Λογιστική: Χρηματοοικονομικές Αναφορές σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Απόστολος Α. Μπάλλας,
Δημοσθένης Λ. Χέβας

 

A΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο (4χρωμη έκδοση)
Αριθμός σελίδων: 696
Κωδικός ISBN: 978-960-359-180-1
Διαστάσεις: 21 × 29 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695589

Το παρόν βιβλίο καλείται να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σημερινών φοιτητών κι αυριανών λογιστών και γενικότερα οικονομικών στελεχών. Από 1/1/2005 οι ελληνικές επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Τα Δ.Λ.Π. άλλαξαν τελείως τη λογιστική πρακτική αλλά και την ισχύουσα λογιστική θεωρία· από ένα σύστημα μέτρησης του λογιστικού αποτελέσματος που υπολογιζόταν ως η διαφορά (κυρίως) των πραγματοποιημένων (βάσει κριτηρίων που όριζε ο νόμος) εσόδων κι εξόδων μετακινούμαστε σταδιακά σε ένα σύστημα όπου αποτιμώνται τα στοιχεία ενεργητικού κι υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες κι οι περισσότερες μεταβολές της αξίας των ως άνω στοιχείων διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της χρήσης. Η δυσκολία εφαρμογής των Δ.Λ.Π. από τις μικρού και μεσαίου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και η ανάγκη αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας προκάλεσαν την υιοθέτηση και εφαρμογή από 1/1/2015 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.). Χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι ότι, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, οι λογιστές καλούνται να ασκήσουν περισσότερη επαγγελματική κρίση από ότι στο παρελθόν ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να γνωστοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία τους.

Για το περιβάλλον αυτό θέλει να εξοπλίσει το σημερινό φοιτητή το παρόν βιβλίο το οποίο καλύπτει θέματα Χρηματοοικονομικών Αναφορών σε εισαγωγικό κι ενδιάμεσο επίπεδο κι αποτελεί εξέλιξη του παλαιοτέρου βιβλίου μας «Χρηματοοικονομική Λογιστική». Eιδικά θέματα των Δ.Λ.Π. και των Ε.Λ.Π. και ιδίως οδηγίες εφαρμογής των σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν σε εξειδικευμένα εγχειρίδια.

Για την επίτευξη των σκοπών του βιβλίου η ύλη διαιρείται σε είκοσι οκτώ κεφάλαια. Στο σύνολο του βιβλίου περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός παραδειγμάτων. Για τις λύσεις των περισσοτέρων εξ αυτών παρατίθενται ημερολογιακές εγγραφές για τις οποίες πρέπει να επισημανθεί ότι χρησιμοποιείται κατά το δυνατόν η ονοματολογία των λογαριασμών των Ε.Λ.Π. και του Ε.Γ.Λ.Σ. γιατί αυτή χρησιμοποιείται στη λογιστική πράξη στην Ελλάδα σήμερα.

Κλείνοντας τον παρόντα πρόλογο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που χρησιμοποίησαν την προηγούμενη μορφή του βιβλίου στο παρελθόν και μας έκαναν σχόλια. Προφανώς λάθη και παραλείψεις παραμένουν και την ευθύνη φέρουν οι συγγραφείς.

Αθήνα,

Απόστολος Α. Μπάλλας

Δημοσθένης Λ. Χέβα

Περιεχόμενα

ΠPOΛOΓOΣ……………………………………………………………………………………………………………………………………17
ΜΕΡΟΣ 1ο / ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κεφάλαιο 1 – Τι είναι Λογιστική;
1.1 Εισαγωγή…………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1.2 Ορισμός της λογιστικής………………………………………………………………………………………………………………………….21
1.3 Η Λογιστική ως επιστήμη……………………………………………………………………………………………………………………….22
1.4 Κλάδοι της λογιστικής……………………………………………………………………………………………………………………………23
1.5 Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων……………………………………………………………………………………………………24
1.5.1 Χρηματοοικονομική θέση, αποδοτικότητα και μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση………………………………25
1.6 Οικονομικές καταστάσεις……………………………………………………………………………………………………………………….26
1.6.1 Η Έκθεση του ορκωτού ελεγκτή…………………………………………………………………………………………………………..26
1.7 Ερωτήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………………27
Κεφάλαιο 2 – Κανονιστικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
2.1 Δομή κανονιστικού πλαισίου……………………………………………………………………………………………………………..29
2.2 Ν. 4548/2018 Περί Aνωνύμων Eταιρειών (A.E.)……………………………………………………………………………….30
2.2.1 Υποχρεώσεις δημοσιότητας………………………………………………………………………………………………………………..30
2.2.2 Μη χρηματοοικονομικές αναφορές………………………………………………………………………………………………….31
2.3 Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (E.Γ.Λ.Σ.)………………………………………………………………………………………33
2.4 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (E.Λ.Π.)………………………………………………………………………………………………………34
2.5 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)……………………………………………………………………………………………………..37
2.5.1 Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από την Ε.Ε…………………………………………38
2.5.2 Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα………………………………………39
2.6 Θεσμικό πλαίσιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων……………………………………………………………………….40
2.6.1 Το κατασταστικό του ιδρύματος Διεθνών Λογιστικών Προτύπων……………………………………………………………..40
Κεφάλαιο 3 – Χρονική Αξία Χρήματος
3.1 Βασικές έννοιες………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3.2 Απλή κεφαλαιοποίηση…………………………………………………………………………………………………………………………..46
3.3 Σύνθετη κεφαλαιοποίηση…………………………………………………………………………………………………………………….47
