Ποσοτική Ανάλυση
για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
(Τόμος B΄)

Γεώργιος Οικονόμου,
Ανδρέας Γεωργίου

 

ΤΟΜΟΣ Β’

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 400
Κωδικός ISBN: 978-960-359-103-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695386

Category:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Με το δεύτερο τόμο του βιβλίου "Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων" συμπληρώνεται η παρουσίαση των βασικότερων μεθόδων της Ποσοτικής Ανάλυσης/Επιχειρησιακής Έρευνας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Όπως και στον πρώτο τόμο, έτσι κι εδώ, έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μοντελοποίηση προβλημάτων και στην παρουσίαση παραδειγμάτων, παρά στην ανάπτυξη της μαθηματικής θεωρίας, η οποία αναλύεται στο απόλυτα απαραίτητο επίπεδο, ώστε το κείμενο να είναι πλήρες.

Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται δύο ειδικές κατηγορίες προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, το πρόβλημα μεταφοράς και το πρόβλημα εκχώρησης, αναλύονται οι μέθοδοι με τη βοήθεια των οποίων επιλύονται και παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής τους σε διοικητικά προβλήματα. Το κεφάλαιο 8 περιέχει τις βασικές τεχνικές της δικτυωτής ανάλυσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση και επίλυση μεγάλου αριθμού προβλημάτων βελτιστοποίησης. Στο κεφάλαιο 9 αναλύονται εκτενώς οι τεχνικές σχεδίασης, προγραμματισμού και ελέγχου έργων, οι οποίες στηρίζονται στη γραφική αναπαράσταση των δραστηριοτήτων ενός έργου και στη δικτυωτή ανάλυση. Στο κεφάλαιο 10 αναπτύσσεται η μεθοδολογία του δυναμικού προγραμματισμού, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάλυση και επίλυση πολυσταδιακών προβλημάτων και τη λήψη αλληλοσυνδεόμενων αποφάσεων. Στο κεφάλαιο 11 εισάγονται οι βασικές έννοιες και τεχνικές της θεωρίας παιγνίων, που μπορεί να εφαρμοστεί σε καταστάσεις ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης μεταξύ δύο ή περισσότερων παικτών. Τέλος, στο κεφάλαιο 12 παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα της θεωρίας ουρών αναμονής και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα μοντέλα αυτά μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση ενός συστήματος εξυπηρέτησης.

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δρ Μαρία Βαξεβανίδου για την προθυμία της να διαβάσει το αρχικό κείμενο του παρόντος τόμου και για την πολύτιμη βοήθειά της. Τέλος, επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εκδότρια κυρία Ευγενία Μπένου και στο συνεργάτη της κύριο Ιωάννη Γάγγο, οι οποίοι, όπως και στον πρώτο τόμο, επεξεργάστηκαν το υλικό με αξιοσημείωτη επιμέλεια και φροντίδα.

Οι συγγραφείς
Γ. Σ. Οικονόμου
A. Κ. Γεωργίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Στη δεύτερη έκδοση του παρόντος βιβλίου ενσωματώθηκαν διορθώσεις από τυπογραφικά κυρίως λάθη που εμφανίζονταν σποραδικά στο κείμενο της πρώτης έκδοσης. Επίσης, έγινε ευρεία επικαιροποίηση των βιβλιογραφικών πηγών, ώστε να συμβαδίζει με τις νέες εκδόσεις και εξελίξεις της σχετικής βιβλιογραφίας. Σημειώνουμε, ότι ο χρήστης του βιβλίου αυτού μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα βοηθητικό υλικό (διδακτικές διαφάνειες, αρχεία δεδομένων, σημειώσεις, λύσεις ασκήσεων κ.λπ.), το οποίο μπορεί να βρει στο δικτυακό τόπο: http:llusers.uom.gr/ ~acg. Επιπλέον, διδάσκοντες οι οποίοι επιθυμούν να υιοθετήσουν το βιβλίο αυτό ως διδακτικό, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συγγραφείς, ώστε να τους αποσταλεί σε πρωτογενή και επεξεργάσιμη μορφή το διαθέσιμο βοηθητικό υλικό.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους φοιτητές που χρησιμοποίησαν την πρώτη έκδοση του βιβλίου και εντόπισαν αβλεψίες και σφάλματα, τα οποία και μας υπέδειξαν. Ευχαριστούμε επίσης τους συναδέλφους, μέλη ΔΕΠ από άλλα τμήματα ΑΕΙ, που υιοθέτησαν το υλικό αυτό και συνεισέφεραν με την καλόπιστη κριτική τους στη συνεχή βελτίωσή του. Τέλος, ευχαριστούμε τις εκδόσεις Ε. Μπένου για την ενσωμάτωση όλων των παρατηρήσεων και διορθώσεων στην καλαίσθητη έκδοση του βιβλίου.

