Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων & Πολιτικών (Τόμος Α΄)

Γεώργιος Μέργος

Β΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Σκληρό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 472
Κωδικός ISBN: 978-960-824-958-5
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694870

Πρόλογος Β’ Έκδοσης

Στα πέντε περίπου χρόνια από τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου αυτού, η χρήση της ανάλυσης κόστους - οφέλους έχει επεκταθεί σημαντικά διεθνώς, ιδιαίτερα στις αγγλοσαξονικές χώρες. Όμως, η επέκταση δεν αφορούσε ούτε τη θεωρητική βάση ούτε τις μεθοδολογικές αναλύσεις, αλλά την εφαρμογή της μεθόδου στην αξιολόγηση αποφάσεων κυβερνητικής πολιτικής και ειδικότερα της σκοπιμότητας εισαγωγής κανονιστικών ρυθμίσεων.

Εξ αυτού του λόγου, στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου δεν θεωρήθηκε σκόπιμη η αναθεώρηση του περιεχομένου του, ούτε η αναδιάταξη της ύλης, αφού ανταποκρίνεται πλήρως στην κρατούσα επιστημονική σκέψη στη διεθνή βιβλιογραφία. Όμως, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει προσπάθεια επέκτασης του βιβλίου με ένα δεύτερο τόμο, ο οποίος παρουσιάζει μια σειρά από εφαρμογές της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων και πολιτικών σε διάφορους τομείς της εφαρμοσμένης οικονομικής και της οικονομικής πολιτικής.

Οι εφαρμογές αυτές αφορούν την αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα μεταφορών, την αξιολόγηση δαπανών για πολιτικές απασχόλησης, ενεργητικές και παθητικές, την αξιολόγηση δαπανών υγείας, την αξιολόγηση δαπανών εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την αξιολόγηση μέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής. Δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στη φάση αυτή οι παραδοσιακές εφαρμογές της μεθοδολογίας σε επενδύσεις βιομηχανικής ανάπτυξης και αγροτικών έργων, δίδεται όμως έμπαση κυρίως στην αξιολόγηση της σκοπιμότητας κυβερνητικής παρέμβασης σε τομείς, όπου η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της κυβερνητικής παρέμβασης είναι δυσχερής. Κάθε ένα από τα κεφάλαια, που πραγματεύεται τις εφαρμογές αυτές, περιλαμβάνει εκτεταμένη βιβλιογραφία TO αντίστοιχα θέματα, καθώς και πηγές στο διαδίκτυο που είναι χρήσιμες για διδακτικούς σκοπούς.

Συνολικά, το βιβλίο αυτό, που περιλαμβάνει τον Πρώτο τόμο με τη θεωρία και τον Δεύτερο τόμο με τις εφαρμογές, πιστεύω ότι αποτελεί μια πλήρη παρουσίαση της κοινωνικό-οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων και πολιτικών. Επομένως, ελπίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως διδακτικό βιβλίο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Πολιτικής όσο και ως βιβλίο αναφοράς για εκείνους, των οποίων η εργασία περιλαμβάνει αξιολόγηση επενδύσεων και μέτρων κυβερνητικής πολιτικής σε οποιονδήποτε κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας.

Για την ολοκλήρωση της δεύτερης αυτής έκδοσης του βιβλίου θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία Γαβρίλη που, ως επιμελητής της έκδοσης, συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση του κειμένου και την απάλειψη διαφόρων αβλεψιών της πρώτης έκδοσης. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου, υποψήφιο διδάκτορα, Παναγιώτη Πρόντζα, για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση του δεύτερου τόμου, αλλά και για τη βοήθειά του στη διδασκαλία του μαθήματος και των ασκήσεων.

Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλονται και στους συναδέλφους μου στα διάφορα Πανεπιστήμια, που χρησιμοποίησαν το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά και στους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εποικοδομητικά τους σχόλια.

