Προχωρημένη Λογιστική

Αγγελόπουλος Ελευθέριος,
Γεωργόπουλος Αντώνιος,
Ντόκας Ιωάννης

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 912
Κωδικός ISBN: 978-960-359-140-5
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695388

Category:

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, η επιστήμη της Λογιστικής κατέχει δεσπόζουσα θέση, καθώς συνιστά ένα σύστημα καταγραφής, επεξεργασίας και διακίνησης οικονομικών, κατά κανόνα, πληροφοριών για τη λήψη σημαντικών διοικητικών αποφάσεων σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο.

Σε αυτή τη λογική, το παρόν βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει με μεθοδικό και κατανοητό τρόπο ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων της λογιστικής επιστήμης (π.χ. χρηματοοικονομική λογιστική, διοικητική λογιστική, λογιστική εταιριών, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τραπεζική λογιστική), προσφέροντας στον αναγνώστη αξιόλογα ερεθίσματα για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους, αλλά και για τη μελέτη άλλων συναφών θεμάτων που εμπεριέχουν στοιχεία χρηματοοικονομικής διοίκησης, τραπεζικής διοίκησης, αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων κ.λπ.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, σε διδάσκοντες του χώρου, σε επαγγελματίες της λογιστικής και σε διοικητικά στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι επίσης κατάλληλο, τόσο για τους μυημένους στον χώρο της λογιστικής, όσο και για εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις της.

Για τη συγγραφή του βιβλίου χρησιμοποιήθηκε σημαντικό μέρος του υλικού που διαθέτουν οι συγγραφείς για την άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Το βιβλίο αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας προσπάθειας με συνεχείς βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις νέες εξελίξεις και τις πρόσφατες θεσμικές αλλαγές, όπως είναι η καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και η παράλληλη συνύπαρξή τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η ύλη που παρουσιάζεται δομείται σε τρία μέρη, τα οποία εμπεριέχουν συνολικά δεκαεπτά κεφάλαια. Το Πρώτο μέρος εισαγάγει στην χρηματοοικονομική λογιστική και στα πρότυπα λογιστικής τυποποίησης, και απαρτίζεται από δύο κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές και οι βασικές εργασίες της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Στο Κεφάλαιο 2 η ανάλυση εστιάζεται στα πρότυπα λογιστικής τυποποίησης και ειδικότερα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Δεύτερο μέρος αποτελείται από έντεκα κεφάλαια που ασχολούνται με θέματα προχωρημένης λογιστικής (έννοιες, εγγραφές καταχώρησης λογιστικών γεγονότων, εγγραφές προσαρμογής βάσει αποτίμησης, λογιστική αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, παραδείγματα κ.λπ.). Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα αποθέματα, σε συνδυασμό με τα συστήματα απογραφής, ενώ στα Κεφάλαια 4 και 5 περιγράφονται οι έννοιες και οι λογιστικές εργασίες των απαιτήσεων και των χρηματοοικονομικών μέσων αντίστοιχα. Στο Κεφάλαιο 6 αναλύονται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, στο Κεφάλαιο 7 αναλύεται η Υπεραξία και στο Κεφάλαιο 8 περιγράφονται οι Προβλέψεις. Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται τα ίδια κεφάλαια, ενώ στο Κεφάλαιο 11 οι Υποχρεώσεις μιας επιχείρησης. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με τα Κεφάλαια 12 και 13, όπου καλύπτουν τα θέματα της αναβαλλόμενης φορολογίας και της κατάστασης ταμειακών ροών αντίστοιχα.

Το Τρίτο και τελευταίο μέρος δομείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 14, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τη λογιστική εταιριών, ενώ στο Κεφάλαιο 15 παρουσιάζονται οι μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, με έμφαση στους αριθμοδείκτες ως βασικό εργαλείο χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διοικητικής αξιολόγησης. Το Κεφάλαιο 16 καλύπτει θέματα διοικητικής λογιστικής και ειδικότερα σύνταξης λογιστικών αναφορών για διοικητικούς σκοπούς. Τέλος, το Κεφάλαιο 17 εστιάζει στις λογιστικές ιδιαιτερότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων με ταυτόχρονη παράθεση των υποδειγμάτων αποτίμησης των επιχειρήσεων, τα οποία εφαρμόζονται για την εύρεση της αξίας των τραπεζών.

