Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα

Αντώνης Παπάς

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 900
Κωδικός ISBN: 978-960-824-984-4
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695587

Category:

Το παρόν σύγγραμμα Χρηματοοικονομική Λογιστική εκδόθηκε αρχικά το 1998, σε δύο τόμους. Ακολούθησε η δεύτερη έκδοσή του το 2006, πάλι σε δύο τόμους. Από τη συγχώνευση των δύο τόμων του 2006 προήλθε η παρούσα έκδοση του ενός τόμου.

Λόγω της ενοποίησης των τόμων, έγινε αναδιάταξη της ύλη τους, συνένωση ορισμένων κεφαλαίων και αντικατάσταση άλλων με νέα. Τα τελευταία προέρχονται από το βιβλίο μου Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική.

Το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου χωρίζεται σε 4 μέρη.:

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική.
  • Στοιχεία και Λογαριασμοί του Ενεργητικού.
  • Στοιχεία και Λογαριασμοί των Υποχρεώσεων και της Καθαρής Θέσης.
  • Λυμένες Ασκήσεις.

Το πρώτο μέρος περιέχει 5 Κεφάλαια. Στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται ο ορισμός της Λογιστικής, οι κλάδοι της, καθώς και οι Αρχές, οι υποθέσεις και οι παραδοχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στο δεύτερο Κεφάλαιο αναπτύσσεται το εννοιολογικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, ενώ στο επόμενο, εξετάζονται τα θέματα της λογιστικοποίησης των συναλλαγών, της τήρησης του ημερολογίου και της ενημέρωσης των λογαριασμών. Το ενδιαφέρον στο τέταρτο Κεφάλαιο εστιάζεται στα θέμα της διενέργειας της απογραφής και των εγγραφών προσαρμογής, ενώ στο πέμπτο στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει 13 Κεφάλαια. Στις σελίδες αυτών των Κεφαλαίων εξετάζονται τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της λογιστικής απεικόνισης και αποτίμησης των στοιχείων του μη κυκλοφορούντος και του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Στα παραρτήματά τους παρουσιάζεται η λογιστική αντιμετώπιση του φόρου προστιθέμενης αξίας και εξετάζεται το θέμα της τήρησης των λογαριασμών τάξεως.

Στο 4 Κεφάλαια του τρίτου μέρους, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάπτυξη των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων της λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και των προβλέψεων. Στο τελευταίο Κεφάλαιο εξετάζονται τα λογιστικά θέματα που αφορούν τον προσδιορισμό των κερδών προς διάθεση και τις μεταβολές στα στοιχεία της καθαρής θέσης.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη των λογιστικών θεμάτων για τα στοιχεία του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης διέπεται από τη μεθοδολογία της λογιστικής βιβλιογραφίας, τους κανόνες του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και τις οδηγίες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Οι λύσεις των ασκήσεων που παρουσιάζονται στο τέταρτο μέρος του βιβλίου, βασίζονται στις μεθόδους που αναπτύσσονται στα προηγούμενα Κεφάλαια και ειδικότερα στους κανόνες του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Στο παράρτημα του βιβλίου παρουσιάζεται το Σχέδιο Λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Αντώνης Α. Παπάς

Περιεχόμενα

Πρόλογος Tρίτης Έκδοσης 23