3.3.1 Tελική αξία……………………………………………………………………………………………………………………………………….47
3.3.2 Παρούσα αξία………………………………………………………………………………………………………………………………….47
3.4 Ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια……………………………………………………………………………………………………48
3.5 Ράντες………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
3.5.1 Άμεσες, σταθερές, πρόσκαιρες και ληξιπρόθεσμες ράντες………………………………………………………..49
3.5.2 Άμεσες, σταθερές, πρόσκαιρες και προκαταβλητέες ράντες……………………………………………………..51
3.6 Εφαρμογές στη χρηματοοικονομική λογιστική………………………………………………………………………………..52
3.7 Ερωτήσεις………………………………………………………………………………………………………………………………………52
Κεφάλαιο 4 – Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Mέτρησης Eισοδήματος
4.1 Η βασική εξίσωση…………………………………………………………………………………………………………………………..53
4.2 Εισόδημα και κεφάλαιο………………………………………………………………………………………………………………………53
4.3 Ο Hicks και η αρχή διατήρησης του κεφαλαίου…………………………………………………………………………………54
4.4 Διατήρηση του κεφαλαίου και μέτρηση του εισοδήματος………………………………………………………………..55
4.4.1 Έννοιες της διατήρησης του κεφαλαίου και προσδιορισμός του εισοδήματος (κέρδους)…………………….59
4.4.2 Προσαρμογές διατήρησης κεφαλαίου…………………………………………………………………………59
4.4.3 Μικτές αξίες και αξία αποστέρησης………………………………………………………………………………………….65
4.4.4 Παραδείγματα………………………………………………………………………………………………………………………….66
4.5 Ασκήσεις για εξάσκηση…………………………………………………………………………………………………………………………69
Κεφάλαιο 5 – Το Εννοιολογικό Πλαίσιο
5.1 Σκοπός του εννοιολογικού πλαισίου……………………………………………………………………………………………….71
5.2 Χρήστες των λογιστικών πληροφοριών………………………………………………………………………………………….72
5.3 Βασικές παραδοχές στο εννοιολογικό πλαίσιο……………………………………………………………………………..73
5.4 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων……………………………………………………………73
5.4.1 Κατανοητότητα……………………………………………………………………………………………………………………………73
5.4.2 Συνάφεια……………………………………………………………………………………………………………………………………..74
5.4.3 Σημαντικότητα…………………………………………………………………………………………………………………..74
5.4.4 Αξιοπιστία……………………………………………………………………………………………………………………………………..74
5.4.5 Πιστή παρουσίαση……………………………………………………………………………………………………………………74
5.4.6 Πληρότητα………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
5.4.7 Η αρχή της συντηρητικότητας ή σύνεσης…………………………………………………………………………..75
5.4.8 Συγκρισιμότητα…………………………………………………………………………………………………………………….75
5.5 Η αρχή της επικράτησης της ουσίας πάνω στον τύπο ή εύλογης παρουσίασης…………………….76
5.6 Περιορισμοί στις συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες………………………………………………………….76
5.6.1 Εγκαιρότητα…………………………………………………………………………………………………..76
5.6.2 Ισορροπία μεταξύ οφέλους και κόστους………………………………………………………………………………….77
5.6.3 Ισορροπία μεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών…………………………………………………………..77
5.7 Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων…………………………………………………………………………………………..77
5.7.1 Οικονομική θέση……………………………………………………………………………………………………………………..77
5.7.2 Αποδοτικότητα……………………………………………………………………………………………………………………….78
5.8 Αναγνώριση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων……………………………………………………….78
5.8.1 Η πιθανότητα μελλοντικών οικονομικών οφελών……………………………………………………………79
5.8.2 Αξιοπιστία αποτίμησης………………………………………………………………………………………………………79
5.9 Αποτίμηση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων……………………………………………………….79
5.10 Λοιπές λογιστικές αρχές……………………………………………………………………………………………………………….80
5.11 Παραδείγματα……………………………………………………………………………………………………………………………….80
5.12 Ερωτήσεις…………………………………………………………………………………………………………………………………………83
Κεφάλαιο 6 – Kατάσταση Oικονομικής Θέσης: Iσολογισμός
6.1 Ισολογισμός……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
6.1.1 Στοιχεία ενεργητικού…………………………………………………………………………………………………………………………85
6.1.2 Υποχρεώσεις…………………………………………………………………………………………………………………………………..87
6.1.3 Ίδια κεφάλαια…………………………………………………………………………………………………………………………………..88
6.1.4 Παραδείγματα λογαριασμών Ισολογισμού…………………………………………………………………………88
6.2 Οι ρυθμίσεις των Ε.Λ.Π………………………………………………………………………………………………………………89
6.3 Ο Ισολογισμός σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.1…………………………………………………………………………………………………92
6.3.1 Oμαδοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού και παθητικού…………………………………………………………93
6.4 Προσάρτημα – σημειώσεις……………………………………………………………………………………………………………95
6.5 Λυμένες ασκήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………..96
Κεφάλαιο 7 – Xρηματοοικονομική Eπίδοση: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
7.1 Στοιχεία χρηματοοικονομικής επίδοσης………………………………………………………………………………………..99
7.1.1 Έσοδα……………………………………………………………………………………………………………………………………….99
7.1.2 Έξοδα……………………………………………………………………………………………………………………………….100
7.2 Η Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π……………………………………………….100
7.3 Η κατάσταση εισοδήματος σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.1…………………………………………………………………….104
7.3.1 H κατάσταση συνολικού εισοδήματος……………………………………………………………………………………..106
7.4 Μεταβολές στην οικονομική θέση της επιχείρησης…………………………………………………………………..108
7.4.1 Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων………………………………………………………………………………..108
