Οικονομετρία Βασική Θεωρία και Εφαρμογές (Τόμος Β΄)


Ανδρικόπουλος Ανδρέας

 

Γ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 590
Κωδικός ISBN: 960-359-094-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 2712

Ο δεύτερος τόμος, που περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες, αφιερώνεται ολοκληρωτικά σε εμπειρικές εφαρμογές της οικονομετρίας στη μικροοικονομική και τη μακροοικονομική θεωρία.

Στην ενότητα I αναλύονται τα βασικά οικονομετρικά υποδείγματα που αφορούν τη θεωρία παραγωγής. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 21 δίνεται μια συνοπτική θεωρητική ανάλυση της θεωρίας παραγωγής. Το μέρος Α αυτής της ενότητας αφιερώνεται σε εμπειρικές εφαρμογές υποδειγμάτων μιας εξίσωσης και περιλαμβάνει το υπόδειγμα των Cobb-Douglas (Κεφάλαιο 22), το υπόδειγμα της σταθεράς ελαστικότητας υποκατάστασης(€Ε8) και το υπόδειγμα του Leontief (Κεφάλαιο 23). Στο μέρος Β της πρώτης ενότητας αναλύονται, θεωρητικά και εμπειρικά, τα ευέλικτα(ίΙεχΐΜε) συστήματα παραγωγής που περιλαμβάνουν το βασικό υπερλογαριθμικό υπόδειγμα και τις παραλλαγές του (Κεφάλαιο 24), το γενικευμένο υπόδειγμα του Leontief και το CES υπερλογαριθμικό υπόδειγμα (Κεφάλαιο 25).

Οι εφαρμογές στη θεωρία της παραγωγής αναφέρονται σε εξειδικευμένους τομείς της οικονομίας, όπως τους τομείς της ενέργειας, της κατοικίας, τον αγροτικού τομέα, το χρηματοοικονομικού τομέα και τον τομέα των μεταφορών.

Η δεύτερη ενότητα αφορά εμπειρικές εφαρμογές που αναφέρονται στη θεωρία ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Στο Κεφάλαιο 26 δίνεται μια συνοπτική επισκόπηση της θεωρίας του καταναλωτή και στη συνέχεια αναπτύσσονται θεωρητικά, υπολογίζονται και ελέγχονται εμπειρικά τα μη ευέλικτα(inflexible) και τα ευέλικτα (flexible) υποδείγματα αγαθών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στο μέρος A (Κεφάλαιο 27) της ενότητας αναλύονται εμπειρικά υποδείγματα μιας εξίσωσης (γραμμικά και μη γραμμικά) που αναφέρονται στη μικροοικονομική θεωρία, τη μακροοικονομική θεωρία, το χρηματοοικονομικό τομέα, κ.τ.λ. Τα μη ευέλικτα στατικά συστήματα αγαθών και υπηρεσιών διαπραγματεύονται στο μέρος Β (Κεφάλαια 28-29) αυτής της ενότητας. Ειδικότερα, τα μη ευέλικτα στατικά υποδείγματα δαπανών περιλαμβάνουν το Γραμμικό Σύστημα Δαπανών (Κεφάλαιο 28), το Επεκτεινόμενο Γραμμικό Σύστημα Δαπανών και το Έμμεσο Αντιλογαριθμικό Σύστημα Δαπανών (Κεφάλαιο 29). Τα μη ευέλικτα δυναμικά υποδείγματα δαπανών, που περιλαμβάνουν το Habit Γραμμικό Σύστημα Δαπανών και το Δυναμικό Γενικευμένο Γραμμικό Σύστημα Δαπανών, αναπτύσσονται στο μέρος Γ (Κεφάλαιο 30).

Τα ευέλικτα υποδείγματα αγαθών και υπηρεσιών αναλύονται στα επόμενα τέσσερα Κεφάλαια της ενότητας (Μέρος Δ). Το βασικό υπερλογαριθμικό υπόδειγμα και οι παραλλαγές αναλύονται στα Κεφάλαια 31 και 32, αντίστοιχα. Το Κεφάλαιο 33 αφιερώνεται στο Σχεδόν Ιδανικό Σύστημα Ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών) AIDS) και στο Κεφάλαιο 34 αναπτύσσονται το Γενικευμένο Υπόδειγμα του Leontief (ομοθετικό και μη ομοθετικό), το CES-υπερλογαριθμικό υπόδειγμα και το Τετραγωνικό Σύστημα Δαπανών. Το τελευταίο Κεφάλαιο (Κεφάλαιο 35) συνοψίζει το συνολικό περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου.

