Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Θεόδωρος Γεωργακόπουλος,
Θεόδωρος Λιανός,
Θεοφάνης Μπένος,
Γιάννης Τσεκούρας,
Μιχάλης Χατζηπροκοπίου,
Γεώργιος Χρήστου

 

Ζ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 688
Κωδικός ISBN: 978-960-824-952-3
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694695

Το βιβλίο αυτό συμπληρώνει εφέτος τριάντα χρόνια από την αρχική του συγγραφή και την πρώτη έκδοση. Με τις έξι προηγούμενες εκδόσεις (1978, 1989, 1994, 1995, 1998, 2002) έχει αλλάξει αισθητά η δομή και το περιεχόμενό του. Οι αλλαγές αυτές κατέστησαν αναγκαίες λόγω των μεταβολών που επήλθαν στην παγκόσμια οικονομία με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την χρεοκοπία του μοντέλου της σχεδιαζόμενης οικονομίας, των αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας με την εισαγωγή του μαθήματος των οικονομικών στο Λύκειο καθώς και για λόγους καθαρά ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

Συγκρίνοντας την παρούσα έκδοση με την αρχική, οι αλλαγές που έχουν επέλθει βρίσκονται: (i) στο επίπεδο ανάλυσης που τώρα είναι υψηλότερο, ii) στα πεδία που καλύπτονται τώρα όπως π.χ. η θεωρία των παιγνίων, η διανομή του εισοδήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκοσμιοποίηση, (iii) σ’ εκείνα που έχουν εγκαταλειφθεί όπως π.χ. η ανάλυση της σχεδιαζόμενης οικονομίας, και (iν) σε εκτενή αναδιάταξη της ύλης.

Ο σκοπός του βιβλίου παραμένει ο ίδιος, δηλαδή να χρησιμεύσει ως εγχειρίδιο σ’ όσους σπουδάζουν οικονομικές επιστήμες και σ’ όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς της καπιταλιστικής οικονομίας και ορισμένα ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες. Ο τρόπος της ανάλυσης παραμένει ο ίδιος. Χρησιμοποιούμε ακριβή επιστημονική ορολογία με αυστηρή οικονομία λόγου, βασιζόμενοι κυρίως σε αριθμητικά παραδείγματα και διαγράμματα που είναι εύκολα κατανοητά από τον ανα-γνώστη.

Στην εξέλιξη και βελτίωση αυτού του βιβλίου συνέβαλαν άμεσα με τις παρατηρήσεις τους ή έμμεσα, με τις αντιδράσεις, πολλοί συνάδελφοι και φυσικά ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών. Σ’ όλους αυτούς εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

Οι συγγραφείς

Περιεχόμενα

Πρόλογος Ζ’ Εκδόσεως 9
ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κεφ. 1. Μεθοδολογικά και άλλα προλεγόμενα 13
Κεφ. 2. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα 21
Κεφ. 3. Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων 31
Κεφ. 4. Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος 43
Κεφ. 5. Ο ρόλος του Κράτους 54
ΜΕΡΟΣ II
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Κεφ. 6. Η ζήτηση των αγαθών 69
Π.» 6. Ισορροπία του καταναλωτή 86
Κεφ. 7. Η προσφορά των αγαθών 103
Π.» 7. Καμπύλες ίσου προϊόντος, ευθείες ίσου κόστους και ελαχιστοποίηση κόστους 125
Κεφ. 8. Ο προσδιορισμός της τιμής 137
Κεφ. 9. Τιμές και παραγωγή σε πλήρη ανταγωνισμό 150
Κεφ. 10. Τιμή και παραγωγή στο μονοπώλιο 168
Π.»10. Ειδικά θέματα μονοπωλίου 181
Κεφ. 11. Τιμή και παραγωγή στο ολιγοπώλιο 188
Π.» 11. Ανάλυση δυοπωλίου και θεωρία παιγνίων 199
Κεφ. 12. Τιμές και παραγωγή στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό 223
ΜΕΡΟΣ III
ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κεφ. 13. Οι αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής και η διανομή του εισοδήματος 231
Π.» 13. Η δίκαιη κατανομή εισοδήματος και πλούτου 260
ΜΕΡΟΣ IV
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κεφ. 14. Μακροοικονομικά μεγέθη 271
Κεφ. 15. Θεωρία καταναλώσεως και αποταμιεύσεως 298
Κεφ. 16. Θεωρία επενδύσεως 318
Κεφ. 17. Προσδιορισμός του εισοδήματος 335
Κεφ. 18. Ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων και οι μεταβολές στο επίπεδο του εισοδήματος 347
ΜΕΡΟΣ V
ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ
Κεφ. 19.Έννοια, ορισμός, προσφορά χρήματος, τράπεζες 365
Κεφ. 20. Ζήτηση χρήματος και προσδιορισμός του επιτοκίου 387
Π.» 20. Επιλογή χαρτοφυλακίου 407
Κεφ. 21. Η ποσοτική θεωρία για το χρήμα 410
Κεφ. 22. Πληθωρισμός 417
Κεφ. 23. Οικονομικές διακυμάνσεις 434
ΜΕΡΟΣ VI
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Κεφ. 24. Οι δημόσιες δαπάνες 451
Κεφ. 25. Τα έσοδα των δημόσιων φορέων 466
Κεφ. 26. Προσδιορισμός του εισοδήματος και δημόσιος τομέας 479
ΜΕΡΟΣ VII
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Κεφ. 27. Διεθνές εμπόριο: Βασικές έννοιες 493
Κεφ. 28. Η θεωρητική θεμελίωση του διεθνούς εμπορίου 506
Κεφ. 29. Τα μέσα παρέμβασης και οι επιδράσεις των δασμών 518 Κεφ. 30. Ισοζύγιο διεθνών πληρωμών και συναλλαγματικές ισοτιμίες 531
Κεφ. 31. Το εισόδημα μιας ανοικτής οικονομίας 556
ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κεφ. 32. Θεωρία της οικονομικής μεγεθύνσεως 571
Κεφ. 33. Περιβάλλον, οικονομική θεωρία και οικονομική πολιτική 523
Κεφ. 34. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 653
Κεφ. 35. Παγκοσμιοποίηση 666
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 685