Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Τόμος B΄)

Αντώνης Παπάς

 

B΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 576
Κωδικός ISBN: 960-824-943-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 68381109

Category:

Το παρόν σύγγραμμα δεν είναι ένα ακόμη βιβλίο εισαγωγής Λογιστικής. Παρουσιάζει ριζοσπαστικές διαφορές σε σύγκριση με τα υπάρχοντα συγγράμματα, ως προς το σκοπό της συγγραφής του, τη μεθοδολογική προσέγγιση των θεμάτων και το περιεχόμενό του.

Η αμφισβήτηση αποτελεί κατά τη γνώμη μου τον ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος της επιστημονικής αναζήτησης και μάθησης. Η συγγραφή ενός βιβλίου πρέπει να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση αυτής της αμφισβήτησης και να συμβάλλει στην επιτυχή αναζήτηση της αλήθειας και τη διατήρηση της επιστημονικής ανησυχίας. Πρέπει δηλαδή, να παρουσιάζει τη γνώση κατά τρόπο που να ενθαρρύνει το νέο επιστήμονα να μη αποδέχεται απόψεις των οποίων η τεκμηρίωση είναι ελλιπής.

Κατά την τριακονταετή διδακτική σταδιοδρομία μου παρατήρησα ότι η μαιευτική μέθοδος της διδασκαλίας συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην καλλιέργεια της αμφισβήτησης και στη διέγερση του προβληματισμού των φοιτητών. Παρατήρησα επίσης ότι η ίδια μέθοδος αποτρέπει τους φοιτητές να αποδεχθούν ως αληθινή μια άποψη, εάν η ορθολογικότητα της τεκμηρίωσής της δεν ικανοποιεί το προσωπικό τους κριτήριο αξιολόγησης. Αυτή τη μαθησιακή προσέγγιση ακολούθησα και για την παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών και διαδικασιών της Λογιστικής στο βιβλίο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος κάθε Κεφαλαίου πρώτα γίνεται η παρουσίαση των βασικών εννοιολογικών σημείων κάποιου θέματος και της επικρατούσας θεωρητικής άποψης και στη συνέχεια γίνεται η ανάπτυξή του με την παράθεση σχετικών ερωτήσεων και των αντίστοιχων απαντήσεων. Αυτή η διαλεκτική προσέγγιση ενθαρρύνει τον περαιτέρω προβληματισμό του φοιτητή και συμβάλλει στη βελτίωση της κριτικής του σκέψης.

Σχετικές έρευνες στον τομέα της λογιστικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έδειξαν ότι η εμπέδωση γνώσεων θεωρητικού περιεχομένου ενισχύεται με την παράλληλη επίλυση σχετικών ασκήσεων, καθώς αποσαφηνίζονται σύνθετες έννοιες και κατανοούνται κανόνες και διαδικασίες λογιστικής πρακτικής. Έτσι, κάθε συγγραφέας βιβλίων Λογιστικής παραθέτει αριθμό ασκήσεων στο τέλος κάθε κεφαλαίου, χωρίς όμως να παραθέτει την λύση τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο φοιτητής να αδυνατεί να επαληθεύσει την ορθότητα της δικής του σκέψης και να επιβεβαιώσει την εκ μέρους του ορθή κατανόηση των αντίστοιχων θεωρητικών σχέσεων. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι δηλαδή, η παράθεση της λύσης αποτρέπει τον φοιτητή από το να προβληματιστεί, να επιμείνει στην επίλυση του προβλήματος και να ανατρέξει στη θεωρητική ερμηνεία, έτσι ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία της μάθησης. Αυτά τα επιχειρήματα δεν θεωρούνται βάσιμα για συγγράμματα εισαγωγικού επιπέδου, όπως αυτό.

Στο δεύτερο μέρος κάθε Κεφαλαίου του παρόντος συγγράμματος παρατίθεται ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων μαζί με τις λύσεις τους. Οι λύσεις ορισμένων ασκήσεων είναι συνοπτικές ενώ άλλες είναι πιο αναλυτικές και κατατοπιστικές, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος. Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο φοιτητής θα ωφεληθεί σημαντικά εάν πρώτα μελετήσει προσεκτικά τα θεωρητικά θέματα που αναπτύσσονται στην αρχή κάθε Κεφαλαίου και στη συνέχεια προσπαθήσει να επιλύσει τις αντίστοιχες ασκήσεις και επαληθεύσει την ορθότητα της δική του σκέψης.

Κατά τη σύνταξη των ασκήσεων έγιναν για εκπαιδευτικούς σκοπούς διάφορες υποθέσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Έτσι, στην εκφώνηση μικρού αριθμού ασκήσεων αναγράφεται ότι υπάρχουν διάφορα ακίνητα στην κυριότητα ατομικής επιχείρησης ή ότι δεν υπάρχει φόρος προστιθέμενης αξίας στις συναλλαγές.

