Εισαγωγή στην Ελεγκτική


Αντώνης Παπάς

 

A΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων:
Κωδικός ISBN: 960-824-931-7
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 3645

Category:

Η Ελεγκτική είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Λογιστικής, του οποίου οι συνεχείς εξελίξεις επιβάλλουν τη διαρκή εγρήγορση του μελετητή των ελεγκτικών πραγμάτων και την τακτική ανανέωση της σχετικής βιβλιογραφίας. Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών εντάσσεται και η συγγραφή του παρόντος συγγράμματος, το οποίο αντικαθιστά το παλαιότερο βιβλίο μου, Ελεγκτική.

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των οικονομικών πανεπιστημιακών σχολών, οι οποίοι ακολουθούν προγράμματα σπουδών με ειδίκευση στη Λογιστική. Επίσης απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη διενέργεια εξωτερικών ελέγχων ή να αναλάβουν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή. Για την καλύτερη κατανόηση του, ο μελετητής θα πρέπει να διαθέτει ένα ικανοποιητικό υπόβαθρο γνώσεων Λογιστικής, Στατιστικής και Εμπορικού Δικαίου.

Το περιεχόμενο και η δομή του παρόντος συγγράμματος αντανακλούν την προσπάθεια που έγινε κατά το σχεδιασμό και τη συγγραφή του για μία ισόρροπη παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της Ελεγκτικής και των πρακτικών ελεγκτικών θεμάτων. Και αυτό, γιατί η Ελεγκτική είναι συγκερασμός θεωρίας και πρακτικής.

Το σύνολο των θεμάτων αναπτύσσεται σε δεκαοκτώ Κεφάλαια, τα οποία διαιρούνται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο της Ελεγκτικής, τα είδη ελέγχων και τα βασικά σημεία της ελεγκτικής εργασίας και εξετάζονται τα θέματα που αφορούν τα προσόντα και τα καθήκοντα του εξωτερικού (ορκωτού) ελεγκτή καθώς και την ελεγκτική εργασία. Στο δεύτερο μέρος, πραγματεύονται τα θέματα που αφορούν τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του από τον εξωτερικό ελεγκτή. Οι σκοποί και οι διαδικασίες του ελέγχου τεκμηρίωσης των συναλλαγών παρουσιάζονται στο τρίτο μέρος, ενώ τα αντίστοιχα θέματα του ελέγχου τεκμηρίωσης των υπολοίπων των λογαριασμών του ισολογισμού εξετάζονται στο τέταρτο μέρος. Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος, παρουσιάζονται τα είδη των εκθέσεων ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, ερευνώνται οι προϋποθέσεις και οι τρόποι σύνταξης τους και παρατίθεται ικανός αριθμός θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων και ασκήσεων για επίλυση.

Στο τέλος κάθε Κεφαλαίου, παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία και παρατίθενται ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά τα βασικά σημεία των θεμάτων που αναπτύσσονται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο για να μπορέσει να απαντήσει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Στο παρόν σύγγραμμα δεν αναπτύσσονται τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των μεθόδων στατιστικής δειγματοληψίας κατά τη διενέργεια ορισμένων μορφών ελέγχου. Ο λόγος είναι ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι διδάσκονται εκτενώς στα πλαίσια του μαθήματος της Στατιστικής.

Κλείνοντας τον πρόλογο αυτόν, θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στο συνάδελφο κ. Ανδρέα Καλογερά για την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του θέματος της ευθύνης του ορκωτού ελεγκτή στο Κεφάλαιο 2. Επίσης, οφείλω ευχαριστίες στον κ. Ελευθέριο - Αλκαίο Οικονόμου, απόφοιτο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), γιατί ανάλωσε αμέτρητες ώρες προσπαθώντας να τελειοποιήσει το παρόν σύγγραμμα.

