Θέματα Φορολογικής Λογιστικής

Δημοσθένης Λ. Χέβας

 

ΣΤ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 624
Κωδικός ISBN: 978-960-359-130-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694869

Category:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε πολλαπλό κοινό. Ο κύριος στόχος του βιβλίου είναι ο φοιτητής ή ο επαγγελματίας ο οποίος έχει μία καλή υποδομή στην Λογιστική Επιστήμη. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε και από άτομα που είχαν μόνο πολύ βασική λογιστική παιδεία. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, προστέθηκαν στο βιβλίο και ορισμένες λυμένες ασκήσεις που καλύπτουν θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα κυρίως τμήματα. Το πρώτο τμήμα ασχολείται με την Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Το δεύτερο τμήμα ασχολείται με την Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Σ’ αυτό το τμήμα, υπάρχουν και δύο κεφάλαια τα οποία διαπραγματεύονται τα θέματα της αναβαλλόμενης φορολογίας. Το τρίτο τμήμα ασχολείται με βασικούς Έμμεσους Φόρους. Το τέταρτο τμήμα ασχολείται με τα λογιστικά αρχεία και βιβλία και με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Αθήνα,
Δημοσθένης Χέβας

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1.1 Εισαγωγή 25
1.2 Βασικοί Ορισμοί 25
1.3 Συνδεδεμένο Πρόσωπο 26
1.4 Υποκείμενο σε Φόρο 31
1.5 Φορολογική Κατοικία 32
1.5.1 Διαδικασία Μεταβολής Φορολογικής Κατοικίας 35
1.5.2 Τρόπος Απόδειξης Φορολογικής Κατοικίας 36
1.6 Εισόδημα που Προκύπτει στην Ημεδαπή 39
1.7 Μόνιμη Εγκατάσταση 40
1.8 Φορολογητέο Εισόδημα 42
1.9 Φορολογικό Έτος – Χρόνος Κτήσης του Εισοδήματος 44
1.10 Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής 45
1.10.1 Δικαιολογητικά για την Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής 45
1.11 Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 47
1.12 Εξαρτώμενα Μέλη 48
1.13 Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
2.1 Προσδιορισμός Εισοδήματος από Μισθωτές 51
2.1.1 Παροχές σε Είδος 54
2.2 Απαλλαγές Εισοδήματος από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις (άρθρο 14) 61
2.3 Φορολογικός Συντελεστής 64
2.4 Μείωση Φόρου Εισοδήματος 67
2.5 Πρόσθετες Μειώσεις Φόρου 69
2.6 Μειώσεις Φόρου για Ιατρικές Δαπάνες 69
2.7 Μειώσεις Φόρου για Δωρεές 72
2.8 Πίστωση Φόρου και Ρυθμίσεις για τους Φορολογούμενους που δεν έχουν τη Φορολογική τους Κατοικία στην Ελλάδα 73
2.9 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος στο Εισόδημα από Μισθούς 73
2.10 Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 75
2.11 Υπολογισμός Ασφαλιστικών και Εργοδοτικών Εισφορών 79
2.12 Οι Μεταβολές του Ν. 4472/2017 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
3.1 Προσδιορισμός Κερδών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 81
3.2 Προσδιορισμός Κερδών από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα 82
3.3 Εκπιπτόμενες Δαπάνες 83
3.4 Φορολογικός Συντελεστής 84
3.5 Λογιστική και Φορολογική Βάση Εσόδων και Εξόδων 85
3.6 Λυμένα Παραδείγματα 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4.1 Προσδιορισμός του Εισοδήματος από Κεφάλαιο 93
4.2 Μερίσματα – Γενικά 93
4.3 Τόκοι – Γενικά 94
4.4 Δικαιώματα (royalties) – Γενικά 95
4.5 Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία – Γενικά 97
4.6 Δαπάνες του Μισθωτή σε Ακίνητο Κυριότητας του Εκμισθωτή 100
4.7 Φορολογικός Συντελεστής για το Εισόδημα από Κεφάλαιο 104
