Διοικώντας τις Αλλαγές στις Επιχειρήσεις

Βακόλα Μαρία,
Κατσαρός Κλεάνθης

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 152
Κωδικός ISBN: 978-960-359-158-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694585

Category:

Για πρώτη φορά παρουσιάζονται περιπτώσεις διοίκησης αλλαγών από την ελληνική πραγματικότητα. Συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλαγή κουλτούρας, εισαγωγή τεχνολογίας, αναδιάρθρωση επιχειρησιακών διαδικασιών καταγράφονται και αναλύονται, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο αυτό ασχολείται με διάφορα φαινόμενα, που εμφανίζονται σε προγράμματα αλλαγών και που μπορούν είτε να υποστηρίξουν είτε να εμποδίσουν την ομαλή υλοποίησή τους, όπως η αντίσταση κατά της αλλαγής, ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας, η επικοινωνία, οι ηγετικές ικανότητες, τα κίνητρα και οι αμοιβές.

Αθήνα, Μ. Βακόλα - Κ. Κατσαρός

Περιεχόμενα

Ευρετήριο Πινάκων  13
Ευρετήριο Σχημάτων – Γραφημάτων  14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγή στη διοίκηση αλλαγών
Είδη αλλαγής  16
Ποιοι παράγοντες οδηγούν τις επιχειρήσεις σε αλλαγές;     20
Γιατί αποτυγχάνουν τα προγράμματα αλλαγών;     23
Αποτελέσματα προγραμμάτων οργανωσιακής αλλαγής     25
Μελέτες Περίπτωσης  27
Βιβλιογραφία  30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Θεωρητικά μοντέλα και εργαλεία στη διοίκηση αλλαγών
Η θεωρία του Lewin  33
Η ανάλυση δυναμικής πεδίου  34
Τα οκτώ στάδια του Kotter  36
Η εξίσωση των Beckhard και Harris  38
Μοντέλο Cook και Hunsaker  39
Μοντέλο Balogan και Hope-Hailey  41
Έρευνα δράσης  43
Το μοντέλο μετάβασης του Bridges  43
Μελέτη Περίπτωσης  45
Βιβλιογραφία  46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Φορείς αλλαγών
Τύποι φορέα αλλαγής  49
Ο ρόλος του φορέα αλλαγής  52
Επιλέγοντας το φορέα αλλαγής     53
Χαρακτηριστικά επιτυχημένου φορέα αλλαγής  56
Διαδικασία εισαγωγής οργανωσιακής αλλαγής από τους φορείς αλλαγής 58
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  59
Βιβλιογραφία  66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αρνητικές και θετικές αντιδράσεις προς την οργανωσιακή αλλαγή
Είδη αντίστασης κατά της αλλαγής  71
Αιτίες της αντίστασης στην αλλαγή  75
Τρόποι αντιμετώπισης της αντίστασης κατά της αλλαγής  79
Συναισθήματα και αντίσταση κατά της αλλαγής      82
Συναισθήματα ως προς την αλλαγή  82
Οι συναισθηματικές φάσεις της αλλαγής  87
Συναισθήματα και οργανωσιακή αλλαγή  89
Διαχείριση συναισθήματος κατά τη διοίκηση αλλαγής  91
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1  93
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ II  98
Βιβλιογραφία  99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ηγεσία και διοίκηση αλλαγών
Ηγεσία και διοίκηση  105
Θεωρίες ηγεσίας  106
Νέες θεωρίες για την ηγεσία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο  113
Στυλ ηγεσίας  117
Ο ρόλος του ηγέτη στη διοίκηση της αλλαγής  120
Μελέτες Περίπτωσης  125
Βιβλιογραφία  126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Επικοινωνώντας τις αλλαγές
Εμπόδια στην επικοινωνία  132
Το φαινόμενο της οργανωσιακής σιωπής  138
Η επικοινωνία στα πλαίσια των αλλαγών  139
Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματική επικοινωνία;  143
Βιβλιογραφία  147
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ
Κεφάλαιο 1ο
Πίνακας 1. Είδη αλλαγής (Cook & Hunsaker, 2001)  20
Πίνακας 2. Παράγοντες οργανωσιακής αλλαγής (προσαρμοσμένος από Cook &
Hunsaker, 2001)  22
Πίνακας 3. Πετυχημένα vs αποτυχημένα προγράμματα αλλαγής
(Newton, 2011)  26
Κεφάλαιο 2ο
Πίνακας 4. Μοντέλο διοίκησης της αλλαγής (Lewin, 1947)  34
Πίνακας 5. Παράδειγμα της ανάλυσης δυναμικής πεδίου  36
Πίνακας 6. Μοντέλο διοίκησης της αλλαγής (Balogan & Hope-Hailey, 2008)  42
Κεφάλαιο 3ο
Πίνακας 7. Κατηγοριοποίηση φορέων αλλαγής (Ottaway, 1983)  50
Πίνακας 8. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα εξωτερικών και εσωτερικών φορέων αλλαγής  55
Κεφάλαιο 4ο
Πίνακας 9. Δυνάμεις ατομικής αντίστασης στην αλλαγή (Cook & Hunsaker, 2001)  72
Πίνακας 10. Δυνάμεις ομαδικής-οργανωσιακής αντίστασης στην αλλαγή (Cook & Hunsaker, 2001)  74
Πίνακας 11. Πηγές αντίστασης στην αλλαγή (Oreg, Vakola & Armenakis, 2011)  77
Κεφάλαιο 5ο
Πίνακας 12. Διοίκηση vs Ηγεσία (Nahavandi, 2004)  106
Πίνακας 13. Ηγετικά χαρακτηριστικά και ικανότητες (Stogdill, 1974)  107
Πίνακας 14. Χαρακτηριστικά (Vroom & Yetton, 1973)  110
Πίνακας 15. Ηγετικές ικανότητες για αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών (Pagon, Banutai & Bizjak, 2008)  121
Πίνακας 16. Στυλ και συμπεριφορά της ηγεσίας (Reardon et al., 1998)  123
Πίνακας 17. Στυλ ηγεσίας κατά τη διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής (Reardon et al., 1998)  124
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Κεφάλαιο 2ο
Σχήμα 1. Μοντέλο διοίκησης της αλλαγής (Cook & Hunsaker, 2001)  39
Σχήμα 2. Mοντέλο μετάβασης (Bridges, 1991)  44
Κεφάλαιο 4ο
Σχήμα 3. Συμπτώματα ενεργητικής και παθητικής αντίστασης (Petrini & Hultman, 1995)  70
Σχήμα 4. Οι αντιδράσεις προς την αλλαγή με βάση την επίδρασή της (Petrini & Hultman, 1995)  78
Σχήμα 5. Καμπύλη θλίψης – Kubler-Ross (1969)  87
Κεφάλαιο 5ο
Σχήμα 6. Μοντέλο Tannenbaum – Schmidt (1958)  108
Σχήμα 7. Παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της ηγεσίας (Montana & Charnov, 2008)  111
Κεφάλαιο 6ο
Σχήμα 8. Η διαδικασία της επικοινωνίας (Gordon, 2002)  132
Σχήμα 9. Τι παριστάνει το σκίτσο;  133
Σχήμα 10. Διαφορές στην επικοινωνία μεταξύ ανδρών και γυναικών (Stewart, Cooper, Stewart & Friedley, 2002)  136