Αγορές Κεφαλαίου και Συμπεριφορά Επενδυτή

Σπύρος Ι. Σπύρου

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 424
Κωδικός ISBN: 978-960-359- 176-4
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694205

Το βιβλίο αυτό είναι εισαγωγικό και απευθύνεται κυρίως σε αναγνώστες που ξεκινούν την μελέτη τους πάνω στις αγορές κεφαλαίου και ο σκοπός του είναι να περιγράψει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές λειτουργίας των σημαντικότερων προϊόντων στις σύγχρονες αγορές κεφαλαίου και να αναδείξει κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά του επενδυτή, η οποία συχνά δεν είναι συμβατή με την έννοια του ορθολογικού επενδυτή. Βασίζεται στις σημειώσεις των διαλέξεων μου στα μαθήματα 2ου έτους που διδάσκω και αποτελεί την εξέλιξη προηγουμένων σημειώσεών μου.

Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μία συζήτηση κάποιων σημαντικών εισαγωγικών εννοιών των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου και συζητείται η οργανωτική δομή και λειτουργίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική ανασκόπηση της έννοιας της παρούσας αξίας, λόγω της χρησιμότητας της στην αποτίμηση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου.

Το 3ο Κεφάλαιο συζητά βασικούς ορισμούς των αγορών ξένου συναλλάγματος, ενώ το 4ο Κεφάλαιο εξετάζει τα βασικότερα εργαλεία της αγοράς χρήματος.

Στο 5ο Κεφάλαιο αναλύεται η αγορά ομολόγων.

Το 6ο και 7ο Κεφάλαιο εξετάζει (με πρακτικά παραδείγματα) τις βασικές αρχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου και κεφαλαιαγορών, καθώς και μερικές πρακτικές εφαρμογές των θεωρητικών υποδειγμάτων. Το 8ο Κεφάλαιο συζητά την έννοια της αποτελεσματικότητας της αγοράς σε σχέση με την διαθέσιμη πληροφόρηση, ενώ το 9ο Κεφάλαιο αναλύει τις βασικές αρχές θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης μετοχών. Το 10ο Κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στις αγορές παραγώγων προϊόντων. Το 11ο Κεφάλαιο συζητά θέματα σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

Στο 12ο Κεφάλαιο, γίνεται μία περιληπτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας που ασχολείται με την Συμπεριφορά του Επενδυτή, εξετάζονται δηλαδή κάποια θέματα Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής, ενώ τα Κεφάλαια 13 και 14 συζητούν την έννοια της αγελαίας συμπεριφοράς και του επενδυτικού συναισθήματος, αντίστοιχα, κυρίως μέσα από τα αποτελέσματα ερευνητικών μελετών και αποτελεσμάτων.

Ευχαριστώ τον εκδοτικό οίκο Μπένου για την επιμέλεια του παρόντος. Κάθε ενδεχόμενο λάθος ή παρόραμα είναι αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα.

Σπύρος Ι. Σπύρου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Χρηματοοικονομικό Σύστημα
1.1. Ο Ρόλος του Χρηματοοικονομικού Συστήματος. 17
1.2. Άμεσες και Έμμεσες Επενδύσεις 18
1.2.1. Άμεση επένδυση 19
1.2.2. Έμμεση επένδυση 25
1.3. Απόδοση και Κίνδυνος Επενδύσεων 27
1.4. Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές 27