Περιεχόμενα

ΠρόλογοςΒ’ Έκδοσης 17
Πρόλογος A’ Έκδοσης 19
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1.1. Τι είναι η Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση 25
1.1.1. Το Πλαίσιο ανάλυσης 26
1.1.2. Σκοπός και χρήση της Κοινωνικο-οικονομικής Αξιολόγησης 30
1.1.3. Διαδικασία της Κοινωνικο-οικονομικής Αξιολόγησης 33
1.1.4. Τι δεν είναι η Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση 33
1.2. Η Κοινωνικο-οικονομική διάσταση της αξιολόγησης 36
1.2.1. Ιδιωτική και κοινωνική αξιολόγηση 36
1.2.2. Η αξιολογική βάση της μεθόδου 39
1.2.3. Εξέλιξη της Κοινωνικο-οικονομικής Αξιολόγησης 40
1.3. Πρώτη προσέγγιση στη μέθοδο 44
1.3.1. Ποσοτικοποίηση και αποτίμηση κόστους-ωφελειών 45
1.3.2. Ανάλυση Ex Ante και Ex Post 47
1.4. Περίληψη 47
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
2.1. Εισαγωγή 51
2.2. Οι έννοιες της επένδυσης, της απόδοσης και της προεξόφλησης 52
2.2.1. Κεφάλαιο και επένδυση 52
2.2.2. Κόστος και απόδοση του κεφαλαίου 55
2.2.3. Η προσέγγιση της ροής στην ανάλυση μιας επένδυσης 56
2.2.4. Η έννοια της προεξόφλησης 59
2.3. Επενδυτικά κριτήρια ανεξάρτητων έργων 62
2.3.1. Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) 63
2.3.2. Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (ΕΣΑ) 66
2.3.3. Αόγος Ωφελειών-Κόστους (ΛΩΚ) 68
2.3.4. Περίοδος Ανάκτησης Κεφαλαίου (ΠΑΚ) 69
2.4. Επιλογή του Επενδυτικού Κριτηρίου 69
2.5. Επιλογή μεταξύ έργων 73
2.5.1. Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων 73
2.5.2. Παραδείγματα εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής 79
Καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου 79
Επιλογή έργου με εναλλακτική τεχνολογία 81
Έργο με αρνητικές ωφέλειες 82
Αποτελεσματικότητα κόστους 83
2.5.3. Επιλογή έργων με περιορισμένο προϋπολογισμό 84
2.6. Ανάλυση ευαισθησίας 85
2.7. Περίληψη 88
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
3.1. Εισαγωγή 91
3.2. Αξιολόγηση δημοσίων παρεμβάσεων 92
3.2.1. Έργα και πολιτικές 93
3.2.2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 95
3.2.3. Δημόσιες δαπάνες 98
3.2.4. Περιβαλλοντικές ωφέλειες και ρυθμιστικές (εποπτικές) παρεμβάσεις 99
3.3. Ανάλυση έργου 100
3.3.1. Η έννοια του έργου και της ανάλυσης έργου 100
3.3.2. Ο κύκλος του έργου 104
3.3.3. Θεσμικό πλαίσιο επιλογής και διαμόρφωσης των νέων έργων 109
3.4. Αξιολόγηση του αναπτυξιακού έργου 111
3.4.1. Στοιχεία του έργου 112
3.4.2. Πίνακας Έργου 114
3.4.3. Υπολογισμός στοιχείων κόστους και ωφελειών 114
3.4.4. Άλλα ζητήματα 116
3.4.5. Διαφορετικές προσεγγίσεις 117
3.5. Υπολογισμός της κατάστασης «χωρίς το έργο» 119
3.5.1. Συγκρίσεις «Με» – «Χωρίς» 119
3.5.2. Προσδιορισμός της πραγματικής συμβολής έργου122
3.6. Περίληψη 124
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 125
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
4.1. Εισαγωγή 129
4.2. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto στην οικονομία της αγοράς 130
4 2 1 Οικονομική αποτελεσματικότητα στη μερική ισορροπία 130
4.2.2. Οικονομική αποτελεσματικότητα στη γενική ισορροπία 136
4.2.3. Δυναμική αποτελεσματικότητα 142
4.2.4. Ο ρόλος των τιμών και του ανταγωνισμού 144
4.3. Τα κριτήρια της κοινωνικής βελτίωσης 145
4.3.1. Το κριτήριο Pareto 146
4.3.2. Το κριτήριο της Αποζημίωσης 148
4.4. Κοινωνική ευημερία και η συνέπεια του κριτηρίου της αποζημίωσης 150
4.4.1. Διαπροσωπικές συγκρίσεις 150