Ολοκληρώνοντας τον πρόλογο αυτό επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους συναδέλφους, αλλά και σε φίλους και συνεργάτες που ασχολούνται με τη λογιστική επιστήμη, οι γόνιμες συζητήσεις και παρατηρήσεις των οποίων συνέβαλλαν στην περαιτέρω ανάπτυξη και στην πιο ολοκληρωμένη μορφή του παρόντος βιβλίου. Ακόμη, ευχαριστούμε θερμά το ακροατήριό μας και ειδικότερα τους φοιτητές μας που όλα αυτά τα χρόνια με τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους, μας πρόσφεραν πολλά ερεθίσματα και πολύτιμες ιδέες, τις οποίες αποτυπώσαμε στο παρόν βιβλίο.

Τέλος αναφέρουμε ότι λάθη και παραλήψεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τους συγγραφείς του βιβλίου.

Πάτρα-Κομοτηνή,
Ελευθέριος Φ. Αγγελόπουλος,
Αντώνιος Ν. Γεωργόπουλος,
Ιωάννης Γ. Ντόκας

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική και στα Πρότυπα Τυποποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Θεμελιώδεις Αρχές και Βασικές Εργασίες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 19
1.1. Εισαγωγή 19
1.2. Θεμελιώδεις αρχές της λογιστικής 24
1.3. Οι λογιστικές καταστάσεις 32
1.4. Η λογιστική ισότητα και οι διαδοχικοί ισολογισμοί 59
1.5. Λογαριασμός και διπλογραφικό σύστημα 70
1.6. Γ ενικό καθολικό και ισοζύγιο γενικού καθολικού 79
1.7. Διακρίσεις λογαριασμών 92
1.8. Λογιστικό κύκλωμα 95
1.9. Εγγραφές προσαρμογής – Προσαρμοσμένο ισοζύγιο 99
1.9.1. Προσδιορισμός δεδουλευμένων εξόδων 102
1.9.2. Προσδιορισμός δεδουλευμένων εσόδων 107
1.9.3. Έξοδα πληρωτέα 111
1.9.4. Έσοδα εισπρακτέα 113
1.9.5. Αναλώσεις αποθεμάτων 115
1.9.6. Αποσβέσεις παγίων 117
1.10. Προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσης και οριστικό ισοζύγιο 122
1.11. Κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων 125
1.12. Σύνοψη 138
1.13. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 146
1.14. Λυμένες ασκήσεις 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πρότυπα Λογιστικής Τυποποίησης: ΕΛΠ και ΔΠΧΑ 247
2.1. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 247
2.2. Βασικές διαφορές των Ε.Λ.Π. με τα Δ.Π.Χ.Α 275
2.3. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 280
2.4. Παρουσίαση των Δ.Π.Χ.Α 285
2.5. Σύνοψη 298
2.6. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 299
2.7. Λυμένες ασκήσεις 301
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Θέματα Προχωρημένης Λογιστικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Αποθέματα 357
3.1. Εισαγωγή 357
3.2. Ορισμός αποθεμάτων 362
3.3. Παρακολούθηση αποθεμάτων (διαρκής και περιοδική απογραφή) 369
3.3.1. Γενικά για την απογραφή των αποθεμάτων 369
3.3.2. Διαρκής απογραφή 371
3.3.3. Περιοδική απογραφή 373
3.3.4. Οι λογιστικές εγγραφές παρακολούθησης του αποθέματος σε κάθε σύστημα απογραφής 376
3.4. Αποτίμηση Αποθεμάτων 380
3.4.1. Εμφάνιση τελικού αποθέματος στον Ισολογισμό – Κανόνας αποτίμησης 385
3.4.2. Αποτίμηση αποθεμάτων με την περιοδική απογραφή (παραδείγματα με τη χρήση FIFO, LIFO, ΜΣΚ) 388
3.4.3. Αποτίμηση αποθεμάτων με τη διαρκή απογραφή (παραδείγματα με τη χρήση FIFO, LIFO, ΜΣΚ – ΚΜΚ) 393
3.4.4. Η μέθοδος της λιανικής τιμής για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης (παράδειγμα) 400
3.4.5. Παρατηρήσεις επί των μεθόδων αποτίμησης 402
3.4.6. Σύγκριση ΕΛΠ – ΔΠΛ για τα αποθέματα 403
3.5. Διαρκής απογραφή και τήρηση της αναλυτικής λογιστικής 404
3.5.1. Ανάλυση βασικών λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής 408
3.5.2. Ανάλυση προαιρετικών λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής 412
3.5.3. Μεθοδολογία επί της λογιστικής διαδικασίας σχηματισμού του λειτουργικού κόστους και προσδιορισμού των αναλυτικών αποτελεσμάτων 414
3.6. Σύνοψη 424
3.7. Ερωτήσεις -Απαντήσεις 425
3.8. Λυμένες ασκήσεις 429
3.9. Ασκήσεις προς επίλυση 438
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Απαιτήσεις 441
4.1. Εισαγωγή 441
4.2. Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων 443