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Ο Ορισμός της Λογιστικής 27
2. Ιστορική Εξέλιξη 28
3. Kλάδοι της Λογιστικής 29
4. Ζήτηση και Ιδιότητες Λογιστικών Πληροφοριών 31
5. Παροχή Πληροφοριών – Λογιστικό Σύστημα 32
6. Θεωρητικό Πλαίσιο Λογιστικού Συστήματος 33
6.1. Υποθέσεις 33
6.1.1. Σταθερότητα της Αγοραστικής Δύναμης της Νομισματικής Μονάδας 33
6.1.2. Συνέχεια της Δραστηριότητας της Επιχείρησης 34
6.1.3. Αυτοτέλεια της Λογιστικής Οντότητας 34
6.1.4. Περιοδικότητα των Αποτελεσμάτων 34
6.2. Λογιστικές Aρχές 34
6.2.1. Η Αρχή του Ιστορικού Κόστους 35
6.2.2. Η Αρχή της Αναγνώρισης των Εσόδων 35
6.2.3. Η Αρχή της Συσχέτισης Εσόδων και Εξόδων 35
6.2.4. Η Αρχή Υπερίσχυσης της Ουσίας Έναντι του Τύπου 36
6.2.5. Η Αρχή της Πλήρους Αποκάλυψης 36
6.3. Παραδοχές 36
6.3.1. Σημαντικότητα των Πληροφοριών 36
6.3.2. Συντηρητικότητα 37
6.4. Ρύθμιση Λογιστικής Πρακτικής – Νομοθεσία 37
6.5. Περιοριστικοί Παράγοντες του Λογιστικού Συστήματος 40
KEΦAΛAIO 2
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ THΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1. Γενικά 43
2. Λειτουργικό Κύκλωμα 43
3. Λογιστική Χρήση 44
4. Ενεργητικό 44
4.1. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 45
4.2. Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 47
4.3. Χρόνος Αναγνώρισης – Αρχική Αποτίμηση Στοιχείων Ενεργητικού 48
5. Παθητικό 50
5.1. Ίδια Κεφάλαια – Καθαρή Θέση 50
5.2. Ξένα Κεφάλαια – Υποχρεώσεις 51
5.3. Αναγνώριση και Αρχική Αποτίμηση Στοιχείων Παθητικού 53
6. Σχέση Ενεργητικού και Παθητικού 54
7. Ισολογισμός 55
7.1. Μορφές και Χαρακτηριστικά 55
7.2. Διακρίσεις Ισολογισμών – Χρόνος Κατάρτισης 55
7.3. Ταξινόμηση Στοιχείων Ισολογισμού 58
8. Λογιστικά Γεγονότα 60
9. Κέρδος – Ζημιά 61
9.1. Διακρίσεις Κερδών και Ζημιών 62
9.2. Κέρδος και Διατήρηση Κεφαλαίου 64
10. Έσοδα 65
10.1. Διακρίσεις Εσόδων 65
10.2. Χρόνος Αναγνώρισης Εσόδων 66
10.2.1. Αναγνώριση Εσόδων από Πώληση Αγαθών 67
10.2.2. Αναγνώριση Εσόδων από Παροχή Υπηρεσιών 68
10.2.3. Αναγνώριση Εσόδων από Χρήση Στοιχείων Ενεργητικού 68
10.2.4. Αναγνώριση Εσόδων από Εξωγενή Γεγονότα 68
11. Έξοδα 69
11.1. Αίτια Εξόδων 69
11.2. Διακρίσεις Εξόδων 70
11.3. Χρόνος Αναγνώρισης Εξόδων 72
11.4. Σχέση Εσόδων και Εισπράξεων – Εξόδων και Πληρωμών 73
12. Αποτελέσματα 74
13. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 79
KEΦAΛAIO 3
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
THPHΣH ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟY
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ HMEPOΛOΓIOY – ΛOΓAPIAΣMΩN
1. Γενικά 85
2. Δικαιολογητικά Έγγραφα 87
3. Λογαριασμοί 87
4. Ημερολόγιο 91
4.1. Κλασσικό Ημερολόγιο 92
4.2. Συγκεντρωτικό Hμερολόγιο και Αναλυτικά Ημερολόγια 92
5. Λογιστικό Κύκλωμα 94
5.1. Λογιστικοποίηση Λογιστικών Γεγονότων 94
5.2. Καταχώρηση Πληροφοριών στο Ημερολόγιο 95
5.3. Ενημέρωση των Λογαριασμών 97
6. Εντοπισμός και Διόρθωση Σφαλμάτων στο Ημερολόγιο 98
7. Εντοπισμός και Διόρθωση Σφαλμάτων σε Λογαριασμούς 102
7.1. Σφάλματα σε Λογαριασμούς Γενικού Καθολικού 103
7.2. Σφάλματα σε Λογαριασμούς Αναλυτικών Καθολικών 105
8. Οι Λογαριασμοί και το Προσωρινό Ισοζύγιο ως Πηγές Πληροφοριών 106
9. Παράδειγμα Τήρησης Ημερολογίου – Ενημέρωσης Λογαριασμών –