4.4.2. Πραγματική και δυνητική αποζημίωση 151
4.4.3. Ο έλεγχος του εθνικού εισοδήματος 153
4.5. Κοινωνική ευημερία και ισότητα 154 ;
4.5.1. Η Bergson – Samuelson συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας 154
4.5.2. Τύποι συναρτήσεων κοινωνικής ευημερίας 156
4.5.3. Στάθμιση εισοδημάτων 157
4.5.4. Αποτελεσματικότητα και ισότητα στην επιλογή έργων και πολιτικών 159
4.6. Περίληψη 161
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
5.1. Εισαγωγή 163
5.2. Πλεόνασμα καταναλωτή και πλεόνασμα παραγωγού 163
5.2.1. Πλεόνασμα του καταναλωτή 164
5.2.2. Πλεόνασμα του παραγωγού 168
5.2.3. Οικονομικό πλεόνασμα 170
5.2.4. Επιπτώσεις στην ευημερία από ένα μέτρο πολίτικης 170
5.3. Μεταβολή στην ευημερία από παρεμβάσεις πολίτικης 174
5.3.1. Επιπτώσεις της επιβολής φόρου επί των πωλήσεων 174
5.3.2. Επιπτώσεις ευημερίας από την εισαγωγή καινοτομίας 175
5.3.3. Επιπτώσεις στην ευημερία από την ύπαρξη μονοπωλίου ή παρεμβάσεις του κράτους 177
5 3 4. Δημόσια αγαθά 180
5.4. Μέτρηση του πλεονάσματος καταναλωτή στη γενική ισορροπία 182
5.4.1. Πλεόνασμα καταναλωτή σε δύο αγορές 183
5.4.2. Πλεόνασμα καταναλωτή στη γενική ισορροπία 185
5.5. Αντισταθμιστική και ισοδύναμη μεταβολή 186
5.6. Περίληψη 189
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
6.1. Εισαγωγή 191
6.2. Αποτυχίες της αγοράς 192
6.2.1. Η ύπαρξη μονοπωλιακών καταστάσεων 193
6.2.2. Εξωτερικές επιδράσεις 198
6.2.3. Ασυμμετρία πληροφόρησης 202
6.3. Αποτυχίες του κράτους 204
6.3.1. Η επίδραση του φόρου 204
6.3.2. Οι επιδράσεις του εμπορικού προστατευτισμού 207
6.3.3. Έλεγχοι τιμών και ελλείψεις 210
6.4. Δημόσια αγαθά 212
6.5. Η θεμελιώδης αρχή της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους 220
6.6. Περίληψη 225
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 226
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ
7.1. Εισαγωγή 229
7.2. Προσδιορισμός των στοιχείων κόστους και οφέλους 230
7.2.1. Μεταβιβαστικές πληρωμές 231
7.2.2. Επιδράσεις σε δευτερογενείς αγορές 233
7.2.3. Στοιχεία κόστους 236
7.2.4. Στοιχεία οφέλους 237
7.2.5. Επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό 239
7.3. Αποτίμηση των στοιχείων κόστους και οφέλους 240
7.3.1. Οικονομική και κοινωνική ανάλυση 240
7.3.2. Ο «Numeraire» 242
7.3.3. Η προσέγγιση του UNIDO 244
7.3.4. Η προσέγγιση της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) 246
7.4. Σκιώδεις τιμές αγαθών 249
7.4.1. Σκιώδεις τιμές για εμπορεύσιμα αγαθά 250
7.4.2. Σκιώδεις τιμές για εν δυνάμει εμπορεύσιμα αγαθά 252
7.4.3. Σκιώδεις τιμές για μη εμπορεύσιμα αγαθά 252
7.5. Οικονομικές τιμές πρωταρχικών συντελεστών παραγωγής 253
7.5.1. Σκιώδεις τιμές της εργασίας 254
7.5.2. Σκιώδεις τιμές της ανειδίκευτης εργασίας 255
7.5.3. Σκιώδεις τιμές της ειδικευμένης εργασίας 257
7.5.4. Σκιώδεις τιμές της γης 257
7.6. Σκιώδης τιμή συναλλάγματος 258
7.7. Συντελεστές μετατροπής 259
7.7.1. Ειδικοί συντελεστές μετατροπής 259
7.7.2. Κλαδικοί συντελεστές μετατροπής 260
Συντελεστές μετατροπής για αγαθά κατανάλωσης και παραγωγής 261
Συντελεστές μετατροπής της κατανάλωσης διαφορετικών εισοδηματικών τάξεων 261
Ειδικοί συντελεστές μετατροπής για σημαντικά μη-εμπορεύσιμα αγαθά 261
7.7.3. Γενικός συντελεστής μετατροπής 262
7.8. Παραδείγματα χρήσης Συντελεστών Μετατροπής στον Πίνακα Έργου 264
7.9. Περίληψη 265
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
8.1. Εισαγωγή 267
8.2. Μέτρηση της ευημερίας υπό συνθήκες αβεβαιότητας 267
