Σύγχρονα Θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων

Ειρήνη Φαφαλιού,
Μιχαήλ Πολέμης

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 464
Κωδικός ISBN: 978-960-359-100-9
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695393

Category:

«Ένα ταξίδι χιλίων μιλίων ξεκινάει με ένα βήμα»
Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.χ., Κινέζος φιλόσοφος

Η σημερινή παγκόσμια επιβράδυνση της οικονομίας και η επιτακτική ανάγκη για βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας και της ανταγωνιστικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων στο μέλλον, κατέστησαν τη βιομηχανική πολιτική, ρητά ή άρρητα, κρίσιμο εργαλείο των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Η βιομηχανική πολιτική αποτελείται από μια δέσμη δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, υπηρεσίες, τουρισμός, κ.ά.), εξασφαλίζοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Η βιομηχανική πολιτική έχει οριζόντιο και κάθετο χαρακτήρα και επιδιώκει τη διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανασυγκρότηση των προβληματικών εθνικών οικονομιών. Μεταξύ άλλων, η σύγχρονη βιομηχανική πολιτική αποσκοπεί στο να:
α) Επιταχύνει την προσαρμογή της βιομηχανίας στις διαρθρωτικές μεταβολές,
β) Προαγάγει ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις, ιδίως τις Μικρές και Μεσαίες (ΜΜΕ) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) Ενθαρρύνει ένα περιβάλλον που να ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), και
δ) Βελτιώσει την εκμετάλλευση του βιομηχανικού δυναμικού στους τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Όπως αναλύεται διεξοδικά στο παρόν βιβλίο, η σύγχρονη βιομηχανική πολιτική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση της πολιτικής ανταγωνισμού (αντι-μονοπωλιακή πολιτική και έλεγχος συγχωνεύσεων και εξαγορών) και της ρυθμιστικής πολιτικής σε αγορές με υψηλό βαθμό μονοπωλιακής ισχύος (ενέργεια, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μεταφορές), την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο πεδίο των ΜΜΕ, τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων που σχετίζονται με την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων, τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και την πολιτική κρατικών προμηθειών. Το βιβλίο, πραγματεύεται ορισμένες σύγχρονες πτυχές της βιομηχανικής πολιτικής μέσα από την εις βάθος ανάλυση των επιμέρους μέτρων και δράσεων που συνθέτουν την έννοια και το περιεχόμενό της. Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής, το εν λόγω πόνημα, πλαισιώνεται από επικαιροποιημένες μελέτες περιπτώσεων (case studies) από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Το βιβλίο αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση της έννοιας, των στόχων και των εργαλείων της βιομηχανικής πολιτικής, ενώ ο αναγνώστης με τη βοήθεια ρεαλιστικών παραδειγμάτων μυείται στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζονται τα είδη και οι μορφές της πολιτικής ανταγωνισμού με έμφαση στην αντιμονοπωλιακή της δράση, παραθέτοντας σαφή και αναλυτικά παραδείγματα από την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται τα είδη και οι μορφές των συγκεντρώσεων, μέσα από την παράθεση σύγχρονων μελετών περιπτώσεων. Ειδικότερα, εξετάζονται τα κίνητρα των επιχειρήσεων που οδηγούν στην εμφάνιση συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων επιδράσεών τους στην ένταση του ανταγωνισμού. Αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου αποτελούν οι ρυθμιστικές πολίτικες που σχετίζονται με αποτυχίες του μηχανισμού της αγοράς λόγω ύπαρξης οικονομικών μονάδων που κατέχουν σημαντική οικονομική ισχύ στην αγορά/κλάδο που δραστηριοποιούνται. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύονται οι επιμέρους πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ, καθώς οι περισσότερες κυβερνήσεις ανά την υφήλιο αναγνωρίζουν ότι οι τελευταίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και αποτελούν ζωτικής σημασίας κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Στο έκτο κεφάλαιο, η ανάλυση εστιάζεται στα είδη και τις μορφές των αποκρατικοποιήσεων MB ιδιωτικοποιήσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική εξετάζεται αναλυτικά από το έβδομο κεφάλαιο, στο οποίο επιχειρείται μια αναφορά στις διακρατικές συμφωνίες σχετικά με τη λήψη μέτρων και δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την επισκόπηση των βασικών ευρημάτων της ανάλυσης και αναδεικνύονται τα βασικά ζητήματα πολιτικής για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο αναλύεται η πολιτική κρατικών προμηθειών με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών συμβάσεων.

