Χρηματοοικονομική Λογιστική

Δημήτριος Γκίκας,
Αφροδίτη Παπαδάκη,
Γεωργία Σιουγλέ,
Ευθύμιος Δεμοιράκος,
Χρήστος Τζόβας

 

Ε΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 792
Κωδικός ISBN: 978-960-359-122-1
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695585

Category:

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να προσφέρει στο φοιτητή θεμελιώδεις γνώσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, για να μπορέσει να ασκήσει επαγγέλματα τα οποία απαιτούν είτε την εφαρμογή αυτών των γνώσεων είτε τη χρήση λογιστικών πληροφοριών με ευχέρεια. Η παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο θεωρητικό υπόβαθρο και στις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, χωρίς να παραλείπεται η αναφορά σε άλλες εναλλακτικές βάσεις ολοκληρωμένης λογιστικής γνώσης.

Το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζει τις βασικές λογιστικές έννοιες, πρακτικές και επιλογές και συνεχίζει με την εφαρμογή των διαφόρων απαιτήσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με σειρά από ερωτήσεις για την απάντηση των οποίων απαιτείται λεπτομερής μελέτη των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Στόχος αυτών των ερωτήσεων είναι να αναπτύξουν στο φοιτητή την ικανότητα ανεύρεσης πρόσθετης γνώσης πέρα από αυτή που παρέχει ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Επιπλέον, στο τέλος του κάθε κεφαλαίου υπάρχει ένα τουλάχιστον παράδειγμα το οποίο συνθέτει την ύλη του κεφαλαίου και παρουσιάζει την εφαρμογή των κυριότερων θεμάτων που καλύπτει το κεφάλαιο. (Από τον πρόλογο του Δ. Χ. Γκίκα στην πρώτη έκδοση)

Η πέμπτη έκδοση της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής έχει εμπλουτιστεί με τα IFRS 9, 15, 16 και τα IAS 7, 20, 34, 40, 41 και με νέα εκτεταμένα παραδείγματα για την παιδαγωγικά άρτια παρουσίαση της ύλης των IAS (International Accounting Stadards) και των IFRS (International Financial Reporting Standards).

(Από τον πρόλογο των συγγραφέων στην πέμπτη έκδοση)

Περιεχόμενα

Πρόλογος 1ης Έκδοσης 19
Πρόλογος 2ης Έκδοσης 21
Πρόλογος 3ης Έκδοσης 22
Πρόλογος 4ης Έκδοσης 23
Πρόλογος 5ης Έκδοσης 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 25
1.1 Η Λογιστική ως Επιστημονικός Κλάδος 25
1.2 Οι Χρήστες των Λογιστικών Πληροφοριών 26
1.3 Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές 27
1.4 Αντικειμενικός Σκοπός των (Χρηματο) Οικονομικών Καταστάσεων και της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 27
1.5 Τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Λογιστικών Πληροφοριών 30
1.5.1 Σχετικές Λογιστικές Πληροφορίες 31
1.5.2 Αξιόπιστες Λογιστικές Πληροφορίες 31
1.5.3 Ενισχυτικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 32
1.5.4 Το Κόστος ως Περιορισμός στην Παροχή Χρήσιμης Πληροφόρησης 34
1.6 Οι Βασικές Λογιστικές Υποθέσεις 35
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο Ισολογισμός 39
2.1 Εισαγωγή 39
2.2 Τα Στοιχεία του Ισολογισμού 40
2.3 Η Ομαδοποίηση των Στοιχείων του Ενεργητικού 42
2.4 Η Ομαδοποίηση των Υποχρεώσεων 45
2.5 H Δυνατότητα Συμψηφισμού Λογαριασμών Ενεργητικού και Υποχρεώσεων 46
2.6 Η Παρουσίαση των Λογιστικών Πληροφοριών στις Οικονομικές Καταστάσεις 47
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η Kατάσταση Aποτελεσμάτων Xρήσης, η Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Kατάσταση Mεταβολών των Iδίων Kεφαλαίων 51
3.1 Εισαγωγή 51
3.2 Τα Στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 52
3.3 Η Αναγνώριση των Εσόδων και των Εξόδων 53
3.4 Οι Μορφές της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 54
3.5 Η Κατάσταση Συνολικών Aποτελεσμάτων Xρήσης 56
3.6 Η Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 58