Κατάρτισης Προσωρινού Ισοζυγίου 108
ΠΑΡΑPΤΗΜΑ
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 115
KEΦAΛAIO 4
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. Γενικά 125
2. Απογραφή 126
3. Σύγκριση Υπολοίπων Λογαριασμών με Δεδομένα Απογραφής 128
3.1. Παράλειψη Καταχώρησης ή Λανθασμένη Καταχώρηση
Γεγονότων 129
3.2. Ελλιπής Ενημέρωση και Τήρηση των Λογαριασμών 130
3.2.1. Ελλείμματα – Πλεονάσματα – Αναλώσεις Αποθεμάτων 130
3.2.2. Επισφαλείς Απαιτήσεις 132
3.2.3. Αποσβέσεις 134
3.2.4. Απαιτήσεις από Δεδουλευμένα Έσοδα – Υποχρεώσεις από Δεδουλευμένα Έξοδα 135
3.2.5. Προεισπραχθέντα Έσοδα και Προπληρωμένα Έξοδα 137
3.3. Ιδιαιτερότητες Κανόνων Αποτίμησης 139
3.3.1. Διαφορές Αποτίμησης 139
3.3.2 Συναλλαγματικές Διαφορές 140
4. Έλεγχος Ενημέρωσης Λογαριασμών – Ισοζύγια 142
5. Προσδιορισμός Aποτελεσμάτων Xρήσης 142
5.1. Γ.Λ.Σ 143
5.1.1. Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης 143
5.1.1.1. Έξοδα Ταξινομημένα Κατ’ Είδος 144
5.1.1.2. Έξοδα Ταξινομημένα Κατά Λειτουργία 144
5.1.2. Αποτελέσματα Χρήσης 145
5.2. Δ.Λ.Π 146
6. Ενημέρωση Λογαριασμών Καθαρής Θέσης 147
6.1. Γ.Λ.Σ 147
6.2. Δ.Λ.Π 148
7. Εντοπισμός και Διόρθωση Σφαλμάτων σε Λογαριασμούς – Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικής Θέσης – Κλείσιμο Λογιστικών Βιβλίων 149
KEΦAΛAIO 5
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1. Γενικά 169
2. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Γ.Λ.Σ 170
2.1. Ισολογισμός 170
2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 172
2.3. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 174
2.4. Προσάρτημα 175
3. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Δ.Λ.Π 175
3.1. Ισολογισμός 176
3.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 177
3.3. Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 178
3.4. Κατάσταση Μεταβολών Ίδιων Κεφαλαίων 179
3.5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 180
3.6. Σημειώσεις (Προσάρτημα) 181
4. Χρησιμότητα και Αδυναμίες Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 182
5. Μεταγενέστερα της Χρήσης Γεγονότα 186
6. Λογιστικά Σφάλματα Προηγούμενων Χρήσεων 188
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EΛΛHNIKOY ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 197
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
XPHMATOOIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 214
ΜΕΡΟΣ ΔEYTEPO
ΣTOIXEIA KAI ΛOΓAPIAΣMOI TOY ENEPΓHTIKOY
KEΦAΛAIO 6
ΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Γενικά 227
2. Χαρακτηριστικά και Διακρίσεις των Παγίων 227
2.1. Ενσώματα Πάγια 228
2.2. Ασώματα Πάγια 229
3. Σχέδιο Λογαριασμών Παγίων 230
4. Στοιχεία του Κόστους Κτήσης 231
5. Τρόποι Kτήσης και Κόστος Κτήσης 233
5.1. Αγορά 234
5.1.1. Αγορά τοις Μετρητοίς 234
5.1.2. Αγορά με Προθεσμιακό Διακανονισμό 236
5.1.3. Αγορά με Εκχώρηση Χρεογράφων ή Έκδοση Τίτλων 240
5.1.4. Αγορά με Ανταλλαγή Περιουσιακού Στοιχείου 242
5.1.5. Αγορά Ομάδας Παγίων 243
5.2. Κατασκευή Παγίων – Έρευνα και Ανάπτυξη 245
5.3. Κτήση Παγίων Δωρεάν ή με Eπιχορήγηση 245
5.4. Κτήση Παγίων με Εταιρική Εισφορά 246
6. Είδος Παγίων και Κόστος Κτήσης 247
6.1. Κόστος Κτήσης Γηπέδων και Οικοπέδων 247
6.2. Κόστος Κτήσης Κτιρίων και Εγκαταστάσεων 248
