Χρηματοοικονομική Λογιστική

Απόστολος Μπάλλας,
Δημοσθένης Χέβας

 

Δ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 928
Κωδικός ISBN: 978-960-359-127-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 59394331

Category:

Από την προηγούμενη έκδοση, μεσολάβησαν πέντε χρόνια και μια δραστική μεταβολή της φιλοσοφίας και των κανόνων της χρηματοοικονομικής λογιστικής στη χώρα μας με την υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Επίσης, άλλαξε άρδην και η φορολογική νομοθεσία. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαία η παρούσα έκδοση, η οποία έχει περιλάβει τις αλλαγές στη νομοθεσία - στο βαθμό που κρίνουμε ότι αυτές μπορούν να γίνουν κατανοητές από τους φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τονίζουμε ότι στόχος της προσπάθειάς μας ήταν να καταλάβουν οι φοιτητές μας τη Χρηματοοικονομική Λογιστική και όχι να συντάξουμε έναν "τσελεμεντέ" εφαρμογής των Διεθνών και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Κλείνοντας τον παρόντα πρόλογο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο αυτό ως βοήθημα στα μαθήματά τους. Είναι προφανές ότι για όσα λάθη και παραλείψεις παραμένουν, την ευθύνη φέρουμε εμείς, οι συγγραφείς.

(Από τον πρόλογο των συγγραφέων)

Περιεχόμενα

ΠPOΛOΓOΣ Δ΄ EKΔOΣHΣ 23
ΠPOΛOΓOΣ Γ΄ EKΔOΣHΣ 24
ΠPOΛOΓOΣ B΄ EKΔOΣHΣ 25
ΠPOΛOΓOΣ A΄ EKΔOΣHΣ 26
MEPOΣ 1
EIΣAΓΩΓIKEΣ ENNOIEΣ
Kεφάλαιο 1
Τι είναι Λογιστική
1.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 31
1.2 Ορισμός της Λογιστικής 31
1.3 Έρευνα στη Λογιστική 34
1.4 Κλάδοι της Λογιστικής 35
1.5 Λογιστική κι άλλες επιστήμες 36
1.6 Σκοπός των Οικονομικών Καταστάσεων 36
1.6.1 Χρηματοοικονομική θέση, αποδοτικότητα και μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση 38
1.7 Οικονομικές Καταστάσεις 40
1.7.1 Η Έκθεση του ορκωτού ελεγκτή 41
1.8 Ερωτήσεις 43
Κεφάλαιο 2
Κανονιστικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
2.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 45
2.2 Δομή κανονιστικού πλαισίου 45
2.3 Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών 47
2.4 Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 48
2.5 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 50
2.6 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) 56
2.6.1 Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από την Ε.Ε 58
2.6.2 Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα 59
2.7 Θεσμικό πλαίσιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 61
2.7.1 Το Κατασταστικό του Ιδρύματος Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 63
Κεφάλαιο 3
Η Χρονική Αξία του Χρήματος
3.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 69
3.2 Βασικές έννοιες 69
3.3 Απλή κεφαλαιοποίηση 71
3.4 Σύνθετη κεφαλαιοποίηση 72
3.5 Ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια 74
3.6 Ράντες 75
3.7 Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Λογιστική 79
3.8 Ερωτήσεις 79
Κεφάλαιο 4
Το Εννοιολογικό Πλαίσιο
4.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 81
4.2 Εννοιολογικά πλαίσια 81
4.3 Χρήστες των λογιστικών πληροφοριών 83
4.4 Βασικές παραδοχές στο Εννοιολογικό Πλαίσιο 85
4.5 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων 86
4.5.1 Κατανοητότητα 86
4.5.2 Συνάφεια 87
4.5.3 Σημαντικότητα 87
