Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Αρσένος Ι. Παναγιώτης,
Καλδής Ε. Παναγιώτης

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 448
Κωδικός ISBN: 978-960-359-166-5
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695583

Category:

Οι σύγχρονες οικονομικές οντότητες και οργανισμοί έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πλήθος από ζητήματα και επιλογές. Αυτές αφορούν στις μεθόδους οργάνωσης, στην τεχνολογία, στην ανάπτυξη καινοτομιών, στην προμήθεια των πρώτων υλών, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν στην αγορά κ.λπ. Η υλοποίηση της βιωσιμότητας και της αναπτυξιακής πορείας της οντότητας προϋποθέτει την πραγματοποίηση αποδοτικών επενδύσεων με ταυτόχρονη αποτελεσματική χρηματοδότησή τους. Η απόκτηση και η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της οντότητας, αποτελεί έργο του χρηματοοικονομικού υπεύθυνου και το αντικείμενο μελέτης και έρευνας της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση χρησιμοποιεί μια δέσμη οικονομικών αρχών και υποθέσεων για την ανάπτυξη κατάλληλων οικονομικών υποδειγμάτων που αφορούν την αξιολόγηση και επιλογή επενδύσεων, όπως και εναλλακτικών μορφών χρηματοδοτήσεων. Το γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, σκοπός των οποίων είναι η λήψη ορθολογικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση ίσως θα έπρεπε να θεωρηθεί ως ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο παρέχει κατευθυντήριες αρχές για την κατανόηση των πραγματικών διαστάσεων των διάφορων χρηματοοικονομικών προβλημάτων και την ορθολογικότερη επίλυσή τους. Η εμπειρία, η κρίση, η ευφυΐα και οι γενικές γνώσεις των στελεχών που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα είναι απαραίτητες (εκτός από τις ειδικές χρηματοοικονομικές γνώσεις) για την καλύτερη δυνατή επίλυση του προβλήματος.

Το κρίσιμο πρόβλημα του επιχειρηματικού κινδύνου που περιβάλλει σημαντικές μεταβλητές δεν έχει ικανοποιητικά επιλυθεί. Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να επιλυθεί πλήρως έτσι ώστε ο κίνδυνος να παύσει να μας απασχολεί.

Σκοπός του βιβλίου είναι η περιγραφή και ανάλυση των πιο σημαντικών θεμάτων που συνήθως περιλαμβάνονται σε βασικά μαθήματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης.

Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά χρηματοδοτικές αποφάσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς κεφαλαίου.

Στο βιβλίο δίνεται έμφαση στις βασικές αρχές χρηματοδότησης οι οποίες διέπουν τη λήψη ορθών αποφάσεων. Για το λόγο αυτό αρκετά κεφάλαια έχουν αφιερωθεί στην ανάλυση των βασικών αρχών της Χρηματοδοτικής Διοίκησης. Έτσι, εξηγούνται, αναλυτικά, θέματα όπως: α) η αξία στα πλαίσια της λειτουργίας της αγοράς χρήματος, β) η επενδυτική συμπεριφορά σε καθεστώς κινδύνου, γ) ο λόγος για τον οποίο οι επενδυτές αποφεύγουν τον κίνδυνο, δ) η έννοια της απαιτούμενης απόδοσης, ε) οι έννοιες του συστηματικού και του ειδικού κινδύνου των επενδυτικών στοιχείων και στ) υποδείγματα αποτίμησης μετοχών.

Η κατανόηση αυτών των βασικών θεμάτων θα βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τις διάφορες χρηματοδοτικές αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται από εταιρείες και επενδυτές φυσικούς και θεσμικούς.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγχειρίδιο υποδομής σε μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ή, ακόμα καλύτερα, να συμπληρώσει άλλες πηγές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Όπως είναι γνωστό σ’ όλους για την κατανόηση ενός μαθήματος πρέπει να μελετήσουμε όχι μόνον περισσότερα του ενός βιβλία αλλά και πάρα πολλά άρθρα. Για το λόγο αυτό εκτός από βιβλιογραφία παραθέτουμε επίσης και σχετική αρθρογραφία. Επίσης, στο τέλος των περισσότερων κεφαλαίων υπάρχουν ερωτήσεις και προβλήματα η απάντηση των οποίων θα βοηθήσει στην εμπέδωση των εννοιών και των μεθόδων που αναλύονται στο βιβλίο.