7.5 Ερωτήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………….109
7.6 Ασκήσεις για εξάσκηση…………………………………………………………………………………………………………110
Κεφάλαιο 8 – Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών
8.1 Ορισμός διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων……………………………………………………………………..113
8.2 Στοιχεία της κατάστασης ταμειακών ροών……………………………………………………………………………………113
8.3 Μορφή κατάστασης ταμειακών ροών………………………………………………………………………………………………….114
8.4 Kατάρτιση κατάστασης ταμειακών ροών…………………………………………………………………………………………….117
8.4.1 Υπολογισμός των λειτουργικών ταμειακών ροών: άμεση μέθοδος…………………………………………………………117
8.4.2 Υπολογισμός των επενδυτικών ταμειακών ροών……………………………………………………………119
8.4.3 Υπολογισμός των χρηματοδοτικών ταμειακών ροών……………………………………………………………120
8.4.4 Υπολογισμός των λειτουργικών ταμειακών ροών: έμμεση μέθοδος……………………………………………………..120
8.4.5 Μη ταμειακές συναλλαγές………………………………………………………………………………………………………123
8.5 Χρήση και ανάλυση της κατάστασης ταμειακών ροών………………………………………………………………..123
8.6 Ερωτήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………….124
8.7 Ασκήσεις για εξάσκηση………………………………………………………………………………………………………………………..124
Κεφάλαιο 9 – Το Λογιστικό Κύκλωμα: Η Παρακολούθηση των Λογιστικών Γεγονότων
9.1 Λογιστική ισότητα και λογιστικό γεγονός……………………………………………………………………………………127
9.2 Η έννοια του λογαριασμού………………………………………………………………………………………………………………….131
9.2.1 Λειτουργία των λογαριασμών…………………………………………………………………………………………………135
9.2.2 Λογαριασμοί αξιών και λογαριασμοί αποτελεσμάτων………………………………………………………………………………135
9.2.3 Αντίθετοι λογαριασμοί………………………………………………………………………………………………………..135
9.2.4 Γενικοί και ειδικοί λογαριασμοί……………………………………………………………………………………………………135
9.2.5 Διάμεσοι λογαριασμοί…………………………………………………………………………………………………………………136
9.3 Το καθολικό………………………………………………………………………………………………………………………………………..137
9.4 Ημερολόγιο……………………………………………………………………………………………………………………………………….137
9.5 Λογιστικό κύκλωμα……………………………………………………………………………………………………………………..138
9.6 Λογαριασμοί τάξεως……………………………………………………………………………………………………………………………139
9.6.1 Κατηγορίες λογαριασμών τάξεως……………………………………………………………………………………….140
9.7 Ερωτήσεις………………………………………………………………………………………………………………………………….144
9.8 Ασκήσεις για εξάσκηση…………………………………………………………………………………………………………….144
Κεφάλαιο 10 – Λογιστικές Εργασίες Tέλους Χρήσης
10.1 Απογραφή……………………………………………………………………………………………………………………………….149
10.2 Ημερολογιακές εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών στα δεδομένα της απογραφής……………………..149
10.2.1 Αποσβέσεις πάγιων……………………………………………………………………………………………………………………150
10.2.2 Αναλώσεις αποθεμάτων………………………………………………………………………………………………………………..150
10.2.3 Προπληρωμένα έξοδα……………………………………………………………………………………………………………………151
10.2.4 Προεισπραγμένα έσοδα……………………………………………………………………………………………………………………151
10.2.5 Έξοδα πληρωτέα…………………………………………………………………………………………………………………………….152
10.2.6 Έσοδα εισπρακτέα………………………………………………………………………………………………………………………….152
10.3 Ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού των αποτελεσμάτων………………………………………………………..153
10.4 Ημερολογιακές εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών του Ισολογισμού…………………………………………………153
10.5 Ισοζύγια των λογαριασμών του καθολικού……………………………………………………………………………………………153
10.5.1 Είδη ισοζυγίων………………………………………………………………………………………………………………………………..154
10.5.2 Φύλλο εργασίας…………………………………………………………………………………………………………………………….154
10.6 Παραδείγματα……………………………………………………………………………………………………………………………………………155
10.7 Λογιστικά σφάλματα……………………………………………………………………………………………………………………………173
10.7.1 Είδη λογιστικών σφαλμάτων…………………………………………………………………………………………………..173
10.7.2 Διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων……………………………………………………………………………………….174
10.7.3 Σφάλματα προηγουμένων χρήσεων……………………………………………………………………………………….176
10.7.4 Οι απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων……………………………………………………………………176
10.7.5 Οι απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων………………………………………………………………..177
10.7.6 Παραδείγματα……………………………………………………………………………………………………………………………177
10.8 Ερωτήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………………..186
10.9 Ασκήσεις για εξάσκηση………………………………………………………………………………………………………………187
Κεφάλαιο 11 – Τα Εργαλεία της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων
11.1 Στοιχεία αναφοράς……………………………………………………………………………………………………………………….193
11.2 Kαταστάσεις κοινού μεγέθους…………………………………………………………………………………………………………….194
11.3 Καταστάσεις τάσης……………………………………………………………………………………………………….195
11.4 Ανάλυση δεικτών……………………………………………………………………………………………………………………….197
11.4.1 Ανάλυση ρευστότητας……………………………………………………………………………………………………..197
11.4.2 Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης…………………………………………………………………………….198
11.4.3 Λειτουργική μόχλευση…………………………………………………………………………………………………….199
11.4.4 Ανάλυση δραστηριότητας………………………………………………………………………………………………..200
11.4.5 Ανάλυση κερδοφορίας…………………………………………………………………………………………………202
11.4.6 Ανάλυση χρηματιστηριακής επίδοσης…………………………………………………………………………….203
11.4.7 Περιορισμοί της ανάλυσης δεικτών……………………………………………………………………………….204
11.4.8 Παράδειγμα ανάλυσης με χρήση δεικτών………………………………………………………………….204