6.2.1. Κόστος Αγοράς 249
6.2.2. Κόστος Κατασκευής 249
6.2.3. Τόκοι Κατασκευαστικής Περιόδου – Δ.Λ.Π 252
6.3. Κόστος Κτήσης Μηχανημάτων – Μεταφορικών Μέσων – Επίπλων 252
6.4. Κόστος Κτήσης Ευρεσιτεχνιών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Μεθόδων Παραγωγής 253
6.5. Κόστος Κτήσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Σημάτων 255
6.6. Κόστος Κτήσης Φήμης και Πελατείας 255
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 259
KEΦAΛAIO 7
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣTOIXEIΩN
1. Γενικά 271
2. Απόσβεση 271
2.1. Έννοια και Διακρίσεις της Απόσβεσης 271
2.2. Αίτια Απόσβεσης 273
2.2.1. Χρόνος και Ένταση Εκμετάλλευσης Παγίων 274
2.2.2. Πάροδος του Χρόνου 274
2.2.3. Οικονομική και Τεχνολογική Απαξίωση 274
2.2.4. Ανεπάρκεια των Παγίων 274
2.3. Σημασία του Εξόδου της Απόσβεσης 275
2.4. Υπολογισμός του Εξόδου της Απόσβεσης 277
2.4.1. Ωφέλιμη Ζωή των Παγίων 277
2.4.2. Αποσβεστέα Αξία Παγίων 279
2.5. Μέθοδοι Υπολογισμού του Εξόδου της Απόσβεσης 280
2.5.1. Μέθοδος της Σταθερής Απόσβεσης 281
2.5.2. Μέθοδος των Ωρών Λειτουργίας 284
2.5.3. Μέθοδος της Μειούμενης ή Φθίνουσας Απόσβεσης 285
2.5.3.1. Μέθοδος του Αθροίσματος των Αριθμών των Ετών της Ωφέλιμης Ζωής 286
2.5.3.2. Μέθοδος του Σταθερού Συντελεστή με Μειούμενη την Αποσβεστέα Αξία 288
2.5.4. Μέθοδος της Αυξανόμενης Απόσβεσης 290
2.5.5. Μέθοδος της Παραγωγής 292
2.5.6. Μέθοδος της Φυσικής Απογραφής
2.5.7. Μέθοδος της Ομαδικής Απόσβεσης με Ενιαίο Συντελεστή 295
2.6. Επιλογή της Κατάλληλης Μεθόδου Υπολογισμού του Εξόδου της Απόσβεσης 296
2.7. Λογιστική Απεικόνιση του Εξόδου της Απόσβεσης 297
2.8. Οι Αποσβέσεις Σύμφωνα με το Γ.Λ.Σ 300
2.8.1. Απόσβεση Ενσώματων Παγίων 301
2.8.2. Απόσβεση Άυλων Παγίων 302
2.8.3. Λογιστική των Αποσβέσεων 302
2.9. Oι Aποσβέσεις Σύμφωνα με τη Φορολογική Nομοθεσία 303
2.10. Οι Αποσβέσεις Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 304
3. Συντήρηση – Μικροεπισκευές 305
4. Ριζικές Επισκευές – Αντικαταστάσεις – Βελτιώσεις 305
5. Προσθήκες – Επεκτάσεις 306
6. Ειδικά Θέματα Αποσβέσεων 307
6.1. Απόσβεση Παγίων Αποκτηθέντων Δωρεάν ή με Επιχορήγηση 307
6.2. Απόσβεση Παγίων σε Περιόδους Πληθωρισμού 310
6.3. Μεταβολές Προσδιοριστικών Παραγόντων της Απόσβεσης 310
6.3.1. Αλλαγή Μεθόδου Υπολογισμού της Ετήσιας Απόσβεσης 311
6.3.2. Αναθεώρηση των Εκτιμήσεων του Χρόνου της Ωφέλιμης Ζωής και του Ύψους της Υπολειμματικής Αξίας 312
6.3.3. Αύξηση του Κόστους Κτήσης 313
6.4. Απόσβεση του Κόστους Απομάκρυνσης Παγίων 314
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ 317
KEΦAΛAIO 8
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠOΓPAΦH ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Γενικά 325
2. Απομάκρυνση Πάγιων Στοιχείων 325
2.1. Eκούσια Aπομάκρυνση 326
2.1.1. Διακοπή εκμετάλλευσης 326
2.1.2. Πώληση 328
2.1.3. Ανταλλαγή 333
2.2. Ακούσια Απομάκρυνση 338
3. Απογραφή Στοιχείων του Πάγιου Ενεργητικού 339
3.1. Αποτίμηση στο Κόστος Κτήσης – Γ.Λ.Σ 340
3.2. Αποτίμηση στο Κόστος Κτήσης – Δ.Λ.Π 341
3.3. Αποτίμηση στην Εύλογη Αξία – Δ.Λ.Π 343
KEΦAΛAIO 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1. Γενικά 347
2. Κεφαλαιοποιημένα Έξοδα ή Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 347