Οι συγγραφείς
Γ. Σ. Οικονόμου
A. Κ. Γεωργίου

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ     11
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ    12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Πρόβλημα μεταφοράς και πρόβλημα εκχώρησης  13
7.1    Εισαγωγή  13
7.2    Το Γραμμικό Μοντέλο του Προβλήματος Μεταφοράς  14
7.3    Η Μέθοδος Μεταφοράς 19
7.3.1    Εισαγωγή  19
7.3.2    Η μέθοδος της βορειοδυτικής γωνίας   22
7.3.3    Η μέθοδος Vogel    27
7.3.4    Το κύριο  τμήμα της μεθόδου μεταφοράς   34
7.3.5    Μη ισορροπημένο πρόβλημα μεταφοράς   50
7.3.6    Εκφυλισμένες λύσεις  53
7.3.7    Άλλες ειδικές περιπτώσεις  59
7.4    Το Γραμμικό Μοντέλο του Προβλήματος Εκχώρησης  61
7.5    Η Ουγγρική Μέθοδος  66
7.5.1    Εισαγωγή  66
7.5.2    Εφαρμογή της Ουγγρικής μεθόδου  67
7.5.3    Μη ισορροπημένο πρόβλημα εκχώρησης -Πολλαπλές βέλτιστες λύσεις   74
7.5.4    Πρόβλημα μεγιστοποίησης  78
7.5.5    Αποκλεισμός ανάθεσης  82
7.6    Λυμένα Προβλήματα   84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Δικτυωτή ανάλυση  109
8.1    Εισαγωγή  109
8.2    Βασικά Συστατικά Στοιχεία Δικτύων   109
8.3    Το Πρόβλημα της Συντομότερης Διαδρομής 111
8.3.1    Περιγραφή του προβλήματος  111
8.3.2    Η μέθοδος της συντομότερης διαδρομής    113
8.4    Το Πρόβλημα του Ελάχιστου Ζευγνύοντος Δέντρου    121
8.4.1    Περιγραφή του προβλήματος    121
8.4.2    Η μέθοδος του ελάχιστου ζευγνύοντος  δέντρου    123
8.5    Το Πρόβλημα της Μέγιστης Ροής    126
8.5.1    Περιγραφή του προβλήματος    126
8.5.2    Η μέθοδος της μέγιστης ροής   128
8.6    Λυμένα Προβλήματα    133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Διαχείριση Έργων    143
9.1    Εισαγωγή   143
9.2    Βασικά Συστατικά Στοιχεία των Έργων    145
9.2.1    Κοινά χαρακτηριστικά   145
9.2.2    Οι τέσσερις φάσεις ενός έργου   147
9.3    Σχεδιασμός και Προγραμματισμός του    Έργου    151
9.3.1    Εργαλεία αναπαράστασης των δραστηριοτήτων του έργου    151
9.3.2    Η χρήση των δικτύων για την αναπαράσταση των έργων    162
9.3.3    Ανακεφαλαίωση των διάφορων μορφών δικτύων PERT/CPM τύπου ΑΟΑ   171
9.3.4    Προγραμματισμός του έργου με τη μέθοδο PERT/CPM    175
9.4    Προγραμματισμός του Έργου σε Συνθήκες Αβεβαιότητας   191
9.5    Αναθεώρηση Προγράμματος και Συμπίεση Χρόνου   205
9.6    Διαμόρφωση Δικτύου PERT/CPM ως Μοντέλο Γραμμικού Προγραμματισμού      216
9.6.1    Γενικό μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού    216