Ευχαριστίες απευθύνονται σε συναδέλφους μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τους οποίους συζήτησα θέματα διάρθρωσης της ύλης του εγχειριδίου αυτού, ιδιαίτερα ευχαριστώ το συνάδελφο κ. Ευθύμιο Τσιώνα για την επεξεργασία ορισμένων εφαρμογών, που παραθέτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, στους σπουδαστές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που με τις παρατηρήσεις τους στη θεωρία και τις εμπειρικές εφαρμογές συνέβαλαν στη βελτίωση και τη καλύτερη παρουσίαση της ύλης, και στην κ. Ελένη Σταυροπούλου για τη γλωσσική επιμέλεια του βιβλίου. Επίσης, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στους ανιψιούς μου Δημήτριο Γκουντάνη, φοιτητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) & Νικόλαο Γκουντάνη, φοιτητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), που με τον τρόπο τους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου. Ειδικότερα, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στον κ. Δημήτριο Γκουντάνη, ο οποίος στην α' έκδοση έφερε την ευθύνη της δακτυλογράφησης του κειμένου και της σχεδίασης των διαγραμμάτων, στη β' έκδοση βοήθησε με πλειάδα εύστοχων παρατηρήσεων και σχολίων και στην γ' έκδοση με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θυσία προσωπικού χρόνου ήταν αυτός που έφερε εις πέρας το τιτάνιο και επίπονο έργο της εκ βάθρων ανανέωσης του εγχειριδίου. Στο βιβλίο αυτό έχει αναμφίβολα σημαντικό μερίδιο συμμετοχής με συγγραφική πλέον δραστηριοποίηση και με πολύωρες συζητήσεις, που είχαμε σε θέματα οικονομετρικής υφής. Η πορεία του διαγράφεται γνησίως αύξουσα και όλα δείχνουν ότι η ακαδημαϊκή του καταξίωση δεν θα αργήσει να έρθει.