4.8 Προσωρινές Απολήψεις Κερδών 105
4.9 Προμερίσματα 106
4.10 Διανεμόμενα Κέρδη στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 107
4.11 Διανεμόμενα Κέρδη στο Εργατοϋπαλληλικό Προσωπικό 109
4.12 Απαλλαγή Ενδοομιλικών Μερισμάτων 110
4.13 Απαλλαγή Ενδοομιλικών Πληρωμών Τόκων και Δικαιωμάτων 111
4.14 Εξαγωγή Κερδών στην Αλλοδαπή 112
4.15 Εισόδημα από Τόκους Αλλοδαπής Προέλευσης 113
4.16 Εισόδημα Αλλοδαπών από Τόκους που Προέκυψαν στην Ημεδαπή 113
4.17 Πληρωμή Τόκων από Φυσικό Πρόσωπο 114
4.18 Μικτές Συμβάσεις 114
4.19 Εισόδημα από Εκμίσθωση Ακινήτου με τον Εξοπλισμό του 114
4.20 Εισφορά Χρήσεως Ακινήτου Έναντι Καλυφθέντος Κεφαλαίου 115
4.21 Εισόδημα από Ακίνητα έναντι Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
5.1 Προσδιορισμός της Υπεραξίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου 117
5.2 Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας 117
5.2.1 Καθορισμός Αξίας Ψιλής Κυριότητας 121
5.3 Μεταβίβαση Τίτλων (άρθρο 42) 121
5.4 Φορολογικός Συντελεστής (άρθρο 43) 129
5.5 Υπεραξία από Μεταβίβαση Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών Ιδιωτικής Χρήσης 129
5.6 Υπεραξία από Μεταβίβαση Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών Δημόσιας Χρήσης 131
5.7 Λυμένα Παραδείγματα 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
6.1 Εναλλακτική Μέθοδος Προσδιορισμού Εσόδων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 147
6.1.1 Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου 147
6.1.2 Βασικές Έννοιες 149
6.1.3 Υποχρέωση Συνεργασίας με τη Φορολογική Διοίκηση 150
6.1.4 Κατανομή Φορολογητέας Ύλης 151
6.1.5 Δικαίωμα Ανταπόδειξης 152
6.1.6 Επιβολή Πρόσθετων Φόρων και Τελών 153
6.2 Τεκμαρτό Εισόδημα 153
6.2.1 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης 154
6.2.1.1. Δικαίωμα Ανταπόδειξης του Φορολογουμένου 159
6.2.2 Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων 160
6.2.3 Μη εφαρμογή Αντικειμενικών Δαπανών και Υπηρεσιών 161
6.2.4 Μείωση του Τεκμαρτού Εισοδήματος 162
6.3 Λυμένα Παραδείγματα 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
7.1 Αντικείμενο του Φόρου – Φορολογικός Συντελεστής 169
7.2 Υποκείμενα του Φόρου 169
7.3 Απαλλασσόμενα Νομικά Πρόσωπα 171
7.4 Φορολογητέο Εισόδημα 171
7.5 Συμψηφισμός Παρακρατημένων στην Πηγή Φόρων 175
7.6 Προκαταβολή Φόρου 175
7.7 Υποβολή Δήλωσης και Απόδοση Φόρου 175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
8.1 Γενικές Αρχές Φορολογικής Έκπτωσης Δαπανών 183
8.2 Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας 184
8.2.1 Υπουργική Απόφαση 12962 Πολ. 2029 της 3/11/1987 185
8.2.2 Υπουργική Απόφαση 109343/12/2017 188
8.3 Δαπάνες για Αγορά Αγαθών ή Λήψη Υπηρεσιών 194
8.4 Ασφαλιστικές και Εργοδοτικές Εισφορές 196
8.5 Πρόστιμα και Ποινές 199
8.6 Παροχή ή Λήψη Αμοιβών σε Χρήμα ή Είδος που Συνιστούν Ποινικό Αδίκημα 199
8.7 Φόροι Εισοδήματος και Λοιποί Φόροι 199
8.8 Τεκμαρτό Μίσθωμα από Ιδιόχρηση Ακινήτου 200
8.9 Δαπάνες Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων 201
8.10 Δαπάνες Διοργάνωσης Εορταστικών Εκδηλώσεων 201
8.11 Δαπάνες Ψυχαγωγίας 202
8.12 Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες 204
8.13 Δαπάνες Διαφήμισης 205
8.14 Κοινές Δαπάνες 206
8.15 Συναλλαγές με Κράτος μη Συνεργάσιμο ή σε Κράτος με Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
9.1 Γενικά 209
9.2 Προσδιορισμός Τιμής Κτήσεως 209