3.7 Oι Σημειώσεις 59
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 60
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: H Κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο Λογιστικός Κύκλος 71
4.1 Εισαγωγή 71
4.2 Ο Λογαριασμός 71
4.3 Η Ανάλυση των Οικονομικών Γεγονότων 73
4.4 To Ημερολόγιο 73
4.4.1 Οικονομικά γεγονότα τα οποία αφορούν την άντληση μετρητών 75
4.4.2 Οικονομικά γεγονότα τα οποία αφορούν την απόκτηση άλλων στοιχείων του ενεργητικού 76
4.4.3 Οικονομικά γεγονότα τα οποία αφορούν την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών 78
4.4.4 Οικονομικά γεγονότα τα οποία αφορούν την είσπραξη μετρητών και την πληρωμή υποχρεώσεων 80
4.5 Το Γενικό Καθολικό 82
4.6 Το Ισοζύγιο 84
4.7 Εγγραφές Προσαρμογής 86
4.7.1 Προπληρωμένα Έξοδα 87
4.7.2 Προεισπραγμένα Έσοδα 91
4.7.3 Δεδουλευμένα Έσοδα 94
4.7.4 Δεδουλευμένα Έξοδα 96
4.8 Το Προσωρινό και το Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο 98
4.9 Εγγραφές Κλεισίματος και Προσδιορισμού του Αποτελέσματος 101
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 108
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εγγραφές Προσαρμογής 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Απαιτήσεις 115
5.1 Εισαγωγή 115
5.2 Η Αναγνώριση των Πελατών 116
5.3 Η Αποτίμηση των Πελατών 118
5.4 Η Διαγραφή Πελατών 121
5.5 Τα Γραμμάτια Εισπρακτέα 122
5.6 Εκχωρήσεις Απαιτήσεων 126
5.6.1 Δανεισμός με Υποθήκευση των Απαιτήσεων έναντιτων Πελατών 126
5.6.2 Πώληση Πελατών σε εταιρεία Factoring 127
5.6.3 Τιτλοποίηση Απαιτήσεων 128
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 134
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: Αναγνώριση των Προβλέψεων για Επισφαλείς Πελάτες με Διάφορες Μεθόδους 133
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: 138
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Δανεισμός με Εξασφάλιση 132
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙV: Factoring without Recourse 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Αποθέματα 149
6.1 Εισαγωγή 149
6.2 Τα Βασικά Θέματα στη Λογιστική των Αποθεμάτων 150
6.3 Η Παρακολούθηση των Ποσοτήτων των Αποθεμάτων 150
6.4 Τα Κόστη που Περιλαμβάνονται στα Αποθέματα 153
6.5 Μονάδες που Περιλαμβάνονται στα Αποθέματα 156
6.6 Οι Συνέπειες Σφαλμάτων κατά την Απογραφή των Αποθεμάτων 156
6.7 Oι Υποθέσεις Ροής των Κοστών 159
6.7.1 Σταθμικό Μέσο Κόστος 160
6.7.2 First-In, First-Out (FIFO) 162
6.7.3 Last-In, First-Out (LIFO) 163
6.7.4 Η Μέθοδος της Εξατομικευμένης Κοστολόγησης 165
6.8 Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία 166
6.9 Εκτίμηση του Κόστους των Αποθεμάτων 167
6.10 Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις 169
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 170
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: LIFO, FIFO και οι Συνέπειες των Πρόσθετων Αγορών 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ενσώματα Πάγια 175
7.1 Εισαγωγή 175
7.2 Η Αναγνώριση των Παγίων 176
7.3 Το Κόστος Αναγνώρισης των Παγίων κατά την Απόκτησή τους 176
7.3.1 Το Κόστος των Γηπέδων 176
7.3.2 Το Κόστος των Κτηρίων 177
7.3.3 Το Κόστος Απόκτησης Γηπέδων και Κτηρίων σε μία Τιμή 178
7.3.4 Το Κόστος Μηχανημάτων, Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού 179
7.4 Η Κεφαλαιοποίηση των Τόκων κατά την Κατασκευαστική
Περίοδο 180
7.5 Κόστη Μετά την Απόκτηση των Παγίων 183
7.6 Κόστη που δεν Περιλαμβάνονται στο Κόστος Κτήσης του Παγίου 184
7.7 Η Αναγνώριση των Αποσβέσεων 185
7.8 Μέθοδοι Απόσβεσης 187
7.9 Υπολογισμός της Απόσβεσης για ένα Τμήμα του Έτους Ωφέλιμης Ζωής 190
7.10 Αποτίμηση των Παγίων μετά την Αρχική Αναγνώριση 191
