οι ασκήσεις αφορούν την έννοια του κινδύνου μεμονωμένης απόδοσης.

Στο ένατο κεφάλαιο αναλύονται οι ομολογίες σταθερού επιτοκίου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των μετοχών εξετάζονται στο δέκατο κεφάλαιο.

Στο ενδέκατο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια του κόστους κεφαλαίου. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι έννοιες του κόστους του δανειακού κεφαλαίου, του μετοχικού κεφαλαίου και του κόστους του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στο δωδέκατο κεφάλαιο τα προβλήματα αφορούν την ανάλυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των εταιρειών.

Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο η απόδοση και ο κίνδυνος των περιουσιακών στοιχείων εξετάζονται στα πλαίσια των αρχών του χαρτοφυλακίου.

Στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο τα προβλήματα αφορούν μερικά από τα χαρακτηριστικά των εξαγορών εταιρειών.

Στο δέκατο πέμπτο κεφάλαιο ο αναγνώστης καλείται να απαντήσει σε 50 ερωτήσεις (πολλαπλών απαντήσεων).

Στο δέκατο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο υπάρχουν πέντε σύντομες μελέτες περιπτώσεων οι οποίες αφορούν βασικά θέματα της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Ευχαριστώ τον εκδοτικό οίκο Μπένου και τους συνεργάτες του για την επιμέλεια του βιβλίου.