Το καινοτόμο στοιχείο του βιβλίου είναι ο εμπλουτισμός της θεωρητικής παρουσίασης των εξεταζομένων αντικειμένων με μια ποικιλία σύγχρονων μελετών περιπτώσεων που στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών ζητημάτων από την πλευρά των φοιτητών. Το βιβλίο αυτό απευθύνετε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων οικονομικής και διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και φοιτητές πολυτεχνικών και νομικών σχολών, με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση και την εις βάθος διερεύνηση σύγχρονων θεμάτων εφαρμοσμένης βιομηχανικής οργάνωσης.

Το παρόν βιβλίο είναι αδύνατο να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, χωρίς την εκ μέρους των φοιτητών παρακολούθηση της διδασκαλίας του μαθήματος «Βιομηχανική Πολιτική», το οποίο διδάσκεται στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για το σκοπό, θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους φοιτητές του τμήματός μας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών παραδόσεων, μας ενθάρρυναν να προχωρήσουμε στην έκδοση του παρόντος βιβλίου. Διαβάζοντας αυτό το σύγγραμμα, οι αναγνώστες θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση των πολύπλοκων θεμάτων της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και στο πλαίσιο αυτό θα εκτιμήσουν καλύτερα το ρόλο καθώς και τα πλεονεκτήματα υιοθέτησης της κατάλληλης βιομηχανικής πολιτικής.

Τέλος, ευχαριστούμε τις εκδόσεις Ευγενία Μπένου και ειδικότερα τον Σωτήριο Μπενο για την επιμελημένη έκδοση του βιβλίου και την αρμονική ; σε όλα τα στάδια προετοιμασίας του.