7.11 Μείωση της Αξίας Παγίων σε Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών 199
7.12 Μείωση Αξίας των Παγίων 195
7.13 Πάγια Κατεχόμενα με Σκοπό την Πώληση 203
7.14 Διαγραφή Ενσώματων Παγίων 206
7.15 Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις 208
7.16 Γεωργικές Δραστηριότητες 211
7.17 Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις 214
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 218
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: Μέθοδοι Απόσβεσης, Εκτιμήσεις της Ωφέλιμης Ζωής και της Υπολειμματικής Αξίας 220
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Αποτίμηση Παγίων στην Εύλογη Αξία και Αναβαλλόμενη Φορολογία 222
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Μείωση της Αξίας των Παγίων και Αναβαλλόμενη Φορολογία 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Άϋλα Πάγια 235
8.1 Εισαγωγή 235
8.2 Ο Ορισμός των Άϋλων Παγίων 235
8.3 Οι Διάφορες Ομάδες Άϋλων Παγίων 237
8.4 H Aρχική Αναγνώριση των Άϋλων Παγίων 238
8.4.1 Μεμονωμένη Απόκτηση 239
8.4.2 Απόκτηση Άϋλων Παγίων κατά την Εξαγορά μιας Επιχείρησης 239
8.4.3 Απόκτηση Άϋλων Παγίων με Ανταλλαγή 242
8.4.4 Απόκτηση Άϋλων Παγίων με Κρατική
Επιχορήγηση 242
8.5 Εσωτερικά Δημιουργούμενη Υπεραξία 243
8.6 Εσωτερικά Δημιουργούμενα Άϋλα Πάγια – Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 243
8.7 Η Αναγνώριση Εξόδων 247
8.8 Η Αποτίμηση των Άϋλων Παγίων 247
8.9 Οι Αποσβέσεις των Άϋλων Παγίων 250
8.10 Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις 254
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 258
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Υπολογισμός της Υπεραξίας Αποκτώμενης Επιχείρησης 260
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΡΟΣ Α’
Τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ισολογισμού 263
9.1 Εισαγωγή 263
9.2 Θεμελιώδεις Όροι 263
9.3 Παραδείγματα Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 266
9.4 Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 267
9.5 Αρχική Αναγνώριση 269
9.6 Η Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού
και η Αναγνώριση Κερδών/Ζημιών 271
9.6.1 Παραδείγματα Αποτίμησης Μετοχών στην Εύλογη Άξία 273
9.6.2 Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων στο Αποσβέσιμο Κόστος 279
9.7 Εύλογη Αξία 292
9.8 Η Αποτίμηση των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 296
9.9 Αναταξινομήσεις Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Ενεργητικού 298
9.10 Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές 309
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 320
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: Λογιστική ημερομηνίας συναλλαγής και ημερομηνίας διακανονισμού για μία κανονική αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 321
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Λογιστική ημερομηνίας συναλλαγής και ημερομηνίας διακανονισμού για μία κανονική πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 325
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού τα οποία δεν είναι διαθέσιμα – Λογιστική ημερομηνίας συναλλαγής και ημερομηνίας διακανονισμού 330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΡΟΣ Β’
Τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ισολογισμού 333
9.11 Εισαγωγή 333
9.12 Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 333
9.12.1 Μεταβιβάσεις που Συνοδεύονται με Διαγραφή 340
9.12.2 Μεταβιβάσεις που δεν Συνοδεύονται με Διαγραφή 346
9.12.3 Συνεχιζόμενη Εμπλοκή στο Μεταβιβασθέν Στοιχείο
του Ενεργητικού 348
9.12.4 Γενικές Λογιστικές Αρχές που Διέπουν τις Μεταβιβάσεις 351
9.12.5 Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 352