8.2.1. Βασικές έννοιες 269
8.2.2. Ανάλυση ενδεχομένων 273
8.2.3. Υπολογισμός της αναμενόμενης τιμής 275
8.2.4. Υπολογισμός πιθανοτήτων εμφάνισης ενδεχομένων 277
8.3. Ανάλυση ευαισθησίας 278
8.3.1. Μερική ανάλυση ευαισθησίας 279
8.3.2. Ανάλυση σεναρίων 286
8.3.3. Ανάλυση κινδύνου 287
8.3.4. Μείωση κινδύνου 287
8.4. Η αξία της πληροφόρησης 289
8.4.1. Αξία οιονεί-δικαίωμα 289
8.4.2. Αξία δικαιώματος και τιμή δικαιώματος 290
8.4.3. Αξία ύπαρξης 290
8.5. Περίληψη 291
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
9.1. Εισαγωγή 293
9.2. Κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης σε πλήρως ανταγωνιστικές Αγορές 295
9.2.1. Ορισμός του Κοινωνικού Επιτοκίου Προεξόφλησης 295
9.2.2. Το επιτόκιο αγοράς 295
9.2.3. Το καταναλωτικό επιτόκιο προεξόφλησης 300
9.2.4. Πραγματικός κόσμος: Απουσία τέλειων αγορών 302
9.3. Κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης σε μη τέλειες αγορές 304
9.3.1. Προσεγγίσεις με βάση το επιτόκιο αγοράς 304
9.3.2. Η προσέγγιση προγραμματισμού 309
9.4. Περίληψη 312
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 312
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
10.1. Εισαγωγή 313
10.2. Αναπτυξιακή πολιτική και διανομή του εισοδήματος 314
10.2.1. Η λογική του στόχου της αναδιανομής 314
10.2.2. Η έννοια της διανομής του εισοδήματος 316
10.2.3. Η γραμμή φτώχειας 317
10.2.4. Μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση διανομής του εισοδήματος και τη μείωση της φτώχειας 317
10.3. Στάθμιση της κατανάλωσης των διάφορων εισοδηματικών τάξεων 321
10.3.1. Η ανάγκη για στάθμιση 321
10.3.2. Η χρήση των σταθμίσεων 323
10.3.3. Προσδιορισμός των σταθμικών συντελεστών διανομής 324
10.4. Στάθμιση κατανάλωσης και επένδυσης 329
10.4.1. Numeraire της κοινωνική ανάλυσης 330
10.4.2. Αποτίμηση των ροών αποταμίευσης και κατανάλωσης 331
10.4.3. Κοινωνικές επιπτώσεις και αποτίμησής τους 336
10.4.4. Περιορισμοί στη χρήση της μεθοδολογίας 338
10.5. Εστιασμένες παρεμβάσεις και μέτρα κοινωνικής πολιτικής 340
10.5.1. Διανεμητικές επιπτώσεις εισοδηματικών μεταβιβάσεων 340
10.5.2. Εστιασμένες παρεμβάσεις αναδιανομής 343
10.6. Περίληψη 346
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 347
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΗ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11.1. Εισαγωγή 351
11.2. Η μέθοδος της υποθετικής αποτίμησης 352
11.2.1. Παρουσίαση της μεθόδου 353
Η υποθετική αγορά 354
Απόκτηση τιμών 354
Υπολογισμός της μέσης WTP ή της μέσης WTA 356
Υπολογισμός καμπύλης WTP και WTA 356
Διαμόρφωση συνολικών δεδομένων 357
Αξιολόγηση της CVM 357
11.2.2. Προσέγγιση της μεθόδου 358
11.2.3. Ζητήματα εφαρμογής της μεθόδου 359
11.2.4. Εκτίμηση της αξίας ύπαρξης 362
11.2.5. Η εφαρμογή των διοικητικών ρυθμίσεων 364
11.2.6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 365
11.3. Η μέθοδος των ποιοτικών χαρακτηριστικών (Hedonic pricing method) 365
11.3.1. Η θεωρητική βάση της μεθόδου 366
11.3.2. Η μέθοδος 367
11.3.3. Προβλήματα εφαρμογής της μεθόδου 369
11.4. Η μέθοδος του κόστους ταξιδιού 370
11.4.1. Η θεωρητική βάση της μεθόδου 371
11.4.2. Προβλήματα με την εφαρμογή της μεθόδου 374
11.5. Χρήση μιας ανάλογης αγοράς 375
11.5.1. Η χρήση της τιμής από μια ανάλογη αγορά 375
11.5.2. Χρήση στοιχείων μιας ανάλογης αγοράς 377
11.6. Άμεση εκτίμηση της καμπύλης ζήτησης 378
11.7. Περίληψη 381