1.5. Μορφές Διαπραγμάτευσης 30
1.6. Παράδειγμα Οργανωμένης Αγοράς: Το Χρηματιστήριο Αθηνών 32
1.6.1. Μέλη αγορών 32
1.6.2. Εντολές. 32
1.6.3. Εκκαθάριση και διακανονισμός 33
1.6.4. Συναλλαγή περιθωρίου και ανοικτές πωλήσεις 33
1.6.5. Τιμές και όρια τιμών 35
1.6.6. Εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά 36
1.6.7. Γιατί μία επιχείρηση να εισαχθεί στο χρηματιστήριο; 40
1.6.8. Εποπτεία 43
1.6.9. Ενδεικτικά ιστορικά στατιστικά στοιχεία για το Χ.Α. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Παρούσα Αξία
2.1. Εισαγωγή 47
2.2. Συνεχής Ανατοκισμός 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αγορές Συναλλάγματος
3.1. Εισαγωγή 51
3.2. Τρέχουσα Ισοτιμία 52
3.3. Αρμπιτράζ 54
3.4. Η Προθεσμιακή Ισοτιμία 54
3.5. Η Σχέση Τρέχουσας και Προθεσμιακής Ισοτιμίας 56
3.6. Διεθνείς Σχέσεις Ισοδυναμίας 57
3.7. Συστήματα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 62
3.8. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 66
3.9. Η Διεθνής Τράπεζα 67
3.10. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αγορές Χρήματος
4.1. Εισαγωγή 71
4.2. Προϊόντα της Αγοράς Χρήματος 72
4.3. Αποδόσεις στην Αγορά Χρήματος 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αγορές Ομολόγων
5.1. Εισαγωγή και Ορισμοί 77
5.1.1. Ονομαστική αξία (Par ή Face value) 78
5.1.2. Επιτόκιο έκδοσης (Coupon rate) 78
5.1.3. Συχνότητα τοκομεριδίου (Coupon frequency) 79
5.1.4. Ωρίμανση (Maturity) 79
5.1.5. Τιμή διαπραγμάτευσης (Market price) 79
5.1.6. Ενυπόθηκη ομολογία (Mortgage bond) 80
5.1.7. Ομολογία χωρίς εξασφαλίσεις (Debenture) 80
5.1.8. Ρήτρα ανάκλησης (Call provision) 80
5.1.9. Πρόβλεψη για τοκοχρεωλυτικό κεφάλαιο (Sinking fund provision) 81
5.1.10. Πρόβλεψη για μετατρεψιμότητα (Conversion Feature) 81
5.1.11. Ομολογίες μηδενικού τοκομεριδίου (Zero-Coupon bonds, Zeros) 81
5.1.12. Εταιρικά ομόλογα (Corporate bonds) 82
5.1.13. Τιτλοποίηση απαιτήσεων (Securitization) 82
5.1.14. Ομόλογα καταστροφής (Catastrophe bonds ή Cat bonds) 84
5.1.15. Δομημένα ομόλογα (Structured bonds) 85
5.2. Αγορές Ομολόγων 85
5.2.1. Εγχώριες αγορές (Domestic markets) 85
5.2.2. Διεθνείς αγορές (International markets) 86
5.2.3. Αγορές ευρωομολόγων (Eurobond markets) 86
5.3. Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Rating) 87
5.3.1. Junk bonds 91
5.3.2. Credit default swap (CDS) 91
5.4. Αποτίμηση Ομολογιών 94
5.4.1. Η τιμή της ομολογίας και τα προεξοφλητικά επιτόκια 96
5.4.2. Η τιμή της ομολογίας και ο χρόνος μέχρι την ωρίμανση 98
5.4.3. Η τιμή ομολογίας μηδενικού τοκομεριδίου 99
5.4.4. Τρόπος αναφοράς αγοραίων τιμών 101
5.4.5. Αγορά μεταξύ δύο τοκοφόρων περιόδων 101
5.5. Αποδόσεις Ομολογιών 103
5.5.1. Τρέχουσα απόδοση (Current yield, CY) 103
5.5.2. Απόδοση στην λήξη (Yield-to-Maturity, YtM) 103
5.5.3. Απόδοση στην ανάκληση (Yield to call, YtC) 105
5.6. Duration 106
5.6.1. Η Διάρκεια και η μεταβλητότητα των επιτοκίων 107
5.6.2. Duration χαρτοφυλακίου 108