4.5.4 Αξιοπιστία 88
4.5.5 Πιστή παρουσίαση 89
4.5.6 Πληρότητα 90
4.5.7 Η αρχή της συντηρητικότητας ή σύνεσης 90
4.5.8 Συγκρισιμότητα 91
4.6 Η αρχή της επικράτησης της ουσίας πάνω στον τύπο ή εύλογης Παρουσίασης 92
4.7 Περιορισμοί στις συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες 93
4.7.1 Εγκαιρότητα 94
4.7.2 Ισορροπία μεταξύ οφέλους και κόστους 94
4.7.3 Ισορροπία μεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών 94
4.8 Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων 95
4.8.1 Οικονομική Θέση 95
4.8.2 Αποδοτικότητα 97
4.9 Αναγνώριση των Στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων 98
4.9.1 Η πιθανότητα μελλοντικών οικονομικών οφελών 99
4.9.2 Αξιοπιστία αποτίμησης 99
4.10 Αποτίμηση των Στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων 100
4.11 Λοιπές λογιστικές αρχές 101
4.12 Ερωτήσεις 102
Κεφάλαιο 5
Kατάσταση Οικονομικής Θέσης – Ισολογισμός
5.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 103
5.2 Ισολογισμός 103
5.2.1 Στοιχεία ενεργητικού 103
5.2.2 Υποχρεώσεις 106
5.2.3 Ίδια Κεφάλαια 108
5.2.4 Παραδείγματα λογαριασμών Iσολογισμού 109
5.3 Oι ρυθμίσεις των Ε.Λ.Π 111
5.4 Ο Ισολογισμός σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.1 114
5.5 Προσάρτημα – σημειώσεις 118
5.6 Λυμένη άσκηση 119
Κεφάλαιο 6
Χρηματοοικονομική Επίδοση: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
6.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 123
6.2 Στοιχεία χρηματοοικονομικής επίδοσης 123
6.2.1 Έσοδα 123
6.2.2 Έξοδα 125
6.3 Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π 125
6.4 Η Κατάσταση Eισοδήματος σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.1 134
6.4.1 H Kατάσταση Συνολικού Eισοδήματος 136
6.5 Μεταβολές στην Οικονομική Θέση της Επιχείρησης 137
6.5.1 Κατάσταση Mεταβολής Iδίων Kεφαλαίων 137
6.5.2 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 139
6.5.3 Διαφορές μεταξύ κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων 140
6.6 Ερωτήσεις 141
6.7 Ασκήσεις για εξάσκηση 142
Κεφάλαιο 7
Το Θεωρητικό Πλαίσιο
7.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 145
7.2 Η βασική εξίσωση 145
7.3 Εισόδημα και κεφάλαιο 146
7.4 Ο Hicks και η αρχή διατήρησης του κεφαλαίου 146
7.5 Διατήρηση του κεφαλαίου και μέτρηση του εισοδήματος 152
7.5.1 Έννοιες της διατήρησης του κεφαλαίου και προσδιορισμός του κέρδους 153
7.5.2 Προσαρμογές διατήρησης κεφαλαίου 154
7.5.3 Μικτές αξίες και αξία αποστέρησης 164
7.6 Ασκήσεις για εξάσκηση 166
Κεφάλαιο 8
Το Λογιστικό Κύκλωμα: Η Παρακολούθηση των Λογιστικών Γεγονότων
8.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 169
8.2 Λογιστική ισότητα και λογιστικό γεγονός 169
8.3 Η έννοια του λογαριασμού 176
8.3.1 Λογαριασμοί αξιών και λογαριασμοί αποτελεσμάτων 179
8.3.2 Αντίθετοι λογαριασμοί 180
8.3.3 Γενικοί και ειδικοί λογαριασμοί 180
8.3.4 Διάμεσοι λογαριασμοί 181
8.4 Λογιστικό κύκλωμα 181
8.5 Ημερολόγιο 182
8.6 Λογαριασμοί τάξεως 191
8.6.1 Κατηγορίες λογαριασμών τάξεως 193
8.7 Ερωτήσεις 198
8.8 Ασκήσεις για εξάσκηση 199
Κεφάλαιο 9
Λογιστικές Εργασίες Τέλους Xρήσης
9.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 207
9.2 Απογραφή 207
9.3 Ημερολογιακές εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών
στα δεδομένα της απογραφής 208