9.13 Η Λογιστική των Παραγώγων 355
9.14 Ενσωματωμένα Παράγωγα 363
9.15 Αντιστάθμιση Κινδύνων 367
9.15.1 Επιλέξιμα Αντισταθμιζόμενα Στοιχεία 368
9.15.2 Επιλέξιμα Μέσα Αντιστάθμισης 368
9.15.3 Κριτήρια Εφαρμογής της Λογιστικής Αντιστάθμισης 369
9.15.4 Η Λογιστική για Επιλέξιμες Σχέσεις Αντιστάθμισης 370
9.15.5 Λογιστική Αντιστάθμισης της Εύλογης Αξίας 371
9.15.6 Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών 372
9.15.7 Λογιστική Αντιστάθμισης Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού 374
9.16 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 386
9.16.1 Ομάδες Χρηματοοικονομικών Μέσων και Έκταση Γνωστοποιήσεων 386
9.16.2 Αναταξινομήσεις 389
9.16.3 Εξασφαλίσεις 390
9.16.4 Προβλέψεις για Πιστωτικές Ζημιές 391
9.16.5 Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Μέσα 391
9.16.6 Παραβίαση των Όρων Δανειακής Συμφωνίας 391
9.17 Γνωστοποιήσεις που Αφορούν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Συνολικών Αποτελεσμάτων Xρήσης 392
9.18 Λοιπές Γνωστοποιήσεις 393
9.18.1 Λογιστικές Πολιτικές 393
9.18.2 Λογιστική Αντιστάθμισης Κινδύνων 393
9.18.3 Εύλογη Αξία 397
9.19 Το Είδος και ο Βαθμός των Κινδύνων από Χρηματοοικονομικά Μέσα 398
9.19.1 Ποιοτικές Γνωστοποιήσεις 398
9.19.2 Ποσοτικές Γνωστοποιήσεις 398
9.19.3 Πιστωτικός Κίνδυνος 399
9.19.4 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού που Είναι Ληξιπρόθεσμα ή έχει Μειωθεί η Αξία τους 399
9.19.5 Αποκτηθείσες Εξασφαλίσεις 399
9.19.6 Κίνδυνος Ρευστότητας 400
9.19.7 Κίνδυνος Αγοράς 400
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 402
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σύμβαση Ανταλλαγής Επιτοκίων – Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 411
10.1 Εισαγωγή 411
10.2 Ορισμός Βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων 411
10.3 Προμηθευτές 413
10.4 Έξοδα Πληρωτέα 413
10.5 Προκαταβολές Πελατών 413
10.6 Γραμμάτια Πληρωτέα 414
10.7 Μερίσματα Πληρωτέα 416
10.8 Καταθέσεις Πληρωτέες 416
10.9 Υποχρεώσεις Σχετιζόμενες με τους Εργαζόμενους 416
10.10 Αμειβόμενες Άδειες 417
10.11 Προγράμματα Διανομής Kερδών και Πρόσθετων Aμοιβών 418
10.12 Φόρος Εισοδήματος 419
10.13 Προβλέψεις 420
10.14 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 423
10.15 Aναδιοργάνωση 424
10.16 Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις για Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 425
10.17 Επιχορηγήσεις 427
10.17.1 Επιχορηγήσεις για Στοιχεία Ενεργητικού 428
10.17.2 Επιχορηγήσεις Εσόδων/Εξόδων 432
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 433
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ I: Προβλέψεις- Eδεχόμενες Yποχρεώσεις 434
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Τεκμαιρόμενη Υποχρέωση 435
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ III: Oι Aπαιτήσεις μιας Nέας Nομοθεσίας 436
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙV: Επαχθείς Συμβάσεις 437
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις 439
11.1 Εισαγωγή 439
11.2 Χαρακτηριστικά των Μισθώσεων 439
11.3 H Λογιστική των Χρηματοοικονομικών Mισθώσεων από το Mισθωτή 440
11.4 Μεταγενέστερες Επιμετρήσεις της Υποχρέωσης από τη Μίσθωση 445
11.5 Τροποποιήσεις Μισθώσεων 449
11.6 Παρουσιάσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 454
11.7 H Λογιστική των Χρηματοοικονομικών Mισθώσεων από τον Eκμισθωτή 455
11.8 Mισθώσεις από Kατασκευαστές ή Eμπόρους Παγίων 461
11.9 Λειτουργικές Μισθώσεις 465
11.10 Συμβάσεις Πώλησεις με Mίσθωση από τον Πωλητή 467
11.11 Aναγκαίες Γνωστοποιήσεις 471
EPΩTHΣEIΣ 474
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Χρηματοοικονομική Μίσθωση με μη Εγγυημένη Υπολειμματική Αξία 475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Παροχές προς τους Εργαζομένους 481