9.3 Προσδιορισμός της Τιμής Κτήσεως σε Περίπτωση Αγοράς μίας Ομάδας Παγίων 211
9.4 Συντελεστές Φορολογικής Απόσβεσης 213
9.5 Δαπάνες Επισκευής και Συντήρησης Ακινήτων 215
9.6 Ανέγερση Ακινήτου σε Οικόπεδο Κυριότητας Τρίτου 216
9.7 Δαπάνες για Βελτιώσεις και Προσθήκες σε Μισθωμένα Ακίνητα 216
9.8 Θέματα ΦΠΑ 216
9.9 Λοιπές Διατάξεις 217
9.10 Φορολογικές Αποσβέσεις Νέων Επιχειρήσεων 217
9.11 Χρηματοοικονομική Μίσθωση 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
10.1 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 225
10.2 Ζημία Απομείωσης Στοιχείων του Ενεργητικού 226
10.3 Επισφαλείς Απαιτήσεις 227
10.4 Ανάκτηση Πρόβλεψης για Επισφαλείς Απαιτήσεις 228
10.5 Διαγραφή Απαίτησης 228
10.6 Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
11.1 Αποτίμηση Αποθεμάτων και Ημικατεργασμένων Προϊόντων 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
12.1 Φορολογική Έκπτωση της Δαπάνης για Τόκους 293
12.2 Υποκεφαλαιοδότηση Επιχειρήσεων 296
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
13.1 Γενικά 301
13.2 Συμψηφισμός Ζημίας από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 301
13.3 Ζημία η οποία Προκύπτει από την Έκπτωση της Προσαύξησης των Δαπανών για Επιστημονική και Τεχνολογική Έρευνα 305
13.4 Φορολογική Μεταχείριση Ζημίας σε Περίπτωση Εκκαθάρισης 305
13.5 Προϋποθέσεις Μεταφοράς Ζημίας 306
13.6 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με Συμψηφισμό Φορολογικών Ζημιών 307
13.7 Συμψηφισμός Ζημιών με Αποθεματικά 307
13.8 Ζημία που Προκύπτει σε Βάρος Φυσικών Προσώπων που δεν Ασκούν
Επιχειρηματική Δραστηριότητα 307
13.9 Ζημία από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Ατομικής Επιχείρησης σε Περίπτωση Διαφοράς Τεκμαρτού και Συνολικού Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 308
13.10 Φορολογική Μεταχείριση Χρεωστικής Διαφοράς (ζημίας) Λόγω Ανταλλαγής Ομολόγων (PSI) 308
13.11 Φορολογική Μεταχείριση Χρεωστικής Διαφοράς (ζημίας) Λόγω Διαγραφής Χρεών Οφειλετών στο Πλαίσιο του Ν. 4307/2014 308
13.12 Φορολογική Μεταχείριση Ζημιών που Προκύπτουν στην Αλλοδαπή 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
14.1 Γενικά 313
14.2 Κέρδη από Εκμετάλλευση Πλοίων με Ελληνική Σημαία 313
14.3 Υπολογισμός Φόρου και Εισφοράς Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 315
14.4 Υπολογισμός Φόρου και Εισφοράς Πλοίων Πρώτης Κατηγορίας 317
14.5 Απαλλαγές και Μειώσεις Φόρου και Εισφοράς Πλοίων Πρώτης Κατηγορίας 318
14.6 Υπολογισμός Φόρου και Εισφοράς Πλοίων Δεύτερης Κατηγορίας 319
14.7 Απαλλαγές και Μειώσεις Φόρου και Εισφοράς Πλοίων Δεύτερης Κατηγορίας 320
14.8 Φορολογία των Γραφείων και Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 321
14.9 Φορολογία Πλοίων με Ξένη Σημαία 324
14.10 Φορολογία Πλοίων με Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 325
14.11 Λογιστικός Χειρισμός του Φόρου και της Εισφοράς Πλοίων 326
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ – Ν. 4399/2016
15.1 Γενικά  327
15.2 Σκοπός του Ν. 4399/2016 327
15.3 Γενικοί Κανόνες Χορήγησης των Ενισχύσεων 328
15.4 Όροι και Προϋποθέσεις Υπαγωγής 330
15.5 Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων 331
15.5.1 Προβληματική Επιχείρηση 332
15.6 Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων 333
15.7 Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 336
15.8 Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στις Ενισχύσεις του Ν. 4399/2016 339