9.3.1 Αποσβέσεις πάγιων 208
9.3.2 Αναλώσεις αποθεμάτων 209
9.3.3 Προπληρωμένα έξοδα 210
9.3.4 Προεισπραχθέντα έσοδα 211
9.3.5 Έξοδα πληρωτέα 212
9.3.6 Έσοδα εισπρακτέα 213
9.4 Hμερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού των αποτελεσμάτων 213
9.5 Hμερολογιακές εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών Iσολογισμού 214
9.6 Ισοζύγια των λογαριασμών του καθολικού 214
9.6.1 Είδη ισοζυγίων 215
9.6.2 Φύλλο εργασίας 217
9.7 Λυμένη άσκηση 217
9.8 Ερωτήσεις 235
9.9 Ασκήσεις για Eξάσκηση 237
MEPOΣ 2
ΛOΓIΣTIKH EMΠPAΓMATΩN ΣTOIXEIΩN
Κεφάλαιο 10
Η Αναγνώριση των Εσόδων
10.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 255
10.2 Βασικές έννοιες 255
10.2.1 Λογιστική δεδουλευμένων εσόδων κι εξόδων 257
10.2.2 Αναγνώριση των εσόδων και εξόδων σε ταμειακή βάση 257
10.3 Έσοδα από πωλήσεις αγαθών 259
10.3.1 Έσοδα από πωλήσεις με δόσεις 268
10.4 Αναγνώριση των εσόδων πριν από την πραγματοποίηση της πώλησης:
Συμβάσεις κατασκευής έργων 272
10.4.1 Aναγνώριση εσόδων κι εξόδων συμβάσεων 273
10.5 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 276
10.6 Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων: τόκοι, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μερίσματα 279
10.6.1 Έσοδα από παροχή πολλών υπηρεσιών που πωλούνται σε μια τιμή 280
10.7 Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π 282
10.8 Ερωτήσεις 282
10.9 Ασκήσεις για εξάσκηση 283
Κεφάλαιο 11
Ενσώματα Πάγια
11.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 289
11.2 Διακρίσεις παγίων 290
11.2.1 Μητρώο παγίων στοιχείων ενεργητικού 292
11.3 Κόστος αρχικής αναγνώρισης των παγίων 293
11.3.1 Αρχική αποτίμηση των ενσωμάτων παγίων 294
11.3.2 Kόστος κτήσης εδαφικών εκτάσεων 302
11.3.3 Kόστος αρχικής αναγνώρισης ιδιοκατασκευασμένων Παγίων 302
11.3.4 Αγορά ομάδας παγίων 304
11.4 Μεταγενέστερες δαπάνες 306
11.5 H έννοια της απόσβεσης και οι προσδιοριστικοί της παράγοντες 309
11.5.1 Ο Yπολογισμός των Aποσβέσεων ως Συνάρτηση του Xρόνου 312
11.5.2 Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων ως συνάρτηση της χρήσης 317
11.5.3 Επανεξέταση των προσδιοριστικών στοιχείων των αποσβέσεων 318
11.5.4 Επανεξέταση της μεθόδου απόσβεσης 319
11.6 Λογιστική κρατικών ενισχύσεων 320
11.6.1 Κρατικές επιχορηγήσεις 321
11.7 Κόστος δανεισμού 324
11.6.1 Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού 325
11.8 Απομάκρυνση παγίων 327
11.8.1 Αποσύρσεις και διαθέσεις 327
11.8.2 Ανταλλαγές στοιχείων ενεργητικού 328
11.9 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 330
11.10 Γνωστοποιήσεις στις λογιστικές καταστάσεις για τα ενσώματα πάγια (Δ.Λ.Π. 16) 335
11.11 Επενδύσεις σε ακίνητα (Δ.Λ.Π. 40) 336
11.11.1 Αρχική αποτίμηση 338
11.11.2 Αποτίμηση σε χρόνο μεταγενέστερο της αρχικής Αναγνώρισης 338
11.12 Ερωτήσεις 339
11.13 Επαναληπτική Άσκηση 340
11.14 Ασκήσεις για εξάσκηση 345
Κεφάλαιο 12
Άυλοι Πόροι
12.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 355
12.2 Πώς ορίζεται το άυλο ενεργητικό 356
12.3 Οικονομική ανάλυση των άυλων πόρων 358
12.4 Λογαριασμοί άυλων πόρων που μπορούν να αναγνωριστούν στο ενεργητικό 362
12.4.1 Λογιστική άυλων πόρων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38 365
12.5 Αναγνώριση και αρχική αποτίμηση ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού 367