Ο συγγραφέας
Γεώργιος Α. Καραθανάσης

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
1.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17
1.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 17
1.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 17
1.1. Μελλοντική Αξία (ΜΑ) 17
1.2. Μελλοντική (ή Τελική) Αξία Ράντας 18
1.3. Παρούσα Αξία (ΠΑ) 18
1.4. Παρούσα Αξία Ράντας 19
1.5. Ράντα στο Διηνεκές 20
1.6. Παρούσα Αξία Οποιασδήποτε Σειράς Μελλοντικών Ποσών 20
1.7. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ
2.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29
2.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 29
2.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 29
2.1. Διαδικασία υπολογισμού της ΚΠΑ 29
2.1.1. Ορισμός ΚΠΑ 29
2.1.2. Ανάλυση της μεθόδου της ΚΠΑ 29
2.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
3.A. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 37
3.B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 37
3.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 37
3.1. Ορισμός ΕΒΑ 37
3.2. Απόφαση 37
3.3. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
4.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 45
4.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 45
4.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 45
4.1. Καθαρή Ταμειακή Ροή = Ταμειακή Εισροή – Ταμειακή Εκροή 45
4.1.1. Ταμειακές Εισροές 45
4.1.2. Ταμειακές Εκροές 46
4.1.3. Απόσβεση 46
4.1.4. Τοκοχρεωλύσια 46
4.1.5. Κεφάλαιο Κίνησης 46
4.1.6. Φόροι 47
4.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 47
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 49
4.3. Αξιολόγηση Επενδύσεων μετά από Φόρους 49
4.3.1. Εισαγωγή 49
4.3.2. Προσδιορισμός του Επιτοκίου Προεξόφλησης 50
4.3.3. Συμπεράσματα 51
4.4. Αξιολόγηση Επενδύσεων 51
4.4.1. Εισαγωγή 51
4.4.2. ΚΤΡ μετά από φόρους 52
4.4.3. Πρακτικές Συνέπειες της Παραπάνω Προσέγγισης 53
4.4.4. Εναλλακτική Προσέγγιση 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
5.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 56
5.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 56
5.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 56
5.1. Γνώση των μεθόδων της ΚΠΑ και ΕΒΑ 56
5.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
6.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 71
6.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71
6.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 71
6.1. Ονομαστικές Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΟΝ.ΚΤΡ) 71
6.1.2. Πραγματικές Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΠΡ.ΚΤΡ) 71
6.1.3. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) 71
6.1.4. Ονομαστικό Επιτόκιο (i) 72
6.1.5. Πραγματικό Επιτόκιο (π) 73
6.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
7.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 79
7.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 79
7.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 79
7.1. Εισαγωγή 79
7.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
8.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟY 87
8.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 87
8.Γ. ΑΠΑΙΤΟYΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 87
8.1. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
9.A. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 97
9.B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 97
9.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 97
9.1. Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου 97
9.1.1. Γενικά 97
9.1.2. Προσδιορισμός των Ταμειακών Εισροών 98
9.1.3. Προσδιορισμός του Επιτοκίου Προεξόφλησης (Επιτοκίου Αγοράς) 99
9.1.4. Αποτίμηση Ομολογιών με μία Τοκοφόρο Περίοδο στο Έτος 99
9.1.5. Σχέση μεταξύ Τιμής Ομολογίας, Επιτοκίου Προεξόφλησης και Επιτοκίου Έκδοσης 99
9.1.6. Αποτίμηση Ομολογίας χωρίς Τοκομερίδια (Zero–Coupon Bond) 100
9.1.7. Προσδιορισμός της Τιμής όταν η Ομολογία Αγοράζεται μεταξύ Δύο Τοκοφόρων Περιόδων 100
9.1.8. CUM–INTEREST και EX–INTEREST TRADING 102
9.1.9. Αποτίμηση Ομολογιών με Δύο Τοκοφόρους Περιόδους ανά Έτος 102
9.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 103
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 120
9.3. Αποτίμηση Ομολογιών με Διαχρονικά Διαφορετικά Επιτόκιο Προεξόφλησης (Αγοράς) 120
9.3.1. Εισαγωγή 120
9.3.2. Τρέχον Επιτόκιο Διάρκειας Μιας Περιόδου (SPOT RATE) 120
9.3.3. Αποτίμηση Ομολογιών Σταθερού Επιτοκίου 121
9.3.4. Προσδιορισμός της Διαχρονικής Δομής των Επιτοκίων 122
9.3.5. Προθεσμιακά Επιτόκια 123
9.3.6. Σύνοψη 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΜΕΤΟΧΕΣ
10.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 126
10.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 126
10.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 126
10.1. Εισαγωγικά Σχόλια 126
10.2. Απλό Υπόδειγμα Διάρκειας Ενός Έτους 127
10.3. Γενικό Yπόδειγμα Αποτίμησης 127
10.3.1. Καταλληλότητα της Σχέσης (7) για Επενδυτές με Βραχυχρόνιο Επενδυτικό Ορίζοντα 128
10.4. Αποτίμηση Μετοχών με Διαφορετική Διαχρονική Διάρθρωση Μελλοντικών Ταμειακών Εισροών 128