11.5 Ερωτήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………….209
11.6 Ασκήσεις για εξάσκηση……………………………………………………………………………………………………………209
ΜΕΡΟΣ 2ο
ΑΝΑΓΝΩPIΣH ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ANAΦOPΩN
Κεφάλαιο 12 – Έσοδα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση
12.1 Βασικές έννοιες…………………………………………………………………………………………………………………………………..215
12.1.1 Λογιστική δεδουλευμένων εσόδων κι εξόδων…………………………………………………………………216
12.1.2 Αναγνώριση των εσόδων και εξόδων σε ταμειακή βάση………………………………………………………………………216
12.2 Έσοδα από πωλήσεις αγαθών………………………………………………….218
12.3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών……………………………………………………………………………………………..219
12.4 Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων: τόκοι, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μερίσματα…224
12.5 Αναγνώριση των εσόδων πριν από την πραγματοποίηση της πώλησης: Συμβάσεις κατασκευής έργων..226
12.5.1 Aναγνώριση εσόδων κι εξόδων μακροχρονίων κατασκευαστικών έργων………………………………………..227
12.6 Ειδικές περιπτώσεις αναγνώρισης των εσόδων…………………………………………………………………………232
12.6.1 Εκπτώσεις και επιστροφές πωλήσεων……………………………………………………………………………..232
12.6.2 Αποστολή εμπορευμάτων σε αντιπρόσωπο προς πώληση…………………………………………………233
12.6.3 Εμπορεύματα καθ’ οδόν…………………………………………………………………………………………….233
12.6.4 Πωλήσεις Bill and Hold……………………………………………………………………………………………………..233
12.6.5 Πωλήσεις με πιστωτικές κάρτες……………………………………………………………………………………………234
12.6.6 Έσοδα από πωλήσεις με δόσεις……………………………………………………………………………….234
12.7 Οι ρυθμίσεις των ελληνικών λογιστικών προτύπων για τα έσοδα…………………………………………….237
12.7.1 Βασικοί ορισμοί των Ε.Λ.Π………………………………………………………………………………………..237
12.7.2 Χρόνος αναγνώρισης (γενικές διατάξεις)……………………………………………………………………237
12.7.3 Έσοδα από πώληση αγαθών………………………………………………………………………………………..237
12.7.4 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και από κατασκευαστικά συμβόλαια………………………………………………..238
12.7.5 Έσοδα από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων…………………………………………………………238
12.7.6 Ειδικές διατάξεις…………………………………………………………………………………………………………………238
12.7.7 Πωλήσεις με πίστωση – Χρηματοδότηση της σύμβασης………………………………………………………………………238
12.7.8 Γνωστοποιήσεις στο προσάρτημα………………………………………………………………………………….240
12.8 Οι ρυθμίσεις του Δ.Π.Χ.Π. 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»………………………………………..241
12.8.1 Προσδιορισμός σύμβασης…………………………………………………………………………………………..241
12.8.1.1. Πλήρως ανεκτέλεστη σύμβαση…………………………………………………………………………………………………..242
12.8.2 Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης……………………………………………………………….242
12.8.3 Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής……………………………………………………………………………….243
12.8.4 Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης…………………………………………………………245
12.8.5 Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται η αντίστοιχη υποχρέωση εκτέλεσης………………………………….246
12.8.6 Κόστη σύμβασης……………………………………………………………………………………………………………………………..247
12.8.7 Μέθοδοι επιμέτρησης της προόδου προς την πλήρη εκπλήρωση μιας εκτελεστέας υποχρέωσης (αναγνώρισης των εσόδων)…………………………………………………………………..249
12.8.8 Συνδυασμός συμβάσεων……………………………………………………………………………………………….252
12.8.9 Τροποποίηση σύμβασης………………………………………………………………………………………………………253
12.9 Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το Δ.Π.Χ.Π. 15…………………………………………………………………..259
12.10 Ερωτήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………..261
12.11 Ασκήσεις για εξάσκηση…………………………………………………………………………………………………………………..261
Κεφάλαιο 13 – Ενσώματα Πάγια
13.1 Διακρίσεις παγίων……………………………………………………………………………………………………………………..265
13.1.1 Μητρώο παγίων στοιχείων ενεργητικού………………………………………………………………………………266
13.2 Κόστος αρχικής αναγνώρισης των παγίων……………………………………………………………………………………267
13.2.1 Αρχική αποτίμηση των ενσωμάτων παγίων………………………………………………………………..267
13.2.2 Kόστος κτήσης εδαφικών εκτάσεων……………………………………………………………………………………..272
13.2.3 Kόστος αρχικής αναγνώρισης ιδιοκατασκευασμένων παγίων…………………………………………………………….272
13.2.4 Αγορά ομάδας παγίων……………………………………………………………………………………………………..273
13.2.5 Κόστος δανεισμού……………………………………………………………………………………………………274
13.2.6 Κρατικές επιχορηγήσεις για την κτήση παγίων………………………………………………………………..275
13.3 Μεταγενέστερες δαπάνες……………………………………………………………………………………………………………..277
13.4 H έννοια της απόσβεσης και οι προσδιοριστικοί της παράγοντες………………………………………..280
13.4.1 Ο Yπολογισμός των αποσβέσεων ως συνάρτηση του χρόνου…………………………………………………………….281
13.4.2 Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων ως συνάρτηση της χρήσης………………………………………………………..286
13.4.3 Επανεξέταση των προσδιοριστικών στοιχείων των αποσβέσεων……………………………………………………….287
13.4.4 Επανεξέταση της μεθόδου απόσβεσης………………………………………………………………………………287
13.5 Απομάκρυνση παγίων………………………………………………………………………………………………………………..288
13.5.1 Αποσύρσεις και διαθέσεις………………………………………………………………………………………………………288
13.5.2 Ανταλλαγές στοιχείων ενεργητικού…………………………………………………………………………………..289
13.6 Αποτίμηση στην εύλογη αξία…………………………………………………………………………………………………………..290
13.7 Γνωστοποιήσεις στις λογιστικές καταστάσεις για τα ενσώματα πάγια (Δ.Λ.Π. 16)…………………..293