12.5.1 Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων 368
12.5.2 Εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία ενεργητικού: Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 369
12.6 Αποτίμηση μεταγενέστερη της αρχικής καταχώρησης 373
12.6.1 Απόσβεση 374
12.6.2 Απομείωση αξίας άυλων πόρων 377
12.7 Αποσύρσεις και διαθέσεις 378
12.8 Ασκήσεις για Eξάσκηση 378
Κεφάλαιο 13
Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού
13.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 383
13.2 Η έννοια της απομείωσης 384
13.3 Στάδια ελέγχου απομείωσης 385
13.4 Χρόνος διεξαγωγής ελέγχου απομείωσης 388
13.5 Αναγνώριση ενός στοιχείου του Ενεργητικού που μπορεί να έχει απομειωθεί 388
13.6 Η αναγνώριση και επιμέτρηση μιας ζημίας απομείωσης 390
13.7 H αναστροφή μίας ζημίας απομείωσης 390
13.8 Επιμέτρηση του ανακτήσιμου ποσού 397
13.9 Υπολογισμός εύλογης αξίας μειωμένης κατά το κόστος πώλησης 398
13.10 Υπολογισμός αξίας λόγω χρήσης 399
13.10.1 Βάσεις εκτίμησης των μελλοντικών ταμειακών ροών 400
13.10.2 Σύνθεση των εκτιμήσεων των ταμειακών ροών 400
13.10.3 Ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα 403
13.10.4 Προεξοφλητικό επιτόκιο 403
Κεφάλαιο 14
Αποθέματα
14.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 405
14.2 Η έννοια των αποθεμάτων 405
14.2.1 Κατηγορίες αποθεμάτων 406
14.3 Κόστος κτήσης 408
14.4 Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων 413
14.4.1 Διαρκής απογραφή 414
14.4.2 Περιοδική απογραφή 422
14.5 Κανόνες μεταγενέστερης αποτίμησης των αποθεμάτων 425
14.5.1 Τεχνικές εκτίμησης του κόστους 425
14.5.2 Aποτίμηση τέλους χρήσης 426
14.5.3 Αποτίμηση στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τρέχουσας και κτήσης 434
14.6 Σφάλματα κατά την απογραφή των εμπορευμάτων 438
14.7 Ερωτήσεις 441
14.8 Επαναληπτική άσκηση 442
14.8 Ασκήσεις για εξάσκηση 449
Κεφάλαιο 15
Εμπορικές Απαιτήσεις
15.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 465
15.2 Διακρίσεις απαιτήσεων 465
15.2.1 Πιστωτικοί τίτλοι 466
15.3 Λογαριασμοί απαιτήσεων 470
15.4 Αποτίμηση απαιτήσεων 471
15.4.1 Εκτίμηση για επιστροφές πωλήσεων 472
15.5 Αποτίμηση επισφαλών απαιτήσεων 473
15.5.1 Οριστική απόσβεση ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων 474
15.5.2 Εκτίμηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 475
15.5.3 Είσπραξη Aποσβεσμένων Aπαιτήσεων 480
15.6 Απομείωση απαιτήσεων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 481
15.7 Αξιοποίηση απαιτήσεων 484
15.7.1 Εκχώρηση απαιτήσεων με σύμβαση Factoring 487
15.7.2 Παράδειγμα διαχείρισης γραμματίων εισπρακτέων 489
15.8 Αποτίμηση γραμματίων εισπρακτέων 493
15.9 Χρεώστες διάφοροι 495
15.10 Ερωτήσεις 496
15.11 Ασκήσεις για εξάσκηση 496
Κεφάλαιο 16
Διαθέσιμα
16.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 503
16.2 Διαθέσιμα 503
16.3 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 504
16.4 Κατάσταση τραπεζικής συμφωνίας 507
16.5 Ερωτήσεις 511
16.6. Ασκήσεις για εξάσκηση 511
MEPOΣ 3
ΛOΓIΣTIKH XPHMATOΔOTIKΩN EPΓAΛEIΩN
Κεφάλαιο 17
Χρηματοδοτικά Εργαλεία: Διακρίσεις
17.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 517
17.2 Διακρίσεις χρηματοδοτικών εργαλείων από οικονομικής σκοπιάς 517