Ειρήνη Φαφαλιού
Μιχάλης Πολέμης

Περιεχόμενα

Πρόλογος 17
Κεφάλαιο 1: Βιομηχανική Πολιτική 21
1.1 Εισαγωγή 23
1.2 Σχετικά με την έννοια της βιομηχανικής πολιτικής 33
1.2.1 Προβλήματα ορισμού 33
1.3 Κύριοι στόχοι της βιομηχανικής πολιτικής 37
1.4 Μορφές και εξέλιξη της βιομηχανικής πολιτικής 37
1.5 Η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ 45
1.5.1 Το ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής 46
1.5.2 Η επιστροφή της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής 49
1.5.3 Η νέα βιομηχανική πολιτική – Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 50
1.6 Εκτίμηση της επίδρασης των εργαλείων της βιομηχανικής πολιτικής 57
1.7 Προτάσεις για τη νέα βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα 59
Μελέτη Περίπτωσης: Πότε οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρεμβαίνουν και να προωθούν συγκεκριμένους τύπους παραγωγικής δραστηριότητας στην οικονομία; 62
Μελέτη Περίπτωσης: Οι ΗΠΑ ο πραγματικός πρωτοπόρος 68
Μελέτη Περίπτωσης: Ιαπωνία – η πραγματική ενσάρκωση της βιομηχανικής πολιτικής 73
Περίληψη 80
Θέματα προς συζήτηση 83
Βιβλιογραφία 85
Κεφάλαιο 2: Πολιτική ανταγωνισμού 91
2.1 Εισαγωγή 93
2.2 Ορισμοί και μορφές πολιτικής ανταγωνισμού 94
2.2.1 Πυλώνες πολιτικής ανταγωνισμού 96
2.3 Δικαιοδοσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού 99
2.3.1 Νομικό πλαίσιο λειτουργίας 101
2.4 Μεθοδολογία και στάδια ανάλυσης 103
2.5 Οριοθέτηση σχετικών αγορών 105
2.5.1 Σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσιών 105
2.5.2 Σχετική γεωγραφική αγορά 110
2.6 Έννοια συμπαιγνίας 112
Μελέτη Περίπτωσης: Καρτέλ στον κλάδο της πτηνοτροφίας 115
Μελέτη Περίπτωσης: Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας 116
2.7 Έννοια εναρμονισμένης πρακτικής 117
2.7.1 Αναγκαία στοιχεία συμπαιγνίας 118
Μελέτη Περίπτωσης: Σιωπηρή συμπαιγνία μεταξύ των παραγωγών ξυλοπολτού (Υπόθεση Wood pulp) 120
Μελέτη Περίπτωσης: Καρτέλ στους συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών 121
Μελέτη Περίπτωσης: Ανταγωνισμός στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 122
2.8 Έννοια ατομικής δεσπόζουσας θέσης 123
2.8.1 Χαρακτηριστικά προσδιορισμού επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση 127
2.8.2 Δείκτες δομών της αγοράς και της μονοπωλιακής δύναμης 130
2.9 Έννοια συλλογικής δεσπόζουσας θέσης 133
2.10 Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης 134
2.10.1 Μορφές καταχρηστικών πρακτικών 136
Μελέτη Περίπτωσης: Κλαδική έρευνα στην αγορά φαρμάκου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 138
Μελέτη Περίπτωσης: Υπερβολική τιμολόγηση στην πώληση αεροπορικού καυσίμου; 140
Μελέτη Περίπτωσης: Νόθευση ανταγωνισμού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ισπανία και τη Γαλλία 143
Μελέτη Περίπτωσης’. Κατάχρηση μονοπωλιακής θέσης από γερμανική εταιρεία ανακύκλωσης 148
Μελέτη Περίπτωσης: Ανταγωνισμός στα αλμυρά σνακ: Η εκδίκηση της Coca Cola; 152
Μελέτη Περίπτωσης: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ζύθου 158
Μελέτη Περίπτωσης: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά καφέ 159
Μελέτη Περίπτωσης: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από φυσικό μονοπώλιο 165
Μελέτη Περίπτωσης: Άρνηση πρόσβασης σε ουσιώδη υποδομή 166
Περίληψη 171
Θέματα προς συζήτηση 173
Βιβλιογραφία 174
Κεφάλαιο 3: Πολιτική συγχωνεύσεων και εξαγορών 175
3.2 Έννοια και μορφές συγκεντρώσεων 177
3.3 Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180