13.8 Επαναληπτική άσκηση…………………………………………………………………………………………………………………294
13.9 Ερωτήσεις…………………………………………………………………………………………………………………………………………297
13.10 Ασκήσεις για εξάσκηση………………………………………………………………………………………………………………297
Κεφάλαιο 14 – Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Eνεργητικού
14.1 Η έννοια της απομείωσης……………………………………………………………………………………………………………..303
14.2 Στάδια ελέγχου απομείωσης……………………………………………………………………………………………………304
14.3 Χρόνος διεξαγωγής ελέγχου απομείωσης……………………………………………………………………………………305
14.4 Αναγνώριση στοιχείου του Ενεργητικού που μπορεί να έχει απομειωθεί……………………………….306
14.5 Η αναγνώριση και επιμέτρηση μιας ζημίας απομείωσης……………………………………………………………307
14.6 H αναστροφή μίας ζημίας απομείωσης…………………………………………………………………………………………..307
14.7 Σύνοψη………………………………………………………………………………………………………………………………………..312
14.8 Επιμέτρηση του ανακτήσιμου ποσού……………………………………………………………………………………………..312
14.9 Υπολογισμός εύλογης αξίας μειωμένης κατά το κόστος πώλησης………………………………………………312
14.10 Υπολογισμός αξίας λόγω χρήσης………………………………………………………………………………………………..313
14.10.1 Βάσεις εκτίμησης των μελλοντικών ταμειακών ροών…………………………………………………………………………313
14.10.2 Σύνθεση των εκτιμήσεων των ταμειακών ροών…………………………………………………………………………………314
14.10.3 Ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα………………………………………………………………………………….315
14.10.4 Προεξοφλητικό επιτόκιο……………………………………………………………………………………………………315
Κεφάλαιο 15 – Άυλοι Πόροι
15.1 Εισαγωγή…………………………………………………………………………………………………………………………………………………317
15.2 Πώς ορίζεται το άυλο ενεργητικό……………………………………………………………………………………………………..317
15.3 Οικονομική ανάλυση των άυλων πόρων…………………………………………………………………………………………318
15.4 Λογαριασμοί άυλων πόρων που μπορούν να αναγνωριστούν στο ενεργητικό………………………………………….320
15.5 Αναγνώριση άυλων πόρων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 38 και τα Ε.Λ.Π…………………………………………….322
15.5.1 Έλεγχος……………………………………………………………………………………………………………………………..322
15.5.2 Μελλοντικά οικονομικά οφέλη……………………………………………………………………………………………………323
15.6 Αρχική αποτίμηση ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού……………………………………………………..323
15.6.1 Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων (Δ.Λ.Π. 38)……………………………………………………………………323
15.7 Εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία ενεργητικού: Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης……………………..325
15.7.1 Φάση έρευνας………………………………………………………………………………………………………………………………..325
15.7.2 Φάση ανάπτυξης……………………………………………………………………………………………………………………………..325
15.7.3 Κόστος εσωτερικά δημιουργουμένων άυλων στοιχείων του ενεργητικού…………………………………………326
15.8 Αποτίμηση μεταγενέστερη της αρχικής καταχώρησης……………………………………………………………………326
15.8.1 Μεταγενέστερες δαπάνες……………………………………………………………………………………………………………..326
15.8.2 Καταχώριση ως έξοδο…………………………………………………………………………………………………………………327
15.8.3 Απόσβεση……………………………………………………………………………………………………………………………………….327
15.8.4 Απομείωση αξίας άυλων πόρων……………………………………………………………………………………………..329
15.9 Αποσύρσεις και διαθέσεις………………………………………………………………………………………………………….329
15.10 Ασκήσεις για εξάσκηση………………………………………………………………………………………………………329
Κεφάλαιο 16 – Ειδικά Λογιστικά Θέματα Παγίων
16.1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες (Δ.Π.Χ.Π. 5)………………………………………………………………………………………………………..333
16.1.1 Κατάταξη μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων διάθεσης) ως κατεχόμενα
προς πώληση……………………………………………………………………………………………………………………………..333
16.1.2 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να εγκαταλειφθούν………………………………..336
16.1.3 Αποτίμηση………………………………………………………………………………………………………………………………..337
16.1.4 Αποχαρακτηρισμός μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων διάθεσης)
ως κατεχόμενα προς πώληση………………………………………………………………………………………………….338
16.1.5 Διακοπείσες δραστηριότητες……………………………………………………………………………………………………….338
16.1.6 Η παρουσίαση των διακοπεισών δραστηριοτήτων……………………………………………………………………………….388
16.1.7 Κέρδη ή ζημίες που σχετίζονται με συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις…………………………………………………….339
16.1.8 Παρουσίαση ενός μη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας διάθεσης
ως κατεχόμενο προς πώληση…………………………………………………………………………………………………..339
16.1.9 Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις………………………………………………………………………………………………..341
16.2 Επενδύσεις σε ακίνητα (Δ.Λ.Π. 40)……………………………………………………………………………………………..342
16.2.1 Αρχική αναγνώριση…………………………………………………………………………………………………………..344
16.2.2 Αποτίμηση κατά την αρχική αναγνώριση……………………………………………………………………..344
16.2.3 Επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση……………………………………………………………………….347
16.3 Εξορυκτικές δραστηριότητες…………………………………………………………………………………………………………….353
16.3.1 Λογιστική των εξόδων έρευνας………………………………………………………………………………………………354
16.3.2 Παράδειγμα……………………………………………………………………………………………………………………………….355
16.4 Βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού και αγροτική παράγωγή…………………………………………………….358
16.4.1 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ν. 4308/2014)……………………………………………………………………..360