10.4.1. Στατικό Υπόδειγμα 128
10.4.2. Δυναμικό Υπόδειγμα Αποτίμησης με Σταθερό Ρυθμό Αύξησης Κερδών (Μερισμάτων) 129
10.4.3. Υπόδειγμα Αποτίμησης με Μεταβαλλόμενο Διαχρονικά g 129
10.5. Ο Πολλαπλασιαστής Κερδών (Ρ/Ε) 130
10.5.1. Θεμελιώδες Ρ/Ε Στατικών Εταιρειών 130
10.5.2. Ρ/Ε Δυναμικών Εταιρειών 131
10.6. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
11.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 146
11.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 146
11.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 146
11.1. Εισαγωγή 146
11.2. Πηγές Χρηματοδότησης 147
11.3. Κατηγορίες Χρηματοδότησης 147
11.3.1. Έμμεση Χρηματοδότηση 147
11.3.2. Άμεση Χρηματοδότηση 147
11.4. Αξιόγραφα 147
11.5. Αγορά Χρήματος 149
11.6. Αγορά Κεφαλαίου 149
11.6.1. Πρωτογενής Αγορά 149
11.6.2. Δευτερογενής Αγορά 149
11.7. Κόστος Κεφαλαίου 149
11.7.1. Γιατί το Χρειαζόμαστε 150
11.7.2. Μέτρηση του Κόστους Κεφαλαίου της Εταιρείας 150
11.7.3. Κόστος Μετοχικού Κεφαλαίου 150
11.8. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
12.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 157
12.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 157
12.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 157
12.1. Εισαγωγή 157
12.2. Επιχειρηματικός και Χρηματοδοτικός Κίνδυνος 158
12.2.1. Εισαγωγή 158
12.2.2. Η Έννοια του Επιχειρηματικού (business risk) και Χρηματοδοτικού Κινδύνου (financial risk) 159
12.2.3. Μέτρηση του Επιχειρηματικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 161
12.2.4. Συμπέρασμα 162
12.3. Κεφαλαιακή Διάρθρωση 163
12.3.1. Η Προσέγγιση των Καθαρών Εσόδων 163
12.3.2. Η Προσέγγιση των Καθαρών Λειτουργικών Εσόδων 163
12.3.3. Η Παραδοσιακή Προσέγγιση 163
12.3.4. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Χρηματοδοτική Διάρθρωση μιας Εταιρείας (ή Κεφαλαιακή Διάρθρωση) 164
12.4. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 164
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 190
12.5. Αποτίμηση Μετοχών και Εταιρειών Λαμβάνοντας υπόψη τους Φόρους 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΘΕΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
13.Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 196
13.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 196
13.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 196
13.1. Κίνδυνος στα Πλαίσια των Αρχών της Διαφοροποίησης 196
13.2. Διασπορά Κεφαλαίου 197
13.3. Επίδραση της Διαφοροποίησης στον Κίνδυνο του Χαρτοφυλακίου 197
13.4. Κύρια Συνέπεια της Διασποράς Κεφαλαίου 197
13.4.1. Διαφοροποιήσιμος Κίνδυνος 199
13.4.2. Επίδραση Ειδικού Κινδύνου 199
13.4.3. Μη Διαφοροποιήσιμος (Συστηματικός) Κίνδυνος 199
13.4.4. Επίδραση του Συστηματικού Κινδύνου 199
13.5. Συνέπειες των Αποτελεσμάτων της Διαφοροποίησης στην Αποτίμηση Μετοχών 199
13.6. Αποτελεσματικό Χαρτοφυλάκιο (ΑΧ) 200
13.7. Ανακεφαλαίωση 200
13.8. Απόδοση και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου 200
13.8.1. Απόδοση Χαρτοφυλακίου 200
13.8.2. Ο Κίνδυνος του Χαρτοφυλακίού 201
13.8.3. Τα Οφέλη από τη Διαφοροποίηση 202
13.8.4. Αποτελεσματικό Χαρτοφυλάκιο 204
13.9. Προσδιορισμός της Απαιτούμενης Απόδοσης 205
13.10. Εκτίμηση του Beta. Εκτίμηση του Υποδείγματος της Αγοράς 208
13.11. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 211
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
14.Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 228
14.Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 228
14.Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 228
14.1. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
15.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 233
15.2. Λυμένα Προβλήματα (Ασκήσεις) 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
16.Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 246
16.1. Αξιολόγηση Επένδυσης 246
16.1.1. Εισαγωγή 246
16.1.2. Δεδομένα Επενδυτικού Έργου 246
16.1.3. Προβλέψεις της Εταιρείας για Μελλοντικές Αυξήσεις στα Στοιχεία του Κόστους 247
16.1.4. Κεφαλαιακή Διάρθρωση της Εταιρείας 247
16.1.5. Μερισματική Πολιτική της Εταιρείας 248
16.1.6. Χρηματοδότηση 248
16.1.7. Θέματα προς Συζήτηση και Σχετικοί Υπολογισμοί 248
16.1.8. Επιλογή Αμοιβαία Αποκλειόμενων Επενδύσεων 252
16.2. Ανάλυση Ευαισθησίας 254
16.2.1. Πίνακας Εισροών Ανάλυσης 255
16.2.2. Πίνακας Εκτίμησης Αναμενομένων Χρηματοροών 255
16.2.3. Κριτήρια Αξιολόγησης 256
16.2.4. Ανάλυση Ευαισθησίας 256
16.2.5. Ανάλυση Σεναρίων 258
16.3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Προτιμησιακή Έκδοση ή με Προσφυγή στο Ευρύ Επενδυτικό Κοινό 259
16.3.1. Εισαγωγή 259
16.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 16 263
16.5. Αξιολόγηση Νέας Επένδυσης 265
16.5.1. Εισαγωγή 265
16.5.2. Παράθεση Σχετικών Στοιχείων για την Αξιολόγηση της Επένδυσης 265
16.5.3. Πωλήσεις 266
16.5.4. Λειτουργικά Έξοδα 266
16.5.5. Εργατικά 267
16.5.6. Λοιπά Μεταβλητά Κόστη 267
16.5.7. Πληθωρισμός 267
16.5.8. Επιμερισθέντα Κόστη 268
16.5.9. Χρηματοδότηση 268
16.5.10. Άλλες Πληροφορίες 268
17. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ 271
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 293