3. Μακροπρόθεσμες Μισθώσεις 349
3.1. Έννοια και Σημασία 349
3.2. Διακρίσεις Μακροπρόθεσμων Μισθώσεων 350
3.3. Χρηματοδοτική Μίσθωση 352
3.4. Λειτουργική Μίσθωση 356
3.5. Χρηματοδοτική Μίσθωση – Ελληνική Νομοθεσία 357
4. Επενδύσεις σε Ακίνητα 358
5. Συμμετοχές 360
5.1. Χαρακτηριστικά και Κατηγορίες Συμμετοχών 360
5.2. Λογιστική Συμμετοχών 362
5.3. Απογραφή Συμμετοχών 364
5.3.1. Αναγνώριση 364
5.3.2. Μέτρηση και Καταγραφή 364
5.3.3. Αποτίμηση 365
5.3.3.1. Μέθοδος του Κόστους Κτήσης 365
5.3.3.2. Μέθοδος της Καθαρής Θέσης 366
6. Παρουσίαση Στοιχείων Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού στις Xρηματοοικονομικές Καταστάσεις 367
6.1. Γ.Λ.Σ 368
6.2. Δ.Λ.Π 371
KEΦAΛAIO 10
ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
1. Γενικά 373
2. Έννοια και Χαρακτηριστικά των Αποθεμάτων 374
3. Σημασία των Αποθεμάτων 375
4. Κόστος Κτήσης Aποθεμάτων 376
4.1. Αγορά – Kόστος Aγοράς 377
4.1.1. Διαδικασία Αγοράς 377
4.1.2. Κόστος Αγοράς 379
4.1.2.1. Τιμή τοις Μετρητοίς 380
4.1.2.2. Ειδικά Έξοδα Αγορών 381
4.1.2.3. Εκπτώσεις Αγορών 382
4.1.2.4. Επιστροφές Αγορών 383
4.1.2.5. Λογαριασμοί των Στοιχείων του Κόστους Αγοράς 384
4.2. Κτήση Αποθεμάτων μέσω Εταιρικής Εισφοράς 388
4.3. Ιδιοπαραγωγή 388
4.4 Κτήση Αποθεμάτων Δωρεάν 389
5. Έσοδα από Διάθεση Αποθεμάτων 390
5.1. Διαδικασία Πώλησης 391
5.2. Mικτά και Kαθαρά Έσοδα από Πωλήσεις 392
5.2.1. Έξοδα πωλήσεων 393
5.2.2. Εκπτώσεις Πωλήσεων 393
5.2.3. Επιστροφές Πωλήσεων 393
5.2.4. Λογαριασμοί των Στοιχείων των Πωλήσεων 394
5.3. Επιχορηγήσεις 398
5.4. Έσοδα από Εταιρική Εισφορά Αποθεμάτων και Διάθεση Αποθεμάτων Δωρεάν 399
6. Αποτέλεσμα από Εκμετάλλευση Aποθεμάτων 400
KEΦAΛAIO 11
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1. Γενικά 403
2. Χαρακτηριστικά του Συστήματος της Διαρκούς Απογραφής 403
3. Λογαριασμοί της Διαρκούς Απογραφής 404
4. Κανόνες Τήρησης των Λογαριασμών 408
5. Κανόνες Συνδεσμολογίας των Λογαριασμών 409
5.1. Προσδιορισμός Κόστους Αγορών 409
5.2. Προσδιορισμός Καθαρών Εσόδων από Πωλήσεις – Kόστος Πωληθέντων 411
5.3. Προσδιορισμός Μικτού Κέρδους (Ζημιάς) από Εμπορεύματα 411
5.4. Προσδιορισμός Αποτελέσματος Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης 411
6. Μέθοδοι Υπολογισμού του Κόστους των Πωληθέντων 412
6.1. Μέθοδος του Κινητού Σταθμικού Μέσου Kόστους 414
6.2. Μέθοδος Πρώτη Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (F.I.F.O ) 415
6.3. Μέθοδος Τελευταία Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (L.I.F.O.) 416
6.4. Μέθοδος του Εξατομικευμένου Κόστους 418
6.5. Μέθοδος του Πρότυπου Κόστους 420
6.6. Μέθοδος του Μεταβλητού Κόστους 421
7. Εφαρμογή του Συστήματος της Διαρκούς Απογραφής 421
KEΦAΛAIO 12
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1. Γενικά 447
2. Ανεπτυγμένο Σχέδιο Λογαριασμών 448
3. Συγκεντρωτικό Σχέδιο Λογαριασμών 451
4. Προσδιορισμός Κόστους Τελικού Αποθέματος 454
4.1. Mέθοδος Σταθμικού Mέσου Kόστους 454
4.2. Μέθοδος Πρώτη Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (F.I.F.O) 455
4.3. Μέθοδος Τελευταία Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (L.I.F.O) 456
5. Εφαρμογή του Συστήματος της Περιοδικής Απογραφής 456
5.1. Ανεπτυγμένο Σχέδιο Λογαριασμών 459