17.3 Ταξινόμηση χρηματοδοτικών εργαλείων 521
17.4 Κριτήρια ταξινόμηση των επενδύσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία 522
17.5 Γνωστοποιήσεις 529
Κεφάλαιο 18
Επενδύσεις σε Μετοχές
18.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 535
18.2 Μέθοδοι αποτίμησης 535
18.3 Επιλογή μεθόδου 548
18.4 Ερωτήσεις 552
18.5 Ασκήσεις για εξάσκηση 553
Κεφάλαιο 19
Επενδύσεις σε Ομολογίες
19.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 557
19.2 Αρχική αναγνώριση & μεταγενέστερη αποτίμηση 558
19.3 Μέθοδος αποτελεσματικού επιτοκίου 558
19.4 Μέθοδος σταθερής απόσβεσης 560
19.5 Ασκήσεις 569
Κεφάλαιο 20
Βραχυπρόθεσμες και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
20.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 571
20.2 Ορισμός και διακρίσεις Υποχρεώσεων 571
20.3 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 572
20.4 Προβλέψεις 575
20.5 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 581
20.6 Βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους 582
20.6.1 Αμοιβή εργασίας 583
20.6.2 Αποδοχές μισθωτών κι εργοδοτικές εισφορές 584
20.6.3 Αμοιβές τρίτων (ελευθέρων επαγγελματιών) 586
20.7 Φόρος Προστιθέμενης Aξίας (Φ.Π.Α.) 587
20.8 Eρωτήσεις 588
Κεφάλαιο 21
Μισθώσεις
21.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 589
21.2 Βασικοί ορισμοί 589
21.3 Κατηγοριοποίηση των μισθώσεων 593
21.4 Η Λογιστική των μισθώσεων 594
21.4.1 Παρουσίαση των μισθώσεων στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του μισθωτή 594
21.4.2 Παρουσίαση των μισθώσεων στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του εκμισθωτή 596
21.4.3 Συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης 599
21.5 Χρηματοδοτική μίσθωση από τον κατασκευαστή του παγίου ή κάποιον αντιπρόσωπό του 600
21.6 Γνωστοποιήσεις 600
21.7 Η Ελληνική νομοθεσία 601
21.7.1 Ελληνικές Λογιστικές Αρχές 601
21.7.2 Φορολογική νομοθεσία 602
21.7.3 Παλιές Συμβάσεις 603
21.8 Λυμένη άσκηση 603
21.9 Ερωτήσεις 606
21.10 Ασκήσεις για εξάσκηση 607
Κεφάλαιο 22
Παροχές στους Εργαζομένους Μετά την Αφυπηρέτηση
22.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 609
22.2 Βασικοί ορισμοί 609
22.3 Βραχυχρόνιες Παροχές στους Εργαζομένους 614
22.4 Παροχές μετά την Απασχόληση 615
22.4.1 Προγράμματα Σταθερών Εισφορών 615
22.4.2 Προγράμματα Σταθερών Παροχών 616
22.4.3 Προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών 619
22.4.4 Κρατικά προγράμματα 619
22.4.5 Ασφαλισμένες παροχές 619
22.5 Λοιπές μακροχρόνιες παροχές 619
22.6 Παροχές λόγω τερματισμού της εργασιακής σχέσης 620
22.7 Αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος 620
Κεφάλαιο 23
Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης
23.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 621
23.2 Κατηγορίες εταιρειών 621
23.3 Κατηγορίες λογαριασμών καθαρής θέσης 623
23.4 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 625
23.4.1 Εισφορές εταίρων Ανώνυμης Εταιρείας 625
23.4.2 Αποτίμηση των εισφορών των μετόχων 626
23.4.3 Μετοχές 628
23.4.3.1 Αξία μετοχής 629
23.4.3.2 Απόκτηση ιδίων μετοχών 631
23.4.3.3 Ολοσχερής και τμηματική καταβολή του μετοχικού Κεφαλαίου 631
23.4.4 Η Λογιστική της σύστασης 633
23.5 Διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 634