15.9 Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων 342
15.10 Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 344
15.11 Είδη Ενισχύσεων 345
15.12 Καταβολή Ενισχύσεων 347
15.13 Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Φορέων 350
15.14 Κυρώσεις 353
15.15 Συμμετοχή Φορέα στο Κόστος του Επενδυτικού Σχεδίου 355
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΟΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
16.1 Προσωρινές Διαφορές, Μόνιμες Διαφορές και Αναβαλλόμενοι Φόροι 359
16.2 Φορολογική Αλληλεγγύη των Χρήσεων 369
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
17.1 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 377
17.2 Βασικοί Ορισμοί του ΔΛΠ 12 377
17.3 Φορολογική Βάση 378
17.4 Αναγνώριση Τρεχόντων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 379
17.5 Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 379
17.6 Μέτρηση 381
17.7 Αναγνώριση Τρέχοντος και Αναβαλλόμενου Φόρου 382
17.8 Συμψηφισμός 382
17.9 Γνωστοποιήσεις 383
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
18.1 Η Τιμολόγηση Ενδοομιλικών Συναλλαγών 401
18.2 Μέθοδοι Τιμολόγησης 401
18.3 Μέθοδος της Συγκρίσιμης Μη Ελεγχόμενης Τιμής (Compa-rable Uncontrolled Price Method – CUP) 402
18.4 Μέθοδος Τιμής Μεταπώλησης (Resale Price Method – RPM) 405
18.5 Μέθοδος Κόστους Πλέον Περιθώριο Κέρδους (Cost plus Method – CPM) 406
18.6 Μέθοδος του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους Συναλλαγής (Transactional Net Margin Method – TNMM) 408
18.7 Μέθοδος Επιμερισμού Κερδών (Profit Split Method -PSM) 409
18.8 Επιλογή Μεθόδου 410
18.9 Φάκελος Τεκμηρίωσης 413
18.10 Προέγκριση Φακέλου Τεκμηρίωσης 414
18.11 Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης 415
18.12 Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης 417
18.13 Ενημέρωση και Επικαιροποίηση του Φακέλου Τεκμηρίωσης 419
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
19.1 Γενικά 421
19.2 Αντικείμενο του Φόρου 421
19.3 Υποκείμενοι στο Φόρο 422
19.4 Οικονομική Δραστηριότητα 423
19.5 Παράδοση Αγαθών 423
19.5.1 Δαπάνες Επισκευής στα Πλαίσια Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 424
19.6 Παράδοση Ακινήτων 425
19.7 Πράξεις Θεωρούμενες ως Παράδοση Αγαθών 426
19.8 Παροχή Υπηρεσιών 427
19.9 Εισαγωγή Αγαθών 429
19.10 Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών 429
19.11 Τόπος Παράδοσης Αγαθών 430
19.12 Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 431
19.13 Τόπος Ενδοκοινοτικής Απόκτησης Αγαθών 432
19.14 Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης στην Παράδοση Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών 433
19.15 Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης στην Εισαγωγή Αγαθών 434
19.16 Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης στην Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών 434
19.17 Φορολογητέα Αξία στην Παράδοση Αγαθών, στην Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών και στην Παροχή Υπηρεσιών 434
19.17 Φορολογητέα Αξία στην Παράδοση Αγαθών, στην Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών και στην Παροχή Υπηρεσιών 435
19.18 Φορολογητέα Αξία στην Εισαγωγή Αγαθών 438
19.19 Συντελεστές και Υπολογισμός του Φόρου 439
19.20 Απαλλαγές από το φόρο 440
19.21 Φορολογικές Αποθήκες 442
19.22 Δικαίωμα Έκπτωσης του Φόρου 445
19.23 Προσδιορισμός Εκπιπτόμενου Φόρου 446
19.24 Διακανονισμός Εκπιπτόμενου Φόρου 448
