Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου

Κοτταρά Χαρά
Ασωνίτου Σοφία
Σιάφης Γεώργιος

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 312
Κωδικός ISBN: 978-960-359-178-8
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος:

 

Το βιβλίο «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου και Φοροτεχνικού Γραφείου», αποτελεί έγκριτο εργαλείο, ικανό να βοηθήσει στην επιτυχία των αποφοίτων των δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ της Ελληνικής Επικράτειας, στην Εξέταση της Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση των υποψηφίων στην εκμάθηση των απαντήσεων, το παρόν βιβλίο χωρίζεται σε δυο μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις Θεμάτων Γενικών Ερωτήσεων.
ΜΕΡΟΣ Β. Ερωτήσεις και απαντήσεις Θεμάτων Ειδικών Ερωτήσεων. Οι αναγνώστες/στριες – μελετητές του παρόντος βιβλίου πέρα από τις γνώσεις τις οποίες θα αποκομίσουν, λαμβάνουν επιπλέον ένα σημαντικό «εφόδιο» για την αγορά εργασίας, καθώς οι απαντήσεις που παρέχονται είναι επικαιροποιημένες. Επισημαίνεται δε, ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στην τράπεζα θεμάτων όπου, δεδομένων των υφιστάμενων αλλαγών της νομοθεσίας δεν ισχύουν (όπως για παράδειγμα επί θεμάτων που άπτονται των ΕΛΠ & ΔΛΠ κ.α.) όμως απαντούν οι συγγραφείς προκειμένου οι υποψήφιοι να επιτύχουν στις εξετάσεις τους. Το βιβλίο περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις προσανατολισμένες στις απαιτήσεις των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΟΠΠΕΠ, για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.

Αθήνα, Ιούνιος 2022
Χαρά Κοτταρά, Σοφία Ασωνίτου, Γεώργιος Σιάφης

Εισαγωγή

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου και Φοροτεχνικού Γραφείου», έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες κατά την εκπαίδευσή τους, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων, σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δ.Ε.Κ.Ο, σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς, σε λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.

Στους αποφοίτους της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου και Φοροτεχνικού Γραφείου» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ., παρέχεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π δίνεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/2014), διεξάγονται οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου και Φοροτεχνικού Γραφείου».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι ο/η απόφοιτος/η να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένα σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτι- σης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επίσης, θεωρείται σημαντική η μοριοδότηση την οποία λαμβάνουν όσοι απόφοιτοι επιτύχουν στην Εξέταση της Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ τόσο στο ΘΕΩ- ΡΗΤΙΚΟ, όσο στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, καθώς τους προστίθενται +150 μόρια στις προκυρήξεις του ΑΣΕΠ για θέσεις Δ.Ε.

Ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 4763/2020, ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, όσοι κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, να εντάσσονται μέσω κατατακτήριων εξετάσεων σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.

Περιεχόμενα

Πρόλογος  / 7
Εισαγωγή  / 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  / 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  / 72
Βιβλιογραφία  / 239
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Γ.Λ.Σ. / 243