5.2. Συγκεντρωτικό Σχέδιο Λογαριασμών 473
6. Αξιολόγηση Μεθόδων Προσδιορισμού Κόστους Πωληθέντων 484
6.1. Μέθοδος F.I.F.O 484
6.2. Μέθοδος L.I.F.O 486
6.3. Μέθοδος του Σταθμικού Μέσου Κόστους 489
KEΦAΛAIO 13
ΣYΣTHMA ΛOΓIΣTIKHΣ AΠOΘEMATΩN TOY ΓENIKOY ΛOΓIΣTIKOY ΣXEΔIOY
1. Γενικά 491
2. Σύστημα Διαρκούς Aπογραφής 491
2.1. Λογαριασμοί Xρηματοοικονομικής (Γενικής) Λογιστικής 493
2.1.1. Λογαριασμοί Oμάδας 2 493
2.1.2. Λογαριασμοί Oμάδας 6 496
2.1.3. Λογαριασμοί Oμάδας 7 497
2.1.4. Λογαριασμοί Oμάδας 8 498
2.1.5. Kανόνες Tήρησης Λογαριασμών Oμάδων 2, 6, 7 και 8 499
2.2. Λογαριασμοί Λογιστικής Kόστους (Aναλυτικής Λογιστικής ) 500
2.2.1. Λογαριασμός 94 Aποθέματα 502
2.2.2. Λογαριασμός 92 Kέντρα (Θέσεις) Kόστους 507
2.2.3. Λογαριασμός 96 Έσοδα – Mικτά Aναλυτικά Aποτελέσματα 509
2.2.4. Συνδεσμολογία Λογαριασμών Oμάδας 9 509
3. Παραλλαγές Συστήματος Διαρκούς Aπογραφής 541
KEΦAΛAIO 14
AΠOΓPAΦH AΠOΘEMATΩN
1. Γενικά 545
2. Απογραφή 545
2.1. Αναγνώριση 546
2.2. Μέτρηση 547
2.3. Καταχώρηση Δεδομένων Μέτρησης 547
2.4. Αποτίμηση 548
2.4.1. Αρχική Τιμή Αγοράς 548
2.4.2. Τρέχουσα Τιμή 549
2.4.3. Χαμηλότερη Τιμή Μεταξύ Αρχικής και Τρέχουσας 551
2.5. Προσαρμογή των Λογαριασμών Αποθεμάτων στα Δεδομένα της Απογραφής 553
2.6. Αξιολόγηση του Κανόνα της Αποτίμησης στη Χαμηλότερη Τιμή 556
3. Μέθοδοι Εκτίμησης 558
3.1. Μέθοδος του Λιανικού Εμπορίου 558
3.2. Μέθοδος του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 560
4. Λογιστικά Σφάλματα και Σφάλματα Aπογραφής 561
5. Παρουσίαση των Αποθεμάτων στις Xρηματοοικονομικές Καταστάσεις 568
5.1 Γ.Λ.Σ 568
5.2. Δ.Λ.Π 569
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 571
KEΦAΛAIO 15
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ
1. Γενικά 583
2. Έννοια και Διακρίσεις των Απαιτήσεων 583
3. Δημιουργία Απαιτήσεων 585
3.1. Αναγνώριση Απαιτήσεων 586
3.2. Λογιστική Απαιτήσεων σε Ευρώ μη Ενσωματωμένων σε Πιστωτικούς Τίτλους 587
3.2.1. Λογαριασμοί Απαιτήσεων 587
3.2.2. Λογαριασμοί Πιστωτικών Τόκων 589
3.3. Απαιτήσεις σε Ευρώ Ενσωματωμένες σε Πιστωτικούς Τίτλους 590
4. Aξιοποίηση Aπαιτήσεων 594
4.1. Προεξόφληση Aπαιτήσεων 595
4.2. Εκχώρηση Απαιτήσεων σε Εγγύηση Δανείων 602
4.3. Πώληση Απαιτήσεων 604
4.4. Μεταβίβαση Aπαιτήσεων για Κάλυψη Οφειλής 605
5. Είσπραξη Απαιτήσεων 609
6. Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring ) 614
6.1. Έλεγχος Φερεγγυότητας 615
6.2. Διαχείριση Απαιτήσεων 616
6.3. Αξιοποίηση Απαιτήσεων 617
KEΦAΛAIO 16
AΠOΓPAΦH ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
AΠAITHΣEIΣ ΣE ΞENO NOMIΣMA
1. Γενικά 619
2. Απογραφή Απαιτήσεων σε Eυρώ 619
2.1. Αναγνώριση και Μέτρηση Απαιτήσεων 620
2.2. Αποτίμηση Απαιτήσεων 621
2.2.1. Αποτίμηση Φερέγγυων Απαιτήσεων σε Ευρώ 623
2.2.2. Αποτίμηση Επισφαλών Απαιτήσεων σε Ευρώ – Προβλέψεις 628
2.2.2.1. Μέθοδος της Εξατομικευμένης Αξιολόγησης 629
2.2.2.2. Μέθοδος της Ομαδικής Αξιολόγησης 634
3. Απαιτήσεις σε Ξένο Νόμισμα 642
3.1. Μέθοδος του Αντιτίμου σε Ευρώ 643
3.2. Η Μέθοδος του Λογιστικού Ισοτίμου 644
3.3. Αποτίμηση Απαιτήσεων σε Ξένο Νόμισμα 645
4. Διάφορες Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 653
5. Παρουσίαση των Απαιτήσεων στον Iσολογισμό 654
5.1. Γ.Λ.Σ 655
5.2. Δ.Λ.Π 657
KEΦAΛAIO 17