9.6.2    Το μοντέλο του γραμμικού προγραμματισμού για τη συμπίεση    220
9.7    Λυμένα Προβλήματα   222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Δυναμικός Προγραμματισμός  239
10.1    Εισαγωγή   239
10.2    Παράδειγμα Συντομότερης Διαδρομής  240
10.3    Βασικά Χαρακτηριστικά Προβλημάτων Δυναμικού Προγραμματισμού    247
10.4    Προσδιοριστικά Μοντέλα Δυναμικού Προγραμματισμού    251
10.4.1    Παράδειγμα Προγραμματισμού Επενδυτικών Δαπανών    252
10.4.2    Παράδειγμα Κατανομής Διαφημιστικών Δαπανών    259
10.5    Λυμένα Προβλήματα   264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Θεωρία Παιγνίων   275
11.1    Εισαγωγή   275
11.2    Βασικές Έννοιες Παιγνίων  275
11.3    Αμιγής Στρατηγική    277
11.3.1    Στρατηγική maximum και minimax    279
11.3.2    Σημείο ισορροπίας    280
11.3.3    Κυρίαρχη στρατηγική   282
11.3.4    Παίγνια δύο-παικτών σταθερού-αθροίσματος   283
11.4    Μικτή Στρατηγική    285
11.5    Γραφική Μέθοδος Επίλυσης Παιγνίου    288
11.5.1    Παίγνιο 2 x η   289
11.5.2    Παίγνιο η χ 2   292
11.6    Επίλυση Παιγνίου με Γραμμικό Προγραμματισμό   294
11.7    Λυμένα Προβλήματα    301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Θεωρία Ουρών Αναμονής   313
12.1    Εισαγωγή   313
12.2    Βασικά Στοιχεία Συστημάτων Εξυπηρέτησης   313
12.2.1    Εισαγωγή    313
12.2.2    Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εξυπηρέτησης   317
12.3    Το Βασικό Σύστημα Εξυπηρέτησης με Μία Ουρά Αναμονής και Μία Θέση Εξυπηρέτησης  329
12.3.1    Κατάσταση ισορροπίας – Παραδοχές του μοντέλου     329
12.3.2    Βασικές σχέσεις για τους δείκτες απόδοσης  331
12.4    Το Βασικό Σύστημα με Παράλληλες Θέσεις Εξυπηρέτησης   340
12.4.1    Παραδοχές του μοντέλου   340
12.4.2    Βασικές σχέσεις για τους δείκτες απόδοσης   341
12.4.3    Εφαρμογή των μοντέλων Μ/Μ/1 και M/M/s   344
12.5    Προσδιορισμός Δυναμικότητας Συστημάτων Εξυπηρέτησης   349
12.5.1     Εισαγωγή 349
12.5.2    Διαμόρφωση σχέσης κόστους λειτουργίας   351
12.5.3    Παραδείγματα προσδιορισμού βέλτιστης δυναμικότητας  354
12.6    Το Σύστημα με Διαδικασία Εισόδου Poisson και Χρόνο Εξυπηρέτησης Οποιαδήποτε Κατανομή 358
12.7     Άλλα Μοντέλα Ουρών Αναμονής 363
12.7.1    Το μοντέλο με πεπερασμένη χωρητικότητα στο χώρο αναμονής  363
12.7.2    Το μοντέλο με πεπερασμένο πληθυσμό στην πηγή367
12.8    Λυμένα Προβλήματα   373
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  381
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ385
Ελληνική  385
Ξενόγλωσση   388
Ιστοτόποι  393