19.25 Επιστροφή του Φόρου 450
19.26 Υπόχρεοι σε Φόρο 451
19.27 Δήλωση και Συναφείς Υποχρεώσεις 453
19.28 Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων 454
19.29 Ειδικό Καθεστώς Αγροτών 455
19.30 Λοιπά Ειδικά Καθεστώτα 458
19.31 Η Λογιστική του ΦΠΑ 458
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
20.1 Γενικά 463
20.2 Αντικείμενο του ΕΝΦΙΑ (άρθρο 1) 463
20.3 Υποκείμενο του Φόρου (άρθρο 2) 464
20.4 Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ (άρθρο 3) 466
20.5 Υπολογισμός του Κύριου Φόρου (άρθρο 4) 468
20.6 Υπολογισμός του Συμπληρωματικού Φόρου (άρθρο 6) 479
20.7 Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και Χρόνος
Υποβολής δήλωσης (άρθρο 6) 481
20.8 Χορήγηση Εκπτώσεων και Αναστολή Πληρωμής Φόρου (άρθρο 7) 482
20.9 Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Αρθρο 8) 484
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
21.1 Γενικά 485
21.2 Υπαγόμενοι στις Ρυθμίσεις του Ν. 4308/2014 485
21.2.1 Υποχρεώσεις και Απαλλαγές Αλλοδαπών Επιχειρήσεων 486
21.3 Καθορισμός Μεγέθους Οντοτήτων 487
21.3.1 Υπολογισμός Μέσου Όρου Προσωπικού 490
21.3.2 Υπολογισμός Κύκλου Εργασιών 491
21.3.3 Διαχειριστική Χρήση 492
21.4 Λογιστικό Σύστημα και Βασικά Λογιστικά Αρχεία 492
21.5 Άλλα Λογιστικά Αρχεία 494
21.5.1 Τεκμηριωμένες Τεχνικές 495
21.6 Διασφάλιση Αξιοπιστίας Λογιστικού Συστήματος 498
21.6.1 Παραστατικό Διακίνησης 501
21.7 Χρόνος Ενημέρωσης Λογιστικών Αρχείων 505
21.8 Διαφύλαξη Λογιστικών Αρχείων 505
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
22.1 Γενικά 507
22.1 Τιμολόγιο Πώλησης 507
22.2 Περιεχόμενο Τιμολογίου 509
22.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο 510
22.4 Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο 510
22.5 Χρόνος Έκδοσης Τιμολογίου 511
22.6 Εκδιδόμενα Στοιχεία για Λιανική Πώληση Αγαθών ή Υπηρεσιών 511
22.7 Χρόνος Έκδοσης Στοιχείων Λιανικής Πώλησης 514
22.8 Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 514
22.9 Αυθεντικότητα του Τιμολογίου 514
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
23.1 Γενικά (Άρθρο 1) 517
23.2 Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 2) 517
23.3 Ορισμοί (Άρθρο 3) 518
23.4 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, Ανάθεση Καθηκόντων και Εξουσιοδότηση
Υπογραφής (Άρθρο 4) 519
23.5 Κοινοποίηση Πράξεων προς τον Φορολογούμενο (Άρθρο 5) 519
26.6 Έντυπα (Άρθρο 6) 521
23.7 Προθεσμίες (Άρθρο 7) 522
23.8 Φορολογικός Εκπρόσωπος (Άρθρο 8) 522
23.9 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες (Άρθρο 9) 522
23.10 Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο (Άρθρο 10) 523
23.11 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Άρθρο 11) 524
23.12. Αποδεικτικό Ενημερότητας και Βεβαίωση Οφειλής (Άρθρο 12) 525
23.13 Βιβλία και Στοιχεία (Άρθρο 13) 526
23.14 Πληροφορίες από τον Φορολογούμενο (Άρθρο 14) 527
23.15 Πληροφορίες από Τρίτους (Άρθρο 15) 528
23.16 Στοιχεία και Πληροφορίες σε Ξένη Γλώσσα (Άρθρο 16) 530
23.17. Διαφύλαξη Πληροφοριών (Άρθρο 17) 530
23.17.1 Κυρώσεις για Παραβίαση του Φορολογικού Απορρήτου (Άρθρο 17Α) 533
23.18 Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης (Άρθρο 18) 534
23.19 Υποβολή Τροποποιητικής Φορολογικής Δήλωσης (Άρθρο 19) 534
23.20 Δήλωση με Επιφύλαξη (Άρθρο 20) 535
23.21 Φάκελος Τεκμηρίωσης (Άρθρο 21) 535
23.22 Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (Άρθρο 22) 537