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Γενικά 659
2. Έννοια και Διακρίσεις Χρεογράφων 659
3. Χρεόγραφα – Γ.Λ.Σ 661
3.1. Κόστος Αγοράς 661
3.2. Έσοδα από Χρεόγραφα 664
3.3. Αξιοποίηση Χρεογράφων 667
3.4. Κέρδη (Ζημιές) από Πώληση Χρεογράφων 667
3.5. Απογραφή 671
4. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού – Δ.Λ.Π 677
4.1. Στοιχεία για Εμπορικούς Σκοπούς 678
4.2. Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση 681
4.3. Στοιχεία Διακρατούμενα Μέχρι τη Λήξη τους 683
4.4. Μείωση Αξίας Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 689
5. Παρουσίαση των Τίτλων στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 690
5.1. Γ.Λ.Σ 690
5.2. Δ.Λ.Π 691
KEΦAΛAIO 18
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Γενικά 693
2. Έννοια και Διακρίσεις των Διαθεσίμων 693
3. Σημασία των Διαθεσίμων 695
4. Σχέδιο Λογαριασμών Διαθεσίμων 696
4.1. Λογαριασμός 38.00 Ταμείο 697
4.2. Λογαριασμός 38.03 Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ 697
4.3. Λογαριασμοί 38.04 και 38.02 699
5. Εσωτερικός Έλεγχος Διαθεσίμων 699
5.1. Διαχωρισμός Καθηκόντων και Έλεγχος Εισπράξεων και Πληρωμών 700
5.2. Επαλήθευση Λογαριασμού Ταμείο 701
5.3. Επαλήθευση Λογαριασμού Καταθέσεις Όψεως 702
5.3.1. Επισήμανση των Αιτίων της Διαφοράς 703
5.3.2. Εξωλογιστική Συμφωνία 705
5.3.3. Προσαρμογή του Υπολοίπου του 38.03 Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ 708
6. Απογραφή Διαθεσίμων 709
6.1. Απογραφή Μετρητών, Τραπεζικών Επιταγών και Εντολών 709
6.2. Απογραφή Καταθέσεων Όψεως και Προθεσμίας 710
7. Παρουσίαση των Διαθεσίμων στον Ισολογισμό 711
7.1. Γ.Λ.Σ 712
7.2. Δ.Λ.Π 712
ΜΕΡΟΣ TPITO
ΣTOIXEIA KAI ΛOΓAPIAΣMOI TΩN YΠOXPEΩΣEΩN KAI THΣ KAΘAPHΣ ΘEΣHΣ
KEΦAΛAIO 19
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Γενικά 715
2. Χαρακτηριστικά – Διακρίσεις Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 716
3. Αναγνώριση Υποχρεώσεων – Λογαριασμοί 716
3.1. Υποχρεώσεις από Εμπορικές Πιστώσεις 717
3.2. Υποχρεώσεις από Τραπεζικά Δάνεια 720
3.2.1. Υποχρεώσεις από Δάνεια με Εγγύηση Χρεόγραφα 721
3.2.2. Υποχρεώσεις από Δάνεια με Εγγύηση Εμπορεύματα 724
4. Εξόφληση Υποχρεώσεων 726
4.1. Εξόφληση Υποχρεώσεων σε Ευρώ 726
4.2. Εξόφληση Υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα 726
5. Απογραφή Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 730
5.1. Γ.Λ.Σ 732
5.2. Δ.Λ.Π 738
6. Διάφορες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 741
6.1. Υποχρεώσεις προς το Προσωπικό και τους Τρίτους 741
6.1.1. Αμοιβές Προσωπικού 741
6.1.2 Αμοιβές Τρίτων 745
6.2. Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τους Δήμους 746
6.2.1. Φόρος επί των Κερδών 747
6.2.2. Φόροι – Τέλη 749
6.3. Υποχρεώσεις προς Πελάτες από Προκαταβολές και Εγγυήσεις 749
7. Παρουσίαση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων στον Ισολογισμό 750
7.1. Γ.Λ.Σ 750
7.2. Δ.Λ.Π 751
KEΦAΛAIO 20
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
1. Γενικά 753
2. Έννοια και Χαρακτηριστικά των Υποχρεώσεων 753
3. Διακρίσεις των Yποχρεώσεων 754
3.1. Υποχρεώσεις από Εμπορικές Πιστώσεις σε Ευρώ 755
3.2. Υποχρεώσεις από Τραπεζικά Δάνεια σε Ευρώ 758
3.3. Υποχρεώσεις από Εμπορικές Πιστώσεις και Τραπεζικά Δάνεια σε Ξένο Νόμισμα 763