3.4 Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα 182
3.5 Κίνητρα των συγχωνεύσεων και εξαγορών 183
3.5.1 Άμεση μεγέθυνση της επιχείρησης 184
3.5.2 Αύξηση μονοπωλιακής δύναμης 185
3.5.3 Οριζόντια ενοποίηση (Horizontal intergration) 186
Μελέτη Περίπτωσης: Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα – Η δημιουργία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών 188
3.5.4 Κάθετη ενοποίηση (Vertical intergration) 189
Μελέτη Περίπτωσης: Ισχυροποίηση της καθετοποίησης στον κλάδο
των πετρελαιοειδών 191
3.5.6 Εκμετάλλευση συνεργείων 192
Μελέτη Περίπτωσης – Εξαγορά της BP Hellas Α.Ε. από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε 196
3.5.7 Επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 197
Μελέτη Περίπτωσης: Εξαγορά της εταιρείας TIGER από την εταιρεία TOPAZ 200
3.6 Κριτήρια ελέγχου συγκεντρώσεων 202
3.7 Αξιολόγηση συγκεντρώσεων 203
3.8 Επιδράσεις των Σ&Ε στις τιμές και την ένταση του ανταγωνισμού 206
Μελέτη Περίπτωσης: Απόκτηση ελέγχου μέσω μειοψηφικών συμμετοχών – Η μάχη των αιθέρων 209
3.8.1 Μονομερείς επιδράσεις 210
3.8.2 Επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς (coordinated effects) 216
Μελέτη Περίπτωσης: Έλεγχος επί της κοινής εταιρείας Waste Syclo 220
Περίληψη 222
θέματα προς συζήτηση 224
Βιβλιογραφία 225
Κεφάλαιο 4: Ρυθμιστική πολιτική 227
4.1 Εισαγωγή 229
4.2 Θεώρίες ρυθμιστικής πολιτικής 230
4.2.1 Η θεωρία του δημοσίου συμφέροντος 231
4.2.2 Η θεωρία της ρυθμιστικής αιχμαλωσίας/σύλληψης 232
4.3 Ρυθμιστική Πολιτική 233
4.4 Λειτουργία ρυθμιστικών αρχών 236
Μελέτη Περίπτωσης: Ρυθμιστικό πλαίσιο και αρμοδιότητες ΡΑΕ 238
Μελέτη Περίπτωσης: Ρυθμιστικό πλαίσιο και αρμοδιότητες ΕΕΤΤ 242
4.5 Μονοπωλιακή Δύναμη και αποτυχίες της αγοράς 244
Μελέτη Περίπτωσης: Ρυθμιστική παρέμβαση 31 σημείων
στον κλάδο των υγρών καυσίμων 245
4.5.1 Πηγές μονοπωλιακής δύναμης 250
4.5.2 Μονοπωλιακή Δύναμη και απώλεια κοινωνικού πλεονάσματος 252
4.6 Θεωρίες ρύθμισης υπό τέλεια πληροφόρηση 253
4.6.1 Ρύθμιση ανταγωνιστικής τιμής 255
Μελέτη Περίπτωσης: Φθηνότερες τιμές κινητής τηλεφωνίας; 257
4.6.2 Ρύθμιση τιμής φυσικού μονοπωλίου 257
4.6.3 Ρύθμιση μέσου και οριακού κόστους 260
4.6.4 Τιμολόγηση σε επίπεδο οριακού κόστους με μεταβιβαστικές πληρωμές 261
4.6.5 Τιμολόγηση αιχμής ή φορτίου 263
4.6.6 Ρύθμιση ποσοστού απόδοσης κεφαλαίου 265
4.7 Θεωρίες ρύθμισης υπό ασύμμετρη πληροφόρηση 270
Περίληψη 274
Θέματα προς συζήτηση 276
Βιβλιογραφία 277
Κεφάλαιο 5: Πολιτική για επιχειρήσεις με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 279
5.1 Εισαγωγή 281
5.2 Η Πολιτική διαμάχη υπέρ και κατά των ΜΜΕ 284
5.3 Η έννοια της μικρής και μεσαίας επιχείρησης – Προβλήματα ορισμού 292
5.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΜΜΕ 301
5.5. Ιστορικό των πολιτικών πρωτοβουλιών της Ε.Ε. υπέρ των ΜΜΕ 303
5.6. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 309
Μελέτη Περίπτωσης: Καλή πρακτική πολιτικής 315
Μελέτες Περιπτώσεων: Στήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 316
Περίληψη 320
Χρήσιμες ιστοσελίδες για τις ΜΜΕ 321
Θέματα προς συζήτηση 322
Βιβλιογραφία 323
Κεφάλαιο 6: Πολιτική αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων 325
6. 1 Εισαγωγή 327
6.2 Ορισμός και μορφές ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων 328
6.2.1 Μορφές αποκρατικοποίησης 328
6.2.2 Μορφές ιδιωτικοποίησης 329
6.3 Θεωρίες επιχειρησιακής οργάνωσης 329
6.4 Παράγοντες ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων 336