12.1 Εισαγωγή 481
12.2 Βραχυχρόνιες Παροχές 481
12.3 Προγράμματα Παροχών μετά τη Λήξη της Απασχόλησης 483
12.4 Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών 485
12.5 Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών 486
12.5.1 Υπολογισμός της Υποχρέωσης του Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών 487
12.5.2 Υπολογισμός του Εξόδου του Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών 490
12.5.3 Εκ Νέου Υπολογισμός (Επιμέτρηση) της Καθαρής Υποχρέωσης (Περιουσιακού Στοιχείου) του Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών 490
12.5.4 Αναλογιστικές Υποθέσεις 492
12.5.5 Κόστος Προϋπηρεσίας 493
12.5.6 Κέρδη ή Ζημίες από τον Διακανονισμό ενός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών 494
12.5.7 Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών 495
12.6 Τα Συστατικά Στοιχεία του Κόστους Ενός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών 496
12.6.1 Καθαροί Τόκοι (Καθαρό Χρηματοοικονομικό Κόστος) 497
12.6.2 Εκ Νέου Υπολογισμός της Καθαρής Υποχρέωσης Καθορισμένων Παροχών 498
12.7 Γνωστοποιήσεις 499
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 503
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 505
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Φόροι Εισοδήματος 513
13.1 Εισαγωγή 513
13.2 Η Έννοια της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης – Απαίτησης 513
13.3 Η Έννοια της Φορολογικής Βάσης 514
13.4 Αναγνώριση της Τρέχουσας Φορολογικής Υποχρέωσης και Απαίτησης 516
13.5 Αναγνώριση της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης 517
13.6 Αναγνώριση των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων 520
13.7 Μέτρηση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 522
13.8 Η Αναγνώριση του Τρέχοντος και του Αναβαλλόμενου Φόρου ως Εξόδου ή Εσόδου 523
13.9 Συμψηφισμός 524
13.10 Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις 525
EPΩTHΣEIΣ 527
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι 528
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ 534
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Τα Ίδια Κεφάλαια 541
14.1 Εισαγωγή 541
14.2 Συμμετοχικοί Τίτλοι 541
14.3 Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Μέσα 545
14.4 Ίδιες Μετοχές 548
14.5 Έσοδα, Έξοδα, Κέρδη και Ζημίες Χρηματοοικονομικών Μέσων 548
14.6 Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 549
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 551
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Αναγνώριση Εσόδων 553
15.1 Εισαγωγή 553
15.2 Αναγνώριση Εσόδων 554
15.5.1 Καθορισμός των Συμβάσεων με Πελάτες 554
15.2.2 Καθορισμός των Υποχρεώσεων για την Εκτέλεση της Σύμβασης 555
15.2.3 Καθορισμός του Τιμήματος της Οικονομικής Συναλλαγής 556
15.2.4 Μερισμός του Τιμήματος της Οικονομικής Συναλλαγής στις Επιμέρους Υποχρεώσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης 557
15.2.5 Διακανονισμός των Υποχρεώσεων Εκτέλεσης της Σύμβασης 558
15.3 Τα Κόστη της Σύμβασης 561
15.3.1 Τα Πρόσθετα Κόστη Απόκτησης μιας Σύμβασης 561
15.3.2 Τα Κόστη Εκτέλεσης της Σύμβασης 561
15.4 Λογιστικοποίηση Οικονομικών Γεγονότων 562
15.5 Γνωστοποιήσεις 565
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 588
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές σε Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λογιστικά Σφάλματα 589
16.1 Εισαγωγή 589
16.2 Λογιστικές Πολιτικές 589
16.2.1 Αλλαγές Λογιστικών Πολιτικών 590
16.2.2 Εφαρμογή Αλλαγών στις Λογιστικές Πολιτικές 591
16.3 Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις 596