5.7. Κυρτότητα (Convexity) 109
5.7.1. Διάρκεια, κυρτότητα και μεταβλητότητα επιτοκίων 112
5.8. Τιμολόγηση Ομολογίας και Προεξοφλητικό Επιτόκιο 112
5.8.1. Προθεσμιακά επιτόκια 115
5.8.2. Η σχέση προθεσμιακών και τρεχόντων επιτοκίων 115
5.9. Η Καμπύλη των Επιτοκίων (Yieldcurve) 116
5.9.1. Τι καθορίζει την μορφή της καμπύλης των επιτοκίων; 119
5.10 Yield Spreads (Περιθώρια Αποδόσεων) 121
5.11 Διάρκεια και Μεταβολές Επιτοκίων – Παράδειγμα 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αγορές Μετοχών & Θεωρία Χαρτοφυλακίου
6.1. Απόδοση και Κίνδυνος 129
6.2. Παράδειγμα με Μετοχές του Χ.Α. 134
6.3. Απόδοση και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου 139
6.4. Διαφοροποίηση Κινδύνου 143
6.5. Κίνδυνος και Συσχέτιση 147
6.6. Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια 150
6.7. Single Index Model 153
6.8. Συμπέρασμα 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αγορές Μετοχών & Θεωρία Κεφαλαιαγορών
7.1. Εισαγωγή 157
7.2. Το Αγοραίο Χαρτοφυλάκιο και Γραμμή Κεφαλαιαγοράς 158
7.3. Η Γραμμή Αξιογράφων 162
7.4. Ο Συντελεστής Βήτα 164
7.5. Εφαρμογές 166
7.6. Εμπειρικές Μελέτες και «Ανωμαλίες» της Αγοράς 176
7.7. Άλλα Υποδείγματα 178
7.7.1. Το υπόδειγμα APT (Ross (1973) 178
7.7.2. Το υπόδειγμα τριών παραγόντων (Fama french (1993, 1995, 1996) 179
7.8. Συμπέρασμα 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών
8.1. Εισαγωγή 181
8.2. Υποθέσεις Θεωρίας Αποτελεσματικής Αγοράς 184
8.3. Σύντομη Ανασκόπηση Θεωρίας Αναμενόμενης Χρησιμότητας 185
8.4. Η Διαδικασία του Arbitrage 187
8.5. Αρχικά Ερευνητικά Αποτελέσματα 188
8. 6. Φούσκες Τιμών 191
8.7. Υπερβολική Μεταβλητότητα 195
8.8. Ημερολογιακές Ανωμαλίες 196
8.9. Αντίδραση χωρίς Νέες Πληροφορίες 199
8.10. Πρόβλεψη Αποδόσεων με βάση Εταιρικές Μεταβλητές 199
8.11. Κέρδη από Contrarian και Momentum Στρατηγικές 202
8.12. Φαινόμενο της Πρωινής Ηλιοφάνειας (Morning Sunshine Effect) 203
8.13. Ο Γρίφος του Πριμ των Μετοχών (Equity Premium Puzzle) 204
8.14. Ανακοινώσεις Εταιρικών Κερδών 205
8.15. Θεωρητικές Προκλήσεις της Θεωρίας 205
8.16. Ανακεφαλαίωση 208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Εισαγωγή στην Θεμελιώδη και Τεχνική Ανάλυση
9.1. Θεμελιώδης Ανάλυση 213
9.2. Πρώτο στάδιο: Οικονομική Ανάλυση 215
9.3. Δεύτερο στάδιο: Κλαδική Ανάλυση 229
9.3.1. Ανάλυση του οικονομικού κύκλου 229
9.3.2. Ανάλυση του κύκλου ζωής 230
9.3.3. Παράγοντες που πρέπει να μελετήσει ο αναλυτής στην κλαδική ανάλυση 231
9.3.4. Κλαδική συμπεριφορά στο Χ.Α. 232
9.4. Τρίτο στάδιο: Ανάλυση Εταιρείας – Αποτίμηση Μετοχών 233
9.4.1. Μέθοδος παρούσας αξίας 234
9.4.2. Ο δείκτης P/E 237
9.4.3. Δείκτης τιμής προς λογιστική Αξία (P/B) 240
9.4.4. Άλλοι τρόποι αποτίμησης 241
9.4.5. Ανάλυση Αριθμοδεικτών 242
9.4.6. Πληροφορίες που πρέπει να μελετήσει ο αναλυτής/επενδυτής 247
9.5. Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση 247
9.5.1. Θεωρία Dow 249
9.5.2. Στήριξη και αντίσταση 251
9.5.3. Head and Shoulders 252