Α. Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Περιεχόμενα

Πρόλογος
ΕΝΟΤΗΤΑ I
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
21.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3
21.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3
21.2.1. Μορφές Συναρτήσεων Παραγωγής 7
α. Ομοιογενείς Συναρτήσεις Παραγωγής 7
β. Ομοθετικές Συναρτήσεις Παραγωγής 9
21.2.2. Συναρτήσεις Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών 10
α. Επιδοτούμενες Συναρτήσεις Ζήτησης 10
β. Μη Επιδοτούμενες Συναρτήσεις Ζήτησης 12
21.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 12
21.4. ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13
21.5. ΣΥΝΟΨΗ 17
ΜΕΡΟΣ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ COBB-DOUGLAS
22.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 21
22.2. ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ ΤΩΝ COBB-DOUGLAS 22
22.2.1. Το Θεωρητικό Υπόβαθρο 22
α. Η Συνάρτηση Παραγωγής 22
β. Οι Συναρτήσεις Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών 22
γ. Η Συνάρτηση Κόστους 23
δ. Ελαστικότητες 24
1. Ελαστικότητες Τιμών 25
2. Ελαστικότητες Κόστους Παραγωγής 26
3. Ελαστικότητες Προϊόντος 26
4. Αποδόσεις Κλίμακας-Οικονομίες Μεγέθους 27
ε. Έλεγχος της Θεωρίας Παραγωγής 27
1. To Shephards’s Lemma και οι Συναρτήσεις Ζήτησης 28
2. Η Υπόθεση της Ομοιογένειας 28
στ. Τεχνολογία 29
22.2.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 31
α. Η Συνάρτηση Παραγωγής 31
1 Έμμεση Εκτίμηση 31
2. Άμεση Εκτίμηση 34
β. Συναρτήσεις Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών 40
1. To “Labor-Requirements” Υπόδειγμα 41
2. To “Labor-Adjustments” Υπόδειγμα 41
22.2.3. Εμπειρικές Εφαρμογές 42
α. Βιομηχανικός Τομέας 42
β. Κλάδοι Βιομηχανίας 45
γ. Συγκοινωνιακός Τομέας 54
22.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 62
22.3.1. Το Θεωρητικό Υπόβαθρο 62
α. To Shift-Share Model 63
β. Οι Υποθέσεις του Υποδείγματος 65
γ. Η Συνάρτηση Παραγωγής 67
22.3.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 68
22.3.3. Βασικά Αποτελέσματα 69
α. To Shift-Share Model 69
β. Οι Υποθέσεις του Υποδείγματος 69
γ. Η Συνάρτηση Παραγωγής 75
22.4. ΣΥΝΟΨΗ 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ “CES” ΚΑΙ “LEONTDEF’
23.1.ΤΟ CES ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 81
23.1.1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 81
α. Η Συνάρτηση Παραγωγής 81
β. Μη Σταθερές Αποδόσεις Κλίμακας 83
γ. Σταθερές Αποδόσεις Κλίμακας 83
23.1.2. Εκτίμηση της Ελαστικότητας Υποκατάστασης 84
23.2. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 85
23.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ TOY SOLOW 87
23.4. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY LEONTIEF 93
23.5. ΣΥΝΟΨΗ 94
ΜΕΡΟΣ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
ΤΟ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ
24.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 97
24.2. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 97
24.2.1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 97
24.2.2. Η Συνάρτηση Κόστους Παραγωγής 98
24.2.3. Συναρτήσεις Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών 99
24.2.4. Έλεγχος της Θεωρίας Παραγωγής 104
24.2.5. Εκτίμηση του Υποδείγματος 105
α. Συνάρτηση Κόστους 105
β. Συνάρτηση Κόστους-Μερίδια 105
γ. Μερίδια Κόστους Παραγωγικών Συντελεστών 106
24.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 106
24.3.1. Ενεργειακός Τομέας 106
Α. Το Υπόδειγμα της Δ.Ε.Η. 106
β. Το Υπόδειγμα των Pindyck-Fuss 111
1. To Interfactor Υπόδειγμα 111
2. To Interfuel Υπόδειγμα 112
3. Διαδικασία Εκτίμησης του Υποδείγματος 113
4. Εφαρμογή 114
24.3.2. Αγροτικός Τομέας 117
24.3.3. Συγκοινωνιακός Τομέας 119
α. Το Μετρό της Αθήνας 119
β. Το Σιδηροδρομικό Δίκτυο της Γερμανίας 125
γ. Το Σιδηροδρομικό Δίκτυο της Ελλάδας: Ο.Σ.Ε 131
24.3.4. Χρηματοοικονομικός Τομέας 137
24.4. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 140