16.4 Λογιστικά Σφάλματα 598
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 602
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Kέρδη Aνά Mετοχή 603
17.1 Εισαγωγή 603
17.2 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 603
17.3 Μειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή 608
17.3.1 Μειωμένα κέρδη ανά Μετοχή – Μετατρέψιμοι Τίτλοι 609
17.3.2 Μειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή – Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 612
17.4 Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Υπολογισμού των Κερδών ανά Μετοχή στην Περίπτωση Σύνθετης Δομής Κεφαλαίων 614
17.5 Αναδρομικές Αναπροσαρμογές 621
17.6 Γνωστοποιήσεις 622
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 624
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
Οι Λογιστικές Συνέπειες των Μεταβολών στις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 625
18.1 Εισαγωγή 625
18.2 Oικονομικά Γεγονότα σε Ξένο Νόμισμα 625
18.3 Συναλλαγματικές Διαφορές 627
18.4 Αποτίμηση Οικονομικών Γεγονότων σε Ξένο Νόμισμα 628
18.5 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων σε Νόμισμα Διαφορετικό από το Νόμισμα Λειτουργίας 656
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 669
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 671
19.1 Εισαγωγή 671
19.2 Περιεχόμενο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 671
19.2.1 Γνωστοποιήσεις στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 672
19.2.2.Συγκριτική Πληροφόρηση στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 675
19.3 Αναγνώριση και Επιμέτρηση Στοιχείων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 678
19.3.1 Αναγνώριση και Αποτίμηση Ενσώματων Παγίων 680
19.3.1.1 Αποσβέσεις 680
19.3.1.2 Απομείωση 682
19.3.1.3 Αναγνώριση Άϋλων Παγίων 682
19.3.1.4 Εκτίμηση της εύλογης αξίας παγίων στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 683
19.3.2 Αποθέματα 684
19.3.3 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 690
19.3.4 Έσοδα τα οποία Εισπράττονται Εποχιακά ή Περιοδικά κατά τη Διάρκεια της Χρήσης 692
19.3.5 Έξοδα 693
19.3.5.1 Έξοδα τα Οποία Κατανέμονται Ομοιόμορφα στη Χρήση 693
19.3.5.2 Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 695
19.3.5.3 Έξοδα που δεν Πραγματοποιούνται Ομοιόμορφα στη Χρήση 697
19.4. Προσδιορισμός των Φόρων 698
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 702
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Κατάσταση Ταμειακών Ροών 703
20.1 Εισαγωγή 703
20.2 Η Χρησιμότητα της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 703
20.3 Η Ταξινόμηση των Ταμειακών Ροών σε Δραστηριότητες 704
20.4 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 705
20.5 Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 705
20.6 Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες 707
20.7 Ταμειακές Ροές από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 708
20.8 Υπόδειγμα Κατάστασης Ταμειακών Ροών με την Άμεση Μέθοδο 710
20.9 Υπόδειγμα Κατάστασης Ταμειακών Ροών με την Έμμεση Μέθοδο 712
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 714
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι: 715
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: 729
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 747
21.1 Εισαγωγή 747
21.2 Απλή Μεθοδολογία Ανάλυσης Αποδοτικότητας 748
21.3 Μεθοδολογία Αναμόρφωσης Οικονομικών Καταστάσεων 753
21.4 Σύνθετη Μεθοδολογία Ανάλυσης Αποδοτικότητας 759
21.5 Ανάλυση Ποιότητας Κερδοφορίας 764
21.6 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού 769
21.7 Ανάλυση Ρευστότητας και Δομής Κεφαλαίων 777
Παράρτημα Κεφαλαίου 784
Βιβλιογραφία 789