Αντώνης A. Παπάς

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
1. Γενικά 21
2. Ζήτηση Λογιστικών Πληροφοριών 22
3. Παροχή Λογιστικών Πληροφοριών 23
4. Ορισμός και Διαίρεση της Ελεγκτικής 25
5. Ιστορική Επισκόπηση 25
6. Είδη Ελέγχων 28
7. Εξωτερικός Έλεγχος – Γενικές Παρατηρήσεις 30
8. Πρότυπα Ελεγκτικής 31
9. Χρησιμότητα του Εξωτερικού Ελέγχου 33
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 35
Ερωτήσεις 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
1. Γενικά 39
2. Ο Ρόλος του Εξωτερικού Ελεγκτή 39
3. Το Ελεγκτικό Επάγγελμα στην Ελλάδα 42
4. Προσόντα του Ελεγκτή 48
5. Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 50
5.1. Επιλογή Ελεγκτή και Ανάθεση Ελέγχου 50
5.2. Αμοιβές Ελεγκτών 51
5.3. Ανεξαρτησία του Ελεγκτή και Κανόνες Δεοντολογίας 53
6. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Ελεγκτή 54
7. Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή 57
7.1. Αστική Ευθύνη 57
7.2. Ποινική Ευθύνη 51
7.3. Πειθαρχική Ευθύνη 62
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 63
Ερωτήσεις 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Γενικά 67
2. Σκοποί του Εξωτερικού Ελέγχου 68
3. Ελεγκτικός Κίνδυνος 70
4. Στάδια της Ελεγκτικής Εργασίας 72
4.1 Προκαταρκτική Εργασία 73
4.2. Μελέτη του Συστήματος του Εσωτερικού Ελέγχου 74
4.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Συστήματος του Εσωτερικού Ελέγχου 75
4.4. Κατάρτιση Προγράμματος Ελέγχου Τεκμηρίωσης 76
4.5. Έλεγχος Τεκμηρίωσης Συναλλαγών 78
4.6. Έλεγχος Τεκμηρίωσης Υπολοίπων Λογαριασμών 79
4.7. Έκφραση Γνώμης 80
5. Μεθοδολογία Εξωτερικού Ελέγχου 81
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 83
Ερωτήσεις 83
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Γενικά 89
2. Αποδεικτικά Στοιχεία 90
2.1. Λογιστικά Βιβλία 91
2.2. Έγγραφα της Επιχείρησης 91
2.3. Ισοζύγια – Αριθμοδείκτες 93
2.4. Υπολογιστικές Εργασίες 94
2.5. Φυσικά Αποδεικτικά Στοιχεία 94
2.6. Έγγραφα προς τον Ελεγκτή 95
2.7. Μεταγενέστερα της Χρήσης Γεγονότα 95
2.8. Συνεντεύξεις – Παρατηρήσεις 96
3. Καταλληλότητα Αποδεικτικών Στοιχείων 98
4. Επάρκεια Αποδεικτικών Στοιχείων 99
5. Μέθοδοι και Κόστος Απόκτησης Αποδεικτικών Στοιχείων 100
6. Φύλλα Εργασίας 103
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 105
Ερωτήσεις 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Γενικά 109
2. Έννοια Εσωτερικού Ελέγχου 109
3. Σκοποί και Είδη Εσωτερικών Ελέγχων 110
4. Προϋποθέσεις Ορθολογικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας του Λογιστικού Εσωτερικού Ελέγχου 112
4.1. Περιβάλλον 112
4.1.1. Φιλοσοφία των Μελών της Διοίκησης 113
4.1.2. Οργανωτική Δομή 113
4.1.3. Διοίκηση Προσωπικού 114
4.1.4. Διοικητικός Έλεγχος 114
4.1.5. Νομοθετικό Πλαίσιο 115
4.1.6. Ζήτηση Λογιστικών Πληροφοριών 115
4.2. Κόστος Εφαρμογής 116
5. Αρχές και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου 117
5.1. Μέτρα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Λογιστικού Συστήματος 118
5.2. Μέτρα Διαφύλαξης των Περιουσιακών Στοιχείων120
6. Εσωτερικός Ελεγκτής 120
7. Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος 124
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 125
Ερωτήσεις 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Γενικά 129
2. Προκαταρκτική Αξιολόγηση 129
2.1. Κριτική Επισκόπηση 130
2.1.1. Περιβάλλον του Εσωτερικού Ελέγχου 130
2.1.2. Λογιστικό Σύστημα 131
2.2. Εξέταση των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου 132
2.3. Συγκριτική Αξιολόγηση των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου 133
2.4. Συγκέντρωση Ελεγκτικών Τεκμηρίων 133
2.4.1. Περιγραφικές Εκθέσεις 134
2.4.2. Διαγράμματα Ροής 134
2.4.3. Ερωτηματολόγια 136
2.5. Πορίσματα Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 139
3. Οριστική Αξιολόγηση 139
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 141
Ερωτήσεις 141
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΑΓΟΡΩΝ
1. Γενικά 147
2. Διαδικασία Αγορών με Πίστωση 149
3. Σκοπός του Εξωτερικού Ελέγχου 152
4. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου 154