24.5. ΣΥΝΟΨΗ 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY LEONTIEF ΚΑΙ TO CES- ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
25.1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY LEONTIEF 145
25.1.1. Η Συνάρτηση Κόστους Παραγωγής και οι Συν/σεις Ζήτησης 145
25.1.2. Ελαστικότητες 146
25.1.3. Εκτίμηση του Υποδείγματος 147
25.2. ΤΟ CES-ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 148
25.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 150
25.4. ΣΥΝΟΨΗ 151
ΕΝΟΤΗΤΑ II
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
26.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 161
26.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 161
26.2.1. Μεγιστοποίηση της Συνάρτησης Χρησιμότητας 162
α. Αμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας 162
1. Συναρτήσεις Ζήτησης Αγαθών και Υπηρεσιών 165
2. Μη Επιδοτούμενες Ελαστικότητες 166
3. Ιδιότητες των Συναρτήσεων Ζήτησης 167
β. Έμμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας 173
26.3. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 174
26.3.1. Βασικές Έννοιες 174
α. Η Διαδικασία του Hicks 175
β. Η Διαδικασία του Slutsky 177
26.3.2. Η Ελαχιστοποίηση του Συνολικού Κόστους 178
Α. Σταθμιζόμενες Συναρτήσεις Ζήτησης 178
β. Σύγκριση Σταθμιζομένων-Μη Σταθμιζομένων Συναρτήσεων 182
26.4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΕΞΙΣΩΣΗ TOY SLUTSKY 182
26.4.1.Η Εξίσωση του Slutsky σε Μορφή Παραγώγων 183
26.4.2.Η Εξίσωση του Slutsky σε Μορφή Ελαστικοτήτων 188
α. Ιδιότητες Συναρτήσεων Ζήτησης 189
β. Η Εξίσωση του Slutsky και η Ταξινόμηση των Αγαθών 192
26.5. ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 202
26.5.1 .Δυαδικότητα Ανάμεσα Έμμεσης & Άμεσης Συνάρτησης Χρησιμότητας 203
α. Έμμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας & Συνάρτηση Κόστους 204
β. Δυαδικότητα και Συναρτήσεις Ζήτησης 206
26.5.2. Παράδειγμα 207
26.6. ΣΥΝΟΨΗ 210
ΜΕΡΟΣ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ
27.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 213
27.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 213
27.2.1. Η Συνάρτηση Κατανάλωσης 213
α. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα 213
1. Η Συνάρτηση Κατανάλωσης του Keynes 214
2. Η Υπόθεση του Modigliani 215
3. Η Υπόθεση του Friedman 218
β. Εφαρμογές 220
1. Η Συνάρτηση του Keynes: Διαστρωματικά Στοιχεία 220
2. Η Συνάρτηση Κατανάλωσης: Χρονολογικές Σειρές 236
27.2.2 Η Συνάρτηση Αποταμίευσης 241
27.2.3. Η Συνάρτηση Εισαγωγών 243
27.2.4. Η Συνάρτηση Ζήτησης Χρήματος 244
27.2.5. Η Καμπύλη του Phillips 250
27.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 252
27.3.1 Η Ζήτηση Κρέατος Πουλερικών 252
27.3.2. Ζήτηση Αλκοολούχων Ποτών στην Κύπρο 255
27.3.3. Άλλες Εφαρμογές 260
α. Διαστρωματικά Στοιχεία 260
β. Χρονολογικές Σειρές: Εποχιακές Ψευδομεταβλητές 264
27.4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 266
27.4.1. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περουσιακών Στοιχείων 266
α. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα 266
β. Εμπειρική Εφαρμογή 267
27.4.2. Αξιολόγηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 269
α. Το Βασικό Υπόδειγμα 270
β. Εμπειρική Εφαρμογή 271
27.4.3. Υποδείγματα Αυτοπαλινδρόμησης Δεσμευμένης Διακύμανσης
α. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα 272
1. ARCH(M) 272
2. GARCH(l.l) 273
β. Εφαρμογή 274
27.5. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 275
27.5.1. Το Βασικό Υπόδειγμα 275
α. Fixed Effects 276
β. Random Effects 279
27.5.2. Παράδειγμα 279
27.6. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 281
27.6.1. Διαδικασία Εκτίμησης 282
27.6.2. Εμπειρική Εφαρμογή 283
27.6.3. Μη Γραμμική Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων 284
α. Διαδικασία Εκτίμησης 284
β. Εφαρμογή 285
27.7. ΣΥΝΟΨΗ 286
ΜΕΡΟΣ Β
ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: LES