16.4.2 Υποδείγματα αποτίμησης βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού…………………………………………………….360
16.4.3 Διεθνές λογιστικό πρότυπο 41: Γεωργία………………………………………………………………………………..361
16.4.4 Παραδείγματα………………………………………………………………………………………………………………………….367
Κεφάλαιο 17 – Aποθέματα
17.1 Η έννοια των αποθεμάτων………………………………………………………………………………………………………………375
17.1.1 Κατηγορίες αποθεμάτων………………………………………………………………………………………………………….374
17.1.2 Iσότητα κόστους πωληθέντων…………………………………………………………………………..377
17.2 Κόστος κτήσης………………………………………………………………………………………………………………………………..378
17.3 Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων………………………………………………………………………….381
17.3.1 Διαρκής απογραφή………………………………………………………………………………………………………………..381
17.3.2 Περιοδική απογραφή……………………………………………………………………………………………………..386
17.4 Κανόνες μεταγενέστερης αποτίμησης των αποθεμάτων……………………………………………………………….388
17.4.1 Τεχνικές εκτίμησης του κόστους……………………………………………………………………………………………..388
17.4.2 Aποτίμηση τέλους χρήσης…………………………………………………………………………………………………..388
17.4.3 Αποτίμηση στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τρέχουσας και κτήσης…………………………………………………………393
17.5 Σφάλματα κατά την απογραφή των εμπορευμάτων………………………………………………………………..395
17.6 Ερωτήσεις…………………………………………………………………………………………………………………………………………396
17.7 Επαναληπτική άσκηση………………………………………………………………………………………………………………………397
17.8 Ασκήσεις για εξάσκηση……………………………………………………………………………………………………..401
Κεφάλαιο 18 – Εμπορικές Απαιτήσεις
18.1 Διακρίσεις απαιτήσεων……………………………………………………………………………………………………………..411
18.1.1 Πιστωτικοί τίτλοι………………………………………………………………………………………………………………………412
18.2 Λογαριασμοί απαιτήσεων……………………………………………………………………………………………………………….414
18.3 Αποτίμηση απαιτήσεων……………………………………………………………………………………………………………….413
18.3.1 Εκτίμηση για επιστροφές πωλήσεων………………………………………………………………………………416
18.4 Αποτίμηση επισφαλών απαιτήσεων…………………………………………………………………………………………………..416
18.4.1 Οριστική απόσβεση ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων……………………………………………………………………417
18.4.2 Εκτίμηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις………………………………………………………….417
18.4.3. Eίσπραξη αποσβεσμένων απαιτήσεων…………………………………………………………………………..428
18.5 Απομείωση απαιτήσεων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π………………………………………………………………………………429
18.6 Αξιοποίηση απαιτήσεων…………………………………………………………………………………………………………………..430
18.6.1 Εκχώρηση απαιτήσεων με σύμβαση Factoring…………………………………………………………………….432
18.6.2 Παράδειγμα διαχείρισης γραμματίων εισπρακτέων………………………………………………………………………………433
18.7 Αποτίμηση γραμματίων εισπρακτέων…………………………………………………………………………………………..436
18.8 Χρεώστες διάφοροι…………………………………………………………………………………………………………………………..439
18.9 Ερωτήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………….439
18.10 Ασκήσεις για εξάσκηση…………………………………………………………………………………………………………….440
Κεφάλαιο 19 – Διαθέσιμα
19.1 Διαθέσιμα…………………………………………………………………………………………………….445
19.2 Kαταθέσεις όψεως σε ευρώ…………………………………………………………………………………………446
19.3 Κατάσταση τραπεζικής συμφωνίας……………………………………………………………………………………………….447
19.4 Ερωτήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………..450
19.5 Ασκήσεις για εξάσκηση……………………………………………………………………………………………………………450
Κεφάλαιο 20 – Χρηματοδοτικά Εργαλεία
20.1 Χρηματοδοτικά εργαλεία…………………………………………………………………………………………………………453
20.2 Διακρίσεις χρηματοδοτικών εργαλείων από οικονομικής σκοπιάς…………………………………………….453
20.3 Παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων στις οικονομικές καταστάσεις……………………………………455
20.3.1 Κριτήρια ταξινόμησης των επενδύσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία…………………………………………………456
20.4 Επενδύσεις σε μετοχές……………………………………………………………………………………………………………….460
20.4.1 Μέθοδος του κόστους…………………………………………………………………………………………………460
20.4.2 Μέθοδος της καθαρής θέσης…………………………………………………………………………………………………….461
20.4.3 Μέθοδος της εύλογης αξίας……………………………………………………………………………………………………….461
20.4.4 Παράδειγμα……………………………………………………………………………………………………………………………462
20.4.5 Επιλογή μεθόδου……………………………………………………………………………………………………………….468
20.5 Επενδύσεις σε ομολογίες……………………………………………………………………………………………………………………469
20.5.1 Αρχική αναγνώριση & μεταγενέστερη αποτίμηση…………………………………………………………………………………470
20.5.2 Μέθοδος αποτελεσματικού επιτοκίου…………………………………………………………………………………..470
20.5.3 Μέθοδος σταθερής απόσβεσης……………………………………………………………………………………………….471
20.5.4 Παραδείγματα……………………………………………………………………………………………………………………472
20.5.5 Παραδείγματα………………………………………………………………………………………………………………………….474
20.6 Γνωστοποιήσεις………………………………………………………………………………………………………..477
20.7 Ερωτήσεις………………………………………………………………………………………………………………………………………….479
20.8 Ασκήσεις για επίλυση…………………………………………………………………………………………………………………….479
Κεφάλαιο 21 – Βραχυπρόθεσμες και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
21.1 Εισαγωγή…………………………………………………………………………………………………………………………….483
21.2 Ορισμός και διακρίσεις υποχρεώσεων………………………………………………………………………………….483
21.3 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις………………………………………………………………………………………………………..483
21.4 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα…………………………………………………………………………………………………….485