Μελέτη Περίπτωσης: Η αποκρατικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) 338
Μελέτη Περίπτωσης: Η αποκρατικοποίηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 341
Μελέτη Περίπτωσης: Η ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε 344
6.5 Μέθοδοι ιδιωτικοποίησης 346
Μελέτη Περίπτωσης: Πολιτική αποκρατικοποίησης στον κλάδο των τυχερών παιγνίων – Η περίπτωση του ΟΠΑΠ Α.Ε 348
6.6 Επιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων 350
6.7 Διανεμητικές επιδράσεις ιδιωτικοποιήσεων 352
Μελέτη Περίπτωσης: Η πολιτική αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο 354
Μελέτη Περίπτωσης: Προς ένα ιδιωτικοποιημένο ελληνικό τραπεζικό σύστημα; 359
6.8 Εμπειρικές μελέτες 362
6.8.1 Ανταγωνιστικές αγορές 362
6.8.2 Ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές αγορές 363
6.9 Το πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα 364
Μελέτη Περίπτωσης: Η αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ Α.Ε 366
Περίληψη 370
Θέματα προς συζήτηση 372
Βιβλιογραφία 373
Κεφάλαιο 7: Περιβαλλοντική Πολιτική 375
7.1 Εισαγωγή 377
7.2 Ιστορική Αναδρομή 378
7.3 Σύμβαση – Πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή 380
7.4 Πρωτόκολλο του Κιότο 381
7.5. Εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής 384
7.5.1 Περιβαλλοντικοί φόροι 387
Μελέτη Περίπτωσης: Η περιβαλλοντική πολιτική στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α 396
Μελέτη Περίπτωσης: Η φορολόγηση των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα 403
7.5.2 Εμπορεύσιμες άδειες 405
7.6 Σύγκριση και αξιολόγηση φόρων και εμπορεύσιμων αδειών 408
Μελέτη Περίπτωσης: Κλιματική αλλαγή: Λιώσιμο των πάγων ή μόλυνση της ατμόσφαιρας 417
Περίληψη 419
Θέματα προς συζήτηση Βιβλιογραφία 422
Κεφάλαιο 8: Πολιτική κρατικών προμηθειών
8.1 Εισαγωγή 427
8.2 Δημόσιες συμβάσεις 429
8.2.1 Ηλεκτρονικές συμβάσεις 429
8.2.2 Πρόγραμμα «Διαύγεια» 431
8.3 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 431
8.3.1 Αρμοδιότητες Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 434
Μελέτη Περίπτωσης: Παραβιάσεις του εθνικού ή/κα, ενωσιακου δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων στο χώρο της νοσοκομειακής εστίασης 440
Μελέτη Περίπτωσης: Παραβιάσεις του εθνικού ή/κα, ενωσιακου δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων στο χώρο του νοσοκομειακού ιματισμού 442
8.3.2 Συνεδριάσεις και λήψη αποφάσεων 444
Μελέτη Περίπτωσης: Έλεγχος για τήρηση και εφαρμογή διαδικασιών προμήθειας στο χώρο της υγείας 445
Μελέτη Περίπτωσης: Παραβιάσεις του εθνικού ή/και ενωσιακου δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων στο χώρο της υγείας 447
Μελέτη Περίπτωσης: Παραβιάσεις του εθνικού ή/και ενωσιακου δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων στο χώρο του νοσοκομειακού εξοπλισμού 449
Μελέτη Περίπτωσης: Παραβιάσεις του εθνικού ή/και ενωσιακου δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων στο χώρο του νοσοκομειακού τεχνολογικού εξοπλισμού 450
8.3.3 Οικονομική διαχείριση 452
8.4 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων 453
8.5 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 456
8.6 Στρέβλωση ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς κρατικών Προμηθειών 457
Μελέτη Περίπτωσης: Χειραγώγηση διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων από εταιρείες κατασκευής ανελκυστήρων 458
Μελέτη Περίπτωσης: Χειραγώγηση διαγωνισμών σε βιομηχανικούς κλάδους 459
Περίληψη 460
Θέματα προς συζήτηση 461
Βιβλιογραφία 462