Το περιεχόμενο του συγγράμματος διαιρείται σε δώδεκα Κεφάλαια. Το πρώτο Κεφάλαιο ασχολείται με θέματα εισαγωγής στην επιστήμη της Λογιστικής. Στα επόμενα τρία Κεφάλαια, παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις έννοιες των στοιχείων της λογιστικής ισότητας και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα Κεφάλαια 5,6,7,8,9 και 10 ασχολούνται με τις διαδικασίες και τα στοιχεία του λογιστικού κυκλώματος. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τα δικαιολογητικά έγγραφα, την τήρηση του ημερολογίου και των λογαριασμών, την κατάρτιση των ισοζυγίων, τη διενέργεια της απογραφής και την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης. Στο Κεφάλαιο 11 παρουσιάζονται τα πιο βασικά από τα θέματα της Λογιστικής των εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ στο τελευταίο Κεφάλαιο παρατίθεται σειρά γενικών επαναληπτικών ασκήσεων.

Κατά την ανάπτυξη των θεωρητικών λογιστικών ζητημάτων στην αρχή κάθε Κεφαλαίου γίνεται συχνή αναφορά στα όσα ορίζει σχετικώς " Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Επίσης, παρατίθενται υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στα Κεφάλαια 2,4 και 10.

Η σύνταξη και η λύση δεκάδων πρωτότυπων θεμάτων και ασκήσεων δεν μπορεί να είναι απαλλαγμένες από λάθη και παραλείψεις παρά τις άοκνες προσπάθειες της κ. Ε. Κασοτάκη (MSc in Banking and Finance) να τα εντοπίσει. Για τη συνεργασία αυτή, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες. Βέβαια, την ευθύνη για τα λάθη και τις παραλείψεις που πιθανόν να διέφυγαν φέρει ο συγγραφέας.

Αντώνης Α. Παπάς

Περιεχόμενα

Πρόλογος 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 14
Λογιστική 16
Ζήτηση Λογιστικών Πληροφοριών 18
Παροχή Λογιστικών Πληροφοριών 19
Ιδιότητες Λογιστικών Πληροφοριών 21
Πρακτικά Θέματα 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Ενεργητικό – Παθητικό 30
Χρηματοοικονομική Θέση Επιχείρησης 38
Ισολογισμός 39
Ταξινόμηση Στοιχείων Ενεργητικού 42
Ταξινόμηση Στοιχείων Παθητικού 44
Πρακτικά Θέματα 47
Παράρτημα 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αποδοτικότητα – Διαδοχικοί Ισολογισμοί 94
Έσοδα – Έξοδα 97
Λογιστικά Γεγονότα 98
Πρακτικά Θέματα 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Έσοδα – Έξοδα – Αποτέλεσμα 118
Χρόνος Αναγνώρισης Εσόδων 120
Αίτια Εξόδων 124
Χρόνος Πραγματοποίησης Εξόδων 128
Διάκριση Εσόδων – Εξόδων 131
Κέρδη – Ζημιές – Διάκριση Αποτελεσμάτων 134
Πρακτικά Θέματα 142
Παράρτημα 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Λογιστικό Κύκλωμα 188
Δικαιολογητικά Έγγραφα 195
Πρακτικά Θέματα 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ημερολόγιο 204
Σφάλματα Ημερολογίου 211
Χρησιμότητα Πληροφοριών Ημερολογίου 214
Πρακτικά Θέματα 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Λογαριασμοί 260
Τήρηση Λογαριασμών 268
Διαβάθμιση Λογαριασμών 272
Σφάλματα Λογαριασμών 276
Ισοζύγια 277
Προσωρινά Ισοζύγια 280
Ισοζύγιο Λογαριασμών Αναλυτικού Καθολικού 284
Διόρθωση Σφαλμάτων Λογαριασμών 285
Περιεχόμενα
Πρακτικά Θέματα Παράρτημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Απογραφή – Είδη Απογραφής 328
Δεδομένα Απογραφής 332
Εγγραφές Προσαρμογής 332
Δεδουλευμένα και Μη Δεδουλευμένα Έσοδα και Έξοδα 339
Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο 342
Πρακτικά Θέματα 345
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Χρήσης 380
Οριστικό Ισοζύγιο 386
Πρακτικά Θέματα 390
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Λογιστικές Αρχές 414
Ισολογισμός 420
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 427
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 429
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 429
Λογιστικά Σφάλματα Προηγούμενων Χρήσεων 430
Πρακτικά Θέματα 432
Παράρτημα 443
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εμπορικές Επιχειρήσεις 448
Κόστος Αγοράς Εμπορευμάτων 449
Έσοδα από Πωλήσεις Εμπορευμάτων 455
Προσδιορισμός Αποτελέσματος από Αγορά και Πώληση Εμπορευμάτων 459
Προσδιορισμός Κόστους Πωληθέντων Εμπορευμάτων 460
Αποτίμηση Τελικού Αποθέματος Εμπορευμάτων 464
Πρακτικά Θέματα 465
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