28.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 291
28.2. ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 292
28.2.1. Το Θεωρητικό Υπόβαθρο 292
α. Η Συνάρτηση Χρησιμότητας 292
β. Συναρτήσεις Ζήτησης 294
γ. Συναρτήσεις Δαπανών 295
δ. Ελαστικότητες 296
ε .Ταξινόμηση των Αγαθών 297
στ. Θεωρητικοί Περιορισμοί 299
28.2.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 301
α. Η Κλασική Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων 301
β. Μέθοδοι Εκτίμησης Συστημάτων 303
28.2.3. Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα του LES 303
28.3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 303
28.3.1. Καναδάς: Υπόδειγμα Καταναλωτικών Δαπανών 304
28.3.2. α. Οι Συντελεστές του Υποδείγματος 304
β. Ελαστικότητες 305
γ. To LES και Προβλέψεις 306
28.3.3. Εξαγωγικό Εμπόριο της Τουρκίας 307
28.3.4. α. Στατιστικά Στοιχεία 307
β. Εκτίμηση του Υποδείγματος 307
γ. Συντελεστές του Υποδείγματος 307
δ. Ελαστικότητες 308
28.3.5. Μεγάλη Βρετανία: Υπόδειγμα Καταναλωτικών Αγαθών α. Στατιστικά Στοιχεία 310
β. Στατιστικά Αποτελέσματα 310
γ. Ελαστικότητες 312
δ. Περιορισμοί 312
28.4. ΣΥΝΟΨΗ 314
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
29.1. ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: ELES 315
29.1.1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος 316
α. Συνολική Συνάρτηση Κατανάλωσης 317
β. To LES Υπόδειγμα 318
γ. Ελαστικότητες 319
29.1.2. Εμπειρική Εφαρμογή 320
29.2. ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 323
29.2.1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος 323
α. Συναρτήσεις Ζήτησης και Συναρτήσεις Δαπανών 324
β. Ελαστικότητες 326
29.2.2. Εμπειρικές Εφαρμογές 327
α. Το Υπόδειγμα των Καταναλωτικών Αγαθών 327
β. Το Υπόδειγμα των Χρηματιστηριακών Τίτλων 328
1. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα 328
2. Οι Συναρτήσεις Ζήτησης των Τίτλων 330
3. Ελαστικότητες 332
4. Εφαρμογή 333
29.3. ΤΟ ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΤΙΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 338
29.3.1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος 338
α. Η Συνάρτηση Χρησιμότητας 338
β. Συναρτήσεις Ζήτησης και Συναρτήσεις Δαπανών 338
γ. Ελαστικότητες 339
29.3.2. Διαδικασία Εκτίμησης του Υποδείγματος 341
29.3.3. Εμπειρική Εφαρμογή 342
29.4. ΣΥΝΟΨΗ 343
ΜΕΡΟΣ Γ
ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 353
30.2. TO “HABIT” ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 354
30.2.1. Η Υπόθεση “Habit-Formation” 354
α. Συναρτήσεις Ζήτησης και Συναρτήσεις Δαπανών 355
β. Ελαστικότητες 355
30.2.2. Η “Inflation-Rate” Υπόθεση 357
30.2.3. Εμπειρική Εφαρμογή 358
30.3. ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 359
30.3.1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος 359
30.3.2. Ελαστικότητες 360
30.3.3. Εφαρμογές 362
α. Κατανάλωση Αγροτικών Προϊόντων 362
β. 0 Τομέας της Κατοικίας 364
γ. 0 Τομέας της Ενέργειας 367
δ. Επιλογή Τόπου Εγκατάστασης Νοικοκυριών 374
1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος 374
2. Εφαρμογή 378
30.4. ΣΥΝΟΨΗ 386
ΜΕΡΟΣ Δ
ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΕΡΑΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: BTL-M
31.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 389
31.2. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 389
31.2.1. Το Βασικό Άμεσο Υπερλογαριθμικό Υπόδειγμα 390
α. Η Άμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας 390
β. Το Άμεσο Υπερλογαριθμικό Υπόδειγμα 390
γ. Ελαστικότητες 390
δ. Εκτίμηση του Υποδείγματος 393
ε. Στατιστικοί Έλεγχοι του Υποδείγματος 395
1 Έλεγχος της Θεωρίας Ζήτησης 397
2. Έλεγχος της Μαθηματικής Μορφής της U(X) 397
31.2.2. Το Βασικό Έμμεσο Υπερλογαριθμικό Υπόδειγμα 398
α. Η Συνάρτηση Χρησιμότητας 399
β. Οι Συναρτήσεις Ζήτησης 399
γ. Ελαστικότητες 400
31.3. ΣΥΝΟΨΗ 401
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
32.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 403