23.23 Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης (Άρθρο 23) 539
23.24 Πρόσβαση στα Βιβλία και Στοιχεία (Άρθρο 24) 540
23.25 Διενέργεια Ελέγχου (Άρθρο 25) 541
23.26 Επιλογή Υποθέσεων προς Έλεγχο (Άρθρο 26) 543
23.27 Μέθοδοι Έμμεσου Προσδιορισμού της Φορολογητέας Ύλης (Άρθρο 27) 544
23.28 Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου (Άρθρο 28) 544
23.29 Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή (Άρθρο 29) 545
23.30 Προσδιορισμός Φόρου (Άρθρο 30) 545
23.31 Άμεσος Προσδιορισμός Φόρου (Άρθρο 31) 546
23.32 Διοικητικός Προσδιορισμός Φόρου (Άρθρο 32) 546
23.33 Μη Υποβολή Δήλωσης από Υπόχρεο (Άρθρο 33) 546
23.34 Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου (Άρθρο 34 ) 547
23.35 Προληπτικός Προσδιορισμός Φόρου (Άρθρο 35) 547
23.36 Παραγραφή (Άρθρο 36) 548
23.37 Έκδοση και Κοινοποίηση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου (Άρθρο 37) 549
23.38 Τεχνητές Διευθετήσεις (Άρθρο 38) 549
23.39 Δικαιολόγηση Προσαύξησης Περιουσίας (Άρθρο 39) 551
23.40 Αρμόδια Όργανα (Άρθρο 40) 551
23.41 Πληρωμή Φόρου (Άρθρο 41) 551
23.42 Επιστροφή Φόρου (Άρθρο 42) 552
23.43 Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών – Τμηματικής Καταβολής σε Δόσεις (Άρθρο 43) 553
23.44 Σειρά Εξόφλησης (Άρθρο 44) 554
23.45 Απαρίθμηση Εκτελεστών Τίτλων (Άρθρο 45) 555
23.46 Διασφάλιση των Απαιτήσεων του Δημοσίου (Άρθρο 46) 555
23.47 Ατομική Ειδοποίηση Καταβολής Οφειλής/Υπερημερίας (Άρθρο 47) 557
23.48 Αναγκαστική Εκτέλεση (Άρθρο 48) 558
23.49 Λήψη Μέτρων σε Περίπτωση Υπόνοιας Καταδολίευσης (Άρθρο 49) 559
23.50 Αλληλέγγυα Ευθύνη (Άρθρο 50) 559
23.51 Παραγραφή Είσπραξης Φόρων (Άρθρο 51) 561
23.52 Αμοιβαία Συνδρομή στην Είσπραξη Απαιτήσεων από Φόρους στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 52) 562
23.53 Τόκοι Εκπρόθεσμης Καταβολής (Άρθρο 53) 562
23.54 Διαδικαστικές Παραβάσεις (Άρθρο 54) 563
23.55 Υποχρεώσεις Τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Άρθρο 54Α) 565
23.56 Χρόνος Επιβολής Τόκων και Προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Άρθρο 54Β ) 567
23.57 Παραβάσεις Φοροδιαφυγής (Άρθρο 55) 567
23.57.1 Παραπομπή Εγκλημάτων Φοροδιαφυγής σε Ποινική Δίκη (Άρθρο 55Α) 568
23.58 Πρόστιμο Εκπρόθεσμης Υποβολής ή Μη Υποβολής ή Ανακριβούς/Ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Άρθρο 56) 568
23.59 Πρόστιμο Ανακριβούς Δήλωσης ή Μη Υποβολής Δήλωσης (Άρθρο 58) 569
23.59.1 Πρόστιμα για Παραβάσεις Σχετικές με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Άρθρο 58Α) 570
23.60 Πρόστιμο Μη Καταβολής Παρακρατούμενων Φόρων – (Άρθρο 59) 571
23.61 Παρεμπόδιση, Υπόθαλψη και Συνέργεια (Άρθρο 60) 572
23.62 Απαλλαγή Λόγω Ανωτέρας Βίας (Άρθρο 61) 572
23.63 Πράξη Επιβολής Προστίμων (Άρθρο 62) 572
23.64 Ειδική Διοικητική Διαδικασία -Ενδικοφανής προσφυγή (Άρθρο 63) 573
23.65 Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (Άρθρο 63Α) 575
23.66 Επαρκής Αιτιολογία (Άρθρο 64) 576
23.67 Βάρος Απόδειξης (Άρθρο 65) 576
23.68 Φορολογικό Πιστοποιητικό (Άρθρο 65Α) 576
23.69 Εγκλήματα Φοροδιαφυγής (Άρθρο 66) 578
23.70 Αυτουργοί και Συνεργοί (Άρθρο 67) 580
23.71 Αρμόδιο Δικαστήριο και Άλλες Διαδικαστικές Διατάξεις (Άρθρο 68) 582
23.72 Μετατροπή και Αναστολή Ποινών (Άρθρο 69) 583
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ν. 4308/2014 585
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 607
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 621