Διάρθρωση της Ύλης

Το βιβλίο αποτελείται από δέκα πέντε κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές αρχές και λειτουργίες της χρηματοοικονομικής διοίκησης, στην έννοια του κινδύνου και στην μέτρησή του με τη χρήση της θεωρίας των πιθανοτήτων.

Το δεύτερο κεφάλαιο παραθέτει μια σειρά από τις βασικότερες κατηγορίες κινδύνων και μεθόδους λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε συνθήκες κινδύνου.

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη χρήση τους στη λήψη αποφάσεων.

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την κεφαλαιακή δομή και το κόστος κεφαλαίου μιας οντότητας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην χρηματοοικονομική μόχλευση και στο κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου.

Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει διεξοδικά το κεφάλαιο κίνησης και τη διαχείρισή του, ενώ το έκτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα επενδυτικά σχέδια αναλύοντας τα κριτήρια των επενδυτικών αποφάσεων και την αξιολόγησή τους.

Τα έβδομο κεφάλαιο πραγματεύεται θέματα επενδύσεων, αναπτύσσει και αναλύει τις κυριότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, συγκρίνει τις δυναμικές μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων με παραδείγματα και ασκήσεις.

Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει τη διαχείριση της ρευστότητας, αναλύει τις πηγές και χρήσεις κεφαλαίου και την κατάσταση ταμειακών ροών.

Το ένατο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανάλυση του νεκρού σημείου και στη μόχλευση.

Το δέκατο κεφάλαιο αναλύει τις τιμές και τις αποδόσεις των ομολόγων. Ασχολείται με τον πιστωτικό κίνδυνο και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα πιστωτικά περιθώρια.

Το ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζει την πολιτική πιστώσεων, τους παράγοντες που επηρεάζουν την πιστωτική πολιτική, το πιστωτικό όριο και την αξιολόγηση αποδοχής ή απόρριψης υποψήφιου πιστούχου.

Το δωδέκατο κεφάλαιο αναπτύσσει τις χρηματιστηριακές επενδύσεις, τη χρηματιστηριακή αγορά, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα χρεόγραφα, τα αμοιβαία κεφάλαια και τα παράγωγα προϊόντα.

Το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται στη χρηματοδότηση και στις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης. Αναλύουν τις βασικές αρχές και τους κανόνες χρηματοδότησής, τις τεχνικές αξιολόγησης της χρηματοδότησης και τις μορφές χρηματοδότησης Franchising, Leasing, Factoring και Forfaiting.

Τέλος το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Εξετάζει τα κίνητρα και τις μεθόδους των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, συμπεριλαμβανομένων των μοχλευμένων εξαγορών.

Στο βιβλίο αυτό έχουμε προσπαθήσει να παρουσιάσουμε θεωρίες και τεχνικές όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και απλά. Χρησιμοποιούμε πολλά παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις.

Το βιβλίο αυτό, ελπίζουμε, ότι θα είναι χρήσιμο για τους φοιτητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για εκείνους που παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και για εργαζόμενους σε σχετικές θέσεις σε οντότητες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους. Για όλες τις ελλείψεις και παραλείψεις είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και, προκαταβολικά, ζητούμε να μας τις επικοινωνήσετε.

Τέλος δεν θα παραλείψουμε να αναφέρουμε την υποστήριξη του εκδοτικού οίκου Ευγ. Μπένου. Η συνεργασία μας με την κ. Μπένου υπήρξε ουσιαστική για την έγκαιρη δημοσίευση του βιβλίου. Σημαντική ήταν και η προσφορά της στην επιμέλεια του βιβλίου. Την ευχαριστούμε πολύ.