4.1. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Αγορές 154
4.2. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου στις Αγορές 156
4.3. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Υποχρεώσεις 157
4.4. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου στις Υποχρεώσεις 159
4.5. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Πληρωμές 160
4.6. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου στις Πληρωμές 161
5. Έλεγχος Τεκμηρίωσης 162
5.1. Έλεγχος Τεκμηρίωσης Αγορών 163
5.2. Έλεγχος Τεκμηρίωσης Υποχρεώσεων 164
5.3. Έλεγχος Τεκμηρίωσης Πληρωμών 165
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 166
Ερωτήσεις 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
1. Γενικά 171
2. Διαδικασία Πώλησης Αποθεμάτων με Πίστωση 171
3. Σκοπός του Εξωτερικού Ελέγχου 176
4. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου 176
4.1. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Πωλήσεις 177
4.2. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου στις Πωλήσεις 178
4.3. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Απαιτήσεις 180
4.4. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου στις Απαιτήσεις 181
4.5. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Εισπράξεις 182
4.6. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου στις Εισπράξεις 183
5. Έλεγχος Τεκμηρίωσης 185
5.1. Έλεγχος Τεκμηρίωσης Πωλήσεων 185
5.2. Έλεγχος Τεκμηρίωσης Απαιτήσεων 186
5.3. Έλεγχος Τεκμηρίωσης Εισπράξεων 187
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 188
Ερωτήσεις 188
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
1. Γενικά 193
2. Κατηγορίες Αμοιβών 193
3. Λογαριασμοί Αμοιβών 195
4. Σκοποί Εξωτερικού Ελέγχου 196
5. Σκοποί και Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου στις Αμοιβές 197
6. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων Εσωτερικού Ελέγχου 199
7. Έλεγχος Τεκμηρίωσης 201
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 203
Ερωτήσεις 204
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
1. Γενικά 209
2. Κατηγορίες Αποθεμάτων 209
3. Λογαριασμοί Αποθεμάτων 210
4. Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεμάτων 212
4.1. Σκοποί 213
4.2. Μέτρα 213
4.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων 215
5. Σκοποί και Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης 216
5.1. Σκοποί 216
5.2. Επαλήθευση της Αποτελεσματικότητας του Λογιστικού Συστήματος 217
5.3. Επαλήθευση της Αρτιότητας της Απογραφής 218
5.3.1. Αναγνώριση Αποθεμάτων 219
5.3.2. Μέτρηση Αποθεμάτων 221
5.3.3. Αποτίμηση Αποθεμάτων 226
5.4. Έλεγχος της Παρουσίασης των Λογαριασμών Αποθεμάτων στον Ισολογισμό 228
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 229
Ερωτήσεις 230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Γενικά 233
2. Κατηγορίες Απαιτήσεων 233
3. Λογαριασμοί Απαιτήσεων 234
4. Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων 236
4.1. Σκοποί 236
4.2. Μέτρα 237
4.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων 238
5. Σκοποί και Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης 239
5.1. Σκοποί 239
5.2. Επαλήθευση Απαιτήσεων 240
5.3. Έλεγχος Φερεγγυότητας Απαιτήσεων 244
5.4. Αποτίμηση Απαιτήσεων 247
5.5. Έλεγχος της Παρουσίασης των Λογαριασμών Απαιτήσεων στις Λογιστικές Καταστάσεις 248
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 250
Ερωτήσεις 250
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ
1. Γενικά 253
2. Κατηγορίες Χρεωγράφων 253
3. Λογαριασμοί Χρεωγράφων 255
4. Εσωτερικός Έλεγχος Χρεωγράφων 256
4.1. Σκοποί 256
4.2. Μέτρα 257
4.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των μέτρων 259
5. Σκοποί και Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης 260
5.1. Σκοποί 260
5.2. Επαλήθευση της Αποτελεσματικότητας του Λογιστικού Συστήματος 261
5.3. Επαλήθευση της Αρτιότητας της Απογραφής 261
5.4. Έλεγχος της Παρουσίασης των Λογαριασμών Χρεωγράφων στις Λογιστικές Καταστάσεις 264
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 265
Ερωτήσεις 266
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
1. Γενικά 269