23.5.1 Περιορισμοί στη διανομή κερδών στους μετόχους 635
22.5.2 Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 636
23.6 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 639
23.6.1 Δικαίωμα προτίμησης 640
23.6.2 Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 641
23.6.2.1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 642
23.6.2.2 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετατροπή ομολογιών σε μετοχές 643
23.7 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 644
23.8 Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου 645
23.9 Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας 646
23.10 Κέρδη ανά Μετοχή 653
23.10.1 Υπολογισμός των βασικών κερδών ανά κοινή μετοχή 653
23.10.2 Υπολογισμός των δυνητικά μειωμένων κερδών ανά κοινή μετοχή 659
23.10.3 Γνωστοποιήσεις 662
Κεφάλαιο 24
Εισαγωγή στη Λογιστική Συναλλαγών σε Ξένο Νόμισμα
24.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 663
24.2 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 663
24.3 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 665
24.3.1 Αρχική καταχώρηση 665
24.3.2 Καταχώρηση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα 666
24.3.3 Καταχώρηση συναλλαγματικών διαφορών 666
24.3.4 Αποτίμηση στην απογραφή τέλους χρήσης 667
24.3.5 Παράδειγμα 668
24.4 Γνωστοποιήσεις 670
24.5 Ερωτήσεις 670
24.6 Ασκήσεις για Eξάσκηση 671
Κεφάλαιο 25
Λογιστικές Εφαρμογές
25.1 Σκοπός 673
25.2 Λυμένες ασκήσεις 673
25.3 Ασκήσεις για εξάσκηση 691
MEPOΣ 4
ΛOΓIΣTIKA ΠPOBΛHMATA MEΓAΛΩN EΠIXEIPHΣEΩN
Κεφάλαιο 26
Επιχειρηματικές Συνενώσεις
26.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 721
26.2 Αιτίες δημιουργίας επιχειρηματικών συνενώσεων 722
26.3 Η λογιστική των επιχειρηματικών συνενώσεων 722
26.3.1 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 722
26.3.1.1 Πεδίο εφαρμογής 723
26.3.1.2 Βασικοί ορισμοί 723
26.3.1.3 Φύση επιχειρηματικών συνενώσεων 724
26.3.1.4 Λογιστικές μέθοδοι 727
26.4 Μέθοδος της κοινωνίας δικαιωμάτων 736
26.4.1 Λογιστική αντιμετώπιση των ιδίων κεφαλαίων στην κοινωνία δικαιωμάτων 736
26.4.2 Σύνταξη Ισολογισμού μετασχηματισμού 738
26.4.3 Σύγχυση κεφαλαίου 738
26.4.4 Συγχώνευση με ίδρυση νέας επιχείρησης 740
26.5.5 Λογιστική αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων χρήσεως στην κοινωνία δικαιωμάτων 742
26.5.6 Λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων για την ολοκλήρωση μίας κοινωνίας δικαιωμάτων 746
26.6 Μέθοδος της απόκτησης 746
26.7 Μετατροπή εταιρειών 758
26.8 Διάσπαση εταιρείας 763
26.8.1 Σχέδιο σύμβασης διάσπασης 763
26.9 Ερωτήσεις 770
26.10 Ασκήσεις για εξάσκηση 771
Κεφάλαιο 27
Ενοποιημένες Λογιστικές Kαταστάσεις
27.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 777
27.2 Όμιλοι επιχειρήσεων 777
27.3 Bασικοί ορισμοί και έννοιες 778
27.4 Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων 779
27.5 Τεχνικές κατάρτισης των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων 783
27.6 Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός την ημερομηνία εξαγοράς 784
27.6.1 Απόκτηση του 100% της θυγατρικής στη λογιστική αξία 784
27.6.2 Απόκτηση του 100% της θυγατρικής στην εύλογη αξία 786
27.6.3 Αναγνώριση μη ελεγχόμενων συμμετοχών στα ίδια κεφάλαια του ομίλου 789