4.3. Έννοια των απαιτήσεων από πελάτες και λογιστικές εγγραφές 445
4.4. Αρχική αναγνώριση και αποτίμηση των απαιτήσεων 450
4.5. Εκτίμηση των ζημιών απομείωσης των απαιτήσεων από πελάτες 452
4.6. Λογιστικές εγγραφές για τις ζημιές απομείωσης 454
4.7. Προεξόφληση των απαιτήσεων για ενίσχυση της ρευστότητας 457
4.8. Σύνοψη 459
4.9. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 460
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Χρηματοοικονομικά Μέσα 469
5.1. Εισαγωγή 469
5.2. Γενικά για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 470
5.3. Η λογιστική των επενδύσεων 473
5.4. Η λογιστική των συμμετοχών 476
5.5. Η λογιστική των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων 479
5.6. Σύνοψη 487
5.7. Ερωτήσεις -Απαντήσεις 488
5.8. Λυμένες ασκήσεις 491
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 495
6.1. Πάγιο ενεργητικό (Fixed Asset) 496
6.2. Κατηγορίες παγίου ενεργητικού 497
6.3. Αρχική αναγνώριση της αξίας των παγίων 502
6.4. Η έννοια της απόσβεσης 504
6.4.1. Μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων 506
6.5. Επανεκτίμηση της μεθόδου απόσβεσης 512
6.6. Λογιστικός χειρισμός της απόσβεσης 512
6.7. Ο χειρισμός των παγίων με βάση τα Διεθνή και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 514
6.7.1. Χειρισμός των παγίων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 514
6.8. Αποτίμηση στην εύλογη αξία 519
6.9. Χρηματοδοτική και λειτουργική μίσθωση 528
6.9.1. Λογιστική απεικόνιση των μισθώσεων στις λογιστικές καταστάσεις των μισθωτών 529
6.9.2. Λογιστική απεικόνιση των μισθώσεων στις λογιστικές καταστάσεις των εκμισθωτών 529
6.10. Επενδύσεις σε ακίνητα (ΔΛΠ 40) 535
6.11. Τα πάγια σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 539
6.12. Σύνοψη 551
6.13. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 551
6.14. Λυμένες ασκήσεις 551
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υπεραξία 553
7.1. Η έννοια της υπεραξίας 553
7.2. Υπολογισμός της υπεραξίας 555
7.3. Είδη υπεραξίας 556
7.4. Σύνοψη 560
7.5. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 561
7.6. Λυμένες ασκήσεις 561
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Προβλέψεις 563
8.1. Η έννοια της λογιστικής πρόβλεψης 563
8.2. Η σημασία της πρόβλεψης στην ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών 569
8.3. Προβλέψεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ 572
8.4. Σύνοψη του παρόντος κεφαλαίου 574
8.5. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 575
8.6. Λυμένες ασκήσεις 575
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα 577
9.1. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα 577
9.2. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα με βάση τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ 579
9.3. Παραδείγματα 581
9.4. Σύνοψη 584
9.5. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 584
9.6. Λυμένες ασκήσεις 585
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Ίδια Κεφάλαια – Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 587
10.1. Η έννοια της καθαρής θέσης 587
10.2. Εύρεση της καθαρής θέσης 589
10.3. Ανάλυση καθαρής θέσης 589
10.4. Αποτίμηση της καθαρής θέσης 593
10.4.1. Αποτίμηση, βάση της λογιστικής αξίας 593
10.4.2. Αποτίμηση, σύμφωνα με την αξία ρευστοποίησης των μέσων δράσης 593
10.4.3. Αποτίμηση, σύμφωνα με την χρηματιστηριακή της αξία 593
10.5. Πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 594
10.6. Λυμένα παραδείγματα 594
10.7. Σύνοψη 596
10.8. Ερωτήσεις -Απαντήσεις 597
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Υποχρεώσεις 599
11.1. Εισαγωγή 599
11.2. Κατηγοριοποίηση των υποχρεώσεων 600
11.3. Οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων και η αποτίμησή τους 602
11.4. Σύνοψη 604
11.5. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 606
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Αναβαλλόμενη Φορολογία 607