2. Κατηγορίες Διαθεσίμων 269
3. Λογαριασμοί Διαθεσίμων 271
4. Εσωτερικός Έλεγχος Διαθεσίμων 272
4.1. Σκοποί 272
4.2. Μέτρα 273
4.2.1. Συμφωνία Ταμείου 273
4.2.2. Τραπεζική Συμφωνία 274
4.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων 276
5. Σκοποί και Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης 277
5.1. Σκοποί 277
5.2. Επαλήθευση της Αρτιότητας της Απογραφής 278
5.3. Έλεγχος της Παρουσίασης των Λογαριασμών
Διαθεσίμων στις Λογιστικές Καταστάσεις 281
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 282
Ερωτήσεις 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
1. Γενικά 285
2. Κατηγορίες Πάγιων Στοιχείων 285
3. Λογαριασμοί Πάγιων Στοιχείων 286
4. Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Στοιχείων 287
4.1. Σκοποί 288
4.2. Μέτρα 288
4.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων 289
5. Σκοποί και Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης 291
5.1. Σκοποί 291
5.2. Επαλήθευση της Αποτελεσματικότητας του Λογιστικού Συστήματος 292
5.3. Επαλήθευση της Αρτιότητας της Απογραφής 293
5.4. Έλεγχος της Παρουσίασης των Λογαριασμών Παγίων στις Λογιστικές Καταστάσεις 294
6. Έλεγχος των Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης 296
6.1. Εσωτερικός Έλεγχος 297
6.2. Έλεγχος Τεκμηρίωσης 297
7. Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 299
7.1. Κατηγορίες Συμμετοχών 300
7.2. Λογαριασμοί Συμμετοχών 301
7.3. Εσωτερικός Έλεγχος 301
7.4. Έλεγχος Τεκμηρίωσης 302
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 304
Ερωτήσεις 305
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Γενικά 309
2. Κατηγορίες Υποχρεώσεων 309
3. Λογαριασμοί Υποχρεώσεων 310
4. Εσωτερικός Έλεγχος Υποχρεώσεων 312
4.1. Σκοποί 312
4.2. Μέτρα 313
4.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτριον 314
5. Σκοποί και Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης 316
5.1. Σκοποί 316
5.2. Επαλήθευση Υποχρεώσεων 317
5.3. Αποτίμηση Υποχρεώσεων 319
5.4. Έλεγχος της Παρουσίασης των Λογαριασμών Υποχρεώσεων στις Λογιστικές Καταστάσεις 320
6. Έλεγχος Λογαριασμών Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων 321
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 325
Ερωτήσεις 325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
1. Γενικά 329
2. Στοιχεία Καθαρής Θέσης 329
3. Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης 330
4. Εσωτερικός Έλεγχος Στοιχείων Καθαρής Θέσης 331
4.1. Σκοποί 332
4.2. Μέτρα 332
4.3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Μέτρων 333
5. Σκοποί και Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης 335
5.1. Σκοποί 335
5.2. Επαλήθευση της Αποτελεσματικότητας του Λογιστικού Συστήματος 336
5.3. Έλεγχος της Παρουσίασης των Λογαριασμών της Καθαρής Θέσης στις Λογιστικές Καταστάσεις 337
6. Προβλέψεις 339
6.1. Διακρίσεις και Λογαριασμοί Προβλέψεων 339
6.2. Σκοποί και Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης 341
6.3. Έλεγχος της Παρουσίασης των Λογαριασμών
Προβλέψεων στις Λογιστικές Καταστάσεις 343
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 344
Ερωτήσεις 344
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Γενικά 349
2. Συστηματοποίηση και Αξιοποίηση Αποδεικτικού Υλικού 349
3. Έκφραση Γνώμης 352
3.1. Ανεπιφύλακτη Γνώμη 353
3.2. Γνώμη με Επιφύλαξη 353
3.3. Αντίθετη Γνώμη 354
4. Σύνταξη Εκθέσεων Ελέγχου 355
4.1. Πιστοποιητικό Ελέγχου 355
4.2. Έκθεση προς τη Διοίκηση της Επιχείρησης 365
5. Υποβολή των Εκθέσεων Ελέγχου 366
Κατ’ Επιλογή Βιβλιογραφία 368
Ερωτήσεις 369
Παράρτημα 372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Γενικά 381
θέμα 1 381
θέμα 2 381
θέμα 3 382
θέμα 4 382
θέμα 5 382
θέμα 6 383
θέμα 7 383
θέμα 8 383
θέμα 9 384
θέμα 10 384
θέμα 11 385
θέμα 12 385
θέμα 13 386
θέμα 14 387
Θέμα 15 388
Θέμα 16 389
Θέμα 17 389
Θέμα 18 390
Θέμα 19 390
Θέμα 20 391
Θέμα 21 392
Θέμα 22 394
Θέμα 23 397
Θέμα 24 400
Θέμα 25 400
Θέμα 26 400
Θέμα 27 404
Θέμα 28 404
Θέμα 29 405
Θέμα 30 405
Θέμα 31 406
Θέμα 32 407
Θέμα 33 407
Θέμα 34 408
Θέμα 35 408
Θέμα 36 409
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 411