Αρσένος Ι. Παναγιώτης, Καλδής Ε. Παναγιώτης

Περιεχόμενα

Πρόλογος Συγγραφέων 17
Πρόλογος κ. Κωνσταντίνου Κόλλια 21
Συντομογραφίες 23
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
I.1. Περιεχόμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 25
I.2. Οι Στόχοι της Οντότητας 25
I.2.1. Η Μεγιστοποίηση της Αξίας της Οντότητας 25
I.2.2. Η Διατήρηση της Ρευστότητας της Οντότητας 27
I.2.3. Ο Περιορισμός του Κινδύνου που Αντιμετωπίζει η Οντότητα 28
I.2.4. Η Μεγιστοποίηση του Ρυθμού Ανάπτυξης της Οντότητας 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.1. Εισαγωγή 31
1.2. Η Λειτουργία της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 32
1.3. Ο Σκοπός και οι Στόχοι της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 33
1.4. Η Έννοια του Κινδύνου στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση 35
1.4.1. Μέτρηση του Κινδύνου με τη Χρήση της Θεωρίας των Πιθανοτήτων 36
1.4.2. Η Έννοια της Πιθανότητας και της Κατανομής Πιθανοτήτων 37
1.4.3. Η Κανονική Κατανομή 41
1.5. Μέτρηση και Αύξηση της Αξίας της Οντότητας 42
1.5.1. Μέθοδοι Αποτίμησης 42
1.5.2. Αγοραία Αξία 43
1.5.3. Αύξηση της Αξίας 44
1.6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός 46
1.6.1. Χρηματοδοτικές Αποφάσεις 46
1.6.2. Προβλήματα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 47
1.7. Μη Χρηματοοικονομικοί Στόχοι της Οντότητας 48
1.7.1. Σχέση Χρηματοοικονομικών και Μη Χρηματοοικονομικών Στόχων 48
1.8. Σχέση Διοίκησης (Management) και Μετόχων 49
1.8.1. Ο Ρόλος των Μετόχων 50
1.8.2. Πιστωτές 51
1.8.3. Κράτος 52
1.9. Ερωτήσεις 52
1.10. Βιβλιογραφία 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2.1. Εισαγωγή 57
2.2. Έννοια της Οντότητας 57
2.3. Διάφορες Μορφές Οντοτήτων 58
2.4. Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων στην Οντότητα 60
2.5. Είδη Κινδύνου 62
2.5.1. Κίνδυνος Αγοράς 62
2.5.2. Κίνδυνος Επιτοκίου 63
2.5.3. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 63
2.5.4. Πιστωτικός Κίνδυνος 64
2.5.5. Κίνδυνος Αθέτησης 64
2.5.6. Κίνδυνος Ρευστότητας 65
2.5.7. Λειτουργικός Κίνδυνος 65
2.5.8. Κίνδυνος από Μεταβολές Τιμών της Αγοράς 66
2.5.9. Κίνδυνος Πιστοδότησης 66
2.5.10. Κίνδυνος Δικαστικής Καταδίκης 66
2.6. Χειρισμός του Κινδύνου 66
2.6.1. Η Χρήση Νέων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στην Αντιμετώπιση Κινδύνων 67
2.6.2. Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος (Futures Contracts) 68
2.6.3. Αγορά Δικαιωμάτων (Options) 69
2.7. Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις υπό Συνθήκες Κινδύνου 69
2.7.1. Μέτρηση Αναμενόμενης Απόδοσης και Κινδύνου Μεμονωμένης Επένδυσης 71
2.7.2. Μέτρηση Αναμενόμενης Απόδοσης και Κινδύνου Δυο Αμοιβαία Αποκλειόμενων Επενδύσεων 73
2.8. Ερωτήσεις 76
2.9. Βιβλιογραφία 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3.1. Εισαγωγή 79
3.2. Περιεχόμενο και Σκοποί της Λογιστικής 80
3.2.1. Προϋποθέσεις Λογιστικών Καταχωρήσεων 81
3.2.2. Η Χρήση των Πληροφοριών της Λογιστικής 82
3.3. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 83
3.3.1. Ισολογισμός 84
3.3.2. Χρησιμότητα Ισολογισμού 87
3.3.3. Αδυναμίες και Περιορισμοί των Ισολογισμών 87
3.3.4. Πάγιο Ενεργητικό 88
3.3.5. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 89
3.3.6. Έξοδα Εγκατάστασης 90
3.3.7. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 90
3.4. Ίδια Κκεφάλαια 91
3.4.1. Οφειλόμενο Κεφάλαιο 91
3.5. Πραγματικό Παθητικό 92
3.5.1. Μακροχρόνιο Παθητικό ή Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 92
3.5.2. Βραχυπρόθεσμο Παθητικό ή Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 93
3.5.3. Προβλέψεις 93
3.5.4. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 94
3.5.5. Αντίθετοι Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού 94
3.6. Η Χρήση Υποσημειώσεων στον Ισολογισμό 94
3.6.1. Σύνολο Ενεργητικού – Παθητικού 95
3.7. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 97
3.7.1. Ανάλυση Στοιχείων Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 98
3.7.2. Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης 99
3.7.3. Λειτουργικά Έξοδα 100
3.7.4. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 102
3.7.5. Έσοδα από Συμμετοχές 103
3.7.6. Έκτακτα Αποτελέσματα 103
3.8. Ανάλυση Στοιχείων του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων 105
3.8.1. Κέρδη και Ζημίες 107
3.9. Σχέση Ισολογισμού – Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 108
3.10. Ερωτήσεις 109
3.11. Ασκήσεις 110
3.12. Βιβλιογραφία 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
4.1. Εισαγωγή 115
4.2. Η Δανειοδότηση της Οντότητας 115
4.2.1. H Χρηματοοικονομική Μόχλευση Αυξάνει την Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων 117
4.2.2. Η Χρηματοοικονομική Μόχλευση Μειώνει το Μέσο Κόστος Κεφαλαίου 119
4.2.2.1. Η κλασική θεωρία του μέσου κόστους κεφαλαίου 119
4.2.2.2. Η θεωρία των Modigliani και Miller 121
4.3. Στρατηγική Χρηματοδότησης Οντοτήτων 122
4.3.1. Δείκτες Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 123
4.3.2. Περιθώριο Κέρδους 123
4.3.3. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ενεργητικού 124
4.3.4. Κεφάλαιο Κίνησης προς Πωλήσεις 124
4.3.5. Χρηματοοικονομική Ισχύς 125
4.3.6. Δείκτης Κάλυψης Τόκων 125
4.3.7. Υπόδειγμα Κέρδους 126
4.3.8. Προσδιορισμός Χρηματιστηριακών Δεικτών 126
4.3.9. Δείκτες Τιμής Μετοχής 126
4.3.10. Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 127
4.4. Ανάλυση και Στρατηγική 128
4.4.1. Διαχρονική Ανάλυση 128
4.4.2. Διαχρονική Σύγκριση Βασικών Αριθμοδεικτών 130
4.4.3. Καταστάσεις Τάσεων 130
4.4.4. Το Κόστος του Κεφαλαίου 131
4.4.5. Το Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 132
4.5. Ερωτήσεις 132
4.6. Ασκήσεις 134
4.7. Βιβλιογραφία 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
5.1. Εισαγωγή 137
5.2. Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 140
5.2.1. Κεφάλαιο Κίνησης και Λειτουργικός Κύκλος Οντότητας 141
5.3. Δείκτες που Αναφέρονται στο Κεφάλαιο Κίνησης 144
5.4. Χρηματοδότηση του Κεφαλαίου Κίνησης 145
5.4.1. Παράδειγμα Υπολογισμού των Χρηματοδοτικών Αναγκών Οντότητας 146
5.4.2. Κεφάλαιο Κίνησης και Ρευστότητα της Οντότητας 147
5.4.3. Κεφάλαιο Κίνησης – Κερδοφορία και Κίνδυνος της Οντότητας 151
5.4.4. Απασχολούμενο Κεφάλαιο 152
5.4.5. Καθαρή Θέση 153
5.4.6. Διαχείριση Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 153
5.4.7. Συστατικά Στοιχεία του Κεφαλαίου Κίνησης 155
5.4.8. Κύκλος Μετρητών και Κύκλος Κεφαλαίου Κίνησης 155
5.4.9. Μέτρηση του Κεφαλαίου Κίνησης 156
5.4.10. Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης 157
5.5. Παράγοντες που Καθορίζουν το Μέγεθος του Κεφαλαίου Κίνησης 160
5.6. Ερωτήσεις – Ασκήσεις 161
5.7. Βιβλιογραφία 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
6.1. Εισαγωγή 167
6.2. Κατηγορίες Επενδύσεων 168
6.3. Κριτήρια Επενδυτικών Αποφάσεων 171
6.3.1. Το Κριτήριο της Περιόδου Επανάκτησης Κεφαλαίου 171
6.3.2. Το Κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας 172
6.3.3. Το Κριτήριο της Εσωτερικής Αποδοτικότητας 173
6.3.4. Μέθοδος Μέσης Αποδοτικότητας 174
6.4. Διακρίσεις των Σχεδίων Επένδυσης 174
6.5. Η Σημασία των Σχεδίων Επένδυσης στην Οικονομική Ανάπτυξη 175
6.6. Οι Φάσεις Ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων 175
6.6.1. Προεπένδυση 177
6.6.1.1. Η μελέτη διερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών 177
6.6.1.2. Γενικές και ειδικές μελέτες διερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών 178
6.6.1.3. Πρόταση για επένδυση 179
6.6.1.4. Η προμελέτη εφικτότητας 179
6.6.1.5. Η μελέτη εφικτότητας 180
6.6.2. Η Οριστική Μελέτη ή Μελέτη Εφαρμογής 180
6.7. Η Ομάδα Εργασίας για την Εκπόνηση των Μελετών 181
6.8. Αξιολόγηση της Επένδυσης 182
6.8.1. Ιδιωτική – Χρηματική Αξιολόγηση 182
6.8.2. Οικονομική και Κοινωνική Αξιολόγηση 182
6.8.3. Η Διαφορά Ανάμεσα στην Ιδιωτική και Κοινωνική Αξιολόγηση 183
6.9. Ερωτήσεις – Ασκήσεις 184
6.10. Βιβλιογραφία 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
7.1. Εισαγωγή 189
7.2. Μορφές Επενδύσεων 190
7.2.1. Η Σημασία Κατάρτισης Προϋπολογισμού Επενδύσεων 194
7.2.2. Σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων 195
7.2.3. Η Εξεύρεση των Απαιτούμενων Κεφαλαίων 195
7.2.4. Ο Έλεγχος των Επενδύσεων 197
7.3. Εξέταση των Αποτελεσμάτων των Επενδύσεων μετά την Ολοκλήρωσή τους 197
7.3.1. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων 198
7.3.1.1. Μέθοδος σύγκρισης του κόστους μιας επένδυσης 200
7.3.1.2. Μέθοδος σύγκρισης του κέρδους της επένδυσης 207
7.3.1.3. Μέθοδος σύγκρισης της αποδοτικότητας της επένδυσης 210
7.3.1.4. Μέθοδος σύγκρισης του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης 212
7.4. Δυναμικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων 214
7.4.1. Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) 215
7.4.2. Μέθοδος Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ) 217
7.5. Σύγκριση Κριτηρίων 221
7.6. Ερωτήσεις 222
7.7. Ασκήσεις 223
7.8. Βιβλιογραφία 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
8.1. Εισαγωγή 227
8.2. Ρευστότητα 229
8.2.1. Βραχυπρόθεσμη, Μακροπρόθεσμη Ανάλυση 229
8.2.2. Γενική Ρευστότητα 230
8.2.3. Άμεση Ρευστότητα 230
8.3. Υπολογισμός της Ρευστότητας από τις Λογιστικές Καταστάσεις της Οντότητας 231
8.4. Υπολογισμός της Ρευστότητας από τις Εισπράξεις και τις Πληρωμές της Οντότητας 232
8.4.1. Αποδοτικότητα Συνολικού Ενεργητικού 233
8.4.2. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 236
8.4.3. Αποδοτικότητα Εκμετάλλευσης 238
8.4.4. Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Αναγκών 239
8.5. Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίου 242
8.6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Cash Flow) 245
8.6.1. Κατάσταση Ταμειακής Ροής 245
8.6.2. Διαχείριση Ταμειακών Ροών 248
8.6.3. Υπόδειγμα Κατάστασης Ταμειακής Ροής 248
8.7. Αδυναμίες Καταστάσεων Ταμειακών Ροών 254
8.8. Συμφωνία Καταστάσεων Ανοίγματος και Κλεισίματος Ταμείου 255
8.9. Επένδυση Πλεοναζόντων Μετρητών 255
8.10. Ερωτήσεις 256
8.11. Βιβλιογραφία 257
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (BREAKEVEN ANALYSIS) – ΜΟΧΛΕΥΣΗ (LEVERAGE)
9.1. Εισαγωγή 261
9.2. Συγκριτική Ανάλυση 261
9.3. Ανάλυση Νεκρού Σημείου 263
9.4. Μόχλευση 269
9.5. Επιχειρηματική ή Λειτουργική Μόχλευση 270
9.6. Χρηματοοικονομική Μόχλευση 272
9.6.1. Συνδυασμένη ή Συνολική Μόχλευση 273
9.7. Ερωτήσεις 273
9.8. Ασκήσεις 274
9.9. Βιβλιογραφία 276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΟΜΟΛΟΓΑ
10.1. Εισαγωγή 279
10.2. Βασικές Έννοιες 279
10.3. Χαρακτηριστικά των Ομολόγων 280
10.4. Κατηγορίες Ομολόγων 282
10.5. Εταιρικά Ομόλογα 286
10.6. Οι Αλλαγές στις Τιμές των Ομολόγων 287
10.7. Οι Αλλαγές στα Επιτόκια και οι Τιμές Ομολόγων 287
10.8. Τα Κρατικά Ομόλογα 288
10.9. Τα Χρεόγραφα Δημοσίου είναι Πραγματικά Μηδενικού Κινδύνου 289
10.10. Αγορές Κρατικών Ομολόγων 290
10.11. Η Απόδοση των Ομολόγων 292
10.11.1. Η Μέθοδος της Τρέχουσας Απόδοσης (Current Yield, CY) 293
10.11.2. Η Μέθοδος της Απόδοσης στη Λήξη (Yield-to-Maturity, YtM) 294
10.11.2.1. Ομόλογα χωρίς τοκομερίδιο 294
10.11.3. Ομόλογα με Τοκομερίδιο 295
10.12. Η Μέθοδος της Απόδοσης στην Ανάκληση (Yield to Call) 296
10.13. Αποτίμηση Ομολόγων 296
10.13.1. Βασική Εξίσωση Αποτίμησης Ομολόγων 297
10.13.2. Σχέση Μεταξύ Τιμής Ομολόγων και Επιτοκίων 297
10.13.3. Υπολογισμός της Τρέχουσας Τιμής Ενός Ομολόγου με Σταθερό Προεξοφλητικό Επιτόκιο 299
10.14. Ερωτήσεις 302
10.15. Ασκήσεις 302
10.16. Βιβλιογραφία 303
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
11.1. Εισαγωγή 305
11.2. Παράγοντες που Επηρεάζουν την Πιστωτική Πολιτική 306
11.3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιστωτικής Περιόδου 308
11.4. Πολιτική Πιστώσεων 310
11.5. Ακάλυπτοι Λογαριασμοί Πελατών 312
11.5.1. Είσπραξη Απαιτήσεων 314
11.5.2. Διερεύνηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας 316
11.6. Πιστωτικό Όριο και Προϋπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης 317
11.6.1. Σχεδιασμός Προϋπολογισμού Πιστώσεων 318
11.6.2. Προσδιορισμός Ορίου Πίστωσης σε Πελάτη 320
11.7. Αξιολόγηση Αποδοχής ή Απόρριψης Υποψήφιου Πιστούχου 320
11.8. Η Λειτουργική και Χρηματοοικονομική Μόχλευση Εργαλείο Μέτρησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Οντότητας 322
11.8.1. Λειτουργική Μόχλευση 324
11.8.2. Χρηματοοικονομική Μόχλευση 325
11.8.3. Συνδυασμός Λειτουργικής και Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 325
11.9. Ερωτήσεις 326
11.10. Ασκήσεις 326
11.11. Βιβλιογραφία 328
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
12.1. Εισαγωγή 331
12.2. Χρηματιστηριακή Αγορά 332
12.2.1. Πλεονεκτήματα της Χρηματιστηριακής Αγοράς 333
12.2.2. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 334
12.2.3. Η Χρηματαγορά 334
12.2.3.1. Η τραπεζική αγορά 335
12.2.3.2. Τα χρηματοπιστωτικά χρεόγραφα 335
12.2.3.3. Η αγορά συναλλάγματος 336
12.2.4. Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (Financial Futures) 337
12.2.4.1. Μελλοντικές εξασφαλίσεις δικαιωμάτων (Securities Options Market) 338
12.2.4.2. Προθεσμιακοί μετοχικοί δείκτες (Stock Index Futures) 338
12.2.4.3. Program Trading 339
12.2.5. Χρεόγραφα 339
12.2.5.1. Ομολογίες 340
12.2.5.2. Χρεόγραφα του Ελληνικού Δημοσίου 340
12.2.5.3. Ομολογιακά δάνεια δημοσίων οργανισμών και ανωνύμων οντοτήτων 341
12.2.5.4. Χρεόγραφα ιδιοκτησίας (μετοχές) 341
12.2.5.5. Κοινές – Προνομιούχες μετοχές 342
12.3. Χρηματοδότηση των Επενδύσεων 344
12.4. Κερδοσκοπικές Συναλλαγές 346
12.5. Το Χαρτοφυλάκιο 347
12.6. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Mutual Funds) 350
12.6.1. Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων 351
12.6.2. Η Λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 352
12.7. Τα Παράγωγα Προϊόντα 353
12.8. Ανταλλαγές (Swaps) 353
12.9. Ερωτήσεις 357
12.10. Ασκήσεις 359
12.11. Βιβλιογραφία 360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
13.1. Εισαγωγή 363
13.2. Οι Σκοποί της Χρηματοδότησης 363
13.3. Οι Βασικές Αρχές της Χρηματοδότησης 364
13.3.1. Η Αρχή της Αποδοτικότητας 365
13.3.2. Η Αρχή της Ρευστότητας 366
13.3.3. Η Αρχή της Ασφάλειας 367
13.3.4. Η Αρχή της Ανεξαρτησίας 367
13.4. Οι Βασικοί Κανόνες της Χρηματοδότησης 367
13.4.1. Μεσο-μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση 368
13.4.2. Τρόποι Εξόφλησης Χρηματοδότησης 369
13.4.3. Εξασφαλίσεις Χρηματοδοτήσεων 369
13.4.4. Κανόνας Χρηματοδότησης Πάγιων Στοιχείων 370
13.4.4.1. Κανόνας χρηματοδότησης μόνιμου (καθαρού) κεφαλαίου κίνησης 370
13.4.4.2. Κανόνας χρηματοδότησης μεταβλητού (προσωρινού) κεφαλαίου κίνησης 371
13.5. Μορφές Χρηματοδοτήσεων 372
13.5.1. Προεξοφλήσεις 374
13.5.2. Προκαταβολές επί Φορτωτικών Εγγράφων 374
13.5.3. Δάνεια με Προσωπική Ασφάλεια και με Ενέχυρο Εμπορεύματα ή Χρεόγραφα 375
13.6. Ο Κανόνας της Χρονικής Αντιστοιχίας 376
13.6.1. Ο Κανόνας Διάρθρωσης της Χρηματοδότησης 377
13.7. Οι Δυνατότητες Χρηματοδότησης 378
13.7.1. Κατηγορίες Χρηματοδότησης 379
13.8. Αξιολόγηση της Χρηματοδότησης 380
13.8.1. Η Μέθοδος της Αποδοτικότητας 381
13.8.2. Η Μέθοδος της Παρούσας Αξίας 382
13.9. Οντότητα και Χρηματοδότηση 386
13.9.1. Ο Ρόλος των Στελεχών στη Χρηματοδότηση της Οντότητας 387
13.9.2. Η Σκοπιμότητα της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης της Οντότητας 388
13.9.3. Κυβερνητική Πολιτική και Χρηματοδότηση Οντοτήτων 389
13.9.4. Ο Ρόλος της Λογιστικής στη Χρηματοδότηση των Οντοτήτων 390
13.10. Ερωτήσεις 391
13.11. Ασκήσεις 391
13.12. Βιβλιογραφία 392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
14.1. Φραντσάιζινγκ – Franchising (Δικαιοχρησία) 395
14.1.1. Βασικά Χαρακτηριστικά του Θεσμού Franchising 395
14.1.2. Βασικά Είδη του franchising 396
14.1.3. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Franchising 397
14.2. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) 398
14.2.1. Είδη Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 399
14.2.2. Πλεονεκτήματα Χρηματοδοτική Μίσθωσης 399
14.2.3. Μειονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 400
14.2.4. Η Χρηματοδοτική Μίσθωση – Leasing στην Ελλάδα 400
14.3. Φάκτορινγκ – Factoring 401
14.3.1. Υπηρεσίες του Factoring 401
14.3.2. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Factoring 402
14.3.3. Το Factoring στην Ελλάδα 403
14.4. Φορφαίιτινγκ – Forfaiting 403
14.4.1. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Forfaiting 405
14.4.2. Σύγκριση Factoring – Forfaiting 405
14.5. Ερωτήσεις 406
14.6. Βιβλιογραφία 409
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
15.1. Εισαγωγή 413
15.2. Είδη Συγχωνεύσεων 414
15.2.1. Αντίδραση της Αγοράς σε μια Εξαγορά 415
15.3. Λόγοι Εξαγοράς 416
15.3.1. Οικονομίες Κλίμακας και Εύρους 416
15.3.2. Κάθετη Ολοκλήρωση 418
15.3.3. Τεχνογνωσία 418
15.3.4. Μονοπωλιακά Κέρδη 419
15.3.5. Φορολογικά Ζητήματα 419
15.4. Η διαδικασία της Εξαγοράς 423
15.4.1. Κίνητρα της Διοίκησης για τη Συγχώνευση 424
15.4.2. Η Προσφορά 425
15.4.3. Έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων 427
15.5. Στρατηγικές Αποφυγής μιας Εξαγοράς 428
15.5.1. Άλλες Στρατηγικές Αποφυγής της Εξαγοράς 430
15.6. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Διαδικασία των Σ&Ε 431
15.7. Ερωτήσεις 432
15.8. Ασκήσεις 433
15.9. Βιβλιογραφία 434
Εννοιολογικοί Όροι 437