12.1. Εννοιολογικό υπόβαθρο 607
12.2. Παραδείγματα 609
12.3. Σύνοψη 611
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 613
13.1. Εισαγωγή 613
13.2. Ρευστότητα 615
13.3. Κατηγορίες ταμειακών ροών 617
13.4. Μέθοδοι υπολογισμού ταμειακών ροών 619
13.5. Κατάσταση ταμειακών ροών και λογιστικά πρότυπα 623
13.6. H κατάσταση ταμειακών ροών και οι άλλες λογιστικές καταστάσεις 623
13.7. Χειρισμός ειδικών θεμάτων 624
13.8. Σύνοψη Κεφαλαίου 628
13.9. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 629
13.10. Λυμένες Ασκήσεις 630
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ειδικά Θέματα Λογιστικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Θέματα Λογιστικής Εταιριών 649
14.1. Εισαγωγή 649
14.2. Βασικές μορφές εταιριών 656
14.2.1. Ομόρρυθμη εταιρία 656
14.2.2. Ετερόρρυθμη Εταιρία 680
14.2.3. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 686
14.2.4. Ανώνυμη εταιρία 705
14.3. Σύνοψη 710
14.4. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 710
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Λογιστική Ανάλυση για Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις – Αριθμοδείκτες 717
15.1. Εισαγωγή 717
15.2. Μέθοδοι και εργαλεία ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 727
15.2.1. Εσωτερική vs. εξωτερική ανάλυση 729
15.2.2. Στατική vs. δυναμική ανάλυση 731
15.2.3. Ανάλυση μιας οντότητας vs. διεπιχειρησιακή ανάλυση 732
15.2.4. Τυπική vs. ουσιαστική ανάλυση 733
15.2.5. Κάθετη ανάλυση, ή διαστρωματική ανάλυση, ή καταστάσεις κοινών μεγεθών 735
15.2.6. Οριζόντια ανάλυση ή συγκριτικές καταστάσεις 738
15.2.7. Δείκτες τάσης 739
15.3. Αριθμοδείκτες 741
15.3.1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας 746
15.3.2. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας [Activity Ratios] 760
15.3.3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability Ratios) 770
15.3.4. Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 780
15.3.5. Αριθμοδείκτες Επενδύσεων [Investment Ratios] 786
15.4. Σύνοψη 796
15.5. Ερωτήσεις -Απαντήσεις 802
15.6. Λυμένες ασκήσεις 814
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. Λογιστικές Αναφορές για Διοικητικές Αποφάσεις 815
16.1. Εισαγωγή 815
16.2. Λογιστικές αναφορές υπολογισμού του κόστους 816
16.3. Λογιστικές αναφορές περιθωρίου συνεισφοράς για την αξιολόγηση επιχειρηματικών αποφάσεων 829
16.4. Λογιστικές αναφορές λειτουργικών προϋπολογισμών 835
16.5. Σύνοψη 844
16.6. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 845
16.7. Λυμένες ασκήσεις 846
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Οι λογιστικές καταστάσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Υποδείγματα αξίας 849
17.1. Εισαγωγή 849
17.2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τραπεζικών επιχειρήσεων 850
17.2.1. Αντικείμενο εργασιών των τραπεζικών επιχειρήσεων και οι λογιστικές τους καταστάσεις 850
17.2.2 Κεφαλαιακή επάρκεια και εποπτεία τραπεζών 855
17.2.3. Άμεση εξάρτηση της επίδοσης των τραπεζών από μακροοικονομικά στοιχεία 857
17.2.4. Αξιολόγηση της τρέχουσας επίδοσης των πιστωτικών ιδρυμάτων 858
17.3. Υποδείγματα αποτίμησης τραπεζών 863
17.3.1. Γενικά για την οικονομική αξία μιας επιχείρησης 863
17.3.2. Ο ρόλος της λογιστικής στην αποτίμηση 865
17.3.3. Υποδείγματα αποτίμησης βιομηχανικών επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους στις τράπεζες 867
17.4. Υπόδειγμα αποτίμησης πιστωτικού οργανισμού με χρήση λογιστικών καταστάσεων βάσει των υποδειγμάτων θεμελιώδους ανάλυσης 885
17.4.1. Πρόβλεψη των μεγεθών και κατάρτιση των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων 887
17.4.2. Αποτίμηση με τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών 890
17.4.3. Αποτίμηση με τη μέθοδο της προεξόφλησης του ετήσιου υπολειμματικού εισοδήματος 893
17.5. Σύνοψη 901
17.6. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 903
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 907