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 382
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
12.2. Εισαγωγή 383
12.2. Χρηματο-οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα έργου 384
12.2.1. Έννοια και πλαίσιο 384
12.2.2. Διαφορές από την οικονομική ανάλυση 387
12.3. Χρηματο-οικονομικά εργαλεία και διαδικασία ανάλυσης 388
12.3.1. Χρηματο-οικονομικά εργαλεία 389
Ισολογισμός (Balance Sheet) 389
Λογαριασμός Εσόδων-Εξόδων (Income Statement) 390
Πηγές και χρήσεις Κεφαλαίου (Sources and Uses of Funds Statement) 391
Χρηματο-οικονομικοί Δείκτες 393
Δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας 393
Δείκτης βιωσιμότητας 394
Δείκτης φερεγγυότητας 395
12.3.2. Διαδικασία 395
12.4. Περιεχόμενο της χρηματο-οικονομικής ανάλυσης 398
12.4.1. Διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάλυση του έργου 398
12.4.2. Ανάλυση νεκρού σημείου 404
12.4.3. Περιορισμοί και προβλήματα της χρηματο-οικονομικής ανάλυσης 405
Περίληψη 405
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 406
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
13.1. Εισαγωγή 409
13.2. Δημόσια παροχή και υπερβάλλον βάρος φάρου 410
13.2.1. Η απώλεια ευημερίας από τον φόρο 411
13.2.2. Η έννοια του Οριακού Υπερβάλλοντος Βάρους του φόρου 4112
13.2.3. Το μέγεθος του Οριακού Υπερβάλλοντος Βάρους του φόρου 413
13.2.4. Το Οριακό Υπερβάλλον Βάρος του φόρου και ο κανόνας επιλογής 414
13.3. Ανάκτηση κόστους και προσδιορισμός του τέλους χρήσης 415
13.3.1. Τέλος χρήσης και ανάκτηση κόστους 416
13.3.2. Τέλος χρήσης και Οριακό Υπερβάλλον Βάρος του φόρου 418
13.3.3. Τέλος χρήσης και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους 419
13.4. Υπολογισμός κρατικής επιχορήγησης 421
133. Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 422
13.5.1. Λόγοι συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα 423
Τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής χρηματοδότησης 425
13.5.2. Μέθοδοι συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα 428
Κατασκευή – Λειτουργία – Μεταβίβαση 428
Πρωτοβουλία ιδιωτικής χρηματοδότησης 430
Χρηματοδότηση από Εργολάβο/Κατασκευαστή 432
Lease/Develop/Operate (L.D.O.) 433
Lease/Purchase 433
Sale/Leaseback 434
Με το κλειδί στο χέρι (Turn-key) 435
13.5.3. Η Ελληνική εμπειρία 436
13.6. Περίληψη 438
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 439
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
14.1. Εισαγωγή 441
14.2. Περιορισμοί στη χρήση των αποτελεσμάτων της μεθόδου 441
14.3. Η εφαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης 444
14.3.1. Η εφαρμογή της μεθόδου διεθνώς 444
14.3.2. Η εφαρμογή της μεθόδου στην Ελλάδα 447
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 448
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 450
Επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΛΚΕ 451
Η εφαρμογή της μεθόδου από την ΕΤΒΑ και τις ΔΕΚΟ 452
Η εφαρμογή της μεθόδου στην έρευνα 453
14.4. Σύγχρονα ζητήματα και κατευθύνσεις της μεθόδου 454
14.4.1. Ο πρόσφατος αναπροσανατολισμός της μεθόδου 454
14.4.2. Τα σύγχρονα ζητήματα 458
Δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας; 458
Η δημοσιονομική επίπτωση της παρέμβασης ή του έργου 459
Η Αξιολόγηση ως νέος κλάδος 460
14.5. Περίληψη 461
Βιβλιογραφικές σημειώσεις 461
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 463
1. Στην αγγλική γλώσσα 463
2. Στην ελληνική γλώσσα 470