3.3.1. Συναλλαγματικές Διαφορές – Γ.Λ.Σ 764
3.3.1.1. Αγορά Πάγιων Στοιχείων 764
3.3.1.2. Αγορά Αποθεμάτων 773
3.3.2. Συναλλαγματικές Διαφορές – Δ.Λ.Π 774
KEΦAΛAIO 21
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Γενικά 779
2. Ομολογιακά Δάνεια 779
2.1. Έκδοση Ομολογιακών Δανείων 782
2.1.1. Τρόποι Διάθεσης Ομολογιών – Ονομαστική Αξία 783
2.1.2. Ονομαστικό Επιτόκιο και Τιμή Έκδοσης 783
2.2. Λογιστική Υποχρεώσεων από Ομολογιακά Δάνεια 786
2.2.1. Απόσβεση της Διαφοράς από Έκδοση Ομολογιών υπό το Άρτιο – Πληρωμή των Τόκων 789
2.2.1.1. Μέθοδος Σταθερής Απόσβεσης – Γ.Λ.Σ 790
2.2.1.2. Μέθοδος του Πραγματικού Επιτοκίου – Δ.Λ.Π 792
2.2.2. Απόσβεση των Εξόδων Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου 794
2.3. Εξόφληση Ομολογιακού Δανείου 795
2.3.1. Τοκοχρεολυτική Εξόφληση 795
2.3.2. Εφάπαξ Εξόφληση 796
2.4. Αποτίμηση Υποχρεώσεων από Ομολογιακά Δάνεια 797
3. Διάφορες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 797
4. Προβλέψεις 798
4.1. Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 799
4.2. Προβλέψεις Σχετιζόμενες με Εγγυήσεις Προϊόντων 800
5. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 802
6. Παρουσίαση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων και Προβλέψεων στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 803
6.1. Γ.Λ.Σ 803
6.2. Δ.Λ.Π 805
KEΦAΛAIO 22
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
1. Γενικά 807
2. Διάθεση Αποτελεσμάτων 808
2.1. Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων προς Διάθεση 808
2.2. Διάθεση Καθαρών Κερδών 810
2.3. Κέρδη ανά Μετοχή 812
3. Μετοχικό Κεφάλαιο 813
3.1. Συγκέντρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 813
3.2. Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου 820
3.2.1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 821
3.2.1.1. Νέες Εισφορές 822
3.2.1.2. Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών 822
3.2.1.3. Κεφαλαιοποίηση Πληρωτέων Μερισμάτων 824
3.2.1.4. Κεφαλαιοποίηση Δανειακών Κεφαλαίων 825
3.2.1.5. Απορρόφηση Εταιρίας 826
3.2.1.6. Κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς από την Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή του Κόστους των Πάγιων Στοιχείων 827
3.2.2. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 828
3.2.2.1. Επιστροφή εισφορών 829
3.2.2.2. Aγορά Ίδιων Μετοχών 830
3.2.2.3 Απόσβεση Ζημιών 830
3.2.3. Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου 831
4. Αποθεματικά 833
4.1. Υποχρεωτικά Αποθεματικά 834
4.1.1. Τακτικό Αποθεματικό 834
4.1.2. Αποθεματικά Καταστατικού 836
4.2. Προαιρετικά Αποθεματικά 836
4.2.1. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά 836
4.2.2. Αφορολόγητα Αποθεματικά 838
5. Αποτελέσματα εις Νέον 838
6. Παρουσίαση των Στοιχείων της Καθαρής Θέσης στον Ισολογισμό 838
6.1. Γ.Λ.Σ 839
6.2. Δ.Λ.Π 840
ΜΕΡΟΣ TETAPTO
ΛYMENEΣ AΣKHΣEIΣ
KEΦAΛAIO 23
Λυμένες Ασκήσεις Παγίων 845
KEΦAΛAIO 24
Λυμένες Ασκήσεις Αποθεμάτων 865
KEΦAΛAIO 25
Λυμένες Ασκήσεις Απαιτήσεων 933
KEΦAΛAIO 26
Λυμένες Ασκήσεις Χρεωγράφων – Συμμετοχών – Διαθεσίμων 967
ΠAPAPTHMA
ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ EΛΛHNIKOY ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 987
BIBΛIOΓPAΦIA 1059