32.2. ΤΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡ/ΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: HTL-M 405
32.2.1. Το Έμμεσο HTL-M 405
32.2.2. Το Άμεσο HTL-M 407
32.3. ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: LTL-M
32.4. ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: LES 409
32.5.ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: LL-M 410
32.6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 412
32.6.1. Το Υπόδειγμα της Manser 412
α. Το Στατικό Υπόδειγμα 412
β. Το Δυναμικό Υπόδειγμα 412
32.6.2. Το Υπόδειγμα των Christensen-Jorgenson-Lau 413
32.7. ΣΥΝΟΨΗ 415
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33
ΤΟ ΣΧΕΔΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ:ΑIDS
33.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 417
33.2. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 417
33.2.1. Το Στατικό Υπόδειγμα 417
α. Συναρτήσεις Ζήτησης 418
β. Ελαστικότητες 420
γ. Μέθοδοι Εκτίμησης του Υποδείγματος 421
1. Η Μέθοδος του Zellner 422
2. Η OLS-M 422
33.2.2. Το Δυναμικό Υπόδειγμα 423
33.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 424
33.3.1. Το Υπόδειγμα των Αλκοολούχων Ποτών424
α. Στατιστικά Στοιχεία 424
β. Εκτίμηση του Υποδείγματος 424
γ. Στατιστικά Αποτελέσματα 426
33.3.2. Το Εισαγωγικό Εμπόριο της Ελλάδας 429
α. To Quasi Υπόδειγμα Εισαγωγών 429
1. Βιομηχανικά Προϊόντα 429
2. Αγροτικά Προϊόντα 433
β. To Pure Υπόδειγμα Εισαγωγών 434
33.3.3. Προϊόντα Αναψυχής-Πολιτιστικές Δραστηριότητες, κτλ. 436
α. Διάρθρωση Στατιστικών Στοιχείων 436
β. Συνοπτικά Αποτελέσματα 437
γ. Προβλέψεις 439
33.4. ΣΥΝΟΨΗ 440
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34
34.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 445
34.2. ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY LEONTIEF 445
34.2.1. Το Θεωρητικό Υπόβαθρο 445
α. Η Συνάρτηση Χρησιμότητας 445
β Το Ομοθετικό Υπόδειγμα του Leontief 446
γ. Το μη Ομοθετικό Υπόδειγμα του Leontief 450
34.2.2. Εφαρμογή 451
34.3. ΤΟ CES-ΥΠΕΡΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 453
34.4. ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ: QES 454
34.4.1. Το Θεωρητικό Υπόβαθρο 455
α. Το Στατικό QES 455
1. Συναρτήσεις Ζήτησης-Δαπανών 457
2. Ελαστικότητες 458
β. Το Δυναμικό QES 459
34.4.2. Δημογραφικοί Παράγοντες στο QES 460
α. Demographic Translating Procedure 460
β. Demographic Scaling Procedure 462
γ. Η Διαδικασία του Gorman 463
δ. Η διαδικασία των Prais-Houthakker 463
34.4.3. Οικονομίες Μεγέθους στην Κατανάλωση 463
34.4.4. Διαδικασία Εκτίμησης του QES 464
α. Εξειδίκευση των Δημογραφικών Μεταβλητών 465
β. Μέθοδος Εκτίμησης του QES 465
34.4.5. Εφαρμογές 466
α. Στατιστικά Στοιχεία-Μέθοδος Εκτίμησης 466
β. Βασικά Αποτελέσματα 466
1. Σταθερές Προτιμήσεις 466
2. Μεταβλητές Προτιμήσεις 469
γ. Demographic Scaling vs. Demographic Translating 470
δ. Δημογραφική Εξειδίκευση-Χρονολογικές Σειρές 472
34.5. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ROTTERDAM 474
34.5.1. Το Υπόδειγμα του Stone 474
34.5.2. Το Υπόδειγμα Rotterdam 477
34.6. ΣΥΝΟΨΗ 480
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35
ΣΥΝΟΨΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
35.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 487
35.2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 488
35.2.1. Διαρκή Αγαθά 488
α. Θεωρία Ζήτησης 488
β. Θεωρία Παραγωγής 489
35.2.2. Ακραίες Τιμές και Άλλες Αδιαιρετότητες 489
35.2.3. Υποδείγματα με Δυναμικές Προσαρμογές 492
35.2.4. Income -Leisure Trade-offs 494
35.2.5. Πρόσφατες Τεχνολογίες-Περιορισμοί Κανονικότητας 495
35.3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ-ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 497
Επαναληπτικές Ασκήσεις-Διαγωνίσματα 499
1. Επαναληπτικές Ασκήσεις 501
2. Διαγωνίσματα 524
Βιβλιογραφία 551
1. Βασικά Εγχειρίδια 553
2. Άρθρα 555
Στατιστικοί Πίνακες 565
Ευρετήριο 583