21.5 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις…………………………………………………………………………………………………………………489
21.6 Βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους……………………………………………………………………………..490
21.6.1 Αμοιβή εργασίας…………………………………………………………………………………………………………………491
21.6.2 Αποδοχές μισθωτών κι εργοδοτικές εισφορές…………………………………………………………………………491
21.6.3 Αμοιβές τρίτων (ελευθέρων επαγγελματιών)………………………………………………………………………..492
21.7 Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)………………………………………………………………………………………………492
21.8 Eρωτήσεις………………………………………………………………………………………………………………………………………..493
Κεφάλαιο 22 – Ειδικές Περιπτώσεις Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
22.1 Λογιστική των μισθώσεων……………………………………………………………………………………………………………495
22.2 Κατηγοριοποίηση των μισθώσεων…………………………………………………………………………………………………….497
22.3 Η λογιστική των μισθώσεων από τον μισθωτή…………………………………………………………………………………..497
22.3.1 Αναγνώριση της υποχρέωσης μίσθωσης……………………………………………………………………………..497
22.3.2 Aναγνώριση δικαίωμα χρήσης……………………………………………………………………………………………..498
22.3.3 Εξαιρέσεις…………………………………………………………………………………………………………………………498
22.3.4 Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το Δ.Π.Χ.Π. 16………………………………………498
22.4 Η Λογιστική των μισθώσεων από τον εκμισθωτή………………………………………………………………………499
22.4.1 Χρηματοδοτική μίσθωση…………………………………………………………………………………………………..499
22.4.2 Λειτουργική μίσθωση……………………………………………………………………………………………………………..500
22.5 Οι μισθώσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα………………………………………………………..501
22.5.1 Η λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων………………………………………………………………501
22.5.2 Η λογιστική αντιμετώπιση των λειτουργικών μισθώσεων……………………………………………………………………..502
22.6 Παραδείγματα……………………………………………………………………………………………………………………………….502
22.7 Παροχές στους εργαζομένους μετά την αφυπηρέτηση………………………………………………….507
22.7.1 Βασικοί ορισμοί………………………………………………………………………………………………………………..507
22.7.2 Παροχές μετά την απασχόληση……………………………………………………………………………………….509
22.7.3 Λοιπές μακροχρόνιες παροχές…………………………………………………………………………………………………..512
22.7.4 Παροχές λόγω τερματισμού της εργασιακής σχέσης……………………………………………………………………………512
22.7.5 Αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος……………………………………………………………….512
22.7.6 Παραδείγματα……………………………………………………………………………………………………………………..512
22.8 Ερωτήσεις…………………………………………………………………………………………………………………………………………516
22.9 Ασκήσεις για εξάσκηση………………………………………………………………………………………………………………..517
Κεφάλαιο 23- Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης
23.1 Κατηγορίες εταιρειών…………………………………………………………………………………………………………………….519
23.2 Κατηγορίες λογαριασμών καθαρής θέσης………………………………………………………………………………520
23.3 Σύσταση ανώνυμης εταιρείας………………………………………………………………………………………………….521
23.3.1 Εισφορές εταίρων ανώνυμης εταιρείας………………………………………………………………521
23.3.2 Αποτίμηση των εισφορών των μετόχων……………………………………………………………………………..521
23.3.3 Μετοχές……………………………………………………………………………………………………………………………………523
23.3.4 Αξία μετοχής…………………………………………………………………………………………………………..525
23.3.5 Απόκτηση ιδίων μετοχών………………………………………………………………………………………………..526
23.3.6 Ολοσχερής και τμηματική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου………………………………………………………….528
23.3.7 H λογιστική της σύστασης……………………………………………………………………………………..528
23.4 Διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης………………………………………………………………………………………….529
23.5 Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων………………………………………………………530
23.6 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου……………………………………………………………………………………………..532
23.6.1 Δικαίωμα προτίμησης…………………………………………………………………………………………………….532
23.6.2 Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου………………………………………………………………………533
23.6.3 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών…………………………………………………….533
23.6.4 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετατροπή ομολογιών σε μετοχές………………………………………………….534
23.7 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου………………………………………………………………………………………..535
23.8 Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου………………………………………………………………………………………..535
23.9 Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας…………………………………………………………………………………535
23.10 Κέρδη ανά μετοχή………………………………………………………………………………………………………………………….539
23.10.1 Υπολογισμός των βασικών κερδών ανά κοινή μετοχή……………………………………………………………………..539
23.10.2 Υπολογισμός των μειωμένων κερδών ανά κοινή μετοχή………………………………………………………………….542
23.10.3 Δημοσιευόμενες πληροφορίες………………………………………………………………………………………..544
23.11 Ερωτήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………..544
23.12 Ασκήσεις προς επίλυση………………………………………………………………………………………………………….545
Κεφάλαιο 24 – Η Λογιστική των Συναλλαγών σε Ξένο Νόμισμα
24.1 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος………………………………………………..547
24.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα……………………………………………………………………………………………………548
24.2.1 Αρχική καταχώρηση…………………………………………………………………………………………………………….548
24.2.2 Μέθοδοι λογιστικής παρακολούθησης των πράξεων σε συνάλλαγμα…………………………………….549