27.7 Οι Eνοποιημένες λογιστικές καταστάσεις το πρώτο έτος μετά την εξαγορά – Ολική ενοποίηση με μερική αναγνώριση της υπεραξίας απόκτησης 785
27.8 Οι Ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις το δεύτερο έτος μετά την απόκτηση – Ολική ενοποίηση με μερική αναγνώριση της υπεραξίας απόκτησης 810
27.9 Απαλοιφή των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων
του ομίλου – αποθέματα 821
27.9.1 Απαλοιφή των αγορών και πωλήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου 822
27.9.2 Απαλοιφή των μη πραγματοποιημένων κερδών από το απόθεμα τέλους 822
27.9.3 Αναγνώριση του μη πραγματοποιημένου κέρδους στο απόθεμα αρχής 822
27.9.4 Αναγνώριση δικαιωμάτων μειοψηφίας στις μεταξύ των εταιρειών του ομίλου πωλήσεις 823
27.10 Ερωτήσεις 832
27.11 Ασκήσεις για εξάσκηση 832
Κεφάλαιο 28
Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού μίας Μονάδας Δημιουργίας Ταμιακών Ροών
28.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 837
28.2 Η έννοια της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών 837
28.3 Αναγνώριση μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών 839
28.4 Ανακτήσιμο ποσό και λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 842
28.5 Υπεραξία Απόκτησης 842
28.5.1 Επιμερισμός της υπεραξίας απόκτησης σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών 842
28.5.2 Έλεγχος μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών
με υπεραξία απόκτησης για απομείωση 843
28.5.3 Χρονοδιάγραμμα ελέγχων απομείωσης 846
28.5.4 Ζημία απομείωσης στην περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 847
28.6 Εταιρικά στοιχεία του ενεργητικού 850
28.7 Αναστροφή τυχόν ζημίας απομείωσης μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 853
28.8 Γνωστοποιήσεις 855
28.9 Ολοκληρωμένη άσκηση 857
28.10 Ασκήσεις 862
MEPOΣ 5
EIΣAΓΩΓH ΣTHN ANAΛYΣH ΛOΓIΣTIKΩN KATAΣTAΣEΩN
Κεφάλαιο 29
H Kατάσταση Ταμειακών Ροών
29.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 867
29.2 Ορισμός ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων 867
29.3 Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 868
29.4 Μορφή κατάστασης Ταμειακών Ροών 870
29.5 Κατάρτιση Κατάστασης Ταμειακών Ροών 875
29.5.1 Υπολογισμός των λειτουργικών ταμειακών ροών: άμεση μέθοδος 876
29.5.2 Υπολογισμός των επενδυτικών ταμειακών ροών 879
29.5.3 Υπολογισμός των χρηματοδοτικών ταμειακών ροών 880
29.5.4 Υπολογισμός των λειτουργικών ταμειακών ροών: έμμεση μέθοδος 880
29.5.5 Μη ταμειακές συναλλαγές 884
29.6 Χρήση και ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 885
29.7 Ερωτήσεις 886
29.8 Ασκήσεις για εξάσκηση 887
Κεφάλαιο 30
Τα Εργαλεία της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων
30.1 Επισκόπηση κεφαλαίου 891
30.2 Στοιχεία αναφοράς 891
30.3 Kαταστάσεις κοινού μεγέθους 893
30.4 Καταστάσεις τάσης 895
30.5 Ανάλυση δεικτών 898
30.5.1 Ανάλυση ρευστότητας 898
30.5.2 Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης 900
30.5.3 Λειτουργική μόχλευση 903
30.5.4 Ανάλυση Δραστηριότητας 904
30.5.5 Ανάλυση κερδοφορίας 907
30.5.6 Ανάλυση Χρηματιστηριακής Επίδοσης 910
30.5.7 Περιορισμοί της ανάλυσης δεικτών 911
30.5.8 Παράδειγμα ανάλυσης με χρήση δεικτών 911
30.6 Ερωτήσεις 919
30.7 Ασκήσεις για εξάσκηση 919
BIBΛIOΓPAΦIA EΛΛHNIKH 923
BIBΛIOΓPAΦIA AΓΓΛIKH 924