9.5.4. Ανάλυση κινητού μέσου όρου 253
9.5.5. Σταθμισμένος ΚΜΟ 255
9.5.6. Δείκτης σχετικής δύναμης 255
9.5.7. Συντελεστής συσχέτισης 257
9.5.8. Άλλοι τεχνικοί δείκτες 258
9.5.9. Ανακεφαλαίωση 259
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Αγορές Παραγώγων
10.1. Εισαγωγή 261
10.2. Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forward Contracts) 262
10.2.1. Παράδειγμα κάλυψης κινδύνου και εξισορροπητικής κερδοσκοπίας 264
10.3. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Contracts) 262
10.3.1. Τρέχουσα και μελλοντική τιμή στην λήξη του συμβολαίου 273
10.3.2. Η βάση (basis) 273
10.3.3. Προθεσμιακές και μελλοντικές τιμές 275
10.3.4. Η αξία ενός προθεσμιακού συμβολαίου 277
10.3.5. Διαφορές futures και forwards 277
10.4. Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Option Contracts) 279
10.4.1. Παραδείγματα 281
10.4.2. Αποδόσεις από θέσεις σε options 284
10.4.3. H αξία του δικαιώματος 285
10.4.4. Διαπραγμάτευση index options στο Χρηματιστήριο Αθηνών 287
10.4.5. Αποτίμηση – Black & Scholes 289
10.5. Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) 293
10.5.1. Η χρήση των συμφωνιών ανταλλαγής 296
10.5.2. Αποτίμηση swap 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Έμμεσες Επενδύσεις
11.1. Εισαγωγή. 307
11.2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 310
11.2.1. Άλλες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων 311
11.3. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) 315
11.4. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) 316
11.5. Κανονισμός Συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ 317
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
12.1. Εισαγωγή 319
12.2. Εμπειρικά Αποτελέσματα 321
12.3. Θεωρία Προοπτικής (Prospect Theory) 328
12.4. Ευριστικοί Κανόνες και Συμπεριφορές 330
12.5. Συμπεριφορικές Εξηγήσεις Φαινομένων 343
12.6. Θεωρίες Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής 376
12.7. Συμπέρασμα 378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Αγελαία Συμπεριφορά (Herding)
13.1. Εισαγωγή 381
13.2. Μέτρηση Αγελαίας Συμπεριφοράς 383
13.3. Αποτελέσματα Μελετών 385
13.4. Αναλυτές και Αγελαία Συμπεριφορά 386
13.5. Τύποι Αγελαίας Συμπεριφοράς 387
13.6. Συμπέρασμα 389
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Συναίσθημα Επενδυτή (Investor Sentiment)
14.1. Εισαγωγή. 391
14.2. Τρόποι Μέτρησης Συναισθήματος. 392
14.3. Ενδεικτικά Αποτελέσματα Μελετών 394
14.4. Ανάλυση Κειμένου και Προσδοκίες. 397
14.5. Παράδειγμα Υπολογισμού Σχέσης Συναισθήματος και Μετοχικών Αποδόσεων 399
14.6. Συμπέρασμα 400
ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 401
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1: Επιτόκια Euribor 21
Πίνακας 1.2: Στατιστικά Στοιχεία Χ.Α. 44
Πίνακας 5.1: Credit Rating 90
Πίνακας 5.2: Παράδειγμα Κατάταξης Πιστοληπτικής Ικανότητας 91
Πίνακας 5.3: Σχέση Τιμής Ομολογίας και Επιτοκίου 97
Πίνακας 5.4: Σχέση Διάρκειας Μέχρι την Λήξη και Τιμής Ομολογίας 99
Πίνακας 5.5: Παράδειγμα Δεδουλευμένων Τόκων 102
Πίνακας 5.6: Έτος και Πριμ Ανάκλησης 105
Πίνακας 5.7: Παράδειγμα 1 Υπολογισμού Διάρκειας 107
Πίνακας 5.8: Διάρκεια Χαρτοφυλακίου Ομολόγων 109
Πίνακας 5.9: Παράδειγμα Υπολογισμού Κυρτότητας 111
Πίνακας 5.10: Υπολογισμός Διάρκεια και Κυρτότητας σε Περιόδους 112
Πίνακας 5.11: Παράδειγμα Spot επιτοκίων 116
Πίνακας 5.12: Παράδειγμα Προθεσμιακών Επιτοκίων 116
Πίνακας 5.13: Ομόλογα με Υψηλή Διάρκεια 127
Πίνακας 5.14: Ομόλογα με Χαμηλή Διάρκεια 128
Πίνακας 6.1: Τιμές Κλεισίματος 4 Μετοχών του Χ.Α. 135
Πίνακας 6.2: Μηνιαίες Αποδόσεις 4 Μετοχών του Χ.Α. 135
Πίνακας 6.3: Αναμενόμενες Αποδόσεις και Κίνδυνοι των Μετοχών 137
Πίνακας 6.4: Αναμενόμενες Αποδόσεις και Κίνδυνοι Διαφόρων Χαρτοφυλακίων 144
Πίνακας 6.5: Παράδειγμα Υπολογισμού του Συντελεστή Συσχέτισης των Αποδόσεων 149
Πίνακας 7.1: Μετοχές και Βeta 168
Πίνακας 7.2: Απαιτούμενη και Αναμενόμενη Απόδοση 170
Πίνακας 7.3: Απόδοση και Κίνδυνος Αμοιβαίων Κεφαλαίων 172
Πίνακας 8.1: Χαρτοφυλάκια ΧΑ με Βάση την Κεφαλαιοποίηση 201
Πίνακας 9.1: Κλαδική Συμπεριφορά στο Χ.Α. 233
Πίνακας 9.2: Χαρτοφυλάκια με Βάση το Ρ/Ε 241
Πίνακας 9.3: Δείκτες Τράπεζας Χ 246
Πίνακας 10.1: Παράδειγμα Καθημερινής Αποτίμησης ΣΜΕ 270
Πίνακας 10.2: Παράδειγμα Μόχλευσης με ΣΜΕ 272
Πίνακας 10.3: Διαφορές Προθεσμιακών και Μελλοντικών Συμβολαίων 278
Πίνακας 10.4: Ενδεικτικά Υποκείμενα Προϊόντα για ΣΜΕ στις Διεθνείς Αγορές 278
Πίνακας 10.5: Ενδεικτικά Μεγέθη ΣΜΕ στις Διεθνείς Αγορές 279
Πίνακας 10.6: Παράδειγμα Συναλλακτικής Δραστηριότητας σε Δικαιώματα Προαίρεσης στον Δείκτη FTSE/ASE 287
Πίνακας 10.7: Χρηματικές Ροές Επιχείρησης Α 295
Πίνακας 10.8: Υποθετικά Quotes από Swap Market Maker 300
Πίνακας 11.1: Προσέγγιση Stratified Sampling 313
Πίνακας 11.2: Ποσοστά Μετοχών στον Δείκτη Αναφοράς 313
Πίνακας 11.3: Παράδειγμα Υπολογισμού Tracking Error 314
Πίνακας 14.1: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης με VIX 400
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διάγραμμα 1.1: Επενδύσεις 18
Διάγραμμα 1.2: Το 3-μηνο Euribor 21
Διάγραμμα 1.3: Απόδοση και Κίνδυνος Επενδύσεων 28
Διάγραμμα 1.4: Ανοικτή Πώληση 35
Διάγραμμα 5.1: Τιτλοποίηση Απαιτήσεων 83
Διάγραμμα 5.2: Credit Default Swap (CDS) 93
Διάγραμμα 5.3: Credit Default Swap Spreads 94
Διάγραμμα 5.4: Σχέση Τιμής Ομολογίας και Προεξοφλητικού Επιτοκίου 98
Διάγραμμα 5.5: Σχέση Διάρκειας μέχρι την Λήξη και Τιμής Ομολογίας για Ομολογία που Πωλείται με Discount 100
Διάγραμμα 5.6: Σχέση Διάρκειας Μέχρι την Λήξη και Τιμής Ομολογίας για Ομολογία που Πωλείται με Premium 101
Διάγραμμα 5.7: Η Εφαπτόμενη στην Σχέση Τιμής / Επιτοκίου 110
Διάγραμμα 5.8: Δύο ομολογίες με Ίδια Διάρκεια αλλά διαφορετική Κυρτότητα 111
Διάγραμμα 5.9: Yield Curves 118
Διάγραμμα 5.10: Η Καμπύλη των Επιτοκίων των Αμερικάνικων T-Bills 118
Διάγραμμα 5.11: Καθοδική Καμπύλη Επιτοκίων και Ομολογίες με Τοκομερίδια 119
Διάγραμμα 5.12: Ανοδική Καμπύλη Επιτοκίων και Ομολογίες με Τοκομερίδια 119
Διάγραμμα 5.13: Τιμή Ελληνικού 10-ετους Ομολόγου 2000 – 2012 122
Διάγραμμα 5.14: Αποδόσεις Γερμανικού και Ελληνικού 10-ετους
Ομολόγου 2000 – 2021 122
Διάγραμμα 5.15: Spread Ομολόγων 2000 – 2021 123
Διάγραμμα 6.1: Συνδυασμοί Κινδύνου και Απόδοσης 145
Διάγραμμα 6.2: Διαφοροποίηση Κινδύνου 147
Διάγραμμα 6.3: Επιλογή Χαρτοφυλακίου 1 150
Διάγραμμα 6.4: Επιλογή Χαρτοφυλακίου 2 152
Διάγραμμα 7.1: Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς 159
Διάγραμμα 7.2: Η Κλίση της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς 160
Διάγραμμα 7.3: Η Γραμμή Αξιογράφων 162
Διάγραμμα 7.4: CAPM και Υπερτιμημένες ή Υποτιμημένες Μετοχές 167
Διάγραμμα 7.5: Αποδόσεις και Συστηματικός Κίνδυνος 169
Διάγραμμα 7.6: Απαιτούμενη και Αναμενόμενη Απόδοση 170
Διάγραμμα 8.1: Αποτελεσματική Αντίδραση σε Θετικά Νέα 183
Διάγραμμα 8.2: Αποτελεσματική Αντίδραση σε Αρνητικά Νέα 183
Διάγραμμα 8.3: Δείκτης Χρησιμότητας 187
Διάγραμμα 8.4: Ο Δείκτης NASDAQ COMPOSITE την Περίοδο 1994 – 2004 194
Διάγραμμα 8.5: Ο Δείκτης S&P100 την περίοδο 1994 – 2004 194
Διάγραμμα 8.6: Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ την Περίοδο 1990 – 2003 195
Διάγραμμα 8.7: Στρατηγική Contrarian για Ελληνικές Μετοχές 196
Διάγραμμα 9.1: Πληθωρισμός στην Ελλάδα 217
Διάγραμμα 9.2: Πραγματικό Επιτόκιο 220
Διάγραμμα 9.3: Πληθωρισμός και Ανεργία 222
Διάγραμμα 9.4: Πληθωρισμός και Ανεργία στην Ελλάδα (1990-2000) 223
Διάγραμμα 9.5: Το Ελληνικό ΑΕΠ (σε δις ευρώ) 226
Διάγραμμα 9.6: Ανάλυση του Κύκλου Ζωής 231
Διάγραμμα 9.7: Τάση της Αγοράς 250
Διάγραμμα 9.8: Στήριξη και Αντίσταση 252
Διάγραμμα 9.9: Head and Shoulders 253
Διάγραμμα 9.10: Ανάλυση Κινητού Μέσου Όρου 254
Διάγραμμα 9.11: Δείκτης Σχετικής Δύναμης 257
Διάγραμμα 10.1: Απόδοση Προθεσμιακής Θέσης Long 263
Διάγραμμα 10.2: Απόδοση Προθεσμιακής Θέσης Short 263
Διάγραμμα 10.3: Απόδοση Τρέχουσας Θέσης 264
Διάγραμμα 10.4: Κάλυψη Κινδύνου με Προθεσμιακό Συμβόλαιο 265
Διάγραμμα 10.5: Η Μελλοντική Τιμή (F) είναι υψηλότερη από την Τρέχουσα (S) 274
Διάγραμμα 10.6: Η Μελλοντική Τιμή (F) είναι χαμηλότερη από την Τρέχουσα (S) 274
Διάγραμμα 10.7: Αποδόσεις Call Option 283
Διάγραμμα 10.8: Αποδόσεις Put Option 284
Διάγραμμα 10.9: Παράδειγμα Binomial Υποδείγματος 293
Διάγραμμα 10.10: Swap Συναλλάγματος 295
Διάγραμμα 10.11: Παράδειγμα Μετατροπής με Swap Συναλλάγματος 297
Διάγραμμα 10.12: Παράδειγμα Μετατροπής με Swap Επιτοκίου 298
Διάγραμμα 10.13: Παράδειγμα Swap Επιτοκίου 301
Διάγραμμα 11.1: Διαφορές Αποδόσεων Χαρτοφυλακίου και Δείκτη 315
Διάγραμμα 12.1: Investor Overreaction σε Θετική Πληροφόρηση 348
Διάγραμμα 12.2: Investor Overreaction σε Αρνητική Πληροφόρηση 349
Διάγραμμα 12.3: Investor Underreaction σε Θετική Πληροφόρηση 351
Διάγραμμα 12.4: Investor Underreaction σε Αρνητική Πληροφόρηση 351
Διάγραμμα 12.5: Η Προηγούμενη Απόδοση σαν Ετήσια Ποσοστιαία Απόδοση 360
Διάγραμμα 12.6: Η Προηγούμενη Απόδοση σαν Αύξηση στην Κεφαλαιακή Αξία 360