24.2.3 Λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών και στοιχείων σε ξένο νόμισμα……………………………………………….554
Κεφάλαιο 25 – Λογιστικές Εφαρμογές
25.1 Ολοκληρωμένα παραδείγματα…………………………………………………………………………………..567
25.2 Ασκήσεις για εξάσκηση……………………………………………………………………………………………………………..587
ΜΕΡΟΣ 3ο
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κεφάλαιο 26 – Επιχειρηματικές Συνενώσεις
26.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………………………………………………..605
26.2 Αιτίες δημιουργίας επιχειρηματικών συνενώσεων……………………………………………………………………..605
26.3 Η Λογιστική των επιχειρηματικών συνενώσεων…………………………………………………………………………..606
26.4 Φύση επιχειρηματικών συνενώσεων…………………………………………………………………………………….606
26.4.1 Απόκτηση………………………………………………………………………………………………………………………..606
26.4.2 Εξαγορά………………………………………………………………………………………………………………………………..606
26.4.3 Ημερομηνία απόκτησης…………………………………………………………………………………………………..606
26.5 Λογιστικές μέθοδοι………………………………………………………………………………………………………………..608
26.5.1 Απόκτηση…………………………………………………………………………………………. 608
26.5.2 Γνωστοποίηση πληροφοριών στους χρήστες των λογιστικών καταστάσεων…………………………………..611
26.6 Μέθοδος της Κοινωνίας Δικαιωμάτων…………………………………………………………………………………611
26.6.1 Λογιστική αντιμετώπιση των ιδίων κεφαλαίων στην Κοινωνία Δικαιωμάτων……………………………………612
26.6.2 Σύνταξη Ισολογισμού μετασχηματισμού……………………………………………………………….613
26.6.3 Σύγχυση κεφαλαίου……………………………………………………………………………………………………..613
26.6.4 Συγχώνευση με ίδρυση νέας επιχείρησης………………………………………………………………614
26.6.5 Λογιστική αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων χρήσης στην Κοινωνία Δικαιωμάτων……………………….615
26.6.6 Λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων για την ολοκλήρωση μίας Κοινωνίας Δικαιωμάτων……………..618
26.7 Μέθοδος της απόκτησης…………………………………………………………………………………………….618
26.8 Μετατροπή εταιρειών………………………………………………………………………………………………………….626
26.9 Διάσπαση εταιρείας………………………………………………………………………………………………………..628
26.10 Ερωτήσεις………………………………………………………………………………………………………………632
26.11 Ασκήσεις για εξάσκηση…………………………………………………………………………………………………………632
Κεφάλαιο 27 – Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις
27.1 Όμιλοι επιχειρήσεων………………………………………………………………………………………………………………637
27.2 Bασικοί ορισμοί και έννοιες…………………………………………………………………………………………………………637
27.3 Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων…………………………………………………..638
27.3.1 Απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων καταστάσεων………………………………………….639
27.4 Τεχνικές κατάρτισης των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων………………………………………..640
27.5 Ο ενοποιημένος ισολογισμός την ημερομηνία απόκτησης της θυγατρικής……………………………….640
27.5.1 Απόκτηση του 100% της θυγατρικής στη λογιστική αξία……………………………………………………………………..640
27.5.2 Απόκτηση του 100% της θυγατρικής στην εύλογη αξία………………………………………………………………………641
27.6 Οι ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις το πρώτο έτος μετά την εξαγορά – Ολική ενοποίηση
με μερική αναγνώριση της υπεραξίας απόκτησης……………………………………………………………………….646
28.7 Οι ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις το δεύτερο έτος μετά την απόκτηση– Παράδειγμα ολικής
ενοποίησης με μερική αναγνώριση της υπεραξίας απόκτησης……………………………………………….656
27.8 Απαλοιφή των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου – Αποθέματα………………………………………..663
27.8.1 Απαλοιφή των αγορών και πωλήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου…………………………………663
27.8.2 Απαλοιφή των μη πραγματοποιημένων κερδών από το απόθεμα τέλους………………………………………..664
27.8.3 Αναγνώριση του μη πραγματοποιημένου κέρδους στο απόθεμα αρχής………………………………………….664
27.8.4 Αναγνώριση των μη ελεγχουσών συμμετοχών στις μεταξύ των εταιρειών του ομίλου πωλήσεις…664
27.9 Ερωτήσεις………………………………………………………………………………………………………………………………….670
27.10 Ασκήσεις για εξάσκηση………………………………………………………………………………………………………670
Κεφάλαιο 28 – Απομείωση Aξίας Στοιχείων του Ενεργητικού που αποτελούν Μονάδα
Δημιουργίας Ταμιακών Ροών
28.1 Η έννοια της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών………………………………………………………………673
28.2 Αναγνώριση μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών…………………………………………………….674
28.3 Ανακτήσιμο ποσό και λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών……………………………………675
28.4 Υπεραξία απόκτησης………………………………………………………………………………………………………..675
28.4.1 Επιμερισμός της υπεραξίας απόκτησης σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών………………………..675
28.4.2 Έλεγχος μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών με υπεραξία απόκτησης για απομείωση………….676
28.4.3 Χρονοδιάγραμμα ελέγχων απομείωσης………………………………………………………………..677
28.4.4 Ζημία απομείωσης στην περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών………………………………..678
28.5 Εταιρικά στοιχεία Ενεργητικού……………………………………………………………………………………………….679
28.6 Αναστροφή τυχόν ζημίας απομείωσης μίας Μ.Δ.Τ.Ρ…………………………………………………………….681
28.7 Γνωστοποιήσεις………………………………………………………………………………………………………………………..681
28.8 Λυμένες ασκήσεις…………………………………………………………………………………………………………..683
28.10 Ασκήσεις για εξέταση…………………………………………………………………………………….. 692
BIBΛIOΓPAΦIA…………………………